Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

پروتکل های غربالگری پیش از تولد

در مجموع پروتكل هاي ملي غربالگري سندرم داون پروتكل هايي هستند كه هم كارآمد و مقرون به صرفه اند و هم امكان انجام آنها در سراسر كشور وجود دارد.

پروتکل های غربالگری پیش از تولد

تست‌های غربالگری سه ماهة دوم

افراد گروه دوم و هفتم در پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة اول و زنانی که به دلایل مختلف مرحلة اول را انجام نداده‌اند به مرحلة دوم غربالگری وارد می‌شوند. رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست کوآد است. این تست شامل اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین، استریول غیر کونژوگه، hCG و Inhibin A است. سپس مقادیر به دست آمده برای هر تست با مدین‌های مربوط به هر یک از آنها مورد مقایسه قرار می گیرد. این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است.]6-5[

 

آلفافتوپروتئين (AFP): آلفافتوپروتئين يك انكوفتال پروتئين مشابه با آلبومين است كه ابتدا در كيسة زرده و سپس در كبد جنين سنتز مي‌شود. مقداري از آلفافتو-پروتئين سنتز شده از طريق جفت وارد گردش خون مادر مي‌گردد. ميزان اين ماده تا اواخر سه ‌ماهة دوم بارداري افزايش مي‌يابد و پس از آن رو به كاهش گذاشته، جاي خود را به آلبومين مي‌دهد.

 

گونادوتروپين كوريونيك انساني (hCG): hCG نخستين فرآوردة قابل اندازه‌گيري بارداري است و در هفته‌هاي اول بارداري غلظت آن تقريباً روزانه دو برابر مي‌شود و در هفته‌هاي 10 تـا 12 بـارداري بـه حدود mIU/ml 000/100 مي‌رسد و سپس تا اواخر دورة بارداري رو به كاهش مي‌گذارد به نحوي كــه در سه ماهة سوم بـارداري به حدود mIU/ml000/10 مي‌رسد. مطالعات گوناگون نشان داده‌اند كه hCG خون جنين اهميت فراواني در تكامل آدرنال و گونادهاي جنين در سه ماهة دوم بارداري دارد.

 

استريول غير كونژوگه (uE3): استريول غير كونژوگه در جفت، كبد و آدرنال جنين سنتز مي‌شود و وارد گردش خون مي‌گردد. اين تركيب در كبد مادر با گلوكورونيد كونژوگه شده و از طريق كليه دفع مي‌شود. ميزان استريول آزاد تا اواخر دورة بارداري افزايش مي‌يابد.

 

(DIA) Inhibin A : Inhibin A يك گليكوپروتئين متشكل از دو زيرواحد A و B است كه از تخمدان‌ها و جفت ترشح مي‌شود. سطح آن در سه ماهة اول بارداري افزايش مي‌يابد و در سه ماهة دوم رو به كاهش مي‌گذارد و سپس در سه ماهة سوم مجدداً افزايش مي‌يابد.

در جنین‌های مبتلا به سندرم داون افزایش سطح hCG و Inhibin A و کاهش سطح AFP و uE3 دیده می‌شود.]10-5[

تغییرات سطح این مارکرها در سایر اختلالات در جدول شمارة 2 آمده است.

 

تست‌های اینتگریتد[32] و سکوئنشیال

در پروتكل‌هاي غربالگري هر چه از ماركرهاي كارآمد بيشتري براي تعيين ريسك استفاده شود نرخ تشخيص تست افزايش خواهد يافت. از اين‌رو در سال 2002 تست اینتگریتد كه تلفیقی از ماركرهاي NT و PAPP-A در سه ماهة اول و ماركرهاي سه ماهة دوم است، معرفي شد. نرخ تشخيص اين تست براي سندرم داون 95-92% است. از آنجا كه اندازه‌گيري NT، انجام تست اینتگریتد را مشكل مي‌سازد (به دليل محدود بودن سونوگرافیست‌های متبحر و نيز هزينة زياد انجام سونوگرافي NT)، تست ديگري موسوم به‌ آزمایش سرم اینتگریتد[33] معرفي شد كه در آن تنها ماركرهاي بيوشيميايي سرم اندازه‌گيري و ريسك سندرم داون بر اساس آنها محاسبه مي‌شود. نرخ تشخيص تست سرم اینتگریتد براي سندرم داون 85% است. اما تست‌هاي اینتگریتد در عين حال اشكالاتي نيز دارند كه از جملة آنها مي‌توان به لزوم دو بار مراجعه مادر براي انجام تست و نيز عدم اعلام نتيجة[34] غربالگري تا انجام تست‌هاي سه ماهة دوم بارداري اشاره كرد. به همين دليل در سال 2005 پروتكل ديگري به نام تست سکوئنشیال ابداع شد كه در آن ابتدا غربالگري سه ماهة اول با استفاده از ماركرهاي NT، hCGβ Free و PAPP-A انجام و نتيجه به پزشك و بيمار اعلام مي‌شود. در صورتي كه ريسك به دست آمده بيش از 1:50 باشد، بيمار براي انجام تست‌هاي تشخيصي معرفي شده و در صورتي كه ريسك كمتر از ميزان مزبور باشد بيمار براي انجام تست سه ماهة دوم (كوآد ماركر) فراخوانده مي‌شود و پس از انجام تست سه ماهة دوم ريسك نهايي بــا استفاده از تمامي ماركرهاي اندازه‌گيري شده در سه ماهة اول و دوم محاسبه مي‌گردد. نرخ تشخيص سندرم داون با این غربالگری نیز حدود 95-92% است.]5-1[

 

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم و تست‌های اینتگریتد و سکوئنشیال

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[35] همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:AFP ((MoM ≥2.5، hCG ((MoM ≥3.0، Inhibin A (MoM ≥3.0) و uE3 (MoM ≤0.4)، سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مبحث افزایش AFP مراجعه شود.

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[36] وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]10-5[

 

متغیرهای بالینی مؤثر بر ریسک و سطح مارکرها

سن مادر: احتمال داشتن جنین مبتلا به اختلالات کروموزومی با افزایش سن مادر افزایش می‌یابد. از طرفی احتمال مرگ داخل رحمی در جنین‌ مبتلا به نقایص کروموزومی بیشتر است، لذا خطر داشتن جنین مبتلا به نقص کروموزومی با افزایش سن بارداری کاهش می‌یابد (میزان مرگ خودبه‌خودی جنین‌های مبتلا به تریزومی 21 بین هفتة 12 و 40 حدود 30٪ و بین هفتة 16 و 40 حدود 20٪ است. در تریزومی 13 و 18 این میزان بین هفتة 12 و 40 حدود 80٪ است). بنابراین محاسبة دقیق سن مادر حیاتی است.

سن جنین: محاسبة دقیق سن جنین به دلیل آنکه سطح مارکرها با افزایش سن جنین تغییر می‌کند بسیار مهم است. سونوگرافی، با افزایش میزان صحت تخمین سن جنین، می تواند تا 2% موارد مثبت کاذب[37] را کاهش ‌دهد.

وزن مادر: ارتباطی معکوس بین وزن مادر و سطح مارکرهای سرمی وجود دارد که ناشی از اثر رقیق‌کنندگی حاصل از افزایش فیزیولوژیک حجم خون است. اصلاح وزن فقط در مورد NT صدق نمی کند.

منشاء نژادی[38]: در سیاه‌پوست‌ها‌ سطح سرمی آلفافتوپروتئین حدود 15٪، hCG 18٪ و PAPP-A 35% بالاتر و سطح Inhibin A 8٪ پایین‌تر از سفیدپوست‌ها است. در زنان مناطق جنوب آسیا سطح AFP 6٪ پایین‌تر و hCG 6٪، PAPP-A 17٪ و uE3 7٪ بالاتر از زنان سفیدپوست است. در کل سطح مارکرهای سه ماهة اول در زنان آسیایی بالاتر می باشد. اصلاحات مربوط به نژاد، سبب افزایش قدرت تشخیص تست‌های غربالگری می‌شود. تغییرات NT نیز در نژادهای مختلف دیده می‌شود، با این‌حال ارزش بسیار کمی برای اصلاح ریسک دارد.

دیابت وابسته به انسولین (IDDM): در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین، بعضی از مارکرهای سه ماهة دوم تمایل به کاهش دارد (برای مثال AFP حدود 10٪ و uE3 حدود 5٪ کاهش می‌یابد). در زنان دیابتک سطح Free βhCG 5% پایین تر و سطح PAPP-A 5% بالاتر است. NT اختلاف قابل توجهی در زنان دیابتیک پیدا نمی‌کند.

 

بارداری با استفاده از تکینک‌های کمک کنندة بارداری: اگر تخمک اهدایی باشد باید از سن اهداءکنندة تخمک به عنوان سن مادر استفاده شود. در IVF سطح hCG در سه ماهة دوم افزایش و سطح uE3 کاهش می‌یابد. اما در سطح AFP و Inhibin A، تفاوت معنی‌داری در IVF و بارداری طبیعی وجود ندارد. سطح بالای hCG احتمالاً به دلیل تجویز دوز بالای پروژسترون به این بیماران است و اگر اصلاح نشود موارد مثبت کاذب این گروه دو برابر بارداری طبیعی خواهد شد. در سه‌ ماهة اول سطوح پایین‌تر PAPP-A دیده می‌شود در حالی که NT و Free βhCG تغییر چندانی پیدا نمی‌کنند.

 

سابقة قبلی تریزومی: در خانم بارداری که سابقة داشتن جنین و یا بچة مبتلا به تریزومی دارد، خطر وجود تریزومی بیشتر از میزان مورد انتظار برای سن وی خواهد بود. بنابراین این فاکتور با تأثیر بر روی ریسک اولیه اثرات خود را در تعیین ریسک می‌گذارد.

 

محاسبه ریسک اختصاصی: جهت محاسبة ریسک اختصاصی زن باردار برای تریزومی ها ابتدا باید ریسک اولیة بیمار[39] (با توجه به سن مادر در هنگام زایمان و سابقه قبلی تریزومی) در نظر گرفته شود، سپس این ریسک اولیه در نسبت احتمال[40] (درصد جنین‌های غیر طبیعی به طبیعی دارای این یافته) هر مارکر ضرب شده و در نهایت ریسک اختصاصی برای هر تریزومی به دست می ‌آید.]8-5[

 

اصلاح ریسک تست‌های غربالگری با استفاده از مارکرهای سونوگرافیک سه ماهة دوم

اگر یکی از مارکرهای خفیف سندرم داون یا آنومالی در سونوگرافی هفتة20-18 دیده شود، می‌توان ریسک اختلالات آنوپلوئیدی را به صورت ذیل اصلاح نمود:

1- مشاهدة یک‌کانون منفرد اکوژنیک در ناحیة قلب[41]، ریسک سندرم داون را 4 برابر می‌کند (یعنی اگر ریسک سندرم داون بین 1:1000-1:250 باشد زن باردار باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده شود).

2- مشاهدة یک کانون اکوژنیک در روده[42]، ریسک سندرم داون را سه برابر افزایش می‌دهد (یعنی ریسک 1:630 در تست‌های غربالگری تبدیل به 1:210 تبدیل شده و بیمار باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود).

3- اگر جنین دارای یک کیست کروئید پلکسوس[43] باشد، برای تفسیر آن باید به نتیجه تست‌های غربالگری مراجعه کرد:

اگر ریسک تریزومی 18 پایین و سن بیمار کمتر از 35 سال باشد، این یافته فاقد ارزش است؛ ولی در موارد ذیل زن باردار باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده شود:

الف) یافتة غیر طبیعی دیگری در سونوگرافی گزارش شده باشد،

ب) سن مادر بیشتر از 35 سال باشد.

در کل کیست کروئید پلکسوس ارزش پیشگویی‌کنندة ضعیفی برای تشخیص اختلالات آنوپلوئیدی دارد.

غربالگری تریزومی 18:

تریزومی 18 یک اختلال شدید کروموزومی با شیوع 1 مورد در هر 8000 بارداری بوده و شایع‌ترین اختلال کروموزومی بعد از سندرم داون در بین تولدهای زنده محسوب می‌شود. علائم آن عبارتند از: اختلال در سیستم عصبی مرکزی، ناهنجاری‌های چشمی مثل فاصلة بیش از حد معمول بین دو چشم یا هایپرتلوریسم[44]، هایپوتلوریسم[45]، فقدان یک و یا هر دو چشم[46]، شکاف لب یا کام[47]، گوش‌های غیر طبیعی، پٌلی‌داکتیلی، نقص ساختاری در قلب و سیستم تناسلی. بر اثر این آنوپلوئیدی، کیست‌های وسیعی در شبکة کوروئید شکل می‌گیرد. جنس مؤنث بیشتر از مذکر در خطر ابتلاء به این اختلال است. MoM تمام مارکرها (به غیر از NT) در این اختلال کمتر از 1 است (بین 2/0 تا 8/0). بعضی مطالعات hCG MoM کمتر از 25/0 را به تنهایی بیانگر ریسک بالا تلقی می­کنند. در پیگیری بیماران با ریسک بالا، برای اطمینان از زنده بودن جنین، مادر حتماً برای انجام سونوگرافی ارجاع داده می شود، زیرا در جنین های مرده نیز تمام پارامترهای مذکور کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت وجود ریسک بالا، انجام سونوگرافی و مشاورة ژنتیک و در صورت لزوم انجام آمنیوسنتز و CVS توصیه می‌شود. تست‌های غربالگری سه ماهه دوم حساسیت بالایی (حدود 80%) برای تشخیص این اختلال دارند و این حساسیت در تست‌های سکوئنشیال به 90% می‌رسد.

در مورد ریسک تفکیک‌کننده ای که بر اساس آن بیمار باید برای آمنیوسنتز ارجاع داده شود مقادیر مختلفی (از 1:100 تا 1:300) در نظر گرفته شده است.]12و5[

 

اختلالات طناب عصبی و یا NTDs:

میزان شیوع این اختلال 1 مورد در هر 1500 بارداری است. تست‌های غربالگری سه ماهة دوم حساسیت بالایی (حدود 80%) برای تشخیص این اختلالات دارند. اختلال طناب عصبی به دو شکل دیده می‌شود:

1- نوع شایع آن اختلال طناب عصبی باز[48] است که در آن مغز و طناب نخاعی از طریق شکافی در جمجمه و یا مهره‌ها در معرض محیط بیرون قرار می‌گیرند و مثال‌های معروف آن اسپاینا بایفیدای باز[49] یا میلومننگوسل،[50] آننسفالی و آنسفالوسل[51] است که با افزایش AFP تشخیص داده می‌شوند.

2- موارد نادرتر اختلالات طناب عصبی نوع بستة آن[52] است که در آن نقص‌های نخاعی توسط یک لایة پوست پوشانده شده و مثال‌های معروف آن عبارتند از: لیپومیلومننگوسل،[53] لیپومننگوسل[54] و اختلالات نورولوژیک ناشی از دفرمیتی طناب نخاعی[55] (که با اندازه گیری AFP تشخیص داده نمی‌شود).]13و5[

 

سندرم SLO:

این بیماری دومین اختلال شایع متابولیکی با شیوع 1 در 20000 است. بیماران مبتلاء به این عارضه دچار عقب‌ماندگی شدید ذهنی و مالتیپل آنومالی می‌باشند. بیماری مزبور ناشی از کمبود و یا فقدان آنزیم 7- دی هیدروکلسترول ردوکتاز در مسیر انتهایی سنتز کلسترول است. از آنجا که سطح کلسترول در جنین مبتلاء به سندرم SLO کاهش می‌یابد بنابراین هورمون‌های استروئیدی با منشاء کلسترول از جمله استریول غیر کونژوگه نیز در سرم جنین و مادر کاهش می‌یابد. این هورمون از جمله هورمون‌های اندازه‌گیری شده در تست کوآد مارکر است و در نتیجه می‌توان از طریق اندازه‌گیری MoM اصلاح شدة آن و همچنین MoMsاصلاح شدة 3 مارکر دیگر ریسک ابتلاء جنین به سندرم SLO را ارزیابی کرد. تشخیص قطعی سندرم SLO از طریق اندازه‌گیری سطح پیش‌ساز کلسترول (7- دی‌هیدروکلسترول) در مایع آمنیوتیک انجام می‌شود. انجام سونوگرافی نیز در این بیماران کمک زیادی به تشخیص این ناهنجاری مادرزادی می‌کند. ] 5[

 

تریزومی 13:

سندرم پاتو و یا تریزومی 13، یک ناهنجاری مادرزادی است که در هنگام تولد وجود دارد و ناشی از وجود یک نسخه اضافی از کروموزوم 13 است. این کپی اضافه سبب بروز ناهنجاری‌های ذهنی، جسمی و نقائص قلبی برای نوزاد می‌شود. بروز این سندرم نسبت به سایر تریزومی‌ها، نادرتر است. این سندرم بیشتر جنس های مونث را مبتلا می‌کند (شاید به این دلیل که میزان مرگ و میر جنین‌های مذکر تا زمان تولد بیشتر است). سندرم پاتو همانند سندرم داون با افزایش سن مادر مرتبط است و تمامی نژادها را درگیر می‌کند. 1 نفر از هر 10000 تولد زنده به این سندرم مبتلا هستند. علائم این اختلال طیفی از ظاهر و عملکرد عادی تا شرایط وخیم را در بر می گیرد. میکروسفالی، NTDs (به ویژه میلومنینگوسل)، عقب‌ماندگی ذهنی، کوچکی‌چشم[56]، فقدان چشم[57]، چشم‌های خیلی نزدیک یا حتی چسبیده به هم (آنومالی پیتر)[58]، گوش‌های بدفرم و پایین‌تر از حد معمول، پلی‌داکتیلی، انگشت خمیده، پاشنة پای برجسته و فقدان دنده‌ها نیز می تواند در این اختلال بروز کند. سطح مارکرهای سه ماهة اول به شدت کاهش یافته و NT نیز افزایش می‌یابد. تست‌های غربالگری سه ماهة اول حساسیت بالایی (حدود 90%) برای تشخیص این اختلال دارند.]14-5[

 

پره اکلامپسی:

در سالیان اخیر از مارکرهای تست کوآد مارکر برای تعیین ریسک پره‌اکلامپسی نیز استفاده می‌شود. قدرت تشخیص مارکرهای اندازه‌گیری شده به همراه مارکرهای بالینی مادر (شامل دیابت، نولیپار بودن، سن، وزن، دوقلویی و...) در تست کوآد مارکر برای پره‌اکلامپسی مجموعاً حدود 65% است. ]5[

 

 [1] . First Trimester Screening (= FTS)

[2] . One- Stop Clinic for Assessment of Risk (=OSCAR)

[3] . median

[4] . screen positive

[5] . chorionic villus sampling (= CVS)

[6] . fetal transverse limb abnormality

[7] . micrognathia

[8] . microglossia

[9] . exomphalos

[10] . ossification

[11] . nuchal edema

[12] . Nuchal Trans
نظرات

 

 • سئوال:
  با سلام و عرض خسته نباشيد
  تقاضا دارم در مورد كيستهاي كوروئيد پلكسوس به تفصيل توضيحاتي را در وب سايت خوبتان درج نماييد.
  با تشكر فراوان

  جواب:
  بزودی حتمأ
  • سئوال:
   برای رفع کیستهای کوچک باید چه داروی مصرف شود

   جواب:
   بیشتر کیست‌های تخمدان در زنان در سنین باروری کیست‌های فولیکولار هستند که به طور طبیعی در عرض 1 تا 3 ماه از بین می‌روند. اگرچه ممکن است این کیست‌ها پاره شوند، به ندرت علائم ایجاد می‌کنند. این کیست‌ها خوش خیم هستند و مشکلاتی ایجاد نمیکنند. در زنانی که هیچ علائمی ندارند این کیست‌ها را می‌توان همزمان در طی آزمایش لگن تشخیص داد. تمام زنان در مقاطعی از زندگی به کیست‌های فولیکولار مبتلا می‌شوند.

   در زنان در سنین باروری، معاینه کیست فولیکولار معمولاً در چند چرخه قاعدگی انجام می‌شود زیرا در این گروه سنی این کیست‌ها شایع و سرطان تخمدان نادر است. گاهی اوقات کیست‌های تخمدانی در زنان غیر یائسه حاوی مقداری خون است که کیست‌های هموراژیک نامیده می‌شوند. کیست‌های هموراژیک به سرعت برطرف می‌شوند.

   به منظور تعیین استراتژی درمانی برای کیست‌های تخمدان از اولتراسوند استفاده می‌شود زیرا این روش می‌تواند به تشخیص این که این کیست، کیست ساده یا ترکیبی است کمک کند. کیست ساده که در بیماری‌های خوش خیم دیده می‌شود فقط حاوی مایع بوده و بافت جامد ندارند اما کیست ترکیبی بافت جامدی دارد که به پایش و احتمالاً جراحی نیاز دارد.

   به طور خلاصه درمان ایده آل کیست‌های تخمدان به سن زن، اندازه کیست (و تغییر اندازه) و ظاهر کیست در اولتراسوند بستگی دارد.

   درمان می‌تواند شامل معاینه ساده یا ارزیابی آزمون‌های خونی مانندCA-125 باشد که به تشخیص پتانسیل ابتلا به سرطان کمک می‌کند.

   در صورت ایجاد درد شدید، از بین نرفتن خود به خود یا مشکوک بودن تومور، می‌توان آن را با لاپاراسکوپی یا در صورت نیاز با لاپاراسکوپی باز خارج کرد. به مجرد خارج کردن کیست، تومور به یک پاتولوژیست ارجاع داده می‌شود تا به منظور تشخیص نهایی نوع کیست موجود، بافت را در زیر میکروسکوپ آزمایش کند.
 • سئوال:
  من 3ساله ازدواج کرده ام باردار نمی شوم و چند بار هم رفتم پیش دکتر داروی متفورمین را برایم نوشتن ولی قندم پایین وقتی که این دارو را مصرف میکنم حالم بد میشه ایا واقعا این دارو تاثیر کذار هست یا نه یا مصرف این دارو را ادامه بدهم.

  جواب:
  ادامه مصرف دارو به نظر پزشکتان بستگی دارد و همینطور نحوه پاسخ به درمان
 • سئوال:
  لطفا توضیحاتی در موردتست غربالگری سه ماهه دوم من واین که اقدامات بعدی من چه باید باشد بدهید متشکرم 12/05/05 LMP
  MATERNAL AGE ATEDDDA 36YEARS
  DATE OF SAMPEL 12 /08/08
  PREVIOUS NTD NONE
  PRVEVIOUS DOWNS NONE
  PRE.PREECLAMPSIA NO
  INSULIN DEPENDENT DIABETS NONE
  IVF PREGNANCY YES
  MS-AFP LEVEL 30IU/MOL 1.07MOM
  UE3 LEVEL 1.3 0.74MOM
  TOTAL HCG 129300 2/01MOM
  SCREENING RESULT : SCCREEN NEGATI
  RISK OF DOWN : 1 IN 280
  RISK OF PRE-ECLAMPSIA : 1IN14
  COMMENT : DOWNS RISK DUE TO MATERNALA AGE ALONE IS 1IN 270
  COMMENT :THE RISK ESTIMATES FOR DOWNS SYNDROME AND PRE-ECLAMPSIA TAKE ACCOUNTOF THE FACT THAT THIS IS AN IVF PREGNANCY...

  جواب:
  تا آنجایی که از جوابتان معلوم است شما تست تریپل انجام داده اید و نه کواد مارکر ، بنابراین با قدرت اطمینان 67% جوابتان در محدوده خطر بینابین قرار گرفته و توصیه می کنم آنومالی اسکن در هفته 20-18 در یک مرکز معتبر سونوگرافی انجام دهید.
 • سئوال:
  ممنون از توجهات شما
  من 30ساله هستم
  هفته 13 آزمایش nt و تریپل مارکر را انجام دادم و جواب آن :
  nt :1.1mm 0.93 MoM
  papp-a level : 0.74 mg/L 0.29 MoM
  free-Beta-Hcg level : 153ng/mL 3.56 MoM
  fetal nasal Bone : present


  Screen positive
  Reason : Increase Risk of Down Syndrome
  Risk of Down : 1 in 220 (at term
  downs risk due to maternal age alone is 1 in 920
  not in the high risk category for trisomy 18 : risk<1 in 100
  this test does not screen for neutal tube defect

  در صورت امکان آزمایش را برایم تفسیر نمایید
  پزشکم برایم آزمایش کوآدمارکر را نوشتند که هفته 15 انحام دهم .
  من این آزمایش را در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان انجام دادم
  بنا به درخواست خودم می خواهم یک آزمایشگاه دیگر این آزمایش کوآد را انجام دهم...

  جواب:
  ریسک شما در محدوده پر خطر است. بهتر است تحت نظر پزشک ات در یک مرکز دیگری تست کواد مارکر را انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید و با تشکر از وقتی که برای ما می گذارید :
  من آزمایش کواد را در آزمایش اریترون اصفهان انجام دادم که گویا برای آزمایشگاه نیلو فرستادند . نتیجه اش :

  AFP : 55 IU/ml 2.48:mom
  HCG : 65.50 IU/ml 1.37 : mom
  ue3 : 0.90 ng/ml 0.73 : mom
  ina 456 pg/ml 1.71 : mom

  t 21 : 1:3410
  t18 < 1 : 30000
  SLOS : < 1 : 30000
  ntds : 1 :91 positive

  pre-Eclampsia screen positive

  الان آزمایش afp را مجددا داده ام همون اریترون
  البته پزشکم در ابتدا گفت باید آمینوسنتز شوی . ولی بعد آزمایش afp و یک سونوی حاملگی معمولی و مشاوره زنتیک نوشت که انجام دهم
  سوال من از شما : خواهش می کنم برایم بفرمایید آزمایشم خیلی بد است ؟
  و این ntd در سونوی سه بعدی...

  جواب:
  نگران نباشید اگر عدد AFP MoM دومی پایین تر از اولی بود منشاء افزایش هورمون فوق مادر می باشد و نه جنین. جواب دومی را برایم بنویس و توی سونوگرافی هم بهتر است ناحیه Distal Sacrum با دقت بیشتری بررسی شود.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید.
  من نتایج ازمایشهام رو می نویسم براتون :
  تریزومی 21 در سه ماهه اول 1:343
  تریزومی 21 در سه ماهه دوم 1:6700
  سن : 34 سال
  در انومالی اسکنی که در هفته 17 انجام شده گفتن یک کانون اهکی در قلب به قطر 2.2 میلیمتر دیده شده . ایا این مشاهده ریسک من رو در محدوده پرخطر قرار داده. دکترم میگه هنوز لزومی به آمنیوسنتز نیست و باید در هفته 20 اکوکاردیوگرافی قلب رو انجام داد .این اکوکاردیو گرافی چی رو معلوم می کنه ؟خیلی ممنون می شم که منو از نگرانی درارین؟

  جواب:
  بستگی به نظر پزشکتان دارد ولی با توجه به یافته فوق که یک سافت مارکر محسوب می شود توصیه به انجام آمنیوسنتز برای رد اختلالات کروموزومی و اکوکاردیوگرافی برای رد اختلالات قلبی و عروقی می شود.
 • سئوال:
  با تشکر از پاسخ شما .
  الان اگر اکوکاردیو گرافی مشکلات قلبی رو رد کنه معنیش اینه که مشکل کروموزومی وجود داره و یا برعکس اگه اکوکاردیوگرافی مشکل قلبی رو تایید کنه یعنی مشکل کرموزومی وجود نداره؟
  خیر ارتباطی به هم نداشته و باید هر دو چک شوند

  منظورم اینه که این سافت مارکر حتما یکی از مشکلات قلبی یا کروموزومی رو اثبات میکنه؟
  با قدرت اطیمنان 98% به شرط انجام در یک مرکز معتبر

  بازهم از توجه شما متشکرم.
 • سئوال:
  سلام من تست غربالگري سه ماهه اول را انجام دادم و براتون فرستادم و نرمال هم بود- ولي تست 2ماهه دوم را انجام ندادم -الان هفته 27 بارداري هستم يعني سه ماهه سوم بارداري-چه تستي ميشه الان انجام داد ؟؟
  نیازی به انجام آزمایش خاصی در این هفته ها نیستید و دیگر اینقدر خودتان را نگران نکنید.

  اگه انومالي اسكن انحام بدم ارزشي داره تو سه ماهه سومم؟؟؟
  خیر

  در ضمن خواهرم با شوهرش نسبت فاميلي نداره ولي جفتشون گروه خوني B+ دارن.اشكال نداره؟؟
  خیر

  و تاالان كه تو هفته26 بارداري هستش هيچ تست غربالگري انجام نداده-ايشون چه بايد بكنند؟؟/مرسي
  از اينكه وقت ميذاريد-از ايلام
  یک سونوی سه بعدی انجام دهند.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  ازمایش تیریزومی 21 تریپل مارکرم هزار و چهارصد و دو بود
  و تو ازمایش کواد عددش دویست و نود و شیش هست
  در ضمن هرمون hcg mom 3.63 بود
  من نگرانم ایا لازم هست ازمایش سنتز انجام بدم؟
  چرا اچ. سی. جیم بالاس چیکار کنم؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید ممنون و سپاسگذارم

  جواب:
  اگر هر دو مرحله را در یک آزمایشگاه انجام داده اید ازشان بخواهید که پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و ریسک آنرا برایم بنویسید.
  نگران نباشید مقاله ارتباط مارکرها با مسمومیت بارداری یا پره اکلامپسی را بخوانید.
 • سئوال:
  تو این سایت چیزی نیست که نشونمون بده سوالمون ثبت شده.ولی امیدوارم که ثبت شده باشه.منتظر پاسخم.با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  مرا ببخشید نه سوالم ثبت شده و نه برایم جوابی ایمیل شده به خاطر همین دوباره سوالمو مطرح میکنم.
  با عرض سلام خسته نباشید ممنون از اینکه به سوالاتمون جواب میدین اجرتون با خدا.من 26سالمه من و همسرم نسبت فامیلی داریم فرزند اولم خدا رو شکر سالمه.ولی در بارداری دومم مقدار nt2 است و من به شدت نگرانم.من مرحله اول غربالگریم را در آزمایشگاه نیلو انجام دادم.من با حساب خودم 11هفته و 4روزم بود رفتم برا غربالگری ولی تو سونو گفتن 12هفته 4روزته.لطفا جواب آزمایشم را تفسیر کنید و اگه امکانش هست جوابشو برام ایمیل کنید ممنون میشم.و اگه خطری هست لطفا بگید
  Fbhcg 13.00 ng/ml
  0.35mom
  Papp-A...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام میشه جواب منو تفسیر کنید
  خیلی نگرانم b hcg بالاست در 12هفته و 4روز
  Nb:2.5
  F.h.r:164bm
  Lenght of cervix:37mm
  Nt:1.15mm 0.87MoM
  Papp a:6970miu/L 1.81MoM
  Free B hcg:167.40iu/L 4.83MoM
  Screening result:screen negative
  Risk of Downs:1 in 340(at term
  Comment:Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1100
  Comment:Not in the high risk category for trisomy 13 (risk<1 in 100
  Comment: This test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام سن بنده 27.5 است. ازدواج فامیلی دختر خاله پسر خاله هستیم. در 12 هفته و پنج روز سونو و آزمایش غربالگری دادم. دوقلو باردارم.عدد NTو NBو CRL هردو قل یکسان وجواب آزمایش به شرح زیر است.لطفا مرا راهنمایی کنید . آیا بازهم نیاز به غربالگری و آزمایش دارم؟
  papp-a 4762mlu/l
  free beta 108ng/ml
  crl 65
  nt 1.1mm
  mom 0.87
  nasal bone present
  down syndrome 1:8470
  age alone 1:1210
  trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشید،جواب تست ۳ماهه اول هفته۱۲ مرا تفسیر میکنید،وایا جای نگرانی بابت تریزومی ۲۱ وnt وجوددارد
  Age 32
  T21prior risk 1:729
  T18 1:8158
  T13 1:20032
  Nt =2.1mm
  Result
  Trisomy 21 1:482
  Trisomy18 1:14453
  Trisomy13 1:19557

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشيد. 35ساله و بارداري اول تست غربالگري در هفته 0+13 در مركز شما انجام دادم
  T21 1:385
  T181:4286
  T13. 1:11166
  در كادر زرد رنگ
  T21 1:15787
  T18 <1:30000
  T13<1:30000
  ودر كادر مقابل زرد رنگ توضيح داده كه low riskو t21 1:250
  T18 1:100
  T131:100
  Bhcg 0/31
  Papp 1/14
  عددnt 1/85
  Crl 66/6
  Fhr 167
  Nb present
  منون ميشم راهنمايي كنيد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام نتيجه غربالگري اول من به شرح زير است:
  Ga by us: 13w+o d
  Ga by lmp: 13w+2d
  Crl: 6.63 mm
  Nt:2.0
  Nb:present
  Free bhcg: 0.534 mom
  Papp-a : 0.496 mom
  FHR: 156
  Adjusted risk for t21: 1:5676 low risk
  Adjusted risk for t18: 1:7587 low risk
  Adjusted risk for t13: <1:20000 low risk
  اما سوالهاي من:
  ١- براي من در قسمت توضيحات نوشته شده \"با توجه به يافته بيوشيمي pappa بررسي از نظر تشخيص افتراقي اين يافته توصيه مي گردد\" لطفا بفرماييد اين توصيه به چه معناست؟ منظور از تشخيص افتراقي چيست؟
  ٢- همانطور كه در اول نوشتم سن بارداري من بر اساس lmp شده ١٣ هفته و دو روز ، در حاليكه سن جنين بر اساس crl شده ١٣ هفته، در حاليكه اين به نظر درست نمياد چون اگه جنين من ١٣ هفته...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای در اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده. نگران کاهش PAPP-A هم نباشید. سن جنین بر مبنای CRL درست تر هست.
 • سئوال:
  ضمنا براي من سونوگرافي توسط متخصص زنان( خانم دكتر مرصوصي) انجام شده آيا سونوي nt حتما ميبايست توسط راديولوژيست انجام ميشد؟

  جواب:
  خانم دکتر وجیهه مرصوصی جزو پریناتولوژیست های خوب ایران می باشد و سونوهای NT شان بسیار دقیق هست.
 • سئوال:
  يك مورد ديگه هم كه برام سواله اينه كه توي عكس سونوگرافيه من نوشته شدهnt:2.06 ولي در گزارش غربالگري : 2.0 گزارش شده ، نگرانم كه نبايد اگه قرار بر گرد شدن بود 2.1 اعلام ميشد

  جواب:
  با توجه به عدد ریسک تان جای نگرانی برای این اختلاف بین این دو عدد وجود ندارد.
 • سئوال:
  س: ببخشيد مجددا مزاحم ميشم يعني شما ميفرماييد كه من در دوره پريود باردار شده ام؟! در صورتيكه هيچگونه نزديكي در آن دوره نبوده؟
  ج: از نظر پزشکی سن جنین از روز اول از آخرین پریود محاسبه می شود.

  س: خانم دكتر به من براي هفته ١٦ نوبت داده اند آيا حتما mom براي afp بايد در هفته ١٥ انجام شود؟
  ج: هفته 16 انجام دهید.

  س: آيا من نميتوانم تست سكوئنشنال و كوارد ماركر را هم انجام دهم؟
  ج: برای بالا بردن قدرت تشخیص می توانید این کاررو انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام لطفا میشه آزمایش غربالگری نوبت اول من رو تفسیر کنید:
  Age at term: 31.8
  fbhcg:0.5
  papp_a:0.97
  CRL:67mm
  NT:1.6
  Nasal Bone: Present
  T21 1:763
  T18 1:8541
  T13 1:20906
  Gestational Age at B iochemistry : 13W+5D
  Gestational Age at Scan : 13w+2D

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام و تشکر بابت پاسخگوییتان
  من آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو در 11هفته و 4 روز انجام دادم و جوابها بصورت زیر هستند
  PAPP-A:1739(mom:0.6
  free bhcg:45.87(mom:1.29
  T21:prior risk 1:870&final risk 1:1080-intermediate risk
  T18/13:prior risk 1:6400&final risk:1:50900
  NT:2.1
  Nb:present
  CRL:57
  Gestational Age:12w+2d
  خیلی نگرانم برای ریسک بینابینی سندروم داون
  درضمن من خودم 30 ساله هستم و هیچ سابقه قبلی هم در خونواده خودم و شوهرم وجود نداره
  خیلی ممنون میشم اگر منو از نگرانی در بیارین لطفا
  باتشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام و تشکر که به سوال قبلیم پاسخ دادین
  دکترم برای هفته 15 فاکتورهای زیر رو نوشتن
  bhcg
  Ue3
  inhibin A
  AFP
  این همون آزمایش کواد مارکر هست که شما در جواب سوالم گفتین؟
  آیا نیازی هست فاکتوری اضافه بشه یا همین کفایت میکنه؟
  ریسک پروتکول سکئونشینال که فرمودین شامل همین موارده یا خیر؟
  باتشکر

  جواب:
  این تست همان کواد مارکر هست. از آزمایشگاه بخواهید پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید.
 • تریکوگراما
  جمعه 7 خرداد 1395 - 07:32
  سئوال:
  با سلام و خسته نباشید:
  نتایج آزمون غربالگری سه ماهه اول در 11 هفته و 5 روز هست . 35 ساله هستم.
  یک جنین زنده با ضربان قلب و با حرکات فعال در داخل کاویته رحم مشهود است :
  FHR 158
  CRL 52
  NT 1.3
  جفت خلفی فوقانی گرید 0
  طول سرویکس 33
  و نتایج آزمایش خون :
  PAPP-A 2.70 mlu/l MOM 0.94
  FREE B-HCG 38.00 ng/ml mom 0.78
  NT 1.30 mm mom 1.21

  DOWN SYNDROME 1:4170
  AGE ALONE 1: 375
  TRISOMY18/13 1:99000
  لطفا\" این نتایج رو تفسیر کنید و بفرمایید نیازی برای تکرار آزمایشات و یا غربالگری مرحله دوم بارداری هست یا خیر ؟ ممنون از توجهتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلال طناب عصبی و یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  نتايج غربالگري اول من به صورت زير است لطفا راهنمايي كنيد ممنون
  FBHCG 26.00 /MOM 1.09
  PAPP-A 5361 /MOM 1.44
  Age at term 32.3
  T21 prior risk 1:706
  T18 prior risk 1:7905
  T13 proir risk 1:19454
  ودر كادر زرد رنگ
  T21 1:13653
  T18 <1:30000
  T13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در گروه کم خطر بوده و باید آزمایش AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی در هفته 15 و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید..
 • سئوال:
  سلام ممکنه ازمایش منو تشریح کنید 23 سالمه وازماش رو هفته13 انجام دادم
  nt1.9
  crl67mm
  papp-a2136.00miu\\l 0.56mom
  rreehcg53.39iu\\l 1.87mom
  ریسک کروزوم 13و18 رو پایین زده اما سندروم داون رو 1:507

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام لطفا نتيجه آزمايش كواد ماركر و سكوينشنال من را تفسير كنيد
  37 سال
  وزن ٧٠ كيلو گرم 15w+3D
  T21 prior risk: 1:261
  AFP. 1.10 MoM
  HCG 1.23
  UE3 1.08 mom
  INA .84 mom
  T18 prior risk: 1:2884
  PAPP-A. .73 mom
  FBHCG. 1.07
  NT. 1.5 mm. CRL 58 mm. 12w+1D

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید ، میخواستم اگه امکانش هست تفسیر این تست رئ به من بگید ،با تشکر
  papp-a level: 3395miu/l 0.93 mom
  freeB-hcg(1t)level: 52.69iu/l 1.42mom
  fetal nasal bone: present
  risk of down:1 in 18,000(at term)
  risk of trisomy 18: less than 1 in 20,000
  risk of trisomy 13: less than 1 in 20,000
  comment: downs risk due to maternal age alone is 1 in 1,100
  comment: this test does not screen for neural tube defects

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% در محدوده کم خطر باشد. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام سنم 32 بارداری اولمه
   nt :1.1 crl:64.9 nb:persent
   free beta:23.25 mom :0.73
   papp-a :1.31 mom:0.32
   در سونوگرافی
   20000 :1>:t21 :2247 t18 :3342 t 13
   در آزمایش
   نوشته t21 low risk و t18/13 low risk و
   only biochemistry risk for ds=1:396
   سپاس

   جواب:
   با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام ميشه لطفا جواب آزمايش منو تفسير كنيد
   Nuchal measurement 2.1 1.46 mom
   PAPP-A level 6925miu/L 1.39mom
   Free-hCG level 70iu/L 2.83mom
   Risk of Down\'s 1 in 320(at term
   Risk of trisomy 18 Less than 1 in 20,000
   Risk of trisomy 13 Less than 1 in 20,000
   Comment : down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 890
   This test does not screen for neural tube defects

   جواب:
   با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام خسته نباشین
   ممنون میشم نتیجه غربالگری اول منو تفسیر کنین
   age at term: 34
   gestational age: 12W 5D
   screening status: initial sample
   para / gravida: 0/1
   PAPP-A= 2725.00 mlu/l Mom = 0.74
   Free b-hcg 112.20 IU/L= 3.19
   Nt=1
   T18=1:3500
   T13=1:99000
   DS Age=1:485
   DS Final Risk= 1:466

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام.خسته نباشین.در صورت امکان آزمایش من رو تفسیر کنید خیلی نگرانم.ممنونم
   27 سالمه و بارداری اول و 11 هفته و 6 روز
   pAPPA :8.2 ug/mul
   Free HCG: 56.2 ng/mul
   nt:1.1 mm

   جواب:
   این ریپورت کامل نیست و از آزمایشگاه بخواهید ریسک تریزومی های 21، 18 و 13 را برایتان محاسبه کنند و جوابش را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید من 34 سال بارداری دوم در هفته 12 و 6 روز در موسسه نسل اامید غربال ااول انجام دادم که جواب به این صورت بود
   :present NB
   NT2.5
   T21=1:66
   T18=1:10864
   T13=1:20000
   freeBhcg=99.7
   PAPP-A=2.918
   پزشک مشاور موسسه و دکتر خودم اصرار به امینوسنتز دادن ولی با پزشک دیگه ای که ویزیت شدم پیشنهاد آز نیفتی و بعد هفته 16 از کواد رو دادن. ممنون میشن شما راهنماییم کنین واقعا نمیدونم کدوم روش برای این جواب مناسبتره
   ایا نیفتی جایگزین امینو میتونه باشه ؟

   جواب:
   تصمیم نهایی با پزشک معالجتان می باشد و هر چند می توانید تست NIPT را هم انجام دهید. اما این را بدانید که این تست فقط برای سه اختلال کروموزومی شایع 21، 18 و 13 طراحی شده است.
  • سئوال:
   با سلام. ممنون میشم اگه زودتر پاسخ بدید. من غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم.بهم گفتن باید اول هفته 17 دوباره آزمایش بدم.جواب ها به این صورت است:
   CRL:65.5 NT:1.30 1.02MOM 0.03
   PAPPA-A 3810.00 MOM 0.67
   FREE B-HCG 125.00 MOM 3.19
   down syndrome: intermediate risk
   trisomy 18/13: screen negetive
   final risk DS:1:1500
   only biochemistry risk for ds=1.197
   سن بارداری 12 هفته و پنج روز
   سن و وزن خودمم اشتباه وارد کردن من 24 سال و 8 ماهمه اینجا 25 و 3 وارد شده. وزنم هم 45 هست که اینجا 47 وارد شده.
   با توچه به این ها میشه لطفا بگید چقد احتمال داره جنینم سالم نباشه؟خیلی نگرانم.خواهش میکنم زودتر جواب بدید.

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   با سلام و تشکر از پاسخگوییتون
   من تست اول رو هفته 13 انجام دادم و برای هفته 18 غربالگری دوم را هم در آزمایشگاهتون انجام دادم. جواب ها به صورت زیر است که یکی از آنها HCG به صورت Bold نوشته شده میشه راهنماییم کنید
   HCG 10.50 MOM 0.44

   جواب:
   نگران نباشید، ریسک تریزومی های نهایی را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   سلام،من از آزمایش غربالگری دوم که در کرج نمونه دادم اما در آزمایشگاه معتبر شما انجام شده سوال دارم،لطفا با راهنماییتون منو از نگرانی در بیارین: هفته ۱۷ ،سن ۳۰
   29(Maternal AFP (ECL
   MoM 0.82
   NTDs risk 1:8134
   Final result :low risk
   آیا ریسک NTD بالا نیست؟

   جواب:
   خیر، با قدرت تشخیص 80% ریسک تان برای اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی نرمال است.
  • سئوال:
   سلام,خسته نباشید..ببخشید من الان ۲۱ هفته و ۵ روزمه و۲۹ سالمه..آزمایش غربالگری سه ماه اولم بینابین بود که دکترم برام غربالگری سه ماه دوم یا همون کواد مارکر نوشت که اینم بینابین بود جوابش که دکتر برام سونوگرافی ناهنجاریها که فکر میکنم همون آنومالی اسکن هستش نوشت و انجام دادم که دکتر سونوگرافی گفت همه چی خوبه و البته به یه پزشک متخصص زنانم نشان دادم جواب سونورو که ایشونم گفتن خوبه ولی باز من خیلی استرس دارم و میترسم و خواهشم از شما اینه که منو راهنمایی کنید,البته دکتری که از اول بارداری تحت نظرش بودم گفت اگه سونوی آنومالی خوب باشه یعنی بچه سالمه ولی...

   جواب:
   نگران نباشید با قدرت تشخیص 97% ریسک اش خوبه
  • سئوال:
   باسلام-آزمایشات زیردرهفته 16بارداری درمرحله تست غربالگری دوم می باشد.تفسیراین آزمایشات چیست.
   بتااس سی جی تایتر:28513
   استریول(پرگنانسی):0.87
   اینهیبین آ:270.0
   آاف پی درپرگنانسی:45.4
   برای مایع آمنیوتیک:wk13or14=<18500

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   باسلام لطفا بررسي بفرماييد.نتيجه غربالگري اول در هفته ١٢ و ٢روز:
   Age at sample date: 30.4
   Measured serum values, Corrected MOM\'s and Risk Evaluation:
   Papp-A: 3.1 mIU/ml ...... Corr.MOM\'s:1.34
   Free B Hcg:38.6 ng/ml ..... Corr.MOM\'s:0.92

   Ultrasound Data:
   CRL:53.2 mm
   Gestational age by CRL: 11+5
   Gestation age on the day of serum taking: 11+5
   Nuchal Translucency: 2.41 mm
   NT MoM\'s: 1.70 MoM
   Nasal bone: present

   Risk at sampling date:
   Trisomy 21+NT risk: 1:2602
   Trisomy 21: 1:8147
   (Trisomy 13/18 + NT) < 1:10000
   Age Risk: 1:593

   جواب:
   با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید...

   22 سال سن دارم. شکم اولم هست. غر بالگری اول رفتم اعداد زیر :
   trisomy 21 :1.13
   trisomy 18: 1.99
   trisomy 13: 1.99

   لطفا کمک کنید اعداد نشانگر چیست

   جواب:
   با قدرت تشخيص ٨٥% ريسك تان در محدوده پر خطر و كانديد انجام تست هاي تشخيصي
  • سئوال:
   سلام و وقت بخیر خواهشمندم به من هر چه سریعتر جواببدین چون واقعا از استرس نمی دونم باید چی کار کنم . جواب غربالگری دومم در 15 هفته و 5 روزگی و سن خودم 23 سالگی است به شرح زیره :
   تست : QUADRUPLE MARKER SCREENING TEST
   T21 : 1: 1653
   T18 : 1: 30000
   SLOS: 1: 30000
   NTDS : 1: 8134
   و در تست : SEQUENTIAL SCREENING TEST
   T21 : 1 : 23836
   T18 : 1: 30000
   SLOS : 1: 30000
   NIDS : 1: 8134
   می باشد .
   بازم ممنون میشم هر چه سریعتر من جواب دریافت کنم . سپاس بی کران

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

   - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

   - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


   فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
  • سئوال:
   با عرض سلام و خسته نباشید
   NT:1
   Nb :preseny
   FBHCG: 14.00
   PAPP-A: 1406
   T21: 1:1110
   T18: 1 : 12586
   T13: 1: 30178
   تفسیر آزمایش من چی هست

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام اگه امكانش هست آزغربالگري منو تفسير ميفرماييد٣٥ساله هستم بارداري دوم خيلي نگرانم لطفا سريعتر جواب منو بديد خيلي ممنون
   nt:1.43
   CRL:64mm
   T21:1:360
   T18:1:4007
   T13:1:10516
   12w+3D
   داخل كادر زرد
   T21:1:21487
   T18:<1:30000
   T13:<1:30000
   FBHCG:0.53
   PAPP-A:2.08

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   سلام.خسته نباشید.لطفا آزمایش من رو تفسیر کنید.باسپاس
   Papp-a: 3433.00 mlu/l mom :1.09
   Free b-hcg 197.40 iu/l mom:5.58
   Ds: prior 1:1260 final risk:~1:5370
   T18/13:prior 1:10200 final risk ~1:99000
   Crl: 55.2mm
   Nt: 0.80mm
   Nb:present
   Para/gravida:0/1
   Screening status: initialt sample
   Weight:70.0kg

   جواب:
   نتیجه نهایی تان خوب است ولی با توجه به عدد Free BhCG توصیه می کنم تست های غربالگری سه ماهه دوم را در همان مرکز انجام و درخواست گزارش سکوئنشیال کنید.
  • سئوال:

   با سلام:
   30 سال سن دارم. شکم اولم هست. غر بالگری اول رفتم اعداد زیر :
   trisomy 21 :1.783
   trisomy 18: 1.30000
   trisomy 13: 1.30000
   ممنون میشم اگر راهنماییم کنید ..

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام من اين ازمايش و در هفته3+11 بارداري انجام دادم ايا قابل قبول هست ?در شيراز انجام دادم كه براي ازمايشگاه نيلو تهران فرستادند.وجواب را از ازمايش نيلو دريافت كردم در ضمن پزشك راديولوژيستم دكتر پايدار هستند كه اسمشوون در سايتfmf بود.ممنون ميشم اگر راهنماييم كنيد.
   nt:1.83mm
   trisomy21:1.783
   trisomy 18: 1.30000
   trisomy 13: 1.30000

   جواب:
   با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

   The Fetal Medicine Foundation
   The Fetal Medicine Foundation is a Registered Charity that aims to improve the health of pregnant women and their babies through research and training in fetal medicine.
  • سئوال:
   سلام من 25 سال دارم. نتایج غربالگری سه ماهه اول بارداری
   T21 prior risk 1:1333
   T18 prior risk 1:15471
   T13 prior risk 1:36678
   FBHCG 35.9 MOM 0.66
   PAPPA 13.9 MOM 0.7
   NT 1.57
   NB PRESENT
   CRL 47mm
   TRISOMY 21 <1:4143
   TRISOMY 18 < 1:30000
   TRISOMY 13 <1:30000

   میشه اینو تفسیر کنید برام؟ خطری جنینه منو تهدید میکنه؟

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   با سلام
   در تست غربالگری بجای سن ۲۷ سال ۴۳ سال درج شده ایا این تاثیری در نتایج دارد یا خیر ؟

   جواب:
   بله ، خیلی
  • سئوال:
   سلام وخسته نباشید. من ۲۹ سالمه و بارداری اولمه، این جواب تست غربالگری سه ماهه اول منه:
   T1 prior risk: 1:976
   T18 prior risk: 1:10987
   T13 prior risk: 26502

   Calculated ridk at term:
   Trisomy21:<1:30000
   Trisomy 18:<1:30000
   Trisomy13:<1:30000

   Biochemistry:
   Fbhcg : valeu 10.00. Unit ng/ml. Corrected mom0.36
   Papp-a valeu3408 unit mu/l corrected mom1.13
   میشه لطف کنید تفسیرش کنید، ممنون میشم

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید جواب آزمایش غربالگری اول من این طور هست لطفا چه معنی داره؟
   Weight: 58kg
   Nuchal measurement:1.34mm. Mom1.01
   Papp_A level : 2492 miu/L 0.76 mom
   Free B_HcG level : 214.5 iu/L mom 5.43

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   باعرض سلام و خسته نباشید من سونوگرافی و ازمایش سه ماهه اول بارداری را انجام داده ام میخواستم ان را تفسیر کنید ممنونم
   PAPP-A 17.1 MOM 0.78
   Free BHCG 20.6 MOM 0.62
   NT 1.47mm MOM 1.08
   CRL 71.0mm NB:Present

   جواب:
   ریسک تریزومی های محاسبه شده را دقیق برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام،من ٣٧ ساله و باردارى اولمه.جواب آزمايش غربالگرى اول در هفته 2+13 باردارى با توجه به سونوگرافى
   Nt:2:10mm
   Free b-hcg:36.730 IU/I 1.0444mom
   PAPPA-A: 8.870 IU/I 1.8083mom
   Trisomy21 1:2831
   Trisomy18 1:7171
   Trisomy 13 < 1:20000
   و جواب ازمايش هفته 4+16
   DS Age 1:153 final risk 1:16700
   OSB prior 1:1000 final risk 1:4740
   T18 prior 1:1260 final risk 1:11600
   SLOS1:20000 < 1:480000
   AFP 41.7 1.46mom
   uE3 0.58 0.91 mom
   Hcg 14.5 0.66 mom
   DIA 184.7 o.90 mom
   با توجه به ٢ مرحله ممنون ميشوم كه تفسير كنيد.

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

   - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   سلام. وقت بخیر. میشه جواب تست غربالگری منو بگید
   35 سالمه. بارداری اول. سن جنین12 هفته و 5 روز
   Crl 64.6mm
   NT 2.1mm
   244؛Background risk of tris21 1
   Adjusted riske of trist 21
   226؛NT 1
   1490؛Biochemistry 1
   NT&biochemistry 1:1382
   1:460 Background risk of tris 13+18
   Adjusted risk of tris13+18
   NT 1:506
   Biochemistry 1:29177
   Adjusted risk of trisomy13+18 (combined tisk)
   NT & biochrmistry 1:32126
   Papp-a Eclia.Roch 2.420
   Papp-a Doe 0.245 -1.000- + 1.000
   Charge free B hcg 09085A
   Charge papp-a 66091A
   Free B-hcg (eclia.Roch) 28.08 lU/l
   FreeB-hcg(DoE) 0.235 -1.000-+1.000

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید
   لطفا میشه این آزمایش منو تفسیر کنید قبلا هم آزمایش فرستادم اینم جواب دومی هستش
   آزمایش MARKER
   AFP : 23.87 IU/ml MoM 0.86
   uE3 : 2.80 ng/ml MoM : 1.16
   HCG : 37020 IU/ L MoM : 0.96
   Inhibin-A : 97.6 Pg/ml MoM : 0.48

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   سلام.ممنون میشم جواب غربالگری من رو بگید.
   ۳۶ سالمه.غربالگری اول در ۱۲ هفته و ۴ روز:
   Crl:60.71
   Nt:1.82
   Fhr:152plus/min
   Cervix:34.4mm
   Fbhcg:value 37.corrected mom 0.80
   Papp-a:value 1150.corrected mom 0.36
   Trisomy21: 1/423
   Trisomy18: 1/3298
   Trisomy13: 1/30000
   غربالگری مرحله دوم
   Afp: value 38.00 . Corrected mom 1.35
   Hcg: value 72.40 .corrected mom 2.13
   Ue3 : value 1.20 . Corrected mom :0.98
   Ina: value:224.00 . Corrected mom 0.89
   Trisomy21:1/1002
   Trisomy18: 1/30000
   Slos: 1/30000
   NTDs: 1/1980
   Sequentional screening test
   Papp-a: value 1150.00 . Corrected mom 0.43
   Fbhcg: value 37.00 .corrected mom 1.15
   Afp: value 38.00 . Corrected mom 1.35
   Hcg: value 72.40 . Corrected mom 2.13
   Ue3 : value 1.20 . Corrected mom 0.98
   Ina: value 224.00 . Corrected mom 0.89
   Trisomy 21:1/907
   Trisomy 18:1/30000
   Slos:1/30000
   NTDs: 1/1980

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

   - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

   ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

   ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


   فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
  • سئوال:
   شما در توضیحاتتون در غربالگری ترکیبی فرموده بودید که اگر در غربالگری دوم جواب ریسک کمتر از ۱/۸۰۰ باشد ریسک در محدوده کم خطر خواهد بود. من واقعا نگرانم.لطفا پاسخم رو بدید.

   جواب:
   نگران نباشید، ریسک تان در محدوده خطر بینابین (بین 1:101 تا 1:1500) در پروتکل ترکیبی می باشد و بهتر است با صلاحدید پزشکتان کار بیشتری انجام دهید تا خیالتان جمع شود.
  • سئوال:
   گمن آزمایش cf dna رو دیروز دادم.چند درصد امکان داره جنینم مشکل داشته باشه؟واقعا نگرانم.

   جواب:
   نتیجه تستهای غربالگری تان را بنویسد.

   ولی بطور کلی کمتر از 1%
  • سئوال:
   سلام من در آزمایشگاه مهسا آزمایش غربالگری خون داده ام و به شرح زیر است
   TRISOMY 21: 1:3393
   TRISOMY 18:<1:30000
   SLOS:<1:30000
   NTDs:1:363
   میخواستم بدونم آزمایش نرماله یا نه؟
   و به من می‌گویند لازم است که به سونوگرافی سه بعدی بروم

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

   - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

   - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


   فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
  • سئوال:
   باعرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما
   ميخواستم خواهش كنم من رو راهنمايي كنيد، من در ١٢ هفته و ٤ روز آزمايش غربالگري رو انجام دادم، ٢٥ سال هستم
   مقدار papp-a براي result 5.20 و براي mom 1.70
   و مقدار free b-hcg براي result 18.24 و mom 0.56
   گزارش شده، آيا نرمال هست اين رنج؟ سپاسگزارم از زحمات شما


   جواب:
   ریسک نهایی تریزومی ها را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید
   من تازه جواب ازمایش های غربالگری سه ماه اول رو گرفتم لطفا تفسیرکنید:
   من 20ساله هستم
   CRL:60.0mm برای 12هفته و چهار روز اندازه گیری شد
   NT:1.70mm 1.25MoM
   PAPP_A:0.52mlU/ml 0.18MoM
   free B_hCG:81.80IU/L 2.29MoM
   DS
   Age 1:1470
   Final Risk 1:44
   T18/13
   Prior 1:12900
   Final Risk 1:8630
   Down Syndrome
   The risk of Down syndrome is GREATER than the screening cut_off
   ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS=1:18
   Trisomy18/13
   The risk of trisomy 18is less than the screening cut_off

   جواب:
   ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

   ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
   براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

   بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

   https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

   ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

   پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

   با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
  اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
  ابزارها

  جستجو در سایت

   

  ورود به سایت

  نام کاربری:
  کلمه عبور: