Loading...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام خسته نباشید. ممنون میشم آزمایش غربالگری منو تفسیر کنید.
  age at term:28
  t21 prior risk: 1:1157
  t18 prior risk: 1:13168
  gestational age: 15w+3d
  AFP: 0.43
  HCG: 0.64
  UE3: 0.71
  INA: 0.71
  TRISOMY 21: 1:1517
  TRISOMY18: 1:20886
  SLOS: 1:7112
  NTDS: 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام نتایج ازمایش من بصورت زیر می باشد لطفا جواب بدین
  Papp_a:1.18
  Fb.hcg:2.88
  Nt:1.57
  Ds:1:519
  Age alone:1:1110
  E a risk:34:1
  T:18 1:99000
  ببخشید سن من ۲۸ ساله

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 در همان آزمایشگاه انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم گرفته شود که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  ببخشید این قسمتشو ننوشتم
  Trisomy21 1:7135
  Trisomy18( 1:300000

  Trisomy13 (1:30000
  Nt: 0.93
  Crl: 56:69
  Age:34
  12w.3day

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.ممنونم.Trisomy 21:30000
  Trisomy 18:30000
  Trisomy 13: 30000
  CRL: 61.43
  T21 :1:706
  T18:1:7905
  T13:1:19454

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  بازم ببخشید برای هردو ازمایش ۲۱ و ۱۸ زده screen negative
  Ds: the risk off down syndrome is less than the screening cut off detection rate is down 84%

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 در همان آزمایشگاه انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم گرفته شود که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم برای غربالگری سه ماهه اول ملاک برای محسابه تعداد هفته هام باید اولین روز آخرین پریودم باشه یا اولین سونویی که انجام دادم؟(من در 6 هفته و 3 روز سونو انجام دادم که طبق اون سن بارداریم بر اساس CRL و GS در حدود 5 هفته و 5 روز بوده).
  خواهش میکنم راهنماییم کنید
  خیلی خیلی ممنونم

  جواب:
  اگر 6 سیکل قبل از بارداریتان منظم نباشد بهترین معیار تعیین سن جنین سونو می باشد.
 • سئوال:
  سلام آیا ntبرای سن 19سال اگر 2.3باشدخیلی زیاده؟؟درصورتی که توآزمایش جلوی T21,T13,T18نوشته screen negative-ولی عکس سونو خیلی شبیه عکسیه که شما نوشتین غیر طبیعی خیلی نگرانم خواهش میکنم جواب بدین

  جواب:
  نگران نباشید مهم عدد ریسک تریزومی ها است که در منطقه کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام مجدد.برای اطمینان بیشترجواب سونو وآزمایش رو براتون میفرستم
  -تصویریک جنین زنده باضربان قلب وفعالیت فیزیکی نرمال درکاویته رحمی مشاهده شد.
  -پرزانتاسیون:متغیر
  -جفت Fundalقدامی گرید:1
  -حجم آمنیوتیک:Normal
  -سن حاملگیGA:12 W D
  -NT=2.3
  -NB:PRESENT
  -FHR:155bpm
  -ودرانتهای سونوکنترل سنوگرافی ازنظرآنومالی اسکن در هفته 18-20پیشنهادشده
  -PAPP-A:3.47 IU/L
  -free B-hcg:43.4 ng/ml
  -down syndrome 1:1850
  -Age alone 1:1540
  -Equivalent Age Risk <15.0
  -trisomy18/13 1:99000
  -down syndrome:screen negative
  trisomy 18/13:screen negative
  تست کواد راهم میخواهم انجام دهم .آیا نیاز به سونوی آنومالی هست یا خی ؟ با تشکر از شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی بهتر است برای بالا بردن قدرت اطمینان دو مورد دیگر را انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خیلی ممنون از تفسیر تست غربالگری.
  میخواستم بپرسم اگر به فرموده شما (با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد)آیا نیاز به انجام تست کوادمارکر و آنومالی اسکن است؟

  جواب:
  بهتر است یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و یک آنومالی اسکن را حداقل انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از شما. نتیجه سونوی NT و آز غربالگری من در آزمایشگاه شمابه شرح زیر است. سوالی که در ادامه دارم چرا AC به نسبت کوچک است آیا مشکلی هست؟
  T21 Prior Risk: 1:1019
  T18 Prior Risk: 11488
  T13 Prior Risk: 27659
  TRISOMY21<1:30000
  TRISOMY18<1:30000
  TRISOMY13<1:30000
  weight:54
  GAB:11w+6D
  GAC:11W+6D
  FBHCG:17, CM:0.36
  PAPP-A:4692 ,CM:1.54
  CRL:51.71
  NT:0.75
  AC:47.75MM
  FL:6.56
  BPD:17.33
  بر اساسACسن جنین 10W4D و بر اساس BPD وFL سن 12W

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. نگران نباشید در این هفته ها این اندازه اختلاف خیلی اهمیت ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید 38 سال دارم نتیجه آزمایش در هفته دوازدهم بارداری :Fbhcg 37.5 corrected mom. 1.04. Papp_A. 3670. Corrected mom. 1.06 NT. 1.13. Nb present. T21prior:1:185. T18prior: 1:2068. T13prior: 1:5734 T21: 1:4020. T18: 1:30000. T13: 1:300000. ممنون از راهنمایی تون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشیدممنون میشم راهنمایی بفرمایین :
  Nt : 2/7mm , t21 : 1:166 ,
  t18 : 1:4400 , t13 : 1: 10915 ,
  Papp_a : 2.110 iu/i ___ 0.810 mom
  Free Bhcg : 33.22 _____ 1.042 mom
  Crl : 63.7
  Bpd : 22.6
  سن بارداریم هم 12 هفته 5 روز بود .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود که ببینیم آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با عرض سلام و احترام من قبلا اين سوال رو مطرح كردم اما جوابي دريافت نكردم به همين منظور مجددأ مطرح كردم اميدوارم پاسخي دريافت كنم.
  لطفا جواب اولين تست بنده رو به شرح ذيل تحليل بفرمائيد.كمي نگرانم.از شما متشكرم
  GESTATIONAL AGE : 12WEEKS 3 DAYS
  from CRL of 60.8 mm on 20/05/15
  -----------------------------------------------
  Age:28
  PAPP-A:1564 -------MOM:0.51
  FREE hCG:45.3----MOM:1.37
  NT:1.7----MOM:1.41
  NB:Present
  Down Syndrome 1:1820
  Age alone 1:1140
  Equivalent Age Risk <15.0
  Trisomy 18 ~1:99000
  background risk 1:11363
  ----------------------------------------------
  the risk of down syndrome is less than the screening cut-off.
  only biochemistry risk for DS=1:661

  the risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از شما. نتیجه سونوی NT وغربالگری من در آزمایشگاه شمابه شرح زیر است.
  Age at term 33.4
  T21 Prior Risk: 1:586
  T18 Prior Risk: 1:6553
  T13 Prior Risk: 1:16370
  TRISOMY21 1:7113
  TRISOMY18<1:30000
  TRISOMY13<1:30000
  weight:56
  GAB:12w+6D
  GAs:12W+3D
  FBHCG:80 ng/ml, CM:2
  PAPP-A:4418 mu/l ,CM:1.12
  CRL:59 mm
  NT:1 mm
  طول سرویکس 44 mm
  Fhr:157 bpm
  Nb present
  بی صبرانه منتظر جواب شما هستم ممنون از لطف شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب ازمایشمو تفسیر کنید
  سن مادر:40
  nt:1.5
  crl:52
  T21:1:1956
  T18:<1:30000
  T13:<1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام.اگه میشه یه ایمیل برای من بفرستید تا عکس آزمایشمو براتون بفرستم.اخه تو ازمایش من نوشته
  تیروزومی 18: -1:5970
  و سندروم داون: -1:10
  رنگای نمودارمم قرمزه و رنگ سبز نداره.آیا واقعا بچم سندروم داون داره

  جواب:
  برایتان ایمیل کردم.
 • سئوال:
  سلام. من هفته ٢تا ٣ باردارى اشتباها ٩ تا قرص فيناسترايد مصرف كردم دكتر براى من غربالگرى نوشته، آيا اثرات اين قرص نشان ميدهد؟( تبديل تستوسترون به دى هيدروتستوسترون) ويا اصلا آزمايش يا سونوگرافى ديگرى وجود دارد براى اطمينان از سلامت جنين؟

  جواب:
  در ارتباط با مصرف فیناستراید نکات ذیل قابل توجه می باشد:

  1. فیناستراید مهار کننده 5 – آلفا – ردوکتاز نوع 2 می باشد و از این طریق تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون ( فرم فعال هورمون ) را مهار می کند.
  2. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) کاربرد فیناستراید را در دمان هیپرپلازی پروستات و آلوپسی آندروژنیک (طاسی) در مردان تایید نموده است ولی استفاده از این دارو در هیرسوتیسم ( پرمویی صورت و بدن ) زنان مورد تایید FDA نیست.
  3. فیناستراید از طریق مهار تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون ممکن است باعث ایجاد اختلال در دستگاه تناسلی خارجی جنین پسر گردد.
  4. فیناستراید در خانم های باردار یا زنانی که قصد باردار شدن دارند کنترااندیکاسیون مطلق دارد.
  5. خانم های باردار باید حتی از تماس با قرص های خرد شده فیناستراید اجتناب ورزند.
  6. استفاده از فیناستراید به عنوان داروی خط اول درمان هیرسوتیسم در خانمهای جوان به هبچ وجه توصیه نمی شود و در صورت لزوم به مصرف حتما باید از راههای مطمئن برای پیشگیری از بارداری اقدام شود.
  روش غربالگری هم برای تشخیص نارسایی ناشی از فیناستراید در بارداری وجود ندارد.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشيدخدمت سرورگرامي .خواهربنده موقع حاملگي NT طبيعي وازمايشات دابل ماركر براي تريزومي 21بااحتمال 1/396 .وبدون اينكه پزشك ازمايشات ديگري براي ايشان درخواست كنند والبته 41ساله نوزادي باسندرم داون بدنيا اورده كه ازمايش كاريوتايپ سلولهاي 47كروموزومي باتريزومي 21راگزارش كرده است .حالا ازشما اين سوال رادارم ايا آزمايشگاه جواب اشتباه داده ؟آيا سونوگرافي اشتباه كرده ويا پزشك كوتاهي كرده ومنجر به اين شده كه چنين مصيبتي به باربيايد .واينكه دادستان نظام پزشكي نظردارد كه احتمال سندرم داون نيازي به امنيوسنتز ندارد چون عمل باريسك بالايي است...

  جواب:
  پروتکل های غربالگری دارای معیاری هستند به نام قدرت تشخیص یا Detection Rate که بطور ساده نشان دهنده تعداد موارد قابل تشخیص در 100 مورد سندرم داون می باشد. بدین ترتیب که قدرت تشخیص سندرم داون در سه ماهه اول 85% در مراکز معتبر می باشد، بدین معنی است که از هر 100 مورد سندرم داون 85 مورد توسط این تست ها قابل تشخیص است و 15 مورد قابل تشخیص نیست که به این 15 مورد، موارد منفی کاذب یا False Negative گفته می شود که جزو ذات این تست ها می باشد. متاسفانه مورد شما هم جزو موارد منفی کاذب این تست بوده...
  • سئوال:
   ببخشید اگه آمینوسنتز برای وقتی که احتمال سندروم دان بالاست انجام نمیشه پس کی انجام میشه؟ یا اینکه وقتی احتمال سندروم دان بالاست چیکار باید کرد؟ سقط یا ادامه حاملگی؟

   جواب:
   بطور کلی هر وقت ریسک سندرم داون بالا باشد (چه در تست های غربالگری و چه در سونوگرافی) باید آمنیوسنتز انجام شود. بر مبنای جواب آمنیوسنتز تصمیم به ادامه بارداری گرفته می شود و یا ختم حاملگی اعلام می شود.
 • سئوال:
  با سلام من در 11 هفته و 5 روز سونوی NT انجام دادم مقدار NT=1 بود. آیا پایین تر از حد نرماله؟ سن بارداری براساس CRL=53 mm در حدود 12 هفته بود
  لطفا راهنماییم کنید. با تشکر

  جواب:
  نگران نباشید عدد 1 خوب است.
 • سئوال:
  با سلام
  چند روز بعد از انجام سونوی NT باید آزمایشات غربالگری رو انجام بدم؟؟

  جواب:
  ترجیحأ همان روز یا حداکثر یک هفته
 • سئوال:
  سلام،من ازمایشگاه نیلو تست دادم،ممنون میشم ازمایش من رو تفسیر کنید
  سن خودم 24 سال(23.5)
  سن جنین 11هفته و 5 روز
  سونو و ازمایش رو توی یک روز دادم

  FBHCG 12.00corrented mom 0.33
  PAPP-A 1782 corrented mom 1.00

  Nt 1.1

  Nb present

  Crl 49.3

  T21 prior risk: 1:1423
  T18 prior risk 1:16680
  T13 prior risk 1:39189

  Trisomy 21 <1:30000
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید خدمت شما،جواب آزمایش خون من اومدو دکترم گفت همه چیز خوب و نرمال بوده،خواستم از شما بخواهم ببینید:
  PApp-A = 1310.90 ng/ 0.88Mom
  hCG (t1) = 69805.0 mlu/ 0.90 mom
  NT= 3/2. 1.76 Mom
  Down sendromu 1:2440
  Trisomi 18 1 :23600 ,
  با تشکر از شما البته سن خودم ۲۵ سال است

  جواب:
  با قدرت اطمینان85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام 34سال سن دارم فرزنددوم تست مرحله اول سلامت جنین دادم لطفا تفسیرکنیدد13هفته 3روزانجام دادم.Nt,1.2.
  Papp_a14.30  Free,6.1
  Age alon 1:479
  Trisomy18/13. 1:15900
  دکتراحتمال وجودسندرم داد،تست مرحله دوم بایدانجام بدم،آیااحتمال خطروجوددارد،دکترنگرانم کرد،ممنون ازنظرتان

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای سندرم داون را ننوشته اید.
 • سئوال:
  سلام ببخشیدطبق نمودارنظرداد:نمودار
  Down syndrome
  Serum screen.~1:50000بصورت نوارسیاه
  و
  Age only,1:479بصورت نمودارسبز
  که میگه ازخط مرز عبور کرده
  آگه درست رسونده باشم

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و تشکر بابت وقتی که به ما مامانای نگران اختصاص میدهید. من سونوی غربالگری ۳ ماهه اول رو دادم که در آزمایش ریسک هر ۳ پایین بود ولی ان تی ۲.۵ بود و توی سونو بهم گفتن محل قرار گرفتن معده و قلب جنینم خیلی درست نیست غربالگری رو تو موسسه نسل امید دادم و دکتر کلا توی دلمو خالی کرد توروخدا کمکم کنید محل قرار گرفتن دقیق قلب و معده جنین کجاست و زاویه اونها چقدر باید باشه بهم گفتن ممکنه هیچ تاثیری رو بقیه اعضا نداشته باشه ولی در صورت تاثیر عواقب خوبی نداره! آیا چنین چیزی ممکنه پیش بیاد؟ از حرفاشون میفهمیدم که فاصله قلب و معده کمتر از میزان طبیعی است و زاویه...

  جواب:
  لطف کنید ریپورت سونو را کامل برایم بنویسید.
 • سئوال:
  Crl 64
  Bpd 20.8
  Nt 2.5
  Hc 75.5
  Nb present
  Cns app normal
  Heart unsuccessful(axis, outlet)
  Abdominal wall app normal
  Stomach unsuccessful (situs?
  Bladder /kidneys app normal
  Placenta normal
  Cervix normal
  Age 12w+5d
  Sene man ham 28.5 sale

  جواب:
  در ریپورت فقط ذکر کرده که ارزیابی معده و قلب موفقیت آمیز نبوده، توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان دو هفته دیگر سونویتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  سلام

  آزمایش غربالگری سه ماه اول در موسسه نسل امید:
  Trisomy21: 1:383 low risk
  Trisomy18: 1:211 screen positive
  Trisomy13: 1:37

  سن: 33 سال

  Nt: 1.8mm
  NB:present

  خواهش میکنم هر چه سریعتر نظرتون رو بگید. دکتر پیشنهاد امنیوسنتز داده. ترجیح خودم اینه که اگه وقت هست برای اطمینان دوباره از این نتایج تست بدم. حداقل خون رو دوباره بدم. به نسل امید اطمینانی ندارم. نظر شما چیه؟ زمان تست 3 روز پیش بوده و در 12 هفته و 3 روز

  در جواب سونوگرافی زده tricuspid regurgitation هم دیده شده

  لطفا هر چه سریعتر پاسخ بدید. خیلی ممنون

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان آمنیوسنتز انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید ولی مسئله اینه که به سونوگرافی نسل امید اصلا اطمینان ندارم چندتا جوون بودن که به نظر میرسید اصلا تسلط ندارن. من کیست هم دارم که نتونستن درست تشخیص بدن. برای امنیوسنتز که هنوز زوده، درسته؟

  تصمیم گرفتم یک جای دیگه برم سونو دوباره برای اطمینان بیشتر. اگه تو سونو و خصوصا اون tricuspid flow اشتباه کرده باشن چقدر روی میزان ریسک که ذکر شده تاثیر داره؟ لطفا جواب بدید

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان سونویتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  با سلام
  من سونویnt دادم که جوابش خوب بود ولی تو ازمایشم
  Papp 4313 mom 2.30
  Free_hcg 94 mom 3.42
  Nt 1
  24 سالمه ،12 هفته 3روز
  ایا نگران کننده است؟
  ممنون میشم سریع جواب بدین خیلی نگرانم
  در ضمن بقیه ازمایشم هم اسکرین منفی بود

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باعرض سلام خسته نباشید میشه این آزمایش منو تفسیر کنید و یه کم در موردش توضیح بدید؟سن بنده 26و زمان انجام آزمایشم17هفته و 1روز می باشد:
  BIOCHEMISTRY

  MARKER:AFP

  RESULT:21.56iu/ml

  MOM:0.72

  open spina bifida:SCREEN NEGATIVE

  نمودار:
  CLINICAL RESULTS(at term)

  OSB:

  prior:1.1000

  FINAL RISK:1.19700

  REMARKS:
  open spina bifida:the maternal serum afp result is not elevated for a pregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-off

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر برای اختلالات طناب عصبی می باشد.
 • سئوال:
  سلام خانمی 30 ساله هستم که تست سلامت جنین در سه ماه اول بارداری رو انجام دادم و نتیجه اش به شرح زیر می باشد در ضمن سونوگرافی هم انجام داده ام .
  سن جنین با اندازه گیری CRL: 53.06 mm حدود 12W 4D می باشد .
  NT ; 1.78 mm و NB:+ می باشد .
  FBHCG 41.8 ng/ml CORRECTED MOM 1.26
  PAPP-A 2175 mg/ml CORRECTED MOM 200.86
  T21 PRIOR RISK 1:921
  T18 PRIOR RISK 1:10345
  T13 PRIOR RISK 1:25036
  GESTATIONAL AGE AT BIOCHEMISTRY 12W+4D
  GESTATIONAL AGE AT SCAN 14W+4D

  TRISOMY 21: 1:114
  TRISOMY 18: <1:30000
  TRISOMY 13: <1:30000  لطفا نظرتون رو اعلام بفرمایید در باره این سونو و ازمایش

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و توصیه می کنم یا تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایت گزارش کنند و آنجا تصمیم گرفته می شود که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی دارید یا خیر. یا اینکه مستقیمأ می توانید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  +=nb
  سندرم داون ~1:26000
  تریزومی 13 و18 = 1:99000
  Age alone = 1:1380
  Equivalent age risk=کمتر از 15.0
  ممنون میشم سریع جوابمو بدید اخه خیلی استرس دارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام ببخشیدمیدونم سوالم با این قسمت تطبیق نداره،ولی اگه میتونیدجواب دهید،من درهفته 15بارداریم،دچاردیسک کمروتنگی کانال نخاعی هستم کدوم نوع زایمان برام بهتراست؟ضمن اینکه بارداری دوم هستم،زایمان اولم طبیعی بوده وبعداین زایمان اول این مشکل برام ایجادشدطوری که حین راه رفتنم سمت راست کمرم کج شدنش نمایان است!

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان سزارین روش انتخابی می باشد.
 • سئوال:
  باسلام
  نتیجه غربالگری سه ماهه اول من به شرح زیر :
  در 12هفته سه روز_24 ساله هستم
  Papp 4313 mom 2.30
  Free_hcg 94 mom 3.42
  Nt 1
  Nb +
  ریسک سندرم داون =1:26000
  تریزومی 13و18=1:99000
  Age alone 1:1380
  Equivalent age risk <15.0
  ممنون میشم اگه نظرتونو بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سلام در نوشتن سن جنین اشتباه تایپی رخ داده اس که تصحیح شده به صورت زیر می باشد .
  Gestatinal age at biochimistry 12w+4d
  Gestatinal age at scan 12 w +4 d
  لطفا نطرتون رو اعلام بفرمایید .
 • سئوال:
  با سلام میخواستم خواهش کنم آزمایش غربالگری منو تفسیر کنید. خیلی متشکرم
  age=32.8
  T21 prior risk=1:650
  T18 prior risk=1:7280
  T13 prior risk=1:18030
  age at biochemistry: 12W+1D
  age atv scan:12W+0D
  trisomy 21 1:7477
  trisomy 18 < 1:30000
  trisomy 13 < 1:30000
  CRL=53 mm
  NT=1
  NB دیده شد.
  و یه سوال دیگه اینکه سن حاملگی من طبق سونوی اول (تقریبا در 6 هفته انجام دادم )و سونوی NT و اولین روز آخرین پریودم با هم اختلاف چند روزه دارن. برای باقی آزمایشات و اکوی قلب و ... ملاک من برای تعداد هفته هام باید سونوی NT باشه یا نه؟ چون دکترم طبق اون برام تاریخ باقی آزمایشات رو نوشته.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. سن جنین در سونوی NT بهتر است مورد استفاده قرار گیرد.
  • سئوال:
   با سلام میخواستم بدونم چه فاکتورهایی باعث میشه تا ریسک بعضی ها با احتمال 85% و بعضی ها با احتمال 80% تخمین زده بشه؟

   جواب:
   غربالگری مرحله اول قدرت اطمینان 85% برای تشخیص سندرم داون دارد.
   غربالگری مرحله دوم قدرت اطمینان 80% برای تشخیص سندرم داون دارد.
   • سئوال:
    با سلام مجدد
    در تفسیر آزمایش غربالگری سه ماهه اول من فرموده بودید با احتمال 80% در محدوده کم خطر هستم. ایا در حالت کلی در غربالگری سه ماهه اول احتمال 85% بیان میشه؟ در مورد من اینطور نبوده

    جواب:
    ببخشید همان 85% صحیح است.
    • خیلی خیلی ممنون از وقت و انرژی که به کاربرای سایتتون اختصاص میدید. موفق باشید
     • سئوال:
      با سلام ببخشید میشه غربالگری سه ماهه دوم منو تفسیر کنین ممنون از زحماتتون
      age 32.8
      t21 prior risk 1:650
      t18 prior risk 1:7280
      t13 prior risk 1:34202
      weight 52
      age =15w+0D
      trisomy 21 1:802
      trisomy 18 <1:30000
      trisomy 13 <1:30000
      NTDs 1:8134
      AFP=24 Corrected MoM=0.81
      HCG=75.90Corrected MoM=1.63
      UE3=1.30Corrected MoM=0.92
      INA=433Corrected MoM=1.36
      و در سکوئنشال اسکرینیگ تست نوشته شده:

      t21 prior risk 1:650
      t18 prior risk 1:7280

      trisomy 21 1:6917
      trisomy 18 <1:30000
      SLOS: <1:30000
      NTDs 1:8134
      ضمن اینکه در غربالگری سه ماهه اول trisomy 21 1:7477 بود در 12W+1D
      هر دو آزمایش را در آزمایشگاه میلاد زنجان انجام دادم که در آزمایشگاه نیلو تست شده
      با تشکر

      جواب:
      با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  نتایج سونوگرافی NT و آزمایش غربالگری سه ماهه اول من به شرح زیر است:
  Crl 67
  Nt 1.8
  NB 2.9
  risk assessment (age dependent risk assessment
  1:3800
  نتایج آزمایش:
  T21 1:221
  T18 1: 11600
  T13 1:11600
  Free B HCG (40.71 ng/ml) 1.36 MOM
  PAPP - A (1092 ng/ml) 0.3 MOM
  Age 31
  13w + 3d
  با توجه به این نتایج به نظر شما آیا آمینوسنتز باید انجام شود و یا تست های سه ماهه دوم؟ در حال حاضر در 15 هفته و 3 روز هستم و در آخر اینکه حداقل سن بارداری برای انجام سونوگرافی آنومالی چند هفته است؟ (پزشک برای من انجام تست کواد مارکر و آنومالی اسکن در 16 هفته و چند روز را در نظر گرفته ولی من نگران هستم که برای آنومالی زود باشد و از طرفی با توجه به زمان...

  جواب:
  نگران نباشید طبق توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سلام،لطفا آزمايش غربالگري سه ماه اولم را تفسير کنيد

  Age:29
  Geststional age based on crl:64mm is12werkd&6D
  Maternal age at term:30.5
  Papps-A(4550.00mlu/L):1.53mom
  Free B-hCG(30.8IU/L):0.88
  Nt;2mm
  Nb:present
  Down syndrome:1:10700
  Age alone:1:910
  Equivalent age risk:>15.0
  Trisomy18/13:1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و احترام؛
  لطفا جواب آزمایش سه ماهه اول بنده را تفسیر نمایید:
  age: 24.4
  t21 prior Risk: 1:1410
  t18 prior Risk: 1:16500
  t13 prior Risk: 1:38836
  Gestational Age at Biochemistry: 13w + 2d
  Gestational Age at Scan: 13w + 1d

  FBHCG: 42.14
  PAPP-A: 5891

  CRL: 67 mm
  NT: 1.1 mm
  NB: Present

  Trisomy 21: 1:17035 Screen Negative
  Trisomy 18: <1:30000 Screen Negative
  Trisomy 13: <1:30000 Screen Negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  من 2.5 سال پیش صاحب فرزندی شدم که اختلال متابولیکی داشت که منجربه بزرگ شدن قلب بچه شد البته یه تشخیص هم برای بیماری فرزندم پمپه بود. من الان در هفته 13 بارداری هستم. میخواستم بدونم امینوسنتز میتونه کمکی به تشخیص این بیماری در جنین بکنه؟ با توجه به اینکه بیماری فرزند اولم به طور دقیق مشخص نشد و فقط یک سری حدس و گمان و یک سری آزمایشاتی که در مرکز متابولیک انجام شد باقی مونده. فرزندم در 2.5 ماهگی فوت کرد.
  خیلی از راهنماییتون ممنونم

  جواب:
  قبل از انجام آمنیوسنتز تمام مدارک مربوط به جنین اول را جمع آوری کرده و با یک متخصص ژنتیک مشاوره کنید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .خیلی ممنون از اینکه وقت میذارید .لطف میکنید غربالگری سه ماه اول منو برام توضیح دهید.24 ساله بارداری اول .سن جنین طبق سونوی اول با سونوی غربالگری چهار روز اختلاف داشت .سن جنین در سونوی غربالگری 5+12 که چهار روز بزرگتر از سونوی اولم بود.
  T21 prior risk:1:1385
  T18 prior risk:1:16168
  T13 prior risk:1:38160
  Trisomy21:1:4782
  Trisomy18:<1:30000
  Trisomy13:<1:30000
  جواب سونوگرافی

  Nt:2
  Nb:suspiciously present
  Crl:63.30mm
  Presentation:transveres
  Amniotic fluid:normal
  Plancenta:anterior
  Fetal heart rate:162bpm
  خیلی ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  خیلی ممنون از جوابتون. غربالگری اولم همونطور که گفتید 85 درصد در محدوده کم خطر هست با این حال نیاز به غربالگری سه ماه دوم هست یا نه؟

  جواب:
  یک تست AFP با محاسبه MoM را برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • مادر نگران
  دوشنبه 1 تیر 1394 - 03:54
  سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید و ممنون از اینکه با حوصله جواب میدی.
  نتایج ازمایش غربالگری اول من رو اگه میشه تفسر کنید چون بینهایت استرس دارم.
  papp-A 711.30MIU/L MOM 0.28
  FREE B HCG 84.4 IU/L MOM 2.33
  NT 1.1 MM MOM 1.01
  DOWN SYNDROME 1:17
  AGE ALONE 1:118
  EQUIVALENT AGE RISK 47.2
  TRISOMY 18/13 1:8820

  من 41 سال سن دارم و بارداری سوم هستش.تو خونواده سابقه سندروم نداشتیم و چیزی که بیشتر از همه منو میترسونه اینی هستش که اینجا مینویسم
  Scrren positive
  the risk of down syndrome is GREATER than the screening cut off ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS =1:3
  اگه میشه این اخریو توضیح بدین بیشتر.دکترم ازمایش امنیوسنتز برام نوشته و من میدونم باید انجام بدم حتما.فقط...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام. خواهشمندم نتیجه آزمایش من رو تفسیر بفرمایید:
  age:33
  fetal heart rate: 167 bpm
  CRL: 52 mm
  NT: 1.7
  FREE B- hCG: 52.6 IU/L equivalent to 1.424 mom
  papp-a: 1.034 iu/l equivalent to 0.560 mom
  trisomy 21: background risk 1:417 adjust risk 1: 669
  trisomy 18: background risk = 1:960 adjust risk = 1:19202
  trisomy 13: background risk = 1:3027 adjust risk = 1:20000

  سپاسگزارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  سلام تست غربالگری بنده در سه ماهه اول رو لطفا تفسیر کنیین خیلی نگرانم
  nuchal measurment 3.9mm 2.92mom
  Paapp 3990 1.11mom
  FreeB_hcg level 22.19 1.11mom

  Risk of down 1 in 260

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  ببخشید رسیک تیزومی 13 هم زده 1 به 85
  لطفا جواب بدید

  جواب:
  با این جواب باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. سوالم مربوط به این مطلب نیست اما جای دیگه ای واسه پرسیدن پیدا نکردم. منتوی هفته ی هشت بارداری هستم. جدیدا متوجه شدم تیروییدم کم کاره و دو روزه که دارم لووتیروکسین مصرف می کنم. ایا ممکنه مصرف نکردن قرص تا حالا تاثیری رو جنین گذاشته باشه؟
  ممنون

  جواب:
  نگران نباشید ولی تا پایان بارداری ماهی یک بار تست را تکرار کنید تا مطمئن باشید در محدوده نرمال بارداری قرار گرفته است.
 • سئوال:
  با سلام جواب آزمایش غربالگری مرحله اول من به این شکل است، لطفا تفسیر کنید وبگید لازم آزمایش دیگه ای انجام بدم؟
  خیلی نگرانم،آخه جمعه هفته ای که گذشت خونریزی کردم و بعد سونوگرافی انجام دادم که گفتن هماتوم پشت جفت دیده شده و دکترم گفت که باید استراحت مطلق باشم،
  آخه میگن خیلی از جنین هایی که از نظر ژنتیکی مشکل دارن خودشون سقط میشن ، میگم نکنه مال منم مشکل داشته باشه؟
  Trisomy 21 1:3170
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13<1:30000
  nt=1.5
  بقیه قسمت ها هم نوشته شده low risk
  اگه قسمت های دیگه از آزمایش هم لازم بود بنویسم بفرمایید تا بفرستم براتون، درضمن در آزمایشگاه خودتون انجام دادم...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  ممنون از پیگیری و پاسخ دهی تون، غربالگری مرحله دوم هم لازم که انجام بدم؟

  جواب:
  کامنت قبلی تان را پیدا نکردم. بطور کامل سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  سلام .سن من ٣٨سال است .رفتم سونو سن جنين را ١٣ هفته و ٢روز نشان داد وntرا ٢ نشان داد وطول سرويكس را٤٢mmنشان داد و frh را ١٦٧bp/min نشان داد تو را خدا راهنمايي ام كنيد.گفت براى تست بيو شيميايي بروم .nt من خيلى نگران كننده است؟

  جواب:
  این عدد به تنهایی ارزشی ندارد و باید به همراه تست های بیوشیمیایی ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام
  در غربالگري سه ماهه اول كه در ١٣ هفته انجام دادم ريسك تريوزومي١٣،١٨،٢١ پايين گزارش شده اما عدد papp aپايين است و 0.28momگزارش شده وتوصيه به غربالگري در ١٥ هفتگي شده،مي خواستم سوال كنم اين عدد پايين چه عواقبي ميتونه داشته باشه وآيا ممكنه در غربالگري بعدي ميزان ريسك افزايش پيدا كنه
  خواهش ميكنم جوابم را بديد خيلي نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید ولی توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید من ازمایش غربالگری سه ماهه اول تو هفته 12 انجام دادم جوابش به شرح زیر است اگر ممکن است راهنماییم کنید چقدر در خطرم البته دو قلو باردارم
  PAPp_A 14.30 l/l 5.44 mom
  F_BhCG 86.6 l/l 2.40 mom
  FetusA crl 53. Nt= 1.5 mom=1.80 NB=present
  fetusB crl53 nt1.6 mom1.92. NB=present
  Down syndrome=1:5070
  Age alone=1:659
  Equivalent age Risk
  trisomy 18/13=1:99000
  پیشاپیش ممنون از پاسخ گویی تان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  ٢٧ساله مي باشم..بارداري اول و در ١١هفته و ٦روز در نسل اميد غربالگري انجام دادم كه
  Nt:1.5
  Down syndrome21:1:136
  Edward syndrome:<1:20000
  Patau syndrome<1:20000
  مي باشد هر دو سندرم ها low risk ولي سندرم دونscreen positive مي باشد
  و سوم تيرماه در آزمايشگاه نيلو cell free dnaانجام دادم كه جوابش هنوز آماده نشده...بسيار نگرانم و به نظر شما چند درصد احتمال دارد فرزندم سالم باشد؟و آيا در صورت ناسالم بودن در حاملگي هاي بعدي هم مشكل وجود خاهد داشت؟؟؟؟؟

  جواب:
  اینقدر نگران نباشید صبر کنید تست تان آماده شود آنوقت به طور حضوری با من مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام امروز جواب ازمایشمو گرفتم دکترم گفت احتمال سندرم دون دارم دارم دیوونه میشم لطفا کمکم کنید و شمام نظر بدین
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  خواهش میکنم زود جوابمو بدید ممنون در ضمن سونو همه چیز مرتب بود و هیچ چیز غیرعادی مشاهده نشد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام وتشکر از راهنمایی هایتان
  آزمایش غربالگری سه ماهه اول که در هفته12 انجام دادم بدین شکل میباشد ممنون میشوم جواب را برایم تفسیر کنید
  N.T=1.6
  (freeB-HCG=77.08IU/L(results

  (PAPP-A=1.83 IU/L(results
  down syndrome=1:405
  age alone=1:340
  equivalent age risk=35.3
  trisomy18/13=1:99000
  درضمن من با همسرم نسبت فامیلی داریم(پسردایی ودخترعمه)

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در حدود هفته 11 یکسری آزمایش دادم که طبق اون مقدار T.S.H برابر با 0.15 بود(normal range 0.42-5.45 ) دکترم آزمایش مجدد برام نوشت تا توی یه آزمایشگاه دیگه انجام بدم که با 6 روز فاصله دوباره آزمایش دادم که نتیجه T.S.H= 0.477 بود (برای رنج : 0.3-5) و مقدار Thyroxine (total T4) 10.93 بوده (رنج : 4.5-12.6)
  دکتر گفت مشکلی نیست و جواب خوب است ولی باتوجه به اینکه یک بار جواب پایین تر از رنج بوده آیا لازم است برای سومین بار آزمایشم رو تکرار کنم و کی اینکار رو انجام بدم؟ و تو کدوم آزمایشگاه تست کنم ؟ اولی یا دومی و یا یک آزمایشگاه سوم؟
  خیلی ممنون از راهنماییتون

  جواب:
  این محدوده نرمال در هر دو آزمایشگاه برای زنان غیرباردار است و با توجه به محدوده نرمال در زنان باردار در سه ماهه اول نیاز به تکرار ندارید و هر دو نرمال است.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .ممنون از اینکه به سوالاتتمون جواب میدین.اجرتون با خدا. من با حساب خودم تو 11هفتگی چهار روز رفتم مرحله اول غربالگیری ولی اونجا بهم گفتن 12هفته 4روزست جنین. مقدار nt من زیاده و به شدت نگران واز طرفی هم من و همسرم نسبت فامیلی داریم.من مرحله اول غربالگیریم را در آزمایشگاه شما انجام دادم لطفا جوابشو برا تفسیر کنید و اگه براتون مقدوره برام جوابشو ایمیل بزنید.با تشکر
  Fbhcg 13.0 ng/ml 0.35mom
  Papp-A 2229 mU/l 0.74
  Crl 62mm
  Nt 2mm
  Age at term(years): 26.6
  T21 priro risk : 1:1279
  T18 prior risk : 1:14749
  T13 prior risk: 1:35086
  Weight(kg): 68
  Gestational age at scan:12w+4D
  Trisomy 21 1:8093
  Trisomy 18 1:19813
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  age at term:22.5
  t21 prior risk1:1482
  t18 prior risk1:17411
  t13 prior risk1:40451
  weight:64kg
  lmp date:1394/1/1
  crl54mm
  n.t:1.6mm

  calculated risk at term
  t21 prior risk1:28094
  t18 prior risk1:13203
  t13 prior risk1:30000
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام،من یه سوال دیگه هم دارم من تو بعضی از سایتا خوندم که سونوگرافی ان تی به تنهایی 75%صحت داره ولی وقتی با آزمایش خون همراه باشه 85%صحت داره و از طرفی هم دیدم شما تو سایتتون به خانم های بارداری که ان تی اونا2 الی 4 و خورده ای هم هست گفتین مشکلی نیست ولی در حالی که خودتون تو سایتتون مطرح کردین ان تی باید زیر 2.2 mmباشه من خودمم ان تیم 2 برای من جای سواله که ان تی چقدر صحت داره یا اصلا به تنهایی صحت نداره و با آزمایش خون همراه باشه صحت و دقتش مشخص میشه؟

  جواب:
  کلأ باید پروتکل را با هم تفسیر نمود و فقط بر مبنای یک عدد سونوگرافیک و یا یک معیار بیوشیمیایی خون اظهار نظر نکرد. NT برابر 2 میلی متر نرمال است و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام. من۲۳ساله وهفته۱۴بارداری هستم.
  فرزنداولم در۱۸سالگی کاملا سالم به دنیاآمد.
  جواب آزمایش هفته۱۲ من رالطفاتفسیرکنید:
  Papp-a
  result 3400.00mlu/l
  Mom 1.16

  free b-hcg
  Result 27.00
  mom 0.79

  nt
  Result 0.90
  mom 0.83

  nb prrsent

  Down syndrome
  <1:50000

  age alone
  1:1450

  Equivalent age risk
  <15.0

  Trisomy
  1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد واقعا ممنون از وقتي كه بري بيمار أتون ميذاريد
  من سوال داشتم از حضور تون
  أينكه در آزمايش ات غربالگري اول و دوم من خطري ديده نشد آيا اين به اين معنا است كه جنين از هر گونه ناهنجاري مغزي در أمان است ؟؟؟؟سوال ديگر من اين است كه من قبل از بارداري مبتلا به تيروييد كم كار بودم و روزي دوتا قرص ميخوردم و در هشت هفته اول بارداري تا متوجه شؤم كه باردار مهمان منوال را آدامه ميدادم اما پزشك گفت ممكنه در اون هشت هفته دوز دارو زياد بوده باشه ميخواهم بدونم اين زيادي دارو به جنين من آسيب ميرسونه؟؟؟از چه نظر ؟؟؟ ممنون از راهنماييتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% عقب ماندگی های ذهنی ناشی از اختلالات کروموزومی (که شایعترین نوع اختلالات می باشند) را تشخیص می دهد نه هر گونه اختلال ذهنی
  خیر، نگران دوز بالای دارو نباشید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید پس چرا جواب سوال همه رو می دین غیر از من ؟سوالم رو بد مطرح کردم؟

  جواب:
  لطف کنید مجدد سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  خیلی ممنون ازپاسختون.ببخشید ضمنا درنمودارهای ترسیم شده برگه آزمایش،نمودارسندرم:
  Serum screen
  <1:50000
  و
  Age only
  1:1450
  است ودر نمودار بعدی مربوط به تریزومی۱۸.۱۳
  Serum screen
  1:99000
  و
  Background risk
  1:12147
  کدام یک از این اعدادمربوط به بنده است؟
  آیاserum screen نتیجه تست خون بنده است یا خیر؟تشکربابت توجه به بیماران وپاسخ دقیق سوالات.

  جواب:
  serum screen مربوط به شماست.
 • سئوال:
  سلام سن من 33 و بارداری دومم است لطفا آزمایش من رو تفسیر کنید
  Papp_a 971.70mlu/L mom 0.31
  HCG 46.15 IU /L mom 1.43
  NT 1.20mm mom 0.98
  Down syndrome 1443
  Age alone 1:580
  Equivalent Age Rjsk 34.8
  Trisomy 18/13 1:57400
  این آزمایش رو من در 12W,4d انجام دادم در ضمن این نتیجه رو هم به من دادند
  Based on the patient's first trimester risk, a specimen need needs to be submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculation.
  با تشکر.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید می خواستم آزمایش غربالگری سه ماه اولم رو تفسیر کنید. 29 ساله و بارداری اولم است.
  PAPP-A 2.90 IU/L
  free b-hCG 109.00 ng/ml
  NT 1.7
  NB present
  age alone 1:989
  Down Syndrome 1:1150
  Trisomy 18/13 1:99000
  چه اقدامی پیشنهاد می کنید؟
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام
  لطفا تفسیر آزمایشم رو برام بگین غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم سن بارداریم: 13 هفته و 4 روز بوده تو زمان انجام ازمایش نتیجش به صورت زیره
  t21: 1:1192
  t18: 1:13616
  t13: 1:32529
  nt: 1.7

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • امیر حسین
  شنبه 13 تیر 1394 - 16:10
  سئوال:
  سلام ببخشید من یه یک هفته ای میشه که سقط کردم فقط ساک حاملیگی بود یعنی حاملگی پوچ بود در ده هفته بودم باقرص سقط کردم برای بارداری مجدد چه مدت باید جلوگیری داشته باشیم ممنون میشم

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان 6-3 ماه
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، میشه غربالگری سه ماهه اول منم تفسیر کنین.ممنون از زحماتتون،
  سن جنین 11w+4d,سن خودم 27
  t21 prior risk; 1:1250
  t18: 1:14355
  t13: 1:34202
  nt: 1.1mm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از زحمات تون؛ می خواستم اگه براتون امکان داره نتیجه ی آزمایش غربالگری سه ماهه ی اول بنده رو تفسیر بفرمایید:
  Age 34
  CRL 65 mm on 06/28/15
  Gestation at date of sample 13 w+0d
  By CRL scan 12 w+6d
  Wight 63 kg
  Nuchal measurement 1 mm 0.42 MOM
  PAPP-A level 3.75 miu/ml 0.99 MOM
  Free B-hcG level 43.5 miu/ml 1.56 MOM
  (Risk of Down's 1 in 2,600(at term
  Comment: Down's risk due to maternal age only is 1in 410
  Comment: not in the high risk category for
  trisomy 13 risk <1 in 100
  بازم ممنون از لطفتون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام نتیجه ی غربالگری 3 ماهه اول.سن 20 سال
  Papp-a:7.60mlu/ml mom3.22
  Mom.4.21_ 146.4ng/ml:Free-bhcg
  NT:1.5mm_mom1.32
  NB: present
  Down syndrome:1:11100
  Age alone:1:1530
  trisomy18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید بازم جواب سوال من نیست نمی دونم چرا ولی مجدد براتون می فرستم
  غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم و نتایجش به شرح زیره اگه براتون مقدوره تفسیرش رو می خواستم
  t21: 1:1192
  t18:1:13616
  t13: 1:32529
  crl:75mm
  nt:1.7
  fbhcg: 14.00
  papp-a:2192
  age: 13w +4d


  27سالمه و بارداری دوممه
  اگه می شه لطف کنید جوابم رو بدین

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام
  نتیجه این ازمایش رو می شه برام تفسیر کنید؟
  سن:25 سال
  t21: 1:1346
  t18: 1:5637
  t13: 1:37036
  nt: 1.2
  age: 12w+4
  crl: 61 mm
  papp-a: 1790
  fbhcg:

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  چرا جواب منو نمیدید؟ مال همه رو دادید. مال 5 روز پیشه

  جواب:
  با پوزش من سئوالی از شما پیدا نکردم لطفأ مجدد سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  سلام من در هفته 11 غرباگری انجام دادم و جواب آن به شرح ذیل میباشد لطفا تفسیر آن را بفرمائید. باتشکر
  papp-a 10.60 ug/ml 0.87mom
  free b-hcg 32.3 iu/l 0.87 mom
  nt 1.3 1.29mom
  down syndrome 1:6660
  age alone 1:979
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:99000
  و ضمناً در هفته 10 مقدار tsh 4.9 بود که روزی نصف قرص میخورم.
  خواهشمند است جواب بنده را درباره آزمایشهایم بفرمائید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام سه شنبه غربال گری سه ماه اول انجام دادیم
  سن 38 سال
  T21prior risk 1:199
  T18prior risk 1:2217
  T 13 prior 1:6134
  وزن 85 کیلو
  سن جنین 13 هفته و 5 روز
  Nt1.4
  Nb1.6
  Fbhcg 25.00 و correct mom 0.96
  Papp-a 3980 و correct mom 1.21
  Calculated risk (at term:
  Trisomy 21 : 1:3666
  Trisomy 18 : 1:30000
  Trisomy 13: 1:30000
  لطفا میشه نتیجه برام توضیح بدین ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم اگه جواب آزمایش منو تفسیر کنید. سن بارداری من 12 هفته و یک روز و خودم هم 30 ساله هستم.
  papp-a 3611.00 mu/l 1.48
  free b-hcg 118.40 ng/ml 3.38
  nt 1.50 mm 1.34
  nb present
  down syndrome 1:2780
  age alone 1:952
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  خانم دکتر مجدداً سلام ببخشید نظرتان را درباره آزمایش tsh 4.9 نفرمودید.چون از هفته 10 شروع به مصرف نصف قرص نمودم برای جنین خطری پیش نیومده چون همه میگین باعث آسیب مغذی جنین میشه .سوال دوم:
  الان حدود 2 ماهه که خیلی معده درد دارم یعنی بیش از حد قرص جالینوس هم میخورم ولی بازهم ساکت نمیشه بنظرتان غیر طبیعی نیست چه چیزی بخورم تا معدم ساکت بشه.بسیار بسیار ممنون از راهنمایی تان

  جواب:
  اگر TSH تان اکنون نرمال هست جای نگرانی ندارد. بهتر است با یک متخصص گوارش هم مشورت کنید.
 • سئوال:
  با سلام ببخشیدنتایج تست غربال من اینگونه است می خواستم نتیجه اش رابپرسم
  Fbhcg 50.00 1.47
  Papp a. 1903. 0.58
  Nt. 1mm
  Age 29.8
  T21. 1:987
  T18. 1:11111
  T13. 1:26793
  Age at scan 12w+5d
  Weight 71

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  غربالگری سه ماهه اول. سن جنین 12 هفته و سه روز
  FBHCG: 26.00 NG/ML CORRECTED MOM: 0.64
  PAPP-A: 2496 MU/L CORRECTED MOM: 0.79
  NT: 1.5 MM
  NASAL BONE: PRESENT
  TRISOMY 21: 1:5816
  TRISOMY 18 <1:30000
  TRISOMY 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید یه مورد در آزمایش خونم نگرانم کرده. من چند سالی هست که پلاکت خونم بالاست حدود 500. در غربالگری که برای سه ماهه اولم انجام دادم 456 بود. گلبول سفیدم هم 14.5 بود. اینها مشکل ساز نیستند؟

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  سلام خانم دکتر حدود یک ماه و نیمه که خیلی معده درد دارم خیلی گرسنه میشم تا چیزی میخورم معده درد شدید میگیرم در ضمن قرص جویدنی دایمتیدین میخورم بهتر میشم و دوباره درد شروع میشه. لطفا رهنمایی فرمائید. ضمنا در هفته 12 هستم

  جواب:
  با یک متخصص گوارش مشاوره کنید تا در صورت لزوم تست UBT و (H.pylori Ab (IgG, IgM در خون و H.pylori Ag در مدفوع برایتان انجام شود.
 • سئوال:
  با سلام من در هفته 12هستم و طبق سونوگرافی
  Nt:1.3
  Nb:2.2
  Fl:7mm
  Crl:55mm
  سنم 23،
  وزن 55,
  طول سرویکال 39mm
  است و جواب آزمایشات ده روز دیگه بدستم میرسن،
  این اعداد رو میشه برام تفسیر کنید،
  آیا همه چیز خوبه?
  خیلی نگرانم.
  ممنونم از بزرگواریتون.

  جواب:
  فعلأ اینها طبیعی است.
 • سئوال:
  با سلام، جواب آزمایش غربالگری رو قبلاً لطف کرده و تفسیر کردید، با احتمال 85% در محدوده خطر بینابین بود. آیا به همراه آزمایش کوادمارکر انجام سونوگرافی سه بعدی هم لازم است؟ برای جنین خطری ندارد؟

  جواب:
  خیر لازم به انجام آن نیست. ولی یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. لطف کنید نتیجه تست من را تفسیر کنید.
  GA12weeks4days
  CRL 60.8
  MATERNAL AGE AT TERM 34.6
  PAPP-A 11.20ug/ml mom 0.75
  fbhcg 86.6ng/ml mom 2.64
  NT 1.4 mom 1.16
  NB present
  Down Syndrome 1:778
  age alone 1:466
  Equivalent age risk 31.7
  Trisomy18/13 1:99000
  The risk of down syndrome is less than the screening cut-off
  خواهش میکنم جواب رو سریع بدید. ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و احترام

  لطفا آزمایش غربالگری سه ماه اول من را تفسیر فرمائید.
  سن جنین 11هفته و 3 روز

  Age=27 years
  NT=1.4mm
  NB=Normal
  FHR=169 BPM
  NB=present
  down syndrome=1 in 95
  PAPP-A=859.2 miu/L ; 0.30 MOM
  Free b-hCG=80.28 iu/L ; 1.75 Mom
  خواهش میکنم اگه میشه سریعتر جواب بدید خیلی نگرانم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر و یا مستقیمأ یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من نتیجه آزمایش غربالگریم را برای تفسیر حضورتان ارسال کردم ولی حتی سوال من در سایت ثبت نشده خواستم بپرسم مشکلی بوده؟ لازم است دوباره نتایج را ارسال کنم؟ خواهش میکنم نتیجه تست مرا هم بهم بفرمایید

  جواب:
  من سئوالتان را در قسمت سئوالهای جواب داده نشده پیدا نکردم. مجدد سئوالتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید میشه غربالگری منو تفسیر کنین ممنون از زحماتتون
  age 27
  t21 prior risk 1:1250
  t18 prior risk 1:14355
  t13 prior risk 1:34202
  weight 73
  age at scan 11w+4D
  nasal bone present
  CRL 47 mm
  nt 1.1 mm
  fetal heart activity present
  fhr 164 bpm
  calculated risks(at term):
  trisomy 21 <1:30000
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:
  value unit corrected MoM
  Fbhcg 36.00 ng/ml 0.86
  Papp-A 3162 mu/l 1.49
  biochemistry comment:
  biological screening for neural tube defects (NTDs)cannot be done during the first trimester.if such screening is required,a quadruple test between 15th.to 20th.week is recommended.
  من این آزمایش رو پیش دکترم بردم برام سونوی کالر داپلر و سونوی انومالی پیشرفته نوشت وگفتش که...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. فقط توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلامم

  ادرس ایملتونو لطف می کنید

  جواب:
  لطفأ سئوالتان را همین جا مطرح کنید در صورت لزوم جوابش را برایتان ایمیل می کنم.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید،من آزمایش غربالگری دو را نیز انجام دادم خواستم این آزمایش را برایم تحلیل کنید
  سن جنین= ۱۸ هفته و ۶ روز
  Bpd= 43.0
  AFP: 23.5, mom0.63
  UE3: 1.06 ,mom.0.72
  .HCG :33703 ,mom1.68
  NTD:1:65900
  Trisomi 18. 1.990000
  Down sendromu: 1;194
  سن حاملگی: ۱:۱۳۶۰
  خواهش میکنم زود جواب بدید من خیلی نگران شدم یعنی ریسکم بالاست؟ با تشکر از زحماتتان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر هست و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  البته آقای دکتر سن خودم ۲۵ سال است و هزینه ی آزمایش آمینیوسنتز در این کشور بسیار بالاست،همه چیز نرمال است فقط سندروم داوونم ۱:۱۹۴ است من نگرانم یعنی ریسکم بالاست ؟ ولی سابقه ی این بیماری نه در خانواده من ونه در خانواده همسرم است،ازدواجمون هم فامیلی نیست،ممنون میشم تحلیل کنید

  جواب:
  اختلالات کروموزومی ارتباطی به سابقه خانوادگی ندارد. تست تشخیصی را به هرحال بهتر است انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید،،لطفا هرچه زودتر جواب بدید من تا هفته بعد به دکترم دسترسی ندارم،
  papp.a_4269 miu/lit
  free bhcg_33 ng/ml
  nt_1/8
  nb_present
  سن من،29
  سن جنین 12هفته وصفر روز،،باتاریخ
  12هفته ویک روز باcrl
  previus down,s _none
  pre........ntd_none
  prev.pre_ecllampsia_no
  insulin dependent diabetes_no
  maternal age_29
  crl_52
  weight_63
  risk of down_1in17000(at term)
  not in the high risk category trisomy18(1in100)،،،،age alone 1in 1000
  همین متن برای تریزومی13 )1in100
  this test does not screen for neural tube defects because the test was done befor 15weeksلطفا زودتر جواب بدید،یک در صد دیوونم کرده
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MpM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • مامان دریاخانوم
  پنجشنبه 25 تیر 1394 - 10:13
  سئوال:
  لطفا نتیجه منم تفسیرکنین
  Gestational age:12weeks 5day
  Maternal age at term:20years
  Papp-a:7044.00 mlu/l 2.06
  Free hcg:12.80ng/ml 0.41
  Nt:1.60mm 1.26
  Down syndrome <1:50000
  Age alone 1:1530
  equivalent age risk <15.0
  Trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MpM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید آقای دکتر یه سوال دیگه ای هم داشتم ریسک داوون من در غربالگری اول ۱به ۲۴۴۰ بود.پس چرا در غربالگری دوم ۲ به ۱۹۴ شد،یعنی خدایی نکرده بچه ی من بیمار میشود؟من خیلی نگرانم اینکه ریسک مادر بالا باشد خیلی خطرناکه؟

  جواب:
  به احتمال زیاد یافته های سونوگرافی در سه ماهه اول خیلی خوب بوده که ریسک را خوب کرده ولی در سه ماهه دوم فقط مارکرهای بیوشیمیایی تاثیر گذار می باشد و طبق صلاحدید پزشکتان تست تشخیصی یا یک آنومالی اسکن انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام .نتیجه ازمایش غربالگری مرله اولم به شرح زیر است :fbhcg:43 mom:0.84 papp:3455 mom:1.32 t21:933 t18:10474 t13:25331 سنم 29 ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال را انجام داده و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیاز داریم تست تشخیصی انجام دهیم یا خیر.
 • ماری سارا
  جمعه 26 تیر 1394 - 14:28
  سئوال:
  باسلام.نتایج غربالگری مرحله اول لطفا تفسیرش کنید برام ممنون.
  freebhcg:43 mom0.84
  papp_a:3455 mom:1.32
  t21:933
  t18:10474
  t13:25331
  trisomy13va21va18:<1:30000سنمم 29سال

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال را انجام داده و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیاز داریم تست تشخیصی انجام دهیم یا خیر.
 • سئوال:
  با عرض سلام واحترام.
  اگر عدد rubella(igGکه نوشته شده حداکثرش 30هستش،
  اگه 36باشه در بارداری خطرناک هستش.
  چون دکترم هیچ حرفی نزدش اما من نگران شدم.
  ممنونم از توجه و پاسخ هاتون.

  جواب:
  این عدد نشان دهنده مصونیت تان در اثر واکسیناسیون می باشد.
 • سئوال:
  آیا تست AFp با محاسبه MOM خودمون میتونیم از آزمایشگاه بخواهیم انجام بدهد،یا باید دکتر بنویسد.هزینه ش حدوداً چقدره؟باتشکر

  جواب:
  بهتر است پزشکتان درخواست کند. حدود 20 هزار تومان
 • سئوال:
  با سلام میشه غربالگری منو تفسیر کنید بی زحمت ممنون.
  Down syndrom:1:1350
  Trisomy:1:99000
  Nt:1.3
  crl:55
  Nb:2.2
  Fl:7
  بازم ممنون .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MpM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام فراوان خواهشمند است با توجه به اطلاعات زیر بفرمایید که انجام غربالگری مرحله دوم لازم است؟ سن مادر 28 ,وزن 50 سن جنین در زمان غربالگری اول 12 هفته و یک روز.سن فعلی جنین آغاز هفته 17
  PAPP-A 11.6 MOM 0.92
  F B-HCG 36.9 MOM 0.77
  NT 2 MOM 1.74
  DOWN SYNDROME 1:8370
  Age aone :1:1140
  equivalent age risk کمتر از 15
  trisomy 18/13 : 1:99000
  ممنون از زحمات شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید لطفا ازمایش سه ماهه اول منو تفسیر کنید
  بارداری دومم است و فرزند اولم سالمه 31سال سن دارم وزنم هم 81
  Nt:2
  Crl:68
  T21:1:6510
  T18:1:30000
  T13:1:30000
  T21prior risk:1:820
  T18prior risk:1:9184
  T13pior risk:1:22376

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: