Loading...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام ببخشید که مجدد مزاحم شدم من یادم رفت ریسک ها رو هم براتون بنویسم ریسک ها به این ترتیب می باشد:
  Age at term (years): 33.5
  AGE: 12W+4D
  T21 Prior Risk: 1:575
  T18 Prior Risk: 1:6434
  T13 Prior Risk: 1:16100
  اطلاعات سونوگرافی:
  NT: 1.85mm (normal at this age, 120-160BPM)
  MoM: 1.098
  NB: Seen
  Down syndrom prior realative risk: 1/383
  Trisomy 18 Prior realative risk: 1/891
  Trisomy 13 pror realative risk: 1/2556
  Calculared relative risk by this screening:
  Down Syndrom: 1/349
  Trisomy 18: 1/812
  Trisomy 13: 1/2556
  با تشکر فراوان از لطف شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد. در هفته 15 تست کواد مارکر را در همان آزمایشگاه اولیه انجام داده و سپس ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم گیری شود که آیا نیازی به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید:
  من در هفته دهم به دکترم مراجعه کردم و هفته بعدش یعنی درست یازده هفته و صفر روز منو واسه سونو و آزمایش خون سه ماهه اول معرفی کردند،ترسم اینه که آیا مشکلی هست که دقیقاً تو آغاز 11 هفتگی منو واسه غربالگری سه ماهه اول نوشته یا نه؟
  بارداری دوم
  سن:28
  ممنون میشم زودتر جوابمو بدین....

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان بین هفته 0+12 تا 3+13 انجام دهید بهتر است.
 • سئوال:
  سلام خیلی ممنونم که نتیجه آزمایش غربالگری منو تفسیر کردین فقط یه چیز خیلی نگرانم کرده با ابنکه غربالگری من نرمال بود چرا عدد nt من 2/9 بود؟ آخه نوشتین بالای 2/5 نرمال نیست...........

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان می توانید آنومالی اسکن و اکوکاردیوگرافی در هفته 18 تا 20 انجام دهید تا علت افزایش NT مشخص شود.
 • سئوال:
  باسلام از زحمتان لطفا اعداد نرمال در سو نو گرافی و آزمایش خون را برام بفرست اجرتان با خدا ...

  جواب:
  NT زیر 2.5 میلی متر
  ریسک تریزومی 21 بیشتر از 1:250 و ریسک تریزومی 18 و 13 هم بیشتر از 1:100
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید سن من 25 ونتیجه آزمایشم بدین صورت میباشد
  papp-a:1992.00mlul .77mom
  fre B-HCG 34.6 iul .84mom
  NT1.8 1.31mom
  risk Assesssment(at term(
  down syndrome 1.6880
  age alone 1.1290
  equivalent age risk <15.0
  trisomy18/13 1.99000
  ga11w6d
  پایین هم نوشته:
  the risk of down syndrome is LESS than the DOWN SYNDROME:screening cut-off

  TRISOMY18/13:the risk of trisomy18is less than the screening cut-off
  ممنون میشم تفسیرش کنید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  البته روی نمودار اینجوری نوشته:
  DOWN SYNDROME:
  serum screen:1.6880
  age only:1.1290


  TRISOMY 18/13
  serum screen:1.99000
  background risk:1.10585
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  خيلي خيلي ممنون بابت جوابي كه بهم داديد و من را كلي از نگراني دراورديد.
  ولي يك مساله شما جواب ازمايش من را داديد و گفتيد به احتمال ٨٥% در محدوده كم خطر هستم.ولي من امروز رفتم دكترم و ميگه با توجه به اينكه
  down syndrome 1:2180
  age only 1:205
  ازمايشات دوره دوم را هم بده و تازه سونو سه بعدي سلامت جنين و انومالي بدم.البته من به خاطر سنم كه ٣٧ سالم هست اصلا بابت ازمايشات نوبت دوم ناراحت نيستم ولي ميخوام ببينم من كه نبايد نگران باشم ديگه ؟ درسته؟
  دكترم داره به خاطر سن محكم كاري ميكنه؟
  در ضمن من يبار ديگه ازمايش ام را براتون ميفرستم.باز هم ممنون از زحمات شما

  age :37...

  جواب:
  بله این احتیاطهای بیشتر به خاطر سن تان هست که بهتر است انجام شود. چون یکی از مواردیکه باید مرحله دوم حتمأ انجام شود سن خانم می باشد که در هنگام زایمان بیشتر از 35 سال باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من در ازمایشگاه خودتون ازمایش دادم
  سن 32 وزن 82.5
  T21 PRIOE RISK: 1:629
  T 18 p.risk: 1:7035
  T13 p.risk: 1:17470
  Trisomy 18: < 1:30000
  Trisomy 13: <1:30000
  Trisomy 21: 1:5158
  NT: 1.7mm
  ممنون میشم انالیز کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باعرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم وقتی غربالگری سه ماهه اول در محدوده ی بی خطر باشه نیازی به انجام غربالگری مرحله دوم هست یانه؟
  اگه نیست چه آزمایشایی دیگه ای هست که باید حتما انجامش داد وچه زمانی؟
  باتشکر

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 به همراه سن تان و عدد NT را برایم بفرستید.
 • سئوال:
  DOWN SINDROME:
  serum screen:1:6880
  age only:1:1290

  TRISOMY18/13:
  serum screen:1:99000
  background risk:1:10585
  NT:1.8mm 1.31mom
  11w&6dآزمایش انجام دادم سن بنده هم 26 می باشد.نیازی به غربالگری سه ماهه دوم دارم یانه؟اگه نه چه آزمایشای دیگه ای نیاز هست که حتما باید انجامش بدم و در چه زمانی؟باتشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باسلام ۳۵ ساله هستم هفته دهم دکتر رفتم دکترم میگه آزمایش غربال گری نمی خواد انجام بدی هفته چهاردهم آمینوسنتز انجام بده خیلی نگران هستم اطرافیانم خیلی متعجب شدن می گن بدون انجام غربال گری چرا دکترت همچین حرفی زده لطفا راهنماییم کنید خیلی خیلی نگرانم.

  جواب:
  حاملگی چندم هستید. آیا سابقه بیماری خاص در خودتان یا فامیل دارید.
 • سئوال:
  باسلام خدمت شما
  من آزمایش غربالگری دومم رو در هفته شانزده حاملگی انجام دادم میخواستم ببینم اشکالی نداره و جواب درستی میده؟ آخه گفتید هفته پانزدهم باید انجام بشه

  جواب:
  بهترین زمان انجام تست 2+15 تا 0+17 می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من در 12 هفتگی غربال گری مرحله اول دادم
  36 سالمه و nt=1.99 بود دکتر پیشنهاد اکو جنین داده. مگه این عدد در محدوده مجاز نیست؟ چرا باید اکو انجام بدم؟ من نگرانم. لطفا بهم پاسخ بدید.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 به همراه دیگر اطلاعات سونو را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  ميخواستم ازتون بپرسم انومالي اسكن با سونو سه بعدي انومالي تفاوتي داره ؟ اگه دارند كدام بهتر و دقيقتر است
  ممنون

  جواب:
  بله ، آنومالی اسکن
 • سئوال:
  باسلام مجدد، نتایج غربالگری اول من که در هفته 13+4روز انجام شد به این صورت میباشد ولی دکترم غربالگری دوم رو هم برام نوشتن، درحالیکه گفتن جواب نرماله، میشه منو از نگرانی دربیارید، من 27 سالمه
  Papp _A:12/90iu/L
  Free_Hcg:7.6ng/ml
  NT :1.6mm
  Down syndrome :1:50000
  Age alone :1:1180
  Equivalent age risk <15.0
  Trisomy 18 /3~1:99000
  ممنون میشم اگه زودتر تحلیلش کنید


  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من 29سالمه و جواب غربالگری سه ماهه اولم به این صورته:
  free BHCG (12.86 IU/l) 0.448 MOM
  PAPP-A (4.570 IU/) 1.477 MOM
  GA: 12 w 5 d - NT: 2.3 mm - NB:
  present - FHR: 163bpm

  Adjusted Risk for T21 1:6861
  Adjusted Riskfor T18 1:20000
  Adjusted Riskfor T13 1:20000

  Preeclampsia before 34 weeks 1:411
  Fetal growth restriction before 37 weeks 1:91
  spontaneous delivery before 4 weeks 1:94
  Cervix : 38mm

  آزمایشم رو نسل امید انجام دادم و در قسمت پیشنهادات نوشته: با توجه به یافته بیوشیمی
  free BHCG 0.448 MOM بررسی از نظر تشخیص افتراقی این یافته توصیه می شود.

  می خواستم برام تفسیرش کنید و در مورد این یافته بیوشیمی که آخر گفته بفرمایید مشکل از کجاست و چه باید کرد.
  متشکرم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. تست کواد هم در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند تا اونجا ببینیم که تستی کاهش دارد یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام، خسته نباشید، لطفا تست غربالگری منو تفسیر کنید، خیلی نگرانم
  Age at term( years)=31
  T21prior risk= 1:854
  T18prior risk= 1:9571
  T13prior risk= 1:23263
  Weight= 98kg
  Age at scan= 12w+4d
  Fbhcg value=10.00 corrected mon=0/35
  Paoo_a value=1846 corrected mom=0/98
  Date of scan 05/27/2015
  Crl=62/4
  Nuchal translucency= 1/4
  Nasal bone= present
  Fetal heart activity= present
  خواهش میکنم زود جواب بدید، استرس شدیدی دارم، ممنون

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 محاسبه شده را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  ميبخشيد من يه سوال دارم:من ازمتيشات غربال نوبت اول را انجام دادم كه شما هم گفتيد در محدوده كم خطر است ولي چون سنم بالاي ٣٥ است بايد مرحله دوم را هم انجام دهم.من ساكن شهرستان هستم و مرحله اول را در اين شهرستان انجام دادم ولي براي مرحله دوم قرار است بيايم تهران و ميخوام ازمايشگاه شما انجام دهم ايا ايرادي ندارد؟مساله اي نيست كه هر دو ازمايش در يك ازمايشگاه نيست؟
  ممنون از پاسخ گويي شما

  جواب:
  بهتر است هر دو در یک آزمایشگاه انجام شود. تا بتوان پروتکل سکوئنشیال برایش محاسبه شود.
 • سئوال:
  با سلام
  Age at term( years)=31
  T21prior risk= 1:854
  T18prior risk= 1:9571
  T13prior risk= 1:23263
  Weight= 98kg
  Age at scan= 12w+4d
  Fbhcg value=10.00 corrected mon=0/35
  Paoo_a value=1846 corrected mom=0/98
  Date of scan 05/27/2015
  Crl=62/4
  Nuchal translucency= 1/4
  Nasal bone= present
  Fetal heart activity= present
  calculated risks(at term
  trisomy21 <1:30000
  trisomy18 <1:30000
  trisomy13 <1:30000
  با تشکر از شما. بی صبرانه منتظر جوابتون هستم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  متشکرم بابت تفسیر غربالگریم، فقط اینکه امروز رفتم دکتر و ایشان گفتند نیاز به غربالگری سه ماهه دوم نیست، حتی من دوبار تاکیدی ازشون در این مورد پرسیدم و گفتند ریسکت پایینه و نیازی به غربالگری دوم نیست. ولی خودم بابت nt که لب مرزه و 2.3 است نگران شدم و از طرفی هم شما توصیه به تست کواد کردید و الان من نومدم تو دو راهی که چه کنم؟...

  جواب:
  طبق توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  باسلام من میخواستم جواب سونوی nt رو که در هفته 12 و چهاررروز انجام دادم برام تفسیر کنید باتشکر
  IU/IFree bhcg:29.06
  Papa_a:6.350IU/I
  NT:3mm
  NB:present
  T21:1/206
  T18:1/1724
  T13:1/7806
  Fhr:162bpm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد. و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  ریسک های تریزومی همه در حدود 1/20000 و یکیش 1/3000 بود و همه رو low risk زده بود.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام من در هفته دوازدهم ازمایش غربالگری در ازمایشگاه نیلو دادم که جوابش به این صورت است اگه میشه بگین احتمال ریسک چقدر است من خیلی نگرانم
  T21prior risk : 1:1019
  T18prior risk : 1:114
  T13prior risk: 1:27659

  Fbhcg. 49.00. 1.20mo
  Pappa. 2436. 0.76  T21 1:4556
  T18 <1:30000
  T13. <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام وعرض خسته نباشید
  من در 12w+2d ازمایش غربالگری دادم که جوابش به شرح زیر می باشد:
  Age:29
  NT: 1.5 mm
  NB: uncertain
  T21 Perior Risk: 1:1019
  T18 Perior Risk: 1:11488
  T13 Perior Risk: 1:27659
  Weight: 60 Kg
  FBHCG: 49.00 1.20 MoM
  PAPP_A:2438 0.76 MoM
  CRL: 55 mm
  T21: 1:4556
  T18: <1:30000
  T13: <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  آقای دکتر متشکرم ازاینکه جوابمو دادید دکترم به من پیشتهاد داده که یا آمینوسنتز انجام بدم یا تست cff dna که یه آزمایش خون هست وتهاجمی نیست به اندازه آمینوسنتز بنطر شما کدام یک از این دو آزمایش رو انجام بدم بهتره؟

  جواب:
  تست آمنیوسنتز اختلال کمی و کیفی تمام کروموزوم ها را بررسی می کند در حالیکه cffDNA اختلال کمی کروموزومهای 21، 18 و 13 را بررسی می کند. انتخاب تست بر عهده خودتان می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  لطف میکنین جواب آزمایش غربالگری سه ماه اول منو تفسیر بکنین ؟ و اینکه آیا نیازه من اقدامی انجام بدم
  جواب سونوگرافی:
  سن حاملگی 12 هفته و 6 روز
  جنین زنده با ضربانات قلبی منظم ودر وضعیت بریچ
  crl: 62 m m و جفت خلفی و مایع آمنیوتیک طبیعی
  fhr : 162 و nt :2 mm
  در بررسی ضمنی nb رویت شد

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  من امروز نتیجه تست غربالگری سه ماهه اولم رو از آزمایشگاه گرفتم.
  الان 12 هفته و 3 روزه که باردارم
  نتیجش به این صورته
  ممکنه لطفا راهنماییم کنید.
  PAPP-A=12.2
  Free BHCG=31.2
  NT=1.1
  NB:Present
  آخر برگه آزمایش این مطالب نوشته شده:
  DOWN SYNDROME: The risk of Down syndrome is LESS than screening cut-off.
  TRISOMY 18/13: The risk of trisomy 18 is less than screening cut-off.
  و همچنین نوشته "توجه: تست های جنین در جهت تشخیص سندرمهای 21، 18 و 13 دارای موارد مثبت و منفی کاذب بوده و باید توسط تست های تشخیصی دیگر تایید گردد. غربالگری فوق سایر موارد تغییرات کروموزومی را نشان نمی دهد."
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید، لطفا جواب غربالگری منو تفسیر بفرمایید .
  age at term :35.6
  t21 prior risk : 1:377
  t18 prior risk :1:4192
  t13 prior risk :1:10946
  weight:62
  Gestational age at biochemistry:12w4d
  gestational age at scan :12w2d
  nasal bone: were seen
  Crl :56 mm
  nuchal translucency:1.1
  fbhcg 18 mg /ml 0.4
  Papp-a 2442 my /l 0.61
  trisomy 21 : 1 : 11689
  trisomy 18 : 1: 30000
  trisomy 13: 1:30000
  سن من 35 و بارداری دوم است. با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و عرض تشکر از زحماتتون
  من در هفته دوازدهم تست غربالگری سه ماه اول دادم، نتایج به این شرح است. لطفا نظرتان را بفرمایید:
  FBHCG: 34 MOM: 0.74
  PAPP-A: 1594 MOM: 0.64
  T21: 1:3371
  T18<1:30000
  T13< 1:30000
  با تشکر از اعلام نظرتان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید می خواستم جواب آزمایشم را در صورت مقدور بودن تفسیر کنید . متشکرم .
  سن مادر : 31
  سن جنین : 13 هفته و دو روز
  papp-a 1190
  free beta hcg : 40.0
  nt : 1.2 mm
  nb : present
  down syndrome : 1:1580
  age alone : 1:800
  equivalent age risk : 16.4
  trisomy 18/13 : 1:39600

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید، لطفا جواب غربالگری منو تفسیر بفرمایید .
  previous NDT:none
  previous down's : none
  prev.pre-eclampsia: No
  insulin dependent diabetes : none
  smoker : No
  maternal age:25
  crl : 57mm
  12 week
  nuchal measurement : 1.3mm
  PAPP -A level : 24.0mg/l
  Fbhcg level : 70.0ng/ml
  fetal nasal bone :present

  Risk of Down's: Less than 1inn 20.000(at term)
  comment: down's risk due to maternal age alone is 1 in 1,300
  comment: Not in the high risk category for trisomy 18 ( risk <1 in 100)
  this test does not screen for neural tube defects because the test was done befor 15 weeks
  خواهش میکنم جوابمو بدید خیلی استرس دارم تا چند روز دسترسی به دکترم ندارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام
  لطف میکنین جواب آزمایش غربالگری سه ماه اول منو تفسیر بکنین ؟ و اینکه آیا نیازه من اقدامی انجام بدم
  جواب سونوگرافی:
  سن حاملگی 12 هفته و 5 روز
  جنین زنده با ضربانات قلبی منظم ودر وضعیت بریچ
  crl: 62 m m و جفت خلفی و مایع آمنیوتیک طبیعی
  fhr : 162 و nt :2 mm
  در بررسی ضمنی nb رویت شد
  age at term(years) :30.6
  t21 prior risk : 1:899
  t18 prior risk : 1:10088
  t13 prior risk :1:24446
  weight(kg):54
  Gestational age at biochemistry:12w5d
  Gestational age at scan :12w5d
  twin: no diabetic: no
  smoker : no ivf : no
  pervious down,s child history : no
  lmp 1393/12/04 edd 1394/09/16
  nasal bone: were seen
  Crl :62 mm
  nuchal translucency: 2 mm
  fbhcg 22.6 mg /ml corrected mom 0.48
  Papp-a 1600 mu/l corrected mom 0.33
  calculated risks (at...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و توصیه می کنم کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  ميشه من سوال ازمايش خون غير از غربالگري بپرسم؟
  من ازمايش خونم را گرفتم گلوبول سهيد كه بايد بين ٣.٥-١١ باشه مال من ١٤ هست . از طرفي نوتروفيل كه بايد بين ٣٨-٧٥ باشه مال من ٨٢ هست
  خواهش ميكنم بگيد اين يعني اينكه من عفونت دارم؟
  البته من خوندم كه در بارداري مقدار گلوبول سفيد افزايش پيدا ميكنه ولي ايا اين افزايش من با نتروفيل طبيعي هست؟
  اگه ميشه جوابم را بديد به دكترم دسترسي ندارم

  جواب:
  در بارداری به خصوص در ماههای آخر بدلیل افزایش قدرت سیستم ایمنی سطح گلبولهای سفید و بویژه نوتروفیل ها و گاهی یک Shift to the left دیده می شود که طبیعی است.
 • سئوال:
  ممنون از جوابتون ولی می خوام بدونم باید آزمایش توی 15 هفتگی رو بدم یا خیر

  جواب:
  من توصیه می کنم که انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  من قبلا هم جزئیات آزمایشم را به جنابعالی ارسال نمودم و زحمت کشیدید و اعلام کردید: که با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است.
  بنابراین من طبق تشخیص دکتر آزمایش Cell Free DNA انجام دادم که ظاهرا در کشور هنگ کنگ انجام میشود. بعد از سه هفته نتایج زیر برایم ارسال گردید .
  Result:
  Sample quality test: passed
  Trisomy 21; risk assessment: 1/2087766921 result: Low risk – sensitivity:99.65% - specificity 99.99%
  Trisomy 18; risk assessment: 1/2616817423 result: Low risk – sensitivity:99.66% - specificity 99.98%
  Trisomy 13; risk assessment: 1/3663941756 result: Low risk – sensitivity:100% - specificity 99.98%
  Additional Finding; result: NIL Comment: NIL Percentage of Chromosome Y=0.0347
  خواهش می...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 98% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با عرض سلام جواب پیام منو هنوز ندادید،من ۲۵ سال دارم و ان تی من ۳/۲ بوده ولی جواب آزمایش خونم هنوز حاضر نیست یعنی مقدار ان تی من خیلی زیاده،من خیلی نگرانم تورو خدا جواب بدید

  جواب:
  نگران نباشید باید جواب ریسک تان بیاید تا بهتر تفسیر شود. این عدد کمی بالاست ولی ممکن است سطح مارکرها خیلی خوب باشد و ریسک را نرمال کند.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشی لطفا تست منو تفسیر کنید.
  سن:26
  nt:1.7
  hcg:31.7
  down syndrome:1/947
  age alone:1/1270
  T18/13: 1/5070. 1/10403
  این آزمایش هفته 12 است که در آزمایشگاه کرج دادم برای مرحله دوم دکترم گفته باید در آزمایشگاه نیلو آزمایش بدم.ببخشید ریسک سندرم داون چقدر نگران کننده است؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و توصیه می کنم کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و آنجام تصمیم بگیریم که نیاز به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید. ممنون میشم آزمایش غربالگری منو تفسیر کنید.
  age at term:28
  t21 prior risk: 1:1157
  t18 prior risk: 1:13168
  gestational age: 15w+3d
  AFP: 0.43
  HCG: 0.64
  UE3: 0.71
  INA: 0.71
  TRISOMY 21: 1:1517
  TRISOMY18: 1:20886
  SLOS: 1:7112
  NTDS: 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام نتایج ازمایش من بصورت زیر می باشد لطفا جواب بدین
  Papp_a:1.18
  Fb.hcg:2.88
  Nt:1.57
  Ds:1:519
  Age alone:1:1110
  E a risk:34:1
  T:18 1:99000
  ببخشید سن من ۲۸ ساله

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 در همان آزمایشگاه انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم گرفته شود که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  ببخشید این قسمتشو ننوشتم
  Trisomy21 1:7135
  Trisomy18( 1:300000

  Trisomy13 (1:30000
  Nt: 0.93
  Crl: 56:69
  Age:34
  12w.3day

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.ممنونم.Trisomy 21:30000
  Trisomy 18:30000
  Trisomy 13: 30000
  CRL: 61.43
  T21 :1:706
  T18:1:7905
  T13:1:19454

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  بازم ببخشید برای هردو ازمایش ۲۱ و ۱۸ زده screen negative
  Ds: the risk off down syndrome is less than the screening cut off detection rate is down 84%

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 در همان آزمایشگاه انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم گرفته شود که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم برای غربالگری سه ماهه اول ملاک برای محسابه تعداد هفته هام باید اولین روز آخرین پریودم باشه یا اولین سونویی که انجام دادم؟(من در 6 هفته و 3 روز سونو انجام دادم که طبق اون سن بارداریم بر اساس CRL و GS در حدود 5 هفته و 5 روز بوده).
  خواهش میکنم راهنماییم کنید
  خیلی خیلی ممنونم

  جواب:
  اگر 6 سیکل قبل از بارداریتان منظم نباشد بهترین معیار تعیین سن جنین سونو می باشد.
 • سئوال:
  سلام آیا ntبرای سن 19سال اگر 2.3باشدخیلی زیاده؟؟درصورتی که توآزمایش جلوی T21,T13,T18نوشته screen negative-ولی عکس سونو خیلی شبیه عکسیه که شما نوشتین غیر طبیعی خیلی نگرانم خواهش میکنم جواب بدین

  جواب:
  نگران نباشید مهم عدد ریسک تریزومی ها است که در منطقه کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام مجدد.برای اطمینان بیشترجواب سونو وآزمایش رو براتون میفرستم
  -تصویریک جنین زنده باضربان قلب وفعالیت فیزیکی نرمال درکاویته رحمی مشاهده شد.
  -پرزانتاسیون:متغیر
  -جفت Fundalقدامی گرید:1
  -حجم آمنیوتیک:Normal
  -سن حاملگیGA:12 W D
  -NT=2.3
  -NB:PRESENT
  -FHR:155bpm
  -ودرانتهای سونوکنترل سنوگرافی ازنظرآنومالی اسکن در هفته 18-20پیشنهادشده
  -PAPP-A:3.47 IU/L
  -free B-hcg:43.4 ng/ml
  -down syndrome 1:1850
  -Age alone 1:1540
  -Equivalent Age Risk <15.0
  -trisomy18/13 1:99000
  -down syndrome:screen negative
  trisomy 18/13:screen negative
  تست کواد راهم میخواهم انجام دهم .آیا نیاز به سونوی آنومالی هست یا خی ؟ با تشکر از شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی بهتر است برای بالا بردن قدرت اطمینان دو مورد دیگر را انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خیلی ممنون از تفسیر تست غربالگری.
  میخواستم بپرسم اگر به فرموده شما (با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد)آیا نیاز به انجام تست کوادمارکر و آنومالی اسکن است؟

  جواب:
  بهتر است یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و یک آنومالی اسکن را حداقل انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از شما. نتیجه سونوی NT و آز غربالگری من در آزمایشگاه شمابه شرح زیر است. سوالی که در ادامه دارم چرا AC به نسبت کوچک است آیا مشکلی هست؟
  T21 Prior Risk: 1:1019
  T18 Prior Risk: 11488
  T13 Prior Risk: 27659
  TRISOMY21<1:30000
  TRISOMY18<1:30000
  TRISOMY13<1:30000
  weight:54
  GAB:11w+6D
  GAC:11W+6D
  FBHCG:17, CM:0.36
  PAPP-A:4692 ,CM:1.54
  CRL:51.71
  NT:0.75
  AC:47.75MM
  FL:6.56
  BPD:17.33
  بر اساسACسن جنین 10W4D و بر اساس BPD وFL سن 12W

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. نگران نباشید در این هفته ها این اندازه اختلاف خیلی اهمیت ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید 38 سال دارم نتیجه آزمایش در هفته دوازدهم بارداری :Fbhcg 37.5 corrected mom. 1.04. Papp_A. 3670. Corrected mom. 1.06 NT. 1.13. Nb present. T21prior:1:185. T18prior: 1:2068. T13prior: 1:5734 T21: 1:4020. T18: 1:30000. T13: 1:300000. ممنون از راهنمایی تون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشیدممنون میشم راهنمایی بفرمایین :
  Nt : 2/7mm , t21 : 1:166 ,
  t18 : 1:4400 , t13 : 1: 10915 ,
  Papp_a : 2.110 iu/i ___ 0.810 mom
  Free Bhcg : 33.22 _____ 1.042 mom
  Crl : 63.7
  Bpd : 22.6
  سن بارداریم هم 12 هفته 5 روز بود .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود که ببینیم آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با عرض سلام و احترام من قبلا اين سوال رو مطرح كردم اما جوابي دريافت نكردم به همين منظور مجددأ مطرح كردم اميدوارم پاسخي دريافت كنم.
  لطفا جواب اولين تست بنده رو به شرح ذيل تحليل بفرمائيد.كمي نگرانم.از شما متشكرم
  GESTATIONAL AGE : 12WEEKS 3 DAYS
  from CRL of 60.8 mm on 20/05/15
  -----------------------------------------------
  Age:28
  PAPP-A:1564 -------MOM:0.51
  FREE hCG:45.3----MOM:1.37
  NT:1.7----MOM:1.41
  NB:Present
  Down Syndrome 1:1820
  Age alone 1:1140
  Equivalent Age Risk <15.0
  Trisomy 18 ~1:99000
  background risk 1:11363
  ----------------------------------------------
  the risk of down syndrome is less than the screening cut-off.
  only biochemistry risk for DS=1:661

  the risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از شما. نتیجه سونوی NT وغربالگری من در آزمایشگاه شمابه شرح زیر است.
  Age at term 33.4
  T21 Prior Risk: 1:586
  T18 Prior Risk: 1:6553
  T13 Prior Risk: 1:16370
  TRISOMY21 1:7113
  TRISOMY18<1:30000
  TRISOMY13<1:30000
  weight:56
  GAB:12w+6D
  GAs:12W+3D
  FBHCG:80 ng/ml, CM:2
  PAPP-A:4418 mu/l ,CM:1.12
  CRL:59 mm
  NT:1 mm
  طول سرویکس 44 mm
  Fhr:157 bpm
  Nb present
  بی صبرانه منتظر جواب شما هستم ممنون از لطف شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب ازمایشمو تفسیر کنید
  سن مادر:40
  nt:1.5
  crl:52
  T21:1:1956
  T18:<1:30000
  T13:<1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام.اگه میشه یه ایمیل برای من بفرستید تا عکس آزمایشمو براتون بفرستم.اخه تو ازمایش من نوشته
  تیروزومی 18: -1:5970
  و سندروم داون: -1:10
  رنگای نمودارمم قرمزه و رنگ سبز نداره.آیا واقعا بچم سندروم داون داره

  جواب:
  برایتان ایمیل کردم.
 • سئوال:
  سلام. من هفته ٢تا ٣ باردارى اشتباها ٩ تا قرص فيناسترايد مصرف كردم دكتر براى من غربالگرى نوشته، آيا اثرات اين قرص نشان ميدهد؟( تبديل تستوسترون به دى هيدروتستوسترون) ويا اصلا آزمايش يا سونوگرافى ديگرى وجود دارد براى اطمينان از سلامت جنين؟

  جواب:
  در ارتباط با مصرف فیناستراید نکات ذیل قابل توجه می باشد:

  1. فیناستراید مهار کننده 5 – آلفا – ردوکتاز نوع 2 می باشد و از این طریق تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون ( فرم فعال هورمون ) را مهار می کند.
  2. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) کاربرد فیناستراید را در دمان هیپرپلازی پروستات و آلوپسی آندروژنیک (طاسی) در مردان تایید نموده است ولی استفاده از این دارو در هیرسوتیسم ( پرمویی صورت و بدن ) زنان مورد تایید FDA نیست.
  3. فیناستراید از طریق مهار تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون ممکن است باعث ایجاد اختلال در دستگاه تناسلی خارجی جنین پسر گردد.
  4. فیناستراید در خانم های باردار یا زنانی که قصد باردار شدن دارند کنترااندیکاسیون مطلق دارد.
  5. خانم های باردار باید حتی از تماس با قرص های خرد شده فیناستراید اجتناب ورزند.
  6. استفاده از فیناستراید به عنوان داروی خط اول درمان هیرسوتیسم در خانمهای جوان به هبچ وجه توصیه نمی شود و در صورت لزوم به مصرف حتما باید از راههای مطمئن برای پیشگیری از بارداری اقدام شود.
  روش غربالگری هم برای تشخیص نارسایی ناشی از فیناستراید در بارداری وجود ندارد.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشيدخدمت سرورگرامي .خواهربنده موقع حاملگي NT طبيعي وازمايشات دابل ماركر براي تريزومي 21بااحتمال 1/396 .وبدون اينكه پزشك ازمايشات ديگري براي ايشان درخواست كنند والبته 41ساله نوزادي باسندرم داون بدنيا اورده كه ازمايش كاريوتايپ سلولهاي 47كروموزومي باتريزومي 21راگزارش كرده است .حالا ازشما اين سوال رادارم ايا آزمايشگاه جواب اشتباه داده ؟آيا سونوگرافي اشتباه كرده ويا پزشك كوتاهي كرده ومنجر به اين شده كه چنين مصيبتي به باربيايد .واينكه دادستان نظام پزشكي نظردارد كه احتمال سندرم داون نيازي به امنيوسنتز ندارد چون عمل باريسك بالايي است...

  جواب:
  پروتکل های غربالگری دارای معیاری هستند به نام قدرت تشخیص یا Detection Rate که بطور ساده نشان دهنده تعداد موارد قابل تشخیص در 100 مورد سندرم داون می باشد. بدین ترتیب که قدرت تشخیص سندرم داون در سه ماهه اول 85% در مراکز معتبر می باشد، بدین معنی است که از هر 100 مورد سندرم داون 85 مورد توسط این تست ها قابل تشخیص است و 15 مورد قابل تشخیص نیست که به این 15 مورد، موارد منفی کاذب یا False Negative گفته می شود که جزو ذات این تست ها می باشد. متاسفانه مورد شما هم جزو موارد منفی کاذب این تست بوده...
  • سئوال:
   ببخشید اگه آمینوسنتز برای وقتی که احتمال سندروم دان بالاست انجام نمیشه پس کی انجام میشه؟ یا اینکه وقتی احتمال سندروم دان بالاست چیکار باید کرد؟ سقط یا ادامه حاملگی؟

   جواب:
   بطور کلی هر وقت ریسک سندرم داون بالا باشد (چه در تست های غربالگری و چه در سونوگرافی) باید آمنیوسنتز انجام شود. بر مبنای جواب آمنیوسنتز تصمیم به ادامه بارداری گرفته می شود و یا ختم حاملگی اعلام می شود.
 • سئوال:
  با سلام من در 11 هفته و 5 روز سونوی NT انجام دادم مقدار NT=1 بود. آیا پایین تر از حد نرماله؟ سن بارداری براساس CRL=53 mm در حدود 12 هفته بود
  لطفا راهنماییم کنید. با تشکر

  جواب:
  نگران نباشید عدد 1 خوب است.
 • سئوال:
  با سلام
  چند روز بعد از انجام سونوی NT باید آزمایشات غربالگری رو انجام بدم؟؟

  جواب:
  ترجیحأ همان روز یا حداکثر یک هفته
 • سئوال:
  سلام،من ازمایشگاه نیلو تست دادم،ممنون میشم ازمایش من رو تفسیر کنید
  سن خودم 24 سال(23.5)
  سن جنین 11هفته و 5 روز
  سونو و ازمایش رو توی یک روز دادم

  FBHCG 12.00corrented mom 0.33
  PAPP-A 1782 corrented mom 1.00

  Nt 1.1

  Nb present

  Crl 49.3

  T21 prior risk: 1:1423
  T18 prior risk 1:16680
  T13 prior risk 1:39189

  Trisomy 21 <1:30000
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید خدمت شما،جواب آزمایش خون من اومدو دکترم گفت همه چیز خوب و نرمال بوده،خواستم از شما بخواهم ببینید:
  PApp-A = 1310.90 ng/ 0.88Mom
  hCG (t1) = 69805.0 mlu/ 0.90 mom
  NT= 3/2. 1.76 Mom
  Down sendromu 1:2440
  Trisomi 18 1 :23600 ,
  با تشکر از شما البته سن خودم ۲۵ سال است

  جواب:
  با قدرت اطمینان85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام 34سال سن دارم فرزنددوم تست مرحله اول سلامت جنین دادم لطفا تفسیرکنیدد13هفته 3روزانجام دادم.Nt,1.2.
  Papp_a14.30  Free,6.1
  Age alon 1:479
  Trisomy18/13. 1:15900
  دکتراحتمال وجودسندرم داد،تست مرحله دوم بایدانجام بدم،آیااحتمال خطروجوددارد،دکترنگرانم کرد،ممنون ازنظرتان

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای سندرم داون را ننوشته اید.
 • سئوال:
  سلام ببخشیدطبق نمودارنظرداد:نمودار
  Down syndrome
  Serum screen.~1:50000بصورت نوارسیاه
  و
  Age only,1:479بصورت نمودارسبز
  که میگه ازخط مرز عبور کرده
  آگه درست رسونده باشم

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و تشکر بابت وقتی که به ما مامانای نگران اختصاص میدهید. من سونوی غربالگری ۳ ماهه اول رو دادم که در آزمایش ریسک هر ۳ پایین بود ولی ان تی ۲.۵ بود و توی سونو بهم گفتن محل قرار گرفتن معده و قلب جنینم خیلی درست نیست غربالگری رو تو موسسه نسل امید دادم و دکتر کلا توی دلمو خالی کرد توروخدا کمکم کنید محل قرار گرفتن دقیق قلب و معده جنین کجاست و زاویه اونها چقدر باید باشه بهم گفتن ممکنه هیچ تاثیری رو بقیه اعضا نداشته باشه ولی در صورت تاثیر عواقب خوبی نداره! آیا چنین چیزی ممکنه پیش بیاد؟ از حرفاشون میفهمیدم که فاصله قلب و معده کمتر از میزان طبیعی است و زاویه...

  جواب:
  لطف کنید ریپورت سونو را کامل برایم بنویسید.
 • سئوال:
  Crl 64
  Bpd 20.8
  Nt 2.5
  Hc 75.5
  Nb present
  Cns app normal
  Heart unsuccessful(axis, outlet)
  Abdominal wall app normal
  Stomach unsuccessful (situs?
  Bladder /kidneys app normal
  Placenta normal
  Cervix normal
  Age 12w+5d
  Sene man ham 28.5 sale

  جواب:
  در ریپورت فقط ذکر کرده که ارزیابی معده و قلب موفقیت آمیز نبوده، توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان دو هفته دیگر سونویتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  سلام

  آزمایش غربالگری سه ماه اول در موسسه نسل امید:
  Trisomy21: 1:383 low risk
  Trisomy18: 1:211 screen positive
  Trisomy13: 1:37

  سن: 33 سال

  Nt: 1.8mm
  NB:present

  خواهش میکنم هر چه سریعتر نظرتون رو بگید. دکتر پیشنهاد امنیوسنتز داده. ترجیح خودم اینه که اگه وقت هست برای اطمینان دوباره از این نتایج تست بدم. حداقل خون رو دوباره بدم. به نسل امید اطمینانی ندارم. نظر شما چیه؟ زمان تست 3 روز پیش بوده و در 12 هفته و 3 روز

  در جواب سونوگرافی زده tricuspid regurgitation هم دیده شده

  لطفا هر چه سریعتر پاسخ بدید. خیلی ممنون

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان آمنیوسنتز انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید ولی مسئله اینه که به سونوگرافی نسل امید اصلا اطمینان ندارم چندتا جوون بودن که به نظر میرسید اصلا تسلط ندارن. من کیست هم دارم که نتونستن درست تشخیص بدن. برای امنیوسنتز که هنوز زوده، درسته؟

  تصمیم گرفتم یک جای دیگه برم سونو دوباره برای اطمینان بیشتر. اگه تو سونو و خصوصا اون tricuspid flow اشتباه کرده باشن چقدر روی میزان ریسک که ذکر شده تاثیر داره؟ لطفا جواب بدید

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان سونویتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  با سلام
  من سونویnt دادم که جوابش خوب بود ولی تو ازمایشم
  Papp 4313 mom 2.30
  Free_hcg 94 mom 3.42
  Nt 1
  24 سالمه ،12 هفته 3روز
  ایا نگران کننده است؟
  ممنون میشم سریع جواب بدین خیلی نگرانم
  در ضمن بقیه ازمایشم هم اسکرین منفی بود

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باعرض سلام خسته نباشید میشه این آزمایش منو تفسیر کنید و یه کم در موردش توضیح بدید؟سن بنده 26و زمان انجام آزمایشم17هفته و 1روز می باشد:
  BIOCHEMISTRY

  MARKER:AFP

  RESULT:21.56iu/ml

  MOM:0.72

  open spina bifida:SCREEN NEGATIVE

  نمودار:
  CLINICAL RESULTS(at term)

  OSB:

  prior:1.1000

  FINAL RISK:1.19700

  REMARKS:
  open spina bifida:the maternal serum afp result is not elevated for a pregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-off

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر برای اختلالات طناب عصبی می باشد.
 • سئوال:
  سلام خانمی 30 ساله هستم که تست سلامت جنین در سه ماه اول بارداری رو انجام دادم و نتیجه اش به شرح زیر می باشد در ضمن سونوگرافی هم انجام داده ام .
  سن جنین با اندازه گیری CRL: 53.06 mm حدود 12W 4D می باشد .
  NT ; 1.78 mm و NB:+ می باشد .
  FBHCG 41.8 ng/ml CORRECTED MOM 1.26
  PAPP-A 2175 mg/ml CORRECTED MOM 200.86
  T21 PRIOR RISK 1:921
  T18 PRIOR RISK 1:10345
  T13 PRIOR RISK 1:25036
  GESTATIONAL AGE AT BIOCHEMISTRY 12W+4D
  GESTATIONAL AGE AT SCAN 14W+4D

  TRISOMY 21: 1:114
  TRISOMY 18: <1:30000
  TRISOMY 13: <1:30000  لطفا نظرتون رو اعلام بفرمایید در باره این سونو و ازمایش

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و توصیه می کنم یا تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایت گزارش کنند و آنجا تصمیم گرفته می شود که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی دارید یا خیر. یا اینکه مستقیمأ می توانید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  +=nb
  سندرم داون ~1:26000
  تریزومی 13 و18 = 1:99000
  Age alone = 1:1380
  Equivalent age risk=کمتر از 15.0
  ممنون میشم سریع جوابمو بدید اخه خیلی استرس دارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام ببخشیدمیدونم سوالم با این قسمت تطبیق نداره،ولی اگه میتونیدجواب دهید،من درهفته 15بارداریم،دچاردیسک کمروتنگی کانال نخاعی هستم کدوم نوع زایمان برام بهتراست؟ضمن اینکه بارداری دوم هستم،زایمان اولم طبیعی بوده وبعداین زایمان اول این مشکل برام ایجادشدطوری که حین راه رفتنم سمت راست کمرم کج شدنش نمایان است!

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان سزارین روش انتخابی می باشد.
 • سئوال:
  باسلام
  نتیجه غربالگری سه ماهه اول من به شرح زیر :
  در 12هفته سه روز_24 ساله هستم
  Papp 4313 mom 2.30
  Free_hcg 94 mom 3.42
  Nt 1
  Nb +
  ریسک سندرم داون =1:26000
  تریزومی 13و18=1:99000
  Age alone 1:1380
  Equivalent age risk <15.0
  ممنون میشم اگه نظرتونو بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سلام در نوشتن سن جنین اشتباه تایپی رخ داده اس که تصحیح شده به صورت زیر می باشد .
  Gestatinal age at biochimistry 12w+4d
  Gestatinal age at scan 12 w +4 d
  لطفا نطرتون رو اعلام بفرمایید .
 • سئوال:
  با سلام میخواستم خواهش کنم آزمایش غربالگری منو تفسیر کنید. خیلی متشکرم
  age=32.8
  T21 prior risk=1:650
  T18 prior risk=1:7280
  T13 prior risk=1:18030
  age at biochemistry: 12W+1D
  age atv scan:12W+0D
  trisomy 21 1:7477
  trisomy 18 < 1:30000
  trisomy 13 < 1:30000
  CRL=53 mm
  NT=1
  NB دیده شد.
  و یه سوال دیگه اینکه سن حاملگی من طبق سونوی اول (تقریبا در 6 هفته انجام دادم )و سونوی NT و اولین روز آخرین پریودم با هم اختلاف چند روزه دارن. برای باقی آزمایشات و اکوی قلب و ... ملاک من برای تعداد هفته هام باید سونوی NT باشه یا نه؟ چون دکترم طبق اون برام تاریخ باقی آزمایشات رو نوشته.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. سن جنین در سونوی NT بهتر است مورد استفاده قرار گیرد.
  • سئوال:
   با سلام میخواستم بدونم چه فاکتورهایی باعث میشه تا ریسک بعضی ها با احتمال 85% و بعضی ها با احتمال 80% تخمین زده بشه؟

   جواب:
   غربالگری مرحله اول قدرت اطمینان 85% برای تشخیص سندرم داون دارد.
   غربالگری مرحله دوم قدرت اطمینان 80% برای تشخیص سندرم داون دارد.
   • سئوال:
    با سلام مجدد
    در تفسیر آزمایش غربالگری سه ماهه اول من فرموده بودید با احتمال 80% در محدوده کم خطر هستم. ایا در حالت کلی در غربالگری سه ماهه اول احتمال 85% بیان میشه؟ در مورد من اینطور نبوده

    جواب:
    ببخشید همان 85% صحیح است.
    • خیلی خیلی ممنون از وقت و انرژی که به کاربرای سایتتون اختصاص میدید. موفق باشید
 • سئوال:
  با سلام
  نتایج سونوگرافی NT و آزمایش غربالگری سه ماهه اول من به شرح زیر است:
  Crl 67
  Nt 1.8
  NB 2.9
  risk assessment (age dependent risk assessment
  1:3800
  نتایج آزمایش:
  T21 1:221
  T18 1: 11600
  T13 1:11600
  Free B HCG (40.71 ng/ml) 1.36 MOM
  PAPP - A (1092 ng/ml) 0.3 MOM
  Age 31
  13w + 3d
  با توجه به این نتایج به نظر شما آیا آمینوسنتز باید انجام شود و یا تست های سه ماهه دوم؟ در حال حاضر در 15 هفته و 3 روز هستم و در آخر اینکه حداقل سن بارداری برای انجام سونوگرافی آنومالی چند هفته است؟ (پزشک برای من انجام تست کواد مارکر و آنومالی اسکن در 16 هفته و چند روز را در نظر گرفته ولی من نگران هستم که برای آنومالی زود باشد و از طرفی با توجه به زمان...

  جواب:
  نگران نباشید طبق توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سلام،لطفا آزمايش غربالگري سه ماه اولم را تفسير کنيد

  Age:29
  Geststional age based on crl:64mm is12werkd&6D
  Maternal age at term:30.5
  Papps-A(4550.00mlu/L):1.53mom
  Free B-hCG(30.8IU/L):0.88
  Nt;2mm
  Nb:present
  Down syndrome:1:10700
  Age alone:1:910
  Equivalent age risk:>15.0
  Trisomy18/13:1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و احترام؛
  لطفا جواب آزمایش سه ماهه اول بنده را تفسیر نمایید:
  age: 24.4
  t21 prior Risk: 1:1410
  t18 prior Risk: 1:16500
  t13 prior Risk: 1:38836
  Gestational Age at Biochemistry: 13w + 2d
  Gestational Age at Scan: 13w + 1d

  FBHCG: 42.14
  PAPP-A: 5891

  CRL: 67 mm
  NT: 1.1 mm
  NB: Present

  Trisomy 21: 1:17035 Screen Negative
  Trisomy 18: <1:30000 Screen Negative
  Trisomy 13: <1:30000 Screen Negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  من 2.5 سال پیش صاحب فرزندی شدم که اختلال متابولیکی داشت که منجربه بزرگ شدن قلب بچه شد البته یه تشخیص هم برای بیماری فرزندم پمپه بود. من الان در هفته 13 بارداری هستم. میخواستم بدونم امینوسنتز میتونه کمکی به تشخیص این بیماری در جنین بکنه؟ با توجه به اینکه بیماری فرزند اولم به طور دقیق مشخص نشد و فقط یک سری حدس و گمان و یک سری آزمایشاتی که در مرکز متابولیک انجام شد باقی مونده. فرزندم در 2.5 ماهگی فوت کرد.
  خیلی از راهنماییتون ممنونم

  جواب:
  قبل از انجام آمنیوسنتز تمام مدارک مربوط به جنین اول را جمع آوری کرده و با یک متخصص ژنتیک مشاوره کنید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .خیلی ممنون از اینکه وقت میذارید .لطف میکنید غربالگری سه ماه اول منو برام توضیح دهید.24 ساله بارداری اول .سن جنین طبق سونوی اول با سونوی غربالگری چهار روز اختلاف داشت .سن جنین در سونوی غربالگری 5+12 که چهار روز بزرگتر از سونوی اولم بود.
  T21 prior risk:1:1385
  T18 prior risk:1:16168
  T13 prior risk:1:38160
  Trisomy21:1:4782
  Trisomy18:<1:30000
  Trisomy13:<1:30000
  جواب سونوگرافی

  Nt:2
  Nb:suspiciously present
  Crl:63.30mm
  Presentation:transveres
  Amniotic fluid:normal
  Plancenta:anterior
  Fetal heart rate:162bpm
  خیلی ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  خیلی ممنون از جوابتون. غربالگری اولم همونطور که گفتید 85 درصد در محدوده کم خطر هست با این حال نیاز به غربالگری سه ماه دوم هست یا نه؟

  جواب:
  یک تست AFP با محاسبه MoM را برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • مادر نگران
  دوشنبه 1 تیر 1394 - 03:54
  سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید و ممنون از اینکه با حوصله جواب میدی.
  نتایج ازمایش غربالگری اول من رو اگه میشه تفسر کنید چون بینهایت استرس دارم.
  papp-A 711.30MIU/L MOM 0.28
  FREE B HCG 84.4 IU/L MOM 2.33
  NT 1.1 MM MOM 1.01
  DOWN SYNDROME 1:17
  AGE ALONE 1:118
  EQUIVALENT AGE RISK 47.2
  TRISOMY 18/13 1:8820

  من 41 سال سن دارم و بارداری سوم هستش.تو خونواده سابقه سندروم نداشتیم و چیزی که بیشتر از همه منو میترسونه اینی هستش که اینجا مینویسم
  Scrren positive
  the risk of down syndrome is GREATER than the screening cut off ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS =1:3
  اگه میشه این اخریو توضیح بدین بیشتر.دکترم ازمایش امنیوسنتز برام نوشته و من میدونم باید انجام بدم حتما.فقط...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام. خواهشمندم نتیجه آزمایش من رو تفسیر بفرمایید:
  age:33
  fetal heart rate: 167 bpm
  CRL: 52 mm
  NT: 1.7
  FREE B- hCG: 52.6 IU/L equivalent to 1.424 mom
  papp-a: 1.034 iu/l equivalent to 0.560 mom
  trisomy 21: background risk 1:417 adjust risk 1: 669
  trisomy 18: background risk = 1:960 adjust risk = 1:19202
  trisomy 13: background risk = 1:3027 adjust risk = 1:20000

  سپاسگزارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  سلام تست غربالگری بنده در سه ماهه اول رو لطفا تفسیر کنیین خیلی نگرانم
  nuchal measurment 3.9mm 2.92mom
  Paapp 3990 1.11mom
  FreeB_hcg level 22.19 1.11mom

  Risk of down 1 in 260

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  ببخشید رسیک تیزومی 13 هم زده 1 به 85
  لطفا جواب بدید

  جواب:
  با این جواب باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. سوالم مربوط به این مطلب نیست اما جای دیگه ای واسه پرسیدن پیدا نکردم. منتوی هفته ی هشت بارداری هستم. جدیدا متوجه شدم تیروییدم کم کاره و دو روزه که دارم لووتیروکسین مصرف می کنم. ایا ممکنه مصرف نکردن قرص تا حالا تاثیری رو جنین گذاشته باشه؟
  ممنون

  جواب:
  نگران نباشید ولی تا پایان بارداری ماهی یک بار تست را تکرار کنید تا مطمئن باشید در محدوده نرمال بارداری قرار گرفته است.
 • سئوال:
  با سلام جواب آزمایش غربالگری مرحله اول من به این شکل است، لطفا تفسیر کنید وبگید لازم آزمایش دیگه ای انجام بدم؟
  خیلی نگرانم،آخه جمعه هفته ای که گذشت خونریزی کردم و بعد سونوگرافی انجام دادم که گفتن هماتوم پشت جفت دیده شده و دکترم گفت که باید استراحت مطلق باشم،
  آخه میگن خیلی از جنین هایی که از نظر ژنتیکی مشکل دارن خودشون سقط میشن ، میگم نکنه مال منم مشکل داشته باشه؟
  Trisomy 21 1:3170
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13<1:30000
  nt=1.5
  بقیه قسمت ها هم نوشته شده low risk
  اگه قسمت های دیگه از آزمایش هم لازم بود بنویسم بفرمایید تا بفرستم براتون، درضمن در آزمایشگاه خودتون انجام دادم...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  ممنون از پیگیری و پاسخ دهی تون، غربالگری مرحله دوم هم لازم که انجام بدم؟

  جواب:
  کامنت قبلی تان را پیدا نکردم. بطور کامل سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  سلام .سن من ٣٨سال است .رفتم سونو سن جنين را ١٣ هفته و ٢روز نشان داد وntرا ٢ نشان داد وطول سرويكس را٤٢mmنشان داد و frh را ١٦٧bp/min نشان داد تو را خدا راهنمايي ام كنيد.گفت براى تست بيو شيميايي بروم .nt من خيلى نگران كننده است؟

  جواب:
  این عدد به تنهایی ارزشی ندارد و باید به همراه تست های بیوشیمیایی ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام
  در غربالگري سه ماهه اول كه در ١٣ هفته انجام دادم ريسك تريوزومي١٣،١٨،٢١ پايين گزارش شده اما عدد papp aپايين است و 0.28momگزارش شده وتوصيه به غربالگري در ١٥ هفتگي شده،مي خواستم سوال كنم اين عدد پايين چه عواقبي ميتونه داشته باشه وآيا ممكنه در غربالگري بعدي ميزان ريسك افزايش پيدا كنه
  خواهش ميكنم جوابم را بديد خيلي نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید ولی توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید من ازمایش غربالگری سه ماهه اول تو هفته 12 انجام دادم جوابش به شرح زیر است اگر ممکن است راهنماییم کنید چقدر در خطرم البته دو قلو باردارم
  PAPp_A 14.30 l/l 5.44 mom
  F_BhCG 86.6 l/l 2.40 mom
  FetusA crl 53. Nt= 1.5 mom=1.80 NB=present
  fetusB crl53 nt1.6 mom1.92. NB=present
  Down syndrome=1:5070
  Age alone=1:659
  Equivalent age Risk
  trisomy 18/13=1:99000
  پیشاپیش ممنون از پاسخ گویی تان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  ٢٧ساله مي باشم..بارداري اول و در ١١هفته و ٦روز در نسل اميد غربالگري انجام دادم كه
  Nt:1.5
  Down syndrome21:1:136
  Edward syndrome:<1:20000
  Patau syndrome<1:20000
  مي باشد هر دو سندرم ها low risk ولي سندرم دونscreen positive مي باشد
  و سوم تيرماه در آزمايشگاه نيلو cell free dnaانجام دادم كه جوابش هنوز آماده نشده...بسيار نگرانم و به نظر شما چند درصد احتمال دارد فرزندم سالم باشد؟و آيا در صورت ناسالم بودن در حاملگي هاي بعدي هم مشكل وجود خاهد داشت؟؟؟؟؟

  جواب:
  اینقدر نگران نباشید صبر کنید تست تان آماده شود آنوقت به طور حضوری با من مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام امروز جواب ازمایشمو گرفتم دکترم گفت احتمال سندرم دون دارم دارم دیوونه میشم لطفا کمکم کنید و شمام نظر بدین
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  خواهش میکنم زود جوابمو بدید ممنون در ضمن سونو همه چیز مرتب بود و هیچ چیز غیرعادی مشاهده نشد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام وتشکر از راهنمایی هایتان
  آزمایش غربالگری سه ماهه اول که در هفته12 انجام دادم بدین شکل میباشد ممنون میشوم جواب را برایم تفسیر کنید
  N.T=1.6
  (freeB-HCG=77.08IU/L(results

  (PAPP-A=1.83 IU/L(results
  down syndrome=1:405
  age alone=1:340
  equivalent age risk=35.3
  trisomy18/13=1:99000
  درضمن من با همسرم نسبت فامیلی داریم(پسردایی ودخترعمه)

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در حدود هفته 11 یکسری آزمایش دادم که طبق اون مقدار T.S.H برابر با 0.15 بود(normal range 0.42-5.45 ) دکترم آزمایش مجدد برام نوشت تا توی یه آزمایشگاه دیگه انجام بدم که با 6 روز فاصله دوباره آزمایش دادم که نتیجه T.S.H= 0.477 بود (برای رنج : 0.3-5) و مقدار Thyroxine (total T4) 10.93 بوده (رنج : 4.5-12.6)
  دکتر گفت مشکلی نیست و جواب خوب است ولی باتوجه به اینکه یک بار جواب پایین تر از رنج بوده آیا لازم است برای سومین بار آزمایشم رو تکرار کنم و کی اینکار رو انجام بدم؟ و تو کدوم آزمایشگاه تست کنم ؟ اولی یا دومی و یا یک آزمایشگاه سوم؟
  خیلی ممنون از راهنماییتون

  جواب:
  این محدوده نرمال در هر دو آزمایشگاه برای زنان غیرباردار است و با توجه به محدوده نرمال در زنان باردار در سه ماهه اول نیاز به تکرار ندارید و هر دو نرمال است.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .ممنون از اینکه به سوالاتتمون جواب میدین.اجرتون با خدا. من با حساب خودم تو 11هفتگی چهار روز رفتم مرحله اول غربالگیری ولی اونجا بهم گفتن 12هفته 4روزست جنین. مقدار nt من زیاده و به شدت نگران واز طرفی هم من و همسرم نسبت فامیلی داریم.من مرحله اول غربالگیریم را در آزمایشگاه شما انجام دادم لطفا جوابشو برا تفسیر کنید و اگه براتون مقدوره برام جوابشو ایمیل بزنید.با تشکر
  Fbhcg 13.0 ng/ml 0.35mom
  Papp-A 2229 mU/l 0.74
  Crl 62mm
  Nt 2mm
  Age at term(years): 26.6
  T21 priro risk : 1:1279
  T18 prior risk : 1:14749
  T13 prior risk: 1:35086
  Weight(kg): 68
  Gestational age at scan:12w+4D
  Trisomy 21 1:8093
  Trisomy 18 1:19813
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  age at term:22.5
  t21 prior risk1:1482
  t18 prior risk1:17411
  t13 prior risk1:40451
  weight:64kg
  lmp date:1394/1/1
  crl54mm
  n.t:1.6mm

  calculated risk at term
  t21 prior risk1:28094
  t18 prior risk1:13203
  t13 prior risk1:30000
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام،من یه سوال دیگه هم دارم من تو بعضی از سایتا خوندم که سونوگرافی ان تی به تنهایی 75%صحت داره ولی وقتی با آزمایش خون همراه باشه 85%صحت داره و از طرفی هم دیدم شما تو سایتتون به خانم های بارداری که ان تی اونا2 الی 4 و خورده ای هم هست گفتین مشکلی نیست ولی در حالی که خودتون تو سایتتون مطرح کردین ان تی باید زیر 2.2 mmباشه من خودمم ان تیم 2 برای من جای سواله که ان تی چقدر صحت داره یا اصلا به تنهایی صحت نداره و با آزمایش خون همراه باشه صحت و دقتش مشخص میشه؟

  جواب:
  کلأ باید پروتکل را با هم تفسیر نمود و فقط بر مبنای یک عدد سونوگرافیک و یا یک معیار بیوشیمیایی خون اظهار نظر نکرد. NT برابر 2 میلی متر نرمال است و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام. من۲۳ساله وهفته۱۴بارداری هستم.
  فرزنداولم در۱۸سالگی کاملا سالم به دنیاآمد.
  جواب آزمایش هفته۱۲ من رالطفاتفسیرکنید:
  Papp-a
  result 3400.00mlu/l
  Mom 1.16

  free b-hcg
  Result 27.00
  mom 0.79

  nt
  Result 0.90
  mom 0.83

  nb prrsent

  Down syndrome
  <1:50000

  age alone
  1:1450

  Equivalent age risk
  <15.0

  Trisomy
  1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد واقعا ممنون از وقتي كه بري بيمار أتون ميذاريد
  من سوال داشتم از حضور تون
  أينكه در آزمايش ات غربالگري اول و دوم من خطري ديده نشد آيا اين به اين معنا است كه جنين از هر گونه ناهنجاري مغزي در أمان است ؟؟؟؟سوال ديگر من اين است كه من قبل از بارداري مبتلا به تيروييد كم كار بودم و روزي دوتا قرص ميخوردم و در هشت هفته اول بارداري تا متوجه شؤم كه باردار مهمان منوال را آدامه ميدادم اما پزشك گفت ممكنه در اون هشت هفته دوز دارو زياد بوده باشه ميخواهم بدونم اين زيادي دارو به جنين من آسيب ميرسونه؟؟؟از چه نظر ؟؟؟ ممنون از راهنماييتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% عقب ماندگی های ذهنی ناشی از اختلالات کروموزومی (که شایعترین نوع اختلالات می باشند) را تشخیص می دهد نه هر گونه اختلال ذهنی
  خیر، نگران دوز بالای دارو نباشید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید پس چرا جواب سوال همه رو می دین غیر از من ؟سوالم رو بد مطرح کردم؟

  جواب:
  لطف کنید مجدد سئوالتان را مطرح کنید.
 • اباالفضل
  5 روز و 7 ساعت پیش
  سئوال:
  خیلی ممنون ازپاسختون.ببخشید ضمنا درنمودارهای ترسیم شده برگه آزمایش،نمودارسندرم:
  Serum screen
  <1:50000
  و
  Age only
  1:1450
  است ودر نمودار بعدی مربوط به تریزومی۱۸.۱۳
  Serum screen
  1:99000
  و
  Background risk
  1:12147
  کدام یک از این اعدادمربوط به بنده است؟
  آیاserum screen نتیجه تست خون بنده است یا خیر؟تشکربابت توجه به بیماران وپاسخ دقیق سوالات.

  جواب:
  serum screen مربوط به شماست.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: