Loading...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:2500 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد و يا يك تست غربالگری با قدرت تشخيص بالا يعني NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA انجام شود.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2500) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

تبصره: در پروتکل كشوري فاكتور سن حذف شده است و توصيه شده اعداد بالاي ٣ ميلي متر، صرف نظر از سن شان كانديد انجام تست هاي تشخيصي شوند.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 


تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام خدمت شما
  لطفا جواب آزمایش منو تفسیر کنید
  nt:1.67
  age 29
  crl 65mm
  13 week
  0 day
  weight 80
  pappa 1978/0.64 mom
  free b hcg 55.90/2.10 mom
  risk of down 1in 2200
  risk of tr 18 1 in 20000
  risk of tr 13 1 in 20000
  لطفا بگید ریسک 1 در 2200 مربوط به آزمایش خطرناکهچون شما حد این آزمایش رو 2500 تعیین کرده اید؟ آیا نیاز به آزمایش کوادمارکر هست؟ ممنون

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام و خداقوت فراوان
  خواهش میکنم تفسیر سونو و ازمایشم روبفرمایید
  Spines:normal
  Cisterna magna:n
  Nushal Thickness:1.14mm
  Nasal Bone:is peresent
  MM:12w&1d
  CRL:56 MM
  جواب ازمایش:
  PAAP:2292.00 mlu/L = 0.84 MOM
  free-hcg 121.10lu/L = 3.38 MOM
  Down syndrome:Intermediate Risk
  Trisomy13/18:screen Negative
  درانتها نوشته شده
  Only BIOCHEMISTRY RISK FOR DS= 1:238
  The risk of trisomy18 is less than the screening cut_off
  جدول درسمت راست زیر جدول Ds نوشته
  Age:1:882 & final risk 1:931
  جدول T18/13
  Prior 1:6500 &final risk 1:99000
  ببخشید طولانی شد.لطفااا راهنماییم کنید دارم از فکرو خیال دق میکنم.
  یه سوال دیگه اینکه بجز آزمایش سل فری راه دیگه ای هست؟
  ینی میشه با سونوی آنومالی نتیجه گیری کرد یاخیر؟؟

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام من در هفته 13 ازمایش عربالگری niptانجام دادم و گفتن که جنسیت پسر میباشد ولی از نظر خودم و اطرافیان میگویند تمام نشانه ها به دختر بودن هست نمیخواهم بگویم که جواب ازمایش اشتباه هست فقط سوال دارم ایا در هفته 13 احتمال اشتباه در تعیین جنسیت در این نوع آزمایش پیشرفته وحود دارد اگر هست من دوباره ازمایش سه بعدی برای تعیین جنسیت در هفته های بالاتر انجام بدهم ممنونم اگر پاسخگو باشید لازم به ذکر هست آزمایش فوق را در آزمایشکاه دنا یا همان نیلو سایق خ ولیعصر انجام دادم سپاسگذارم

  جواب:
  در تمام پروتکل های تعیین جنسیت توسط روش NIPT احتمال خطای 3-5 درصد وجود دارد. یک سونوگرافی دقیق در هفته 16 انجام دهید. تا خیالتان راحت شود.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا تفسیر آزمایش زیر رو بهم بدین
  Age at Term:35.8
  Rh:Unknown
  Gestational Age:11w4d
  Weight:59kg
  Screening status:initial sample
  PAPP-A:1.37IU/L MOM:0.57
  FREE B-hCG:60.20 MOM:1.39
  Down Syndrome:intermediate risk
  Trisomy 18/13:screen Negative
  DS:Age 1:329
  Final Risk 1:227
  T18/13 prior 1:2460 Final risk 1:21800

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام/ آیا لیزر پوست دز اوایل دوران حاملگی( 9 روز اول) می تونه ریسک سندروم داون را بالا ببره؟
  اگه لیزر کرده باشیم توصیه تون چیه؟

  جواب:
  خیر

  لیزر یک نور تک فوتون ثابت است که تنها روی فولیکول های مو اثر می گذارد و باعث کنده شدن و رفع موی زائد می شود. عمق نفوذ اشعه لیزر چند میلی متر بیشتر نیست و تا به حال ثابت نشده که استفاده از لیزر برای رفع موهای زائد خطری برای مادر یا جنین ایجاد کند و از این نظر خطر یونیزاسیون و به وجود آمدن رادیکال های آزاد در بدن وجود ندارد و حتی لیزر کردن موهای شکم در دوران بارداری هم خطری ندارد. اما معمولا برای احتیاط توصیه می کنیم که تا ختم بارداری برای لیزر کردن صبر کنند چون اگر مشکلی برای جنین به وجود بیاید ممکن است این نقص را ناشی از لیزر بدانند. از طرف دیگر در دوران شیردهی هم بعضی اوقات لیزر کردن توصیه نمی شود چون این احتمال وجود دارد که لیزر روی هورمون های شیردهی اثر بگذارد. با این حال از نظر علمی منعی برای لیزر کردن موهای زائد در بارداری وجود ندارد و ضرری متوجه جنین نیست.
 • سئوال:
  سلام،امروز سونوگرافی غربالگری انجام دادم.nt 0/8 و nb 1/8 بود.ولی گفت جنین هنوز وزن نداره سن جنین هم 11هفته و 6 روز گفت.
  این که وزن نداره نگران کننده است؟!؟

  جواب:
  خیر نگران نباشید سونویتان هم خوب هست.
 • سئوال:
  سلام لطفااا بفرمایید بهترین زمان انجام ازمایش سل فری چند هفته ست؟؟واینکه ایا شامل بیمه تکمیلی میشه یاخیر؟؟

  جواب:
  هفته 12 به بالا و هر چه سن جنین بیشتر شود این تست حساسیت بیشتری پیدا می کند. بعضی از بیمه های تکمیلی پرداخت می کنند.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخير جواب آزمايش من بدين صورت هست لطفا راهنمايي كنيد خيل مضطرب هستم


  32 maternal age
  1st trimester risk of trisomy21
  1:399 background risk of tris.21 n
  1:1933 adjusted risk of tris.21 nt
  01:45 biochemistry
  adjusted risk of trisomy 21 (combined risk)
  1:214 nt & biochemistry
  1st trimester risk of trisomy 13+ 18
  1:704 background risk of tris.13+18

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  T21 Prior risk : 1:706
  T18 Prior risk : 1:7905
  T13 Prior risk : 1:19454
  fetal heart activity: peresent
  fetal heart rate : bpm
  bpd: mm
  fl: mm
  crl: 57.3
  nuchal translucency:1.2 mm
  nasal bone :present
  fbhcg ... value:25.00 ..... unit:ng/ml .... corrected mom :1.09
  papp-a ... value:2721 ..... unit:mU/l .... corrected mom :1.37
  TRISMOY 21 : 1:15860
  TRISMOY18 : 1:30000
  TRISMOY 13 : 1:30000
  جواب اینو راهنمایی می کنین ... ممنون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید.من مرحله اول غربالگری را در هفته 12 در آزمایشگاه نیلو انجام دادم .
  در بارداری دوقلویی nb در هر دو جنین موجود بوده و عدد nt در جنینها 2/10 و 2/30 بوده.ضمنا من 35 سال سن دارم و در بارداری اول هستم .
  جواب غربالگری به شرخ زیر است
  trisomy 21 twin 1 1/114
  twin 2 1/54
  trisomy 18 twin 1 1/131
  twin 2 1/67
  trisomy 13 twin 1 1/763
  twin 2 1/241
  ممنون میشم اگر به سوالات من جواب بدید:
  1.من در بارداری از شیاف سیکلوژست استفاده میکنم.چند درصد احتمال دارد مصرف شیاف باعث جواب مثبت کاذب شده باشد؟
  ج: بی تاثیر نیست ولی تاثیرش خیلی کم هست.

  2.آیا هر دو جنین مشکل دارند یا فقط یک جنین؟ و درصد...
  در این مرحله فقط می گویم که نیاز به بررسی بیشتر داریم حرفی از مشکل دار بودن هر دو جنین نزده ایم. نگران نباشید بررسی های دیگر را بطور کامل انجام دهید. احتمال مشکل دار بودن جنین تان در بدترین حالت 2% است.
 • سئوال:
  ممنون از توجه و پاسخگویی شما.
  عذر میخوام ریسک من در کدوم محدوده خطر از سه محدوده وجود دارد؟
  و ضمنا شما با توجه به شرایط من چه آزمایش و بررسی دیگری جهت اطمینان از سلامت جنین توصیه میکنید؟

  جواب:
  پرخطر، آمنیوسنتز
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشيد
  من هفته ١٣بارداري هستم و در آزمايشگاه نيلو تست انجام دادم به شرح زير
  T21 prior risk:1:155.
  T18: 1:1772
  T13:1:4897
  Weight:57
  Fbhcg 19:00. 0.68
  Papp-a 2359. 0.70
  و در صفحه دوم نوشته:
  Trisomy 21. 1:729
  Trisomy181:11005
  Trisomy 13. <1:30000
  Nuchal translucency. 1.9
  Crl. 61.2mm
  ممنون ميشم راهنمايي كنيد.ضمنا من ٣٨سالمه و بارداري دومم هست و خيلي نگرانم .ممنون

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  ببخشید من هفته ۱۲ غربالگری اول رو انجام دادم که نتیجه تروزومی و سندروم نتیجش منفی بود اما نمودار سن بارداریم بالا زده بود و رکترم گفته غربالگری دوم رو هم انجام بدم یعنی امکال داره مشکلی باشه؟؟؟

  جواب:
  نگران نباشید ولی ریسک تریزومی های محاسبه شده را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  ممنون از توجه و پاسخگوييتون
  فرمودين محدوده خطر بينابيني
  يعني بچه مشكلي داره؟حالا چي ميشه اگه تست دوم هم همينطور باشه؟؟
  خواهش ميكنم راهنماييم كنيد
  ممنون

  جواب:
  نگران نباشید احتمال مشکل دار بودن جنین خیلی کم هست و همه این کارها برای اطمینان بیشتر صورت می گیرد.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.
  12هفته و 5 روز
  Pap-a :12.00ug/ml 0.55 mom
  Fere b-hcg:25ng/ml 1.27 mom
  Nt:1.46
  Nb:peresent
  Age:24
  DS:1:6940
  Age alone:1:1430
  Trisomy 18/13:1:99000
  آزمایش غربالگری دوم رو اشکالی نداره 16 هفته و 4-5 روز برم؟!

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم علت مثبت کاذب شدن نتیجه تست غربالگری چی میتونه باشه؟چرا وقتی آمینوسنتز نشون میده جنین سالمه باید تو غربالگری مارکرهای بیوشیمیایی خون مادر غیرطبیعی گزارش بشه؟این مساله خیلی فکرم رو درگیر کرده و هیچ جوابی تا بحال براش پیدا نکردم؟ایا میتونه علتش اختلالی باشه که تو آمینوسنتز قابل شناسایی نیست؟مثلا اوتیسم؟آیا با وجود منفی شدن نتیجه آمینوسنتز باز هم جای نگرانی هست و ممکنه جنین مشکل داشته باشه ؟ نتیجه غربالگری دوم بنده برای تریزومی21 و همچنینSLOSمثبت شد ولی آمینوسنتز نشون داد که جنین مشکلی نداره آخه چطور ممکنه ،خیلی...

  جواب:
  نگران نباشید، مارکرهای اندازه گیری شده منشاء جفت دارند بنابراین هر عاملی که باعث تغییراتی در جفت شود سبب تاثیر در سطح این مارکرها هم می شود مثل عوارض نامطلوب بارداری. بنابراین اگر تمام جوابهای غیرطبیعی در غربالگری قرار بر این بود که ناشی از مشکل دار بودن جنین باشد دیگر به آن تست غربالگری نمی گفتند و به آن تست تشخیصی گفته می شد و اجازه سقط صادر می شد.

  بنابراین جواب غیرطبیعی غربالگری و جواب نرمال آمنیوسنتز بسیار طبیعی است و فقط باید مراقبت های دوران بارداری را افزایش دهیم.

  دو یا سه مقاله خوب در همین سایت در ارتباط با عوامل تاثیر گذار که سبب تغییرات مارکرهای بیوشیمی طی پروسه غربالگری می شود، وجود دارد و آنها را مطالعه کنید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید ادرس آزمایشگاه نیلو کجاست؟

  جواب:
  تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی ، خیابان 32، پلاک 4
 • سئوال:
  سلام جواب غربالگري سه ماهه اول من را تفسير مي فرماييد؟
  Nt=1.81

  Nb=present
  Mom 0.97 Papp-a=3622mu/l
  Free B 38.39 mom 1.09
  Down syndrome 1:2880
  Age alone 1:496
  Equivalent age risk< 15.0
  Trisomy 18/13 1:99000
  Ds:screen negetive
  The risk of DS is leas than the screening cut off
  Only biochemistry risk for DS 1:1698
  Trisomy 18/13 screen negetive

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.میبخشید nt2.49 چقدر میتونه خطرناک باشه و میتونه نشون دهنده چه مشکلاتی باشه?
  وسوال دوم اینکه ایا در ازمایش nipt درصورت عدم درخواست ما جنسیت هم مشخص میشود؟

  جواب:
  نگران نباشید ریسک تان در محدوده خطر بینابین است ، بله
 • سئوال:
  سلام,39ساله هستم و بعداز اعلام ریسک بالا در غربالگری اول در 15هفتگی آمینوسنتز دادم و در جواب فوری جنین از لحاظ اختلالات کروموزومی سالمه, آیا به غربالگری دوم نیازه؟ الان 3روز از نمونه گیری میگذره و گاهی درد دارم اما خروج آب یا لکه بینی ندارم آیا به سونوگرافی احتیاج هست یا خیر؟

  جواب:
  خیر (البته به شرط آنکه سطح AFP در مایع آمنیون اندازه گیری شود). آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم برای رد اختلالات ساختاری جنین مورد نیاز است.
 • سئوال:
  سلام من 24 بهمن (13W & 1D)سونو ntدادم كه جواب 3:2 بود سنم 45 و بارداري اول هست.NB ديده نشدو نوشتن كه HIGH RISK هستم. براي DNA CELL FREE آزمايش دادم كه جوابش 15 اسفندحاضرميشه. درسونو علي الرغم خوردن شيريني و سرفه و ... جنين اصلا تكان نخورد و به پشت بودكه دكترسونو واژينال گرفت. به نظرشما لازم هست الان كه 14W & 1D هست دوباره سونو بدم يا صبركنم جواب آزمايش بيايد. ممنون ميشم راهنمايي كنيد.

  جواب:
  عدد NT را دقیق بنویسید 3.2 یا 2.3 میلی متر بوده است
  • سئوال:
   سلام جواب ان تي 3.2 است. (بالاتر از سه)

   جواب:
   به نظر من کاندید آمنیوسنتز هستید.
 • سئوال:
  خسته نباشین,درسونوی غربالگری اول,که اونجاانجام میشه,جنسیت احتمالی جنین رو هم میگید؟؟

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم جواب غربالگري سه ماهه اول من را تفسير بفرماييد؟
  12W+4D
  CRL: 60 mm
  Nasal Bone : Present
  Nt=1.7

  Mom 0.74 Papp-a=2224mu/l
  Free B 28.00 mom 0.98

  Age at term :28.3
  T21Prior Risk 1:1139
  T18Prior Risk 1:12938
  T13Prior Risk 1:30983

  CALCLATED RISK :
  TRISOMY 21 1:4872
  TRISOMY 18 1:30000
  TRISOMY 13 1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري بدن و بررسی بیشتر سافت مارکرهای سه ماهه دوم سندرم داون انجام دهيد.
  • سئوال:
   اینکه فرمودین (بررسی بیشتر سافت مارکرهای سه ماهه دوم سندرم داون انجام دهيد.) یعنی خطری جنین رو تهدید میکنه ؟

   جواب:
   خیر برای اطمینان بیشتر این توصیه شده است.
 • سئوال:
  سلام وقت بخیر ممنون میشم آزمایش منو تفسیر کنید .
  سن 26 سن بارداری با توجه به سونو12 و 1 روز
  nt 1.89
  nb:peresent
  free betah HCG(ROche:29
  4082 PAPP-A .(Roche)


  Healthy non-pregnant : < 0.1
  Pregnant (median) :
  11 week : 49.9
  12 \" : 40.6
  13 \" : 33.6
  14 \" : 28.8
  اینم مقدارهای آزمایشکاه است .
  توروخدا زود جواب بدید دارم از نگرانی میمیرم

  جواب:
  نگران نباشید ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  هیچی جز اینا ننوشته

  جواب:
  این اعداد به تنهایی ارزشی ندارند.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید‎
  نتیجه غربالگری مرحله دوم بنده در هفته17بارداری‎:
  AFP=46.20 IU/ML MOM=1.29
  HCG=23225.0 IU/L MOM=1.07‎
  UE3=0.80 NG/ML MOM=0.26‎
  NB=5.3‎و در حد نرمال
  جفت فوندال خلفی با خونرسانی طبیعی و میزان مایع آمنیوتیک در حد نرمال
  سن=35سال
  نتیجه آمینوسنتز و آنومالی اسکن هفته 26نشان داد که جنین سالم است، از نظر ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری\" پره ‏اکلامپسی دفع پروتیین از ادرار ودیابت وعفونت و......... \"مورد آزمایش قرار گرفتم همه چیز نرمال بود ولی نمیدانم چرا ‏مقدارمارکر‎ UE3‎‏ برای بنده تا این اندازه پایین گزارش شده وغیرطبیعی؟؟؟؟علتش چی میتونه باشه؟لطفا راهنمایی...

  جواب:
  در آمنیوسنتز سطح 7- دی هیدرو کلسترول هم اندازه گیری شد؟
  • سئوال:
   سلام من دیروز آزمایش غربالگری دوم را دادم خیلی نگرانم جوابش چهارشنبه آماده میشه لطف میکنین بگین چند درصد احتمالش هست که این آزمایش هم جوابش بد بیاید

   جواب:
   نگران نباشید احتمال پرخطر شدن در مرحله دوم 5% است.
  • واقعا تشکر
  • سئوال:
   nt:3/5
   nb : present
   crl : 61 mm
   t 21 = 1 : 28
   t 18 = 1:1395
   t 13 = 1 : 441
   papp=2200
   باعرض سلام وخ سته نباشید میخواستم بدونم ریسکم چطور آیا خطری هست

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پر خطر و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
  • سئوال:
   باسلام.لطفا آزمایش غربال گری منو تفسیر بفرمایید و بفرمایید در هفته چندم باید غربال گری دوم را انجام دهم و معیار شما برای غربال گری هفته آخرین پریودی است یا سونوگرافی..ممنون
   nt.1.7
   cRl.56
   pap-a..1.420 mom0.56
   free b-hcg 56.10 mom 1.51
   dc..age.1:522 final risk..1:215
   T18/13 prior1:3760 final risk1:50600
   آزمایش درهفته 12 و 1 روز انجام گرفته

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    الان من در هفته 16و4 روز هستم که آزمایش غربال گری دوم را دیروز انجام دادم الان باید چیکار کنم و سونوگرافی آنو مالی باید انجام دهم اگر جواب مثبت است زمان آن را بفرمایید .ممنون

    جواب:
    جوابتان که آماده شده بطور کامل با مشخصات همه کارهایی که تاکنون انجام داده اید را برایم بنویسید.
    • سئوال:
     afp 50.50 iu/mg mom 1:57
     ue30.34ng/ml mom 0.43
     hcg 20476.0 iu/l mom 0.88
     inhibin-a 245.00pg/ml mom 1.15
     down syndrome 1:1500 cutoff 1:250
     age alone 1:522
     equivalent agerisk 15
     osb:1:3160 1:104(2.46 moms)
     trisomy 18 1:816 1:100

     جواب:
     با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و بررسی بیشتر اختلالات طناب عصبی را انجام دهيد.

     - مجدد یک هفته بعد AFP را تکرار کنید و ریسک جدید محاسبه شده را برایم بنویسید.
     • سئوال:
      سلام .من الان مطابق سونوگرافی 17 هفتع و 4 روز هستم میتونم برم برای سونوی آنومالی ...و آزمایش afp را کی انجام بدم..ممنون

      جواب:
      آزمایش AFP را همین روزها انجام دهید. آنومالی اسکن را بهتر است حداقل 1+18 انجام دهید.
      • سئوال:
       باسلام..لطفا سونوگرافی مرا تفسیر فرمایید.
       جفت.قدامی متمایلبه چب گرید 1
       مایع آمنیوتیک. نرمال و ضربان قلب نرمال
       fl:16wk 6d
       bpd=39.1mm 17wk 6d
       hl;17wk
       Ac:18wk 1 d efw=204 gr
       در رحم و آدنکسالها ضایعه فضا گیری مشاهده نگردید
       دو کیست به قطر های 3و 5 م م در شبکه کوریید چپ مشاهده گردید
       در برسی به عمل آمده آنومالی ماژور واضحی در جنین مشاهده نشد.
       قطر nbl =4.4 mm, nf=2mm
       در ضمن جواب سونوگرافی اول وغربالگری اول و دوم قبلا برایتون ارال گردیده است..از اینکه پاسخگوی ما هستید بسیا رممنون هستم

       جواب:
       اگر ریسک غربالگریتان برای تریزومی 18 کمتر از 1:1000 باشد سونوی پیگیری در هفته 24 برای بررسی کورئید پلکسوس کیست انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام وقتتون بخیر من مجددا جواب آزمایشمو می فرستم اگه ممکنه تفسیر کنید ممنون می شم.
     crl:56.6
     nt:1.88
     nb:peresent
     سن بارداری طبق سونو 12 هفته و 1 روز
     papp-a:4082 miu/l 1.21MoM
     nUCHAL MEASUREMENT:1.87MM 1.36MoM
     Free B-hCGlevel:29ui/l 0.65MoM
     fetal nasal bone: present
     screening result:screen negative
     risk of downs:less than 1in 20000(at term
     downs risk due to maternal age alone is 1 in 1300
     Trisomy 18 risk : less than 1 in 20000 at term
     trisomy 13 risk: 1 in 20000at term
     this test does not screen for neural tube defects

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام در غربالگری اول ریسک تروزومی رو زده
     Ds=1:1000
     T18/13 =1:10000
     در آزمایش غربالگری دومم امروز گرفتم
     Ds=1:250
     NTD:1:100
     T18/13=1:5090
     SLOS1:20000
     Down syndroome:the risk down syndrome is LESSthan screening cut-off. No follow_up is indicated regarding this result
     NTD:the maternal serum AFP result is NOT elevated for a pregnancy of this gestational age. The risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-off.
     Trisomy18/13:these serum marker levels are not conzistent with the pattern seen in Trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60% of Trisomy18 pregnancies
     SLOS:Screen negative for SLOS
     اینا یعنی چی

     جواب:
     این توضیحات که نوشته اید با عدد ریسک نمی خواند، به نظر من جواب سه ماهه دوم در منطقه پرخطر بوده و کاندید تست های تشخیصی هستید. اعداد تریزومی ها را دقت کنید ببینید که درست نوشته اید.
    • سئوال:
     سلام ، ازمايش غربالگري خانوم به شحرح زير:
     سن:٣١
     ١٣ هفته
     CRL 71.0
     NT 1.76
     NB present
     Age 1:786
     Final Risk DS 1:786
     Prior 1:5710
     Final Risk T18/13 1:16100
     جواب به اين صورت نوشته
     Down Syndrome : Low risk
     Trisomy 18/13: Low risk
     ممنون ميشم راهنمايي كنيد.
     موفق باشيد.

     جواب:
     نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام لطفا راهنماییم کنید هفته 12 غربالگی دادم میشه لطفا جوابشو بگید
     Papp_level: 0.77 mom
     Freeb_hcg level: 0.49 mom

     Nuchmeasurement: 0.91 mom
     Fetal nasal bone:present
     Risk of downs: less than 1 in 20000(at term)
     Screening result:screen negative

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام ببخشید جواب منو ندادین؛به نظر شما ممکنه ازمایشگاهی که از من نمونه خون گرفته اشتباه کرده باشه و علت پایین بودن مقدار ue3 خطای ازمایش باشه

     جواب:
     نگران نباشید کیت هایی که در مورد uE3 در ایران وجود دارد کمی پایین می خواند که اگر با مدیان زنان ایرانی مقایسه نشود ممکن است به طور کاذب میزان ریسک SLOS را بالا نشان دهد.
    • سئوال:
     سلام لطفا آزمایش غربالگری دوم منو تفسیر کنید
     Ds.2890
     OsB.26200
     T18.99000
     SLOS.205000

     Beta.HCG titer .55551

     جواب:
     با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    • سئوال:
     اینم سونو گرافی آنومالی هست
     در برسی رحم حاملگی بایک جنین زنده و متحرک با ضربانات قلبی منظم قلبی مشاهده میشود
     میزان رشد سونو گرافیک با معیار B.P.D=38میلیمتر وFL=21میلیمتر معادل 17_1 هفته است میزان مایع آمنیوتیک نرمال میباسد
     جفت خلفی گردید (I)است (sex:female)
     آنومالی ماژور تا این سن حاملگی مشاهده نشد

     جواب:
     آنومالی اسکن زود انجام شده است و گزارش آن باید خیلی کاملتر از این باشد. ولی این سونو تا اینجا مشکلی ندارد.
    • سئوال:
     باسلام خسته نباشید
     برای آزمایش من
     sceening result=positive
     risk of down=1in 120
     risk of trisomy18=less than 1 in 20000
     risk of ntd=1 in 16000
     risk of pre-eclamsia=1 in 30

     درپایان صفحه آزمایش هم این چند جمله نوشته شده
     since a BPD was recorded,anencephaly has been excluded and the risk of ntd given is for spania bifida alone

     Downs risk due to maternal age alone is 1 in 180


     a screen positive result indicates an increased risk of having a pregnancy with dawns syndrome ,trusomy 18,a neural tube defect or pre-eclampsia . most woman with screen positive result will not have an affected pregnancy

     من۳۷ساله هستم شما چه تشخیصی برای این آزمایش دارین؟چه کاری باید انجام بدم؟خواهش میکنم کمک کنین خیلی نگرانم درضمن من چون از بارداریم اطلاع نداشتم یک عکس از قفسه سینم...

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تستهای تشخیصی هستید. نگران نباشید ریسک مشکل دار بودن بچه حدود 0.6% است.
    • سئوال:
     CRL:56.0mm
     NT:1.6mm
     NB:Present
     1.41MOM 0.47
     DS:age 1:706 final Risk1:39900
     NTD:Prior 1:1000 Final Risk 1:32700
     T18/13 Prior 1:5090 Final Risk 1:99000
     SLOS Prior1:20000 Final risk:1:343000
     طبق نوشته های خانم های دیگه دوباره جواب آزمایشات رو فرستادم تورو خدا منو از نگرانی در بیارید

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     ببخشید شمابیمار روبه کدوم مراکز برای سونو ن اتی میفرستین؟
     ایابادفترچه ی ارتش قرارداد دارین؟؟

     جواب:
     مراکز سونوگرافی اطراف آزمایشگاه که دارای تائیدیه FMF برای انجام سونوی NT باشند.

     خود آزمایشگاه بله
    • سئوال:
     یعنی باید دوباره برای سونو گرافی اقدام کنم

     جواب:
     طبق صلاحدید پزشکتان، بله
    • سئوال:
     ببخشید شما به آزمایشم گفتید 80 درصد کم خطره پس بیست درصدش چی میشه یعنی بیست درصد خطر داره؟

     جواب:
     در این مرحله ماکزیمم قدرت تشخیص ما 80% است.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید خیلی ممنون از پاسختون،
     یه سوال دیگه هم داشتم با توجه به افزایش آمار روزافزون مبتلا به اوتیسم در جهان آیا راهی برای شناسایی این اختلال مرموز و پیچیده در دوران بارداری پیدا شده یا نه؟یه بار دکتری در شبکه سلامت میگفتن احتمال بروز اوتیسم در کودکانی که آزمایشات غربالگری دوران جنینی آنها مشکوک آمده بیشتر است

     جواب:
     خیر فعلأ ارتباط معنی داری بین این دو وجود نداشته است.
    • سئوال:
     Age at term(years) : 37.9
     T21 prior risk: 1:220
     T18 prior risk: 1:2438
     T13 prior risk: 1:6710
     Weight: 65 kg
     12w+3d
     Crl: 40mm
     Nt: 1 mm
     Nb: present

     Fbhcg: 44.98 ng/ml. Corrected mom: 1.63
     Papp-a: 2411 mu/l. Corrected: 0.89
     در کادر زرد رنگ
     Trisomy 21. 1:1495
     Trisomy 18 < 1:30000
     Trisomy13 <1:30000
     خواهمشمندم تفسیر آزمایشم را بفرمایید
     ممنونم

     جواب:
     نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام وخسته نباشید.برای غربالگری مرحله اول که مراجعه کردم طبق اولی روز از آخرین پریودم در هفته ۱۲ بارداری بودم ولی دکتر سونو گرافی اول گفتن ۱۱ هفته و ۵ روزهستی ولی در جواب سونو بر اساس crl نوشته بود ۱۲ هفته و ۱ روز. سوالم اینه که ۱.کدوم دقیق تره برای محاسبه سن بارداری؟
     ج: CRL دقت بیشتری دارد.

     واینکه۲. برای سونو آنومالی از هفته چند دقیق تره ،؟چون دکترم گفتن ۱۹ هفته دقیق تره ولی برای من ۱۹ هفته میشه روزه اول عید برا همینم دقیقا ۱۸ هفتگی باید سونو بدم.
     ج: حداقل 1+18 انجام شود.

     لطفا راهنمایی بفرمایید.ممنون
    • سئوال:
     درود و سته نباشید
     میشه لطفا راهنمایی بفرمایید
     من غربالگری مرحله ی اولم بینابینی بود و مرحله ی دوم های ریسک سونوگرافی nt و آنومالی هم بدون مشکل
     اما تو سونو آنومالی بهم گفتن جنین دوهفته نسبت به آخرین قاعدگی دیرتر رشد کرده البته آمینوسنتز هم انجام دادم که نرمال بود .
     البته جواب دوتا غربالگری هم تو ایمیلهای قبل خدمتتون فرستادم.
     BPD 42MM
     HC 158MM
     AC 135MM
     FL 27MM
     EFW 258GR
     AFI NORMAL
     FHR 148BMP
     جفت با موقعیت CEPHALICو ضربان قلب طبیعی رویت شد.جفت موقعیت ANTERIOR LOW LYING
     INO.OSبسته است و طول سرویکس 39 میلیمتر میباشد.
     فقط سونوگرافیست منو بابت تاخیر رشد خیلی نگران کرده میشه...

     جواب:
     نگران نباشید هفته 24 یک سونو دیگر انجام می دهید اگر باز هم تاخیر رشد داشته باشیم کاندید داپلر سونوگرافی می شوید که ببینیم خونرسانی مشکل دارد یا خیر.
    • سئوال:
     سلام مجدد. آزمایش من نصفه اومد
     سن 35 بارداری دوم
     12 W+2d
     Free-BHCG (93.14 IU/l) (2.821 MOM)
     PAPP-A (3.440 IU/I) (1.126 MOM)
     FHR 166 bpm
     CRL : 59.6 mm
     NT: 2.1 mm
     NB : present
     T21 : 1:295
     T18:1:10752
     T13: ‹1:20000

     جواب:
     نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     توراخدا آزمایش چهارگانه منو تفسیرکنید نگرانم Trisomy 21 =1:1134
     Trisomy 18: <1:30000

     Slos: <1:30000
     Ntds: 1:2837

     جواب:
     با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و بررسی بیشتر اختلالات طناب عصبی را انجام دهيد.
    • سئوال:
     سری اول که دوگانه بود گفتین با قدرت 85 درصد در محدوده کم خطر هستم و باید چهارگانه و سونوی آنومالی بدم که این چهارگانه رو انجام دادم و هنوز هفته 18 نشده که آنومالی انحام بدم دستتون درد نکنه که اینقد با حوصله کمک میکنید یه دنیا تشکر

     جواب:
     بنابراین مجموع دو مرحله قدرت تشخیص به 95% می رسد.
    • قربونتون بشم الهی نمیدونید چه لطفی در حقم کردید خدا راشکر که هستین یعنی دیگه بچه ام ترزومی 21 نداره؟و اینکه نمیخواد سل فری یا آزمایش دیگه ای انجام بدم قربونتون بشم که هستین سالم باشید و موفق
    • سئوال:
     خواهش میکنم سوال آخرمم جواب بدین تا خیالم راحت بشه اینکه تروزومی 21 من مشکوکه و نیاز به آزمایشای دیگه مثل سل فری یا آمینوسنتز دارم یانه؟؟؟یه دنیا تشکر خیرببینیدالهی

     جواب:
     با قدرت تشخیص 95% ریسک تان برای داشتن یک جنین داونی منفی است. بهتر است با پزشکتان هم مشورت کنید.

     اگر بخواهید به اطمینان 99% برسید کاندید انجام تست NIPT می شوید.
    • سئوال:
     با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما.ببخشید من شنبه ازمایشniptانجام دادم الان خیلی استرس دارم میخواستم بدونم ایا اماده شده یا نه؟ جوابش نرماله؟اینم شماره پذیرش 586343ممنون از لطف شما.

     جواب:
     با آزمایشگاه تماس بگیرید.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید من همین امروز جواب ازمایش غربالگری 3ماهه اول رو گرفتم لطفا برام تفسیرش کنید ممنون
     T21 prior risk=1:1496
     T18 prior risk=1:17567
     T13 prior risk=1:40655
     FBHCG:23.00(corrected MoM 0.84)
     PAPP-A:2808(corrected MoM 0.76)
     NT:1.4
     NB:present
     weight:54
     age:21
     Gestational age at biochemistry:13w+2D
     G A at scan:13w+

     جواب:
     ریسک تریزومی های محاسبه شده را برایم بنویسید.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید میخواستم ازمایشو رو تفسیر کنید ممنون
     T21 risk = 1:1496
     T18 risk = 1:17567
     T13 risk= 1:40655
     gestational age at biochemistry:13w+2D
     scan:13w+1D
     NT:1.4
     crl:70.58
     NB:present
     FBHCG:23.00(corrected MoM 0.84)
     PAPP-A:2808(c MoM 0.76)
     سن مادر:21

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام. من ۲۴سالمه.هفته ۱۲ بارداری ام.بارداری ام ۳ قلو هست.امروز جواب آزمایشمو گرفتم نگرانم میشه راهنمایی ام کنین؟

     Papp-a (16.7000) (3.89 mom)

     Free b.hcg (60.90 ng/ml) (1.50mom)

     down syndrome 1:26400
     age alone 1:1370
     trisomy 18/13 1:99000
     Fetus a: CRL:67.0 nt:0.11mm mom:0.08
     Fetus b:CRL:53 nt 2.10mm mom 1.92

     جواب:
     این جوابها که نرمال است ولی مطمئن هستید که سه قلو هستید.
    • سئوال:
     سلام من ۲۸ ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری رو تفسیر کنید.
     T21 1:1060
     T18 1:11983
     T13: 1:28795
     Nt: 1:50

     جواب:
     نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام
     سن:31
     اگر امکان داره، آزمایش من را نیز تفسیر کنین:
     T21 prior risk: 1:729
     T18 prior risk: 1:8158
     T13 prior risk: 1:20032
     nt:1.6mm
     nb: uncertain
     FBHCG :29
     PAPP-A: 3201
     (CRL: 67.8 (BPD:20.8 mm/ FL:9.3mm
     سن جنین: 13 هفته و 1 روز
     ضربان قلب: 154 beats/min
     placenta location anterior / position marginal /grade:1
     cervical canal length:35.5mm/ width:13mm
     سونوگرافی دکتر قربانی/ آزمایشگاه نیلو غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم. ممنون میشم پاسخ دهید.
     الان من از نظر تریزومی 21(سندروم داون) تو خطر بینابینی هست؟
     من به خاطر چاقی شکمی ام تیغه بینی رو دکتر نتونست ببینه ؟

     جواب:
     ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.
     • سئوال:
      سلام
      عدد داخل کادر زرد ها
      TRISOMY21: 1:4065
      TRISOMY18:<1:30000
      TRISOMY13:<1:30000

      من به شدت نگران تیغه بینی هستم که تشکیل نشده. دکتر مجدد برام سونوNB نوشت واسه 23 اسفند.
      ممکنه NT خوب باشه و تو رنج باشه(1.6mm) ولی NB تشکیل نشه کلا؟

      جواب:
      نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
      - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
      - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.

      تیغه بینی را مجدد هفته 15 چک کنید اگر تشکیل شده بود جای نگرانی دیگری وجود ندارد در غیر اینصورت کاندید آمنیوسنتز می شوید.
     • سئوال:
      با سلام. نتیجه سونوکرافی غربالگری در هفته 12: nt:3.9. و تیغه بینی مشاهده نشده است. لطفا راهنمایی فرمایید. ممنون.

      جواب:
      در منطقه پرخطر بوده و کاندید تستهای تشخیصی هستید.
     • سئوال:
      باسلام وخسته نباشید.
      اگر امکان داره در مورد آزمایش غربالگری فرزند من نظرتون رو بفرمایید.
      age:36
      GA:12w,4d
      Nt:2.5
      Crl:63.4
      risk T21:1:267
      Risk T18:1:393
      Risk T13:1:276

      جواب:
      نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
      1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
      2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
      • سئوال:
       سلام من 37 ساله هستم اولین بارداریم هست سونوگرافی NT 1/6 بود تیغه بینی رو هم دکتر بهمون نشون داد و گفت نرماله (12 هفته هستم) کلا همه چیز در سونوگرافی نرمال بود و جنین حرکات زیادی داشت اما آزمایش خونم در مورد سندرم داون مثبت بود و شانس 1 در 50 بود
       PAPPA 0.65 miu/ml MoM0.44
       hCG 88.7 ng/ml MoM3.82
       NT 1.6mm MOM1.10
       ممنون میشم راهنمایی کنید

       جواب:
       در منطقه پرخطر بوده و کاندید تستهای تشخیصی هستید.
      • سئوال:
       سلام میشه راهنماییم کنید خیلی نگرانم
       من تو12هفته و1روز غربالگری انجام دادم!عددnt1.1بود و بینی هم دیده شده نتیجه آزمایش سندروم 13.18در اومد1.99000 فقط تو سونو نوشته لوسنسی اینتراکرانیال مشاهده شد یعنی چی؟؟

       جواب:
       نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
       - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
       - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.

       اینتراکرانیال ترانس لوسنسی هم نرمال است.
      • سئوال:
       سلام آزمایش غربالگری مرحله اول اشکال نداره یک روز دیرتر از تاریخی که دکترگفته انجام بشه و حتما بایدناشتاباشی ؟

       جواب:
       خیر، خیر
      • سئوال:
       با سلام من در هفته 13w,2d سونوی nt دادم که 1،3 بود ولی متاسفانه ازمایش از من نگرفتن و گفتن در هفته 16 ازمایش کوادمارکر رو انجام بده که در شرایطی بودم که نتوانستم از کوادمارکر رو انجام بدهم در حال حاضر در هفته 18 هستم میخواهم بدانم سونوگرافی چند درصد قابل اطمینان است و چه تستی رو میتونم الان نجام دهم

       جواب:
       همان کواد مارکر را انجام دهید و آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
      • سئوال:
       سلام خسته نباشید . ازتون راهنمایی می خواستم .
       من با توجه به سونویی که در 28 بهمن دادم سن بارداری رو 12 هفته و 1 روز محاسبه کرده بود ولی با توجه به اخرین پریودی 12 هفته و5 روز بودم . (اخرین پریودی 30 آبان بود )
       دکتر سونو آنومالی رو برای 6 فروردین برام نوشت می خواستم بدونم 6 ام زود نیست ؟؟ شما چه تاریخی رو پیشنهاد می کنید ؟

       جواب:
       بین 6 تا 9 فروردین انجام دهید مشکلی نیست.
      • سئوال:
       با سلام و خسته نباشید من 30 سالمه و بارداری دومه هست غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم نوشته باید آزمایش آمینوسنتز را انجام بدم چون t21 احتمال سندروم دان داره
       لطفا آزمایش منو تفسیر کنید
       t21 : 1:831
       t18 : 1:9313
       t13:1:22672
       در کادر زرد نوشته:
       t21 :1:51 screen positive
       t18 : 1:22722
       t13 :1 :6232
       با تشکر

       جواب:
       در محدوده پر خطر هستید و کاندید انجام تست های تشخیصی
      • سئوال:
       با سلام لطفا برام تفسیر کنید-با تشکر
       آزمایش غربالگری اول: CRL=62.2
       NT=1.4
       NB=present2.3
       Background risk of tris.21=1:724
       Adjusted risk of tris.21:
       NT=1:2908
       biochemistry=1:2925
       Age=28
       Weight=58
       NT&biochemistry=1:11758
       Background risk of tris.13+18=1.1277
       Adjusted risk of tris.13+18
       NT=1:5341
       biochemistry=<1:40000
       NT&biochemistry=<1:40000
       سن جنین:
       12w+3d

       جواب:
       نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
       - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
       - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
      • سئوال:
       سلام،
       من باردارم و قرار هست ابتدای هفته 13 برای آزمایش غربالگری بیام. ساعت 10 صبح وقت هم وقت سونو دارم. ایا آزمایش خون و سونو همزمان انجام میشود یا باید برای آزمایش زودتر آنجا باشم؟ اگر جواب مثبت هست لطفا بفرمایید چقدر زودتر آنجا باشم مناسب است.
       من فردای آن روز وقت دکتر دارم. جواب هر دو همان روز آماده میشود؟
       با تشکر

       جواب:
       خیر همان ساعت 10 اینجا باشید، اول آزمایش خون گرفته می شود و بعد سونو. فقط حتمأ یک صبحانه کامل بخورید و با خودتان یک مایع شیرین مثل آب میوه های تجاری داشته باشید که بین آزمایش خون و سونوگرافی بخورید تا جنین حرکاتش بیشتر باشد.
      • سئوال:
       با سلام. لطفا نظرتون رو در مورد این نتیجه غربالگری بفرمایید:
       CRL=54.63
       NT=1.14
       (PAPP-A=12.6(1.11 MOM
       (Free-B-hCG=10.4 ng/ml (0.23 MoM
       risk of Down=less than 1 in 20000
       risk of trisomy 18=less than 1 in 20000
       risk of trisomy 13=1 in 16000
       آیا مقدار پایین free B-hCG خطرناک نیست؟ خیلی نگرانم، لطفا پاسخ دهید

       جواب:
       نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
       - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
       - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
      • سئوال:
       سلام و عرض ادب و خسته نباشی خدمت شما.ببخشید میخواستم ازتون خواهش کنم که جواب منو بدید.من چند روز پیش ازمایشniptانجام دادم میخواستم بدونم جوابش نرماله؟ خیلی استرس دارم طاقت ندارم صبر کنم تا به دکتر نشون بدم.شماره پذیرشم586343و اینکه 26سالم یه بچه هم دارم خداروشکر سالم.

       جواب:
       نگران نباشید، جوابتان نرمال است، بیائید برای گرفتن جواب
      • سئوال:
       خیلی ممنون که وقت گذاشتید!ببخشید فقط
       papp-A:0.83
       Free-B-hcG:084با محاسبهmom
       AFPکه گفتید با محاسبهmomباشه اینا نیست؟؟
       ج: خیر

       برای لوسنسی اینتراکرانیال به من گفتن تو16هفته سونو سه بعدی انجام بدم آیا لازمه؟؟
       ج: بله حتمأ
      • سئوال:
       سلام و خسته نباشید
       سوالم اینه که در ازمایشگاه نیلو ازمایش مربوط به غربالگری سه ماهه اول و سونو گرافی مربوطه هر دو انجام میشه؟
       بله

       برای غربالگری سه ماهه اول ، از چندم فروردین ازمایشگاه فعال هستش؟
       هفته دوم تعطیلات باز هستیم.
      • سئوال:
       با سلام خدمت شما دکتر محترم. خیلی خیلی سپاسگزاری میکنم از جوابدهی سریع و علمی شما.خدا بهتون خیر و منزلت بیشتری عطا کنه.
       ببخشید ميخواستم علت اینکه سن سونوگرافی من 3روز بیشتر از سن بارداری ام است، رو بدونم.
       از حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم

       جواب:
       گاهی اوقات جنین کمی درشت تر است که جای نگرانی ندارد.
       • سئوال :
        خسته نباشید
        من هفته 11و 5روز بارداریم تست غربالگری دادم نتیجه اش رو مینویسم بهم گفتن خطرش بینابینی دکترمم نیست که برم پیشش تورو خدا راهنماییم کنید دارم میمیرم از نگرانی
        Papp-a:1870.00 mom 0.65
        B-hcg: 328.10 mom 7.84
        Ds: 1:508
        T 18/13:1:99000
        Nt: 1:00 mom0.96
        خواهش میکنم جواب بدین خیلی خیلی نگرانم

        جواب:
        با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال :
        یه سوالی هم دارم من میخام اگه نیازی به انجام دوباره ازمایشات هست حتما بیام ازمایشگاه نیلو میشه خواهش کنم راهنماییم کنید که چطور میتونم وقت بگیرم و کی میتونم بیام ؟ با توجه به اینکه داریم به تعطیلات نزدیک میشیم؟ از کی هستین و چجوری وقت بگیرم؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید خیلی سردر گمم

        جواب:
        اينقدر نگران نباشيد، ريسك شما در منطقه خطر بينابين بوده و همه اين كارها براي اين انجام مي شود كه خيالمون جمع شود. نياز به تكرار تست نداريد. به توصيه داده شده به سئوال قبل تان عمل كنيد.
       • سئوال :
        این تست غربالگری منه دکتر برام سل فری نوشته ب نظرتون چند در صد احتمال سندروم داون داره جنینم
        PAP A2.18
        free Bhcg 109.60
        NT 1.30
        Down Syndrome 1:1250
        Age alone 1:1190
        Trisomy:1:99000

        جواب:
        با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال :
        سلام
        Crl 54mm
        Nt 2.4
        Nb persent
        Age 34.5
        T21 1:475
        T18 1:5302
        T13 1:1351
        34 ساله ممنون میشم نظرتون بگین

        جواب:
        با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال :
        عرض سلام و خسته نباشید نتیجه غربالگری مرحله اول بنده در هفته سیزدهم: ‏
        PAPP-P 33/60 UG/ML MOM 1/82 ‎
        FREE B-HCG 59/60UG/ML MOM 2/10 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

        تیجه غربالگری مرحله دوم درهفته هفدهم ‏‎:‎
        AFP=46.20 IU/ML MOM=1.29
        HCG=23225.0 IU/L MOM=1.07‎
        UE3=0.80 NG/ML MOM=0.26‎
        میخواستم بدونم مقدار کدام بیومارکرها در مرحله اول و دوم غیرطبیعی بوده که نیازمند تست تشخیصی شدم؟ ‏

        جواب:
        ريسك تريزومي ها محاسبه شده را برايم بنويسيد.
       • سئوال :
        سلام تو رو خدا من رو از نگراني نجات بدهيد
        من الان هفته ١٥ بارداري هستم ولي اصلا نمي دونم چرا دكترم فقط در غربالگري اول كه هفته ١٢ بوده سونو نوشت و ازمايش نداد من ازمايش ندادم بايد چيكار كنم ؟

        جواب:
        نگران نباشيد، كواد ماركر را در هفته ١٥ تا ١٧ و آنومالي اسكن را در هفته ١٨ تا ٢٠ انجام دهيد.
       • سئوال:
        آزمايشهاي منو تفسير كنيد و از نگراني نجات دهيد فقط يه دكتر زنان تو شهرما بود كه اونم با تموم شدن قراردادش با بيمارستان ديگه نمياد. دعاگوتونم
        سن:٣٦سال
        غربالگري اول:NT=1.15
        CRL=59.57
        TRisomy21: 1:3028
        Trisomy 18 :<1:30000
        Trisomy13: <1:30000
        سن جنين : 12w+3D
        غربالگري دوم:
        Trisomy21 : 1:1134
        Trisomy 18: <1:30000
        SLos: <1:30000
        NTDs: 1:2837
        سن جنين: 15w+2D
        سونوي آنومالي :
        Bpd=42mm
        Fl=26
        EDC=96/05/22
        سن جنين:18w+4d
        CNS(brain cerebellum cisterna magna&spin)=ok
        Fetal face (cleft lip)=ok
        Fetal Nek(nuchal folding)=ok
        Fetal heart (four chamber view)=ok
        Fetal abdomen&pelvis (urinary system & GI Appearance)=ok
        Fetal skeleton (bone length and club foot)= ok
        يه جدول هم تو سونوم هست كه بالاش نوشته
        Down syndrome Assesment
        7 تا مورد داره...

        جواب:
        باقدرت تشخيص ٩٧٪ ريسك تان در محدوده كم خطر است.
       • سئوال :
        وقت بخیر،من خانمم الان هفته ۱۵بارداریه،در جواب غربالگری اول در هفته ۱۲سونوگرافی همه آیتم ها طبیعیه و در ازمایش هفقط سندروم داون پایینه و عددش۱ به ۷۵۰ (۱:۷۵۰) میباشد ودکتر یه ازمایش دیگه نوشته برای هفته شانزدهم،اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.

        جواب:
        با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • T21 prior risk 1:1369

        T18 prior risk 1:15950

        T13 prior risk <1:37704


        Nasal bone were seen

        CRL. 64.5

        Nuchal Translucency. 1.5 mm


        FBHCG. MOM. 0.89. value 27.8        PAPP_A. MOM. 0.92. Value 3120

        Calculate risk at term

        Trisomy21. 1:16939

        Trisomy18. <1:30000

        Trisomy13. <1:30000


        سلام و صبح بخیر
        نتایج آزمایش غربالگري زن داداش من هست
        و در سونو
        FHR 176 min


        امیدوارم اطلاعات لازم رو نوشته باشم

        زن داداشم جواب رو گرفت تعطیلات عید شروع شد
        و نتونست ب متخصص نشون بده
        و نگران هست

        ممنون میشم اگ جواب رو بگید


        ممنون

        جواب:
        با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
        - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
        - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
       • سئوال :
        میشه لطفا آزمایش منو تفسیر کنید
        Nt:1.46
        Nb: presen
        Nuchal measurement:1.13mom
        PappA:1:00mom
        FreeBhcg:.0.54mom
        Risk of down less than 20000 screen negative
        Risk of trisomy 18:less than 20000 screen negative
        Risk of trisomy 13:less than 1 in 20000. Screen negative

        جواب:
        با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
        - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
        - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
       • سئوال:
        باسلام
        t21=260
        t18=>30000
        t13>20000
        خواهشمند است پاسخ ازمایشمو بدین ممنون

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال:
        سلام وقت بخیر .لطف می کنید ازمایش من رو تفسیر کنید
        Nuchal measurement 1.87mm 1.36MoM
        PAPP-A level 4082miu/l 1.21MoM
        Freeb-hCG level 29iu/l 0.65mom
        تست دوم در 15 هفته
        Ms-afp level 28.2iu/ml 1.09mom
        uE3 level 3.4ng/ml 1.28mom
        TotalhCG level 23700miu/ml 0.52mom
        Inhibin-A level 215pg/ml 0.84mom
        Fetal nasal bone present
        Screening resule screen negative
        Risk of down lessthan 1 in 100000
        Risk of trisomy18 less than 100000
        Risk of trisomy 13 1in 53000
        Risk of NTD 1in 4800
        Risk of pre- eclampsia 1in65
        ممنون میشم جواب بدید خیلی نگرانم.

        جواب:
        با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

        - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
       • سئوال:
        سلام, من ریسک غربالگری اولم بالا و 1به79شد و آمینوسنتز انجام دادم, نگران عوارض آن بر روی جنین هستم, آیا کم شدن مقدار مایع آمنیوتیک برروی سلامت جنین چه در کوتاه مدت یا در آینده مشکلی ایجاد نمیکند؟

        جواب:
        طبق رفرانس ها عوارض آمنيوسنتز تا يك هفته قابليت پیگیری داشته كه منجر به سقط جنين نشود. بعد از آن مشكلي پیش نمي آيد ولي براي اطمينان بيشتر تا انتهاي باردادي حداقل به ازاي هر كيلو وزنتان ٣٠ ميلي ليتر آب بنوشيد.
       • سلام خیلی خیلی ممنونم که پاسخ دادین. خیلی نگران بودم بعد از گرفتن جواب ازمایش تقریبا دو روز بود داشتم گریه میکردم ولی الان اروم ترم توکل کردم به خدا هرچی اون بالایی بخواد
       • سئوال:
        سلام خسته نباشيد من ٨هفته و پنج روز دارم ٢-٣روز گذشته لك بيني داشتم با شياف پروژسترون برطرف شد بنظر شما احتياج به سونو دارم يا خير....
        ج: خير

        و اينكه هزينه غربالگريه اول سونو و ازمايش چقدر هست؟!
        ج: با آزمايشگاه تماس بگیرید .
       • سئوال:
        سلام. میخواستم بدونم ازمایش غربارگریم خوب است.
        nb:was seen
        nt:1.5
        crl:50mm
        freeb-hcg:30.32

        جواب:
        سونويتان كه خوب است ولي بهتر است ريسك تريزومي ها هم را برام مي نوشتيد.
       • شهین احمدزاده
        یکشنبه 6 فروردین 1396 - 20:23
        سئوال:
        سلام . وقت بخیر .میشه جواب آزمایش من تفسیر کنید من 23 سال دارم مرحله اول غربالگری رو انجام دادم هفه ی 12 هم
        Nuchal measurement 4mm 2.99 MoM
        PAPP-A level: 5173 miu/L 1.46MoM
        Free&-hCG(1T) level: 14.48iu/L 0.44 MoM
        Fetal nasal bone: Present

        lNTERPRETION

        Screening result: ***SCREEN POSlTlVE
        Reason : lncreased risk of trisomy 13
        Risk of Down\'s : 1 in 1,000 (at term
        Risk of Trisomy 18 : 1 in 490 (at term
        Risk of Trisomy 13 : 1 in 50 (at term

        Comment : Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1,400

        Comment : This test does not screen for neural tube defects

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و كانديد انجام تست هاي تشخيصي.
       • سئوال:
        سلام خسته نباشید
        ازمایش و سونو مرحله اولم
        Nt 1.70
        Nb present
        Crl 66.0mm
        Papp-a 2.77
        Free b-hcg 1.28
        ریسک سندرم دان age 1:525
        Final risk 1:9720
        اما در ازمایش مرحله دوم ریسک سندرم دان ریسک نهایی 1:813بود
        باقی فاکتورها هم به اینصورت
        Afp 0.43
        Ue3 0.88
        Hcg 0.97
        Inhibin -a 1.24
        ایا نیاز به امونیوسنتز هست برای سندرم دان؟
        سونوی انومالی اسکن هم نرمال بود
        عبارت only biochemistry risk for ds =1:383 به چه معناست؟۳۳ ساله و بارداری دومم هست ممنون

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

        - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
       • سئوال:
        با سلام و خسته نباشید
        میشه لطفا نتیجه آزمایش رو اعلام بفرمایید
        Age:30
        T21 prior risk: 1:955
        T18 prior risk: 1:10730
        T13prior risk: 1:25918
        12w + 6d
        Crl: 64.5 mm
        Nt:0.7mm
        Nasal bone: present
        Trisomy21: 1:4457
        Trisomy18: <1:30000
        Trisomy13: <1:30000
        با سپاس فراوان

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

        - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

        - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
       • ممنون از لینک خوبتون ...سپاس فراوان
       • سئوال:
        سلام من 29ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری مرحله اول رو تفسیر کنید.
        T21 1:1420
        T18 1:3000
        T13: 1:3000
        Nt: 1:9
        دارم از نگرانی میمیرم تروخدا بهم بگین در چه وضعیتی هستم.

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال:
        با سلام
        من 32 سال و 4 ماه سن دارم
        بارداری اولمه
        سن بارداریم 13 هفته و 6 روزه
        میشه لطفاً نتیجه زیر رو برام تشریح کنید؟
        T21 Prior Risk: 1:650
        T18 Prior Risk: 1:7280
        T13 Prior Risk: 1:18030
        CRL: 81 mm
        NT: 2/3

        جواب:
        ريسكهاي محاسبه شده را برايم بنويسيد.
       • سئوال:
        سلام ممنون ميشم اگه نتيجه غربالگريمو تفسير کنين:
        Crl: 68
        Nt: 2.4
        BPd:22.3
        (Background. Risk)
        Trisomy21: 1:638
        trisomy18: 1:1587
        trisomy13: 1:4971
        (adjusted risk)
        Trisomy 21: 1:822
        trisomy18: 1:4219
        trisomy13: 1:7785
        spontaneous delivery before 34weeks 1:1501

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال:
        با سلام ووقت بخیر اگه لطف کنین به جواب آزمایش من نگاه کنین ممنون میشم،در12هفته و6 روز
        crl:62.0
        nt:1.76 1.44mom
        papp-a:5839.00 mom:1.53
        free b-hcg:50.35 mom1.82
        only biochemistry risk for ds =1 :1640
        DS: age1:728 final risk1:1310
        T18/13 Prior1:5250 final risk1:99000
        the risk oftrisomy18 is less than the screening cut-off
        یه سوال اینکه آزمایش dsما شامل Age هست یاfinal risk
        ممنون میشم تفسیرتون از این آزمایش رو ببینم.

        جواب:
        ريسك Final ملاك قضاوت مي باشد.

        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       • سئوال:
        سلام خسته نباشید
        T21 Prior Risk 1:475
        T18prior Risk 1:5302
        Trisomy21 1:1536
        Trisomy 18 1:30000
        Slos 1:30000
        Ntds 1:8134
        تست غربالگری دوم

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

        - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

        - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
       • سئوال:
        سلام من ۲۲سالمه و سن جنین۱۲هفته و ۱روز است.سونو غربالگری را انجام دادم nt=2/1mm
        Nasal bone is present
        Crl=56mm
        1459:T21 prior risk=1
        17137:T18prior=1
        40023:T13priror=1
        Fbhcg=16.00 ng\\ml 0.58
        Papp_a=1453mu\\l 0.59

        جواب:
        نتيجه ريسك هاي محاسبه شده را برايم بنويسيد.
       • سئوال:
        با سلام و عرض خسته نباشید
        سونو سلامت سه ماهه نخست جنین انجام شده به صورت زیر : fetal heart beat 167 bpm
        gestational age by CRL: 63 mm(12 weeks and 5 days) .
        presentation: transverse
        placenta: marginal previa, grade 1
        adequate amniotic fluid is seen
        NT: 2.5 MM
        NB: 2.7 MM
        umbilical cord apear nornal, 3 vesseles

        خواهشمند است درصد ریسک و خطر رو بهم بگین و اینکه چه ازمایشایی میشه انجام داد که مطمین بشیم؟
        با تشکر و سپاسگزاری

        جواب:
        توصيه مي كنم كه ماركرهاي بيوشيميائي سه ماهه اول را هم انجام داده و ريسك تريزومي ها برايتان گزارش شده و عددش را برايم بنويسيد.
       • سئوال:
        با سلام و احترام
        آزمایش غربالگری سه ماهه نخست بنده به قرار ذیل می باشد:
        age:34
        11w+5d
        CRL:51mm
        NT: 1.5mm
        nasal bone: present
        PAPP-A: 1.800
        Free b-hcg: 35.90
        trisomy 21: 1:2144
        trisomy 13+18: 1:6480


        نتیجه آزمایش بنده چگونه است؟
        با تشکر.

        جواب:
        ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

        ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
        براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

        بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

        https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

        ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

        پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

        با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

        1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

        2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
       لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
       اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
       ابزارها

       جستجو در سایت

        

       ورود به سایت

       نام کاربری:
       کلمه عبور: