Loading...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • مادر نگران
  دوشنبه 1 تیر 1394 - 09:54
  سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید و ممنون از اینکه با حوصله جواب میدی.
  نتایج ازمایش غربالگری اول من رو اگه میشه تفسر کنید چون بینهایت استرس دارم.
  papp-A 711.30MIU/L MOM 0.28
  FREE B HCG 84.4 IU/L MOM 2.33
  NT 1.1 MM MOM 1.01
  DOWN SYNDROME 1:17
  AGE ALONE 1:118
  EQUIVALENT AGE RISK 47.2
  TRISOMY 18/13 1:8820

  من 41 سال سن دارم و بارداری سوم هستش.تو خونواده سابقه سندروم نداشتیم و چیزی که بیشتر از همه منو میترسونه اینی هستش که اینجا مینویسم
  Scrren positive
  the risk of down syndrome is GREATER than the screening cut off ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS =1:3
  اگه میشه این اخریو توضیح بدین بیشتر.دکترم ازمایش امنیوسنتز برام نوشته و من میدونم باید انجام بدم حتما.فقط...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام. خواهشمندم نتیجه آزمایش من رو تفسیر بفرمایید:
  age:33
  fetal heart rate: 167 bpm
  CRL: 52 mm
  NT: 1.7
  FREE B- hCG: 52.6 IU/L equivalent to 1.424 mom
  papp-a: 1.034 iu/l equivalent to 0.560 mom
  trisomy 21: background risk 1:417 adjust risk 1: 669
  trisomy 18: background risk = 1:960 adjust risk = 1:19202
  trisomy 13: background risk = 1:3027 adjust risk = 1:20000

  سپاسگزارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  سلام تست غربالگری بنده در سه ماهه اول رو لطفا تفسیر کنیین خیلی نگرانم
  nuchal measurment 3.9mm 2.92mom
  Paapp 3990 1.11mom
  FreeB_hcg level 22.19 1.11mom

  Risk of down 1 in 260

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  ببخشید رسیک تیزومی 13 هم زده 1 به 85
  لطفا جواب بدید

  جواب:
  با این جواب باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. سوالم مربوط به این مطلب نیست اما جای دیگه ای واسه پرسیدن پیدا نکردم. منتوی هفته ی هشت بارداری هستم. جدیدا متوجه شدم تیروییدم کم کاره و دو روزه که دارم لووتیروکسین مصرف می کنم. ایا ممکنه مصرف نکردن قرص تا حالا تاثیری رو جنین گذاشته باشه؟
  ممنون

  جواب:
  نگران نباشید ولی تا پایان بارداری ماهی یک بار تست را تکرار کنید تا مطمئن باشید در محدوده نرمال بارداری قرار گرفته است.
 • سئوال:
  با سلام جواب آزمایش غربالگری مرحله اول من به این شکل است، لطفا تفسیر کنید وبگید لازم آزمایش دیگه ای انجام بدم؟
  خیلی نگرانم،آخه جمعه هفته ای که گذشت خونریزی کردم و بعد سونوگرافی انجام دادم که گفتن هماتوم پشت جفت دیده شده و دکترم گفت که باید استراحت مطلق باشم،
  آخه میگن خیلی از جنین هایی که از نظر ژنتیکی مشکل دارن خودشون سقط میشن ، میگم نکنه مال منم مشکل داشته باشه؟
  Trisomy 21 1:3170
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13<1:30000
  nt=1.5
  بقیه قسمت ها هم نوشته شده low risk
  اگه قسمت های دیگه از آزمایش هم لازم بود بنویسم بفرمایید تا بفرستم براتون، درضمن در آزمایشگاه خودتون انجام دادم...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  ممنون از پیگیری و پاسخ دهی تون، غربالگری مرحله دوم هم لازم که انجام بدم؟

  جواب:
  کامنت قبلی تان را پیدا نکردم. بطور کامل سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  سلام .سن من ٣٨سال است .رفتم سونو سن جنين را ١٣ هفته و ٢روز نشان داد وntرا ٢ نشان داد وطول سرويكس را٤٢mmنشان داد و frh را ١٦٧bp/min نشان داد تو را خدا راهنمايي ام كنيد.گفت براى تست بيو شيميايي بروم .nt من خيلى نگران كننده است؟

  جواب:
  این عدد به تنهایی ارزشی ندارد و باید به همراه تست های بیوشیمیایی ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام
  در غربالگري سه ماهه اول كه در ١٣ هفته انجام دادم ريسك تريوزومي١٣،١٨،٢١ پايين گزارش شده اما عدد papp aپايين است و 0.28momگزارش شده وتوصيه به غربالگري در ١٥ هفتگي شده،مي خواستم سوال كنم اين عدد پايين چه عواقبي ميتونه داشته باشه وآيا ممكنه در غربالگري بعدي ميزان ريسك افزايش پيدا كنه
  خواهش ميكنم جوابم را بديد خيلي نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید ولی توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید من ازمایش غربالگری سه ماهه اول تو هفته 12 انجام دادم جوابش به شرح زیر است اگر ممکن است راهنماییم کنید چقدر در خطرم البته دو قلو باردارم
  PAPp_A 14.30 l/l 5.44 mom
  F_BhCG 86.6 l/l 2.40 mom
  FetusA crl 53. Nt= 1.5 mom=1.80 NB=present
  fetusB crl53 nt1.6 mom1.92. NB=present
  Down syndrome=1:5070
  Age alone=1:659
  Equivalent age Risk
  trisomy 18/13=1:99000
  پیشاپیش ممنون از پاسخ گویی تان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  ٢٧ساله مي باشم..بارداري اول و در ١١هفته و ٦روز در نسل اميد غربالگري انجام دادم كه
  Nt:1.5
  Down syndrome21:1:136
  Edward syndrome:<1:20000
  Patau syndrome<1:20000
  مي باشد هر دو سندرم ها low risk ولي سندرم دونscreen positive مي باشد
  و سوم تيرماه در آزمايشگاه نيلو cell free dnaانجام دادم كه جوابش هنوز آماده نشده...بسيار نگرانم و به نظر شما چند درصد احتمال دارد فرزندم سالم باشد؟و آيا در صورت ناسالم بودن در حاملگي هاي بعدي هم مشكل وجود خاهد داشت؟؟؟؟؟

  جواب:
  اینقدر نگران نباشید صبر کنید تست تان آماده شود آنوقت به طور حضوری با من مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام امروز جواب ازمایشمو گرفتم دکترم گفت احتمال سندرم دون دارم دارم دیوونه میشم لطفا کمکم کنید و شمام نظر بدین
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  خواهش میکنم زود جوابمو بدید ممنون در ضمن سونو همه چیز مرتب بود و هیچ چیز غیرعادی مشاهده نشد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام وتشکر از راهنمایی هایتان
  آزمایش غربالگری سه ماهه اول که در هفته12 انجام دادم بدین شکل میباشد ممنون میشوم جواب را برایم تفسیر کنید
  N.T=1.6
  (freeB-HCG=77.08IU/L(results

  (PAPP-A=1.83 IU/L(results
  down syndrome=1:405
  age alone=1:340
  equivalent age risk=35.3
  trisomy18/13=1:99000
  درضمن من با همسرم نسبت فامیلی داریم(پسردایی ودخترعمه)

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در حدود هفته 11 یکسری آزمایش دادم که طبق اون مقدار T.S.H برابر با 0.15 بود(normal range 0.42-5.45 ) دکترم آزمایش مجدد برام نوشت تا توی یه آزمایشگاه دیگه انجام بدم که با 6 روز فاصله دوباره آزمایش دادم که نتیجه T.S.H= 0.477 بود (برای رنج : 0.3-5) و مقدار Thyroxine (total T4) 10.93 بوده (رنج : 4.5-12.6)
  دکتر گفت مشکلی نیست و جواب خوب است ولی باتوجه به اینکه یک بار جواب پایین تر از رنج بوده آیا لازم است برای سومین بار آزمایشم رو تکرار کنم و کی اینکار رو انجام بدم؟ و تو کدوم آزمایشگاه تست کنم ؟ اولی یا دومی و یا یک آزمایشگاه سوم؟
  خیلی ممنون از راهنماییتون

  جواب:
  این محدوده نرمال در هر دو آزمایشگاه برای زنان غیرباردار است و با توجه به محدوده نرمال در زنان باردار در سه ماهه اول نیاز به تکرار ندارید و هر دو نرمال است.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .ممنون از اینکه به سوالاتتمون جواب میدین.اجرتون با خدا. من با حساب خودم تو 11هفتگی چهار روز رفتم مرحله اول غربالگیری ولی اونجا بهم گفتن 12هفته 4روزست جنین. مقدار nt من زیاده و به شدت نگران واز طرفی هم من و همسرم نسبت فامیلی داریم.من مرحله اول غربالگیریم را در آزمایشگاه شما انجام دادم لطفا جوابشو برا تفسیر کنید و اگه براتون مقدوره برام جوابشو ایمیل بزنید.با تشکر
  Fbhcg 13.0 ng/ml 0.35mom
  Papp-A 2229 mU/l 0.74
  Crl 62mm
  Nt 2mm
  Age at term(years): 26.6
  T21 priro risk : 1:1279
  T18 prior risk : 1:14749
  T13 prior risk: 1:35086
  Weight(kg): 68
  Gestational age at scan:12w+4D
  Trisomy 21 1:8093
  Trisomy 18 1:19813
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  age at term:22.5
  t21 prior risk1:1482
  t18 prior risk1:17411
  t13 prior risk1:40451
  weight:64kg
  lmp date:1394/1/1
  crl54mm
  n.t:1.6mm

  calculated risk at term
  t21 prior risk1:28094
  t18 prior risk1:13203
  t13 prior risk1:30000
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام،من یه سوال دیگه هم دارم من تو بعضی از سایتا خوندم که سونوگرافی ان تی به تنهایی 75%صحت داره ولی وقتی با آزمایش خون همراه باشه 85%صحت داره و از طرفی هم دیدم شما تو سایتتون به خانم های بارداری که ان تی اونا2 الی 4 و خورده ای هم هست گفتین مشکلی نیست ولی در حالی که خودتون تو سایتتون مطرح کردین ان تی باید زیر 2.2 mmباشه من خودمم ان تیم 2 برای من جای سواله که ان تی چقدر صحت داره یا اصلا به تنهایی صحت نداره و با آزمایش خون همراه باشه صحت و دقتش مشخص میشه؟

  جواب:
  کلأ باید پروتکل را با هم تفسیر نمود و فقط بر مبنای یک عدد سونوگرافیک و یا یک معیار بیوشیمیایی خون اظهار نظر نکرد. NT برابر 2 میلی متر نرمال است و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام. من۲۳ساله وهفته۱۴بارداری هستم.
  فرزنداولم در۱۸سالگی کاملا سالم به دنیاآمد.
  جواب آزمایش هفته۱۲ من رالطفاتفسیرکنید:
  Papp-a
  result 3400.00mlu/l
  Mom 1.16

  free b-hcg
  Result 27.00
  mom 0.79

  nt
  Result 0.90
  mom 0.83

  nb prrsent

  Down syndrome
  <1:50000

  age alone
  1:1450

  Equivalent age risk
  <15.0

  Trisomy
  1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد واقعا ممنون از وقتي كه بري بيمار أتون ميذاريد
  من سوال داشتم از حضور تون
  أينكه در آزمايش ات غربالگري اول و دوم من خطري ديده نشد آيا اين به اين معنا است كه جنين از هر گونه ناهنجاري مغزي در أمان است ؟؟؟؟سوال ديگر من اين است كه من قبل از بارداري مبتلا به تيروييد كم كار بودم و روزي دوتا قرص ميخوردم و در هشت هفته اول بارداري تا متوجه شؤم كه باردار مهمان منوال را آدامه ميدادم اما پزشك گفت ممكنه در اون هشت هفته دوز دارو زياد بوده باشه ميخواهم بدونم اين زيادي دارو به جنين من آسيب ميرسونه؟؟؟از چه نظر ؟؟؟ ممنون از راهنماييتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% عقب ماندگی های ذهنی ناشی از اختلالات کروموزومی (که شایعترین نوع اختلالات می باشند) را تشخیص می دهد نه هر گونه اختلال ذهنی
  خیر، نگران دوز بالای دارو نباشید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید پس چرا جواب سوال همه رو می دین غیر از من ؟سوالم رو بد مطرح کردم؟

  جواب:
  لطف کنید مجدد سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  خیلی ممنون ازپاسختون.ببخشید ضمنا درنمودارهای ترسیم شده برگه آزمایش،نمودارسندرم:
  Serum screen
  <1:50000
  و
  Age only
  1:1450
  است ودر نمودار بعدی مربوط به تریزومی۱۸.۱۳
  Serum screen
  1:99000
  و
  Background risk
  1:12147
  کدام یک از این اعدادمربوط به بنده است؟
  آیاserum screen نتیجه تست خون بنده است یا خیر؟تشکربابت توجه به بیماران وپاسخ دقیق سوالات.

  جواب:
  serum screen مربوط به شماست.
 • سئوال:
  سلام سن من 33 و بارداری دومم است لطفا آزمایش من رو تفسیر کنید
  Papp_a 971.70mlu/L mom 0.31
  HCG 46.15 IU /L mom 1.43
  NT 1.20mm mom 0.98
  Down syndrome 1443
  Age alone 1:580
  Equivalent Age Rjsk 34.8
  Trisomy 18/13 1:57400
  این آزمایش رو من در 12W,4d انجام دادم در ضمن این نتیجه رو هم به من دادند
  Based on the patient's first trimester risk, a specimen need needs to be submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculation.
  با تشکر.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید می خواستم آزمایش غربالگری سه ماه اولم رو تفسیر کنید. 29 ساله و بارداری اولم است.
  PAPP-A 2.90 IU/L
  free b-hCG 109.00 ng/ml
  NT 1.7
  NB present
  age alone 1:989
  Down Syndrome 1:1150
  Trisomy 18/13 1:99000
  چه اقدامی پیشنهاد می کنید؟
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام
  لطفا تفسیر آزمایشم رو برام بگین غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم سن بارداریم: 13 هفته و 4 روز بوده تو زمان انجام ازمایش نتیجش به صورت زیره
  t21: 1:1192
  t18: 1:13616
  t13: 1:32529
  nt: 1.7

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • امیر حسین
  شنبه 13 تیر 1394 - 22:10
  سئوال:
  سلام ببخشید من یه یک هفته ای میشه که سقط کردم فقط ساک حاملیگی بود یعنی حاملگی پوچ بود در ده هفته بودم باقرص سقط کردم برای بارداری مجدد چه مدت باید جلوگیری داشته باشیم ممنون میشم

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان 6-3 ماه
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، میشه غربالگری سه ماهه اول منم تفسیر کنین.ممنون از زحماتتون،
  سن جنین 11w+4d,سن خودم 27
  t21 prior risk; 1:1250
  t18: 1:14355
  t13: 1:34202
  nt: 1.1mm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از زحمات تون؛ می خواستم اگه براتون امکان داره نتیجه ی آزمایش غربالگری سه ماهه ی اول بنده رو تفسیر بفرمایید:
  Age 34
  CRL 65 mm on 06/28/15
  Gestation at date of sample 13 w+0d
  By CRL scan 12 w+6d
  Wight 63 kg
  Nuchal measurement 1 mm 0.42 MOM
  PAPP-A level 3.75 miu/ml 0.99 MOM
  Free B-hcG level 43.5 miu/ml 1.56 MOM
  (Risk of Down's 1 in 2,600(at term
  Comment: Down's risk due to maternal age only is 1in 410
  Comment: not in the high risk category for
  trisomy 13 risk <1 in 100
  بازم ممنون از لطفتون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام نتیجه ی غربالگری 3 ماهه اول.سن 20 سال
  Papp-a:7.60mlu/ml mom3.22
  Mom.4.21_ 146.4ng/ml:Free-bhcg
  NT:1.5mm_mom1.32
  NB: present
  Down syndrome:1:11100
  Age alone:1:1530
  trisomy18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید بازم جواب سوال من نیست نمی دونم چرا ولی مجدد براتون می فرستم
  غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم و نتایجش به شرح زیره اگه براتون مقدوره تفسیرش رو می خواستم
  t21: 1:1192
  t18:1:13616
  t13: 1:32529
  crl:75mm
  nt:1.7
  fbhcg: 14.00
  papp-a:2192
  age: 13w +4d


  27سالمه و بارداری دوممه
  اگه می شه لطف کنید جوابم رو بدین

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام
  نتیجه این ازمایش رو می شه برام تفسیر کنید؟
  سن:25 سال
  t21: 1:1346
  t18: 1:5637
  t13: 1:37036
  nt: 1.2
  age: 12w+4
  crl: 61 mm
  papp-a: 1790
  fbhcg:

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  چرا جواب منو نمیدید؟ مال همه رو دادید. مال 5 روز پیشه

  جواب:
  با پوزش من سئوالی از شما پیدا نکردم لطفأ مجدد سئوالتان را مطرح کنید.
 • سئوال:
  سلام من در هفته 11 غرباگری انجام دادم و جواب آن به شرح ذیل میباشد لطفا تفسیر آن را بفرمائید. باتشکر
  papp-a 10.60 ug/ml 0.87mom
  free b-hcg 32.3 iu/l 0.87 mom
  nt 1.3 1.29mom
  down syndrome 1:6660
  age alone 1:979
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:99000
  و ضمناً در هفته 10 مقدار tsh 4.9 بود که روزی نصف قرص میخورم.
  خواهشمند است جواب بنده را درباره آزمایشهایم بفرمائید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام سه شنبه غربال گری سه ماه اول انجام دادیم
  سن 38 سال
  T21prior risk 1:199
  T18prior risk 1:2217
  T 13 prior 1:6134
  وزن 85 کیلو
  سن جنین 13 هفته و 5 روز
  Nt1.4
  Nb1.6
  Fbhcg 25.00 و correct mom 0.96
  Papp-a 3980 و correct mom 1.21
  Calculated risk (at term:
  Trisomy 21 : 1:3666
  Trisomy 18 : 1:30000
  Trisomy 13: 1:30000
  لطفا میشه نتیجه برام توضیح بدین ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم اگه جواب آزمایش منو تفسیر کنید. سن بارداری من 12 هفته و یک روز و خودم هم 30 ساله هستم.
  papp-a 3611.00 mu/l 1.48
  free b-hcg 118.40 ng/ml 3.38
  nt 1.50 mm 1.34
  nb present
  down syndrome 1:2780
  age alone 1:952
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  خانم دکتر مجدداً سلام ببخشید نظرتان را درباره آزمایش tsh 4.9 نفرمودید.چون از هفته 10 شروع به مصرف نصف قرص نمودم برای جنین خطری پیش نیومده چون همه میگین باعث آسیب مغذی جنین میشه .سوال دوم:
  الان حدود 2 ماهه که خیلی معده درد دارم یعنی بیش از حد قرص جالینوس هم میخورم ولی بازهم ساکت نمیشه بنظرتان غیر طبیعی نیست چه چیزی بخورم تا معدم ساکت بشه.بسیار بسیار ممنون از راهنمایی تان

  جواب:
  اگر TSH تان اکنون نرمال هست جای نگرانی ندارد. بهتر است با یک متخصص گوارش هم مشورت کنید.
 • سئوال:
  با سلام ببخشیدنتایج تست غربال من اینگونه است می خواستم نتیجه اش رابپرسم
  Fbhcg 50.00 1.47
  Papp a. 1903. 0.58
  Nt. 1mm
  Age 29.8
  T21. 1:987
  T18. 1:11111
  T13. 1:26793
  Age at scan 12w+5d
  Weight 71

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  غربالگری سه ماهه اول. سن جنین 12 هفته و سه روز
  FBHCG: 26.00 NG/ML CORRECTED MOM: 0.64
  PAPP-A: 2496 MU/L CORRECTED MOM: 0.79
  NT: 1.5 MM
  NASAL BONE: PRESENT
  TRISOMY 21: 1:5816
  TRISOMY 18 <1:30000
  TRISOMY 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید یه مورد در آزمایش خونم نگرانم کرده. من چند سالی هست که پلاکت خونم بالاست حدود 500. در غربالگری که برای سه ماهه اولم انجام دادم 456 بود. گلبول سفیدم هم 14.5 بود. اینها مشکل ساز نیستند؟

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  سلام خانم دکتر حدود یک ماه و نیمه که خیلی معده درد دارم خیلی گرسنه میشم تا چیزی میخورم معده درد شدید میگیرم در ضمن قرص جویدنی دایمتیدین میخورم بهتر میشم و دوباره درد شروع میشه. لطفا رهنمایی فرمائید. ضمنا در هفته 12 هستم

  جواب:
  با یک متخصص گوارش مشاوره کنید تا در صورت لزوم تست UBT و (H.pylori Ab (IgG, IgM در خون و H.pylori Ag در مدفوع برایتان انجام شود.
 • سئوال:
  با سلام من در هفته 12هستم و طبق سونوگرافی
  Nt:1.3
  Nb:2.2
  Fl:7mm
  Crl:55mm
  سنم 23،
  وزن 55,
  طول سرویکال 39mm
  است و جواب آزمایشات ده روز دیگه بدستم میرسن،
  این اعداد رو میشه برام تفسیر کنید،
  آیا همه چیز خوبه?
  خیلی نگرانم.
  ممنونم از بزرگواریتون.

  جواب:
  فعلأ اینها طبیعی است.
 • سئوال:
  با سلام، جواب آزمایش غربالگری رو قبلاً لطف کرده و تفسیر کردید، با احتمال 85% در محدوده خطر بینابین بود. آیا به همراه آزمایش کوادمارکر انجام سونوگرافی سه بعدی هم لازم است؟ برای جنین خطری ندارد؟

  جواب:
  خیر لازم به انجام آن نیست. ولی یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. لطف کنید نتیجه تست من را تفسیر کنید.
  GA12weeks4days
  CRL 60.8
  MATERNAL AGE AT TERM 34.6
  PAPP-A 11.20ug/ml mom 0.75
  fbhcg 86.6ng/ml mom 2.64
  NT 1.4 mom 1.16
  NB present
  Down Syndrome 1:778
  age alone 1:466
  Equivalent age risk 31.7
  Trisomy18/13 1:99000
  The risk of down syndrome is less than the screening cut-off
  خواهش میکنم جواب رو سریع بدید. ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و احترام

  لطفا آزمایش غربالگری سه ماه اول من را تفسیر فرمائید.
  سن جنین 11هفته و 3 روز

  Age=27 years
  NT=1.4mm
  NB=Normal
  FHR=169 BPM
  NB=present
  down syndrome=1 in 95
  PAPP-A=859.2 miu/L ; 0.30 MOM
  Free b-hCG=80.28 iu/L ; 1.75 Mom
  خواهش میکنم اگه میشه سریعتر جواب بدید خیلی نگرانم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر و یا مستقیمأ یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من نتیجه آزمایش غربالگریم را برای تفسیر حضورتان ارسال کردم ولی حتی سوال من در سایت ثبت نشده خواستم بپرسم مشکلی بوده؟ لازم است دوباره نتایج را ارسال کنم؟ خواهش میکنم نتیجه تست مرا هم بهم بفرمایید

  جواب:
  من سئوالتان را در قسمت سئوالهای جواب داده نشده پیدا نکردم. مجدد سئوالتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید میشه غربالگری منو تفسیر کنین ممنون از زحماتتون
  age 27
  t21 prior risk 1:1250
  t18 prior risk 1:14355
  t13 prior risk 1:34202
  weight 73
  age at scan 11w+4D
  nasal bone present
  CRL 47 mm
  nt 1.1 mm
  fetal heart activity present
  fhr 164 bpm
  calculated risks(at term):
  trisomy 21 <1:30000
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:
  value unit corrected MoM
  Fbhcg 36.00 ng/ml 0.86
  Papp-A 3162 mu/l 1.49
  biochemistry comment:
  biological screening for neural tube defects (NTDs)cannot be done during the first trimester.if such screening is required,a quadruple test between 15th.to 20th.week is recommended.
  من این آزمایش رو پیش دکترم بردم برام سونوی کالر داپلر و سونوی انومالی پیشرفته نوشت وگفتش که...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. فقط توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلامم

  ادرس ایملتونو لطف می کنید

  جواب:
  لطفأ سئوالتان را همین جا مطرح کنید در صورت لزوم جوابش را برایتان ایمیل می کنم.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید،من آزمایش غربالگری دو را نیز انجام دادم خواستم این آزمایش را برایم تحلیل کنید
  سن جنین= ۱۸ هفته و ۶ روز
  Bpd= 43.0
  AFP: 23.5, mom0.63
  UE3: 1.06 ,mom.0.72
  .HCG :33703 ,mom1.68
  NTD:1:65900
  Trisomi 18. 1.990000
  Down sendromu: 1;194
  سن حاملگی: ۱:۱۳۶۰
  خواهش میکنم زود جواب بدید من خیلی نگران شدم یعنی ریسکم بالاست؟ با تشکر از زحماتتان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر هست و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  البته آقای دکتر سن خودم ۲۵ سال است و هزینه ی آزمایش آمینیوسنتز در این کشور بسیار بالاست،همه چیز نرمال است فقط سندروم داوونم ۱:۱۹۴ است من نگرانم یعنی ریسکم بالاست ؟ ولی سابقه ی این بیماری نه در خانواده من ونه در خانواده همسرم است،ازدواجمون هم فامیلی نیست،ممنون میشم تحلیل کنید

  جواب:
  اختلالات کروموزومی ارتباطی به سابقه خانوادگی ندارد. تست تشخیصی را به هرحال بهتر است انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید،،لطفا هرچه زودتر جواب بدید من تا هفته بعد به دکترم دسترسی ندارم،
  papp.a_4269 miu/lit
  free bhcg_33 ng/ml
  nt_1/8
  nb_present
  سن من،29
  سن جنین 12هفته وصفر روز،،باتاریخ
  12هفته ویک روز باcrl
  previus down,s _none
  pre........ntd_none
  prev.pre_ecllampsia_no
  insulin dependent diabetes_no
  maternal age_29
  crl_52
  weight_63
  risk of down_1in17000(at term)
  not in the high risk category trisomy18(1in100)،،،،age alone 1in 1000
  همین متن برای تریزومی13 )1in100
  this test does not screen for neural tube defects because the test was done befor 15weeksلطفا زودتر جواب بدید،یک در صد دیوونم کرده
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MpM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • مامان دریاخانوم
  پنجشنبه 25 تیر 1394 - 16:13
  سئوال:
  لطفا نتیجه منم تفسیرکنین
  Gestational age:12weeks 5day
  Maternal age at term:20years
  Papp-a:7044.00 mlu/l 2.06
  Free hcg:12.80ng/ml 0.41
  Nt:1.60mm 1.26
  Down syndrome <1:50000
  Age alone 1:1530
  equivalent age risk <15.0
  Trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MpM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید آقای دکتر یه سوال دیگه ای هم داشتم ریسک داوون من در غربالگری اول ۱به ۲۴۴۰ بود.پس چرا در غربالگری دوم ۲ به ۱۹۴ شد،یعنی خدایی نکرده بچه ی من بیمار میشود؟من خیلی نگرانم اینکه ریسک مادر بالا باشد خیلی خطرناکه؟

  جواب:
  به احتمال زیاد یافته های سونوگرافی در سه ماهه اول خیلی خوب بوده که ریسک را خوب کرده ولی در سه ماهه دوم فقط مارکرهای بیوشیمیایی تاثیر گذار می باشد و طبق صلاحدید پزشکتان تست تشخیصی یا یک آنومالی اسکن انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام .نتیجه ازمایش غربالگری مرله اولم به شرح زیر است :fbhcg:43 mom:0.84 papp:3455 mom:1.32 t21:933 t18:10474 t13:25331 سنم 29 ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال را انجام داده و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیاز داریم تست تشخیصی انجام دهیم یا خیر.
 • ماری سارا
  جمعه 26 تیر 1394 - 20:28
  سئوال:
  باسلام.نتایج غربالگری مرحله اول لطفا تفسیرش کنید برام ممنون.
  freebhcg:43 mom0.84
  papp_a:3455 mom:1.32
  t21:933
  t18:10474
  t13:25331
  trisomy13va21va18:<1:30000سنمم 29سال

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال را انجام داده و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیاز داریم تست تشخیصی انجام دهیم یا خیر.
 • سئوال:
  با عرض سلام واحترام.
  اگر عدد rubella(igGکه نوشته شده حداکثرش 30هستش،
  اگه 36باشه در بارداری خطرناک هستش.
  چون دکترم هیچ حرفی نزدش اما من نگران شدم.
  ممنونم از توجه و پاسخ هاتون.

  جواب:
  این عدد نشان دهنده مصونیت تان در اثر واکسیناسیون می باشد.
 • سئوال:
  آیا تست AFp با محاسبه MOM خودمون میتونیم از آزمایشگاه بخواهیم انجام بدهد،یا باید دکتر بنویسد.هزینه ش حدوداً چقدره؟باتشکر

  جواب:
  بهتر است پزشکتان درخواست کند. حدود 20 هزار تومان
 • سئوال:
  با سلام میشه غربالگری منو تفسیر کنید بی زحمت ممنون.
  Down syndrom:1:1350
  Trisomy:1:99000
  Nt:1.3
  crl:55
  Nb:2.2
  Fl:7
  بازم ممنون .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MpM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام فراوان خواهشمند است با توجه به اطلاعات زیر بفرمایید که انجام غربالگری مرحله دوم لازم است؟ سن مادر 28 ,وزن 50 سن جنین در زمان غربالگری اول 12 هفته و یک روز.سن فعلی جنین آغاز هفته 17
  PAPP-A 11.6 MOM 0.92
  F B-HCG 36.9 MOM 0.77
  NT 2 MOM 1.74
  DOWN SYNDROME 1:8370
  Age aone :1:1140
  equivalent age risk کمتر از 15
  trisomy 18/13 : 1:99000
  ممنون از زحمات شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشيد
  لطفا جواب غربالگري سه مه اول رو برام تفسير كنيد
  31 سالمه و سن جنين 11w+5d
  pappa-a:value1330
  mom0.51
  t21prior risk 1:797
  t18prior risk 1:8926
  t13 prior risk 1:21787
  trisomy21 1:26920
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13>1:30000
  با توجه به اينكه ازدواج فاميلي ميباشد و هيچ گونه مشكل وراثتي در نزديكانمان نيست .البته بارداري اول من با فوت جنين در رحمم به علت كم بودن مايع دور جنين به ختم حاملگي منجر شد در اواخر چهار ماهگي.خواستمن ببينم غربالگري سه ماهه دوم هم لازم ميباشد .مرسي

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشيد !! ميخواستم جواب غربالگري منو تفسير نماييد لطفا: سن خودم ٢٢ و در ١٣ هفته و ٤ روز ازمايش دادم
  FBHCG 70.00 ng/ml C MoM 1.95
  PAPP-A 3897 mu/l C MoM 0.76

  CRL 75.13 mm
  NT 1.02

  Trisomy 21 1:4289
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000

  باتشكر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا تست غربالگری مرحله اول مرا تفسیر کنید
  نرگس27 ساله 56 کیلو گرم
  Nt 2.2mm 1.91
  Papp-a 13.47 ug/Ml
  Free b-hcg 30.0 ng/ml
  Down syndrome 1:1270
  Age alone 1:1190
  Equivalent age risk 26.6
  Trisomy 1:51400

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من آزمایش غربالگری در دوازده هفته ودو روز انجام دادم اگه میشه جوابشو واسم تحلیل کنید
  Nt=1/8
  PAPP-A=13.10ug/ml=0.97MOM
  B-hCG=61.90ng/ml=2.19MOM
  DOWN Syndrome=1/354
  Age alone=1:740
  Equivalent Age risk=35:9
  Trisomy18/13=1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک تست کواد در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و آنجا تصمیم بگیریم که آیا تست تشخیصی نیاز دارید.
 • سئوال:
  با سلام من آزمایش غربالگری در دوازده هفته ودو روز انجام دادم اگه میشه جوابشو واسم تحلیل کنید
  Nt=1/8
  PAPP-A=13.10ug/ml=0.97MOM
  B-hCG=61.90ng/ml=2.19MOM
  DOWN Syndrome=1/354
  Age alone=1:740
  Equivalent Age risk=35:9
  Trisomy18/13=1:99000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام من 28سالمه و سونوگرافی و آزمایش غربالگری را به شرح زیر انجام دادم:
  Gestational age: 13weeks 3days
  From crl of 57.8mm on 06/07/15
  Material age at term: 28.6years
  Material weight:69kg
  Material race: iranian
  Gestation: singleton
  Screening status: initial sample
  Assay: papp-a results: 6948.00mlu/l mom:1.68
  Assay: free b--hcg results: 17.3iu/l mom::0.65
  Assay: Nt :2.2 mm mom:2.18

  Down syndrome 1:1790
  Age alone: 1:1110
  Equivalent age risk <15.0
  Trisomy 18 1:99000
  میخاستم آزمایشم را تحلیل کنین، خواهش میکنم خیلی زود جوابمو بدین، خیلی خیلی ممنونم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  لطفا جواب آزمایش من رو تفسیر کنید
  در هفته 13 سونو NT انجام دادم و نتیجه آنlow risk بود در هفته 13+6 آزمایش غربالگری دادم و حالا با تطبیق سونو و آزمایش میگن Intermediate risk شده
  Fetus 1: CRL= 63.0 mm
  NT=1.3 mm
  Fetus 2 : CRL= 61.0 mm
  NT= 1.6 mm

  FBHCG:(Dilution=1)=168.8 IU/L(2.726 MoM)
  PPAP-A:(Dilution=5)=10.00 IU/L (0.685 MoM)

  Fetus 1: Background risk= 1:968
  Adjusted risk= 1:771

  Fetus 2: Background risk= 1:968
  Adjusted risk= 1:795

  ضمنا 25 سالمه و بارداری اول هست
  ممنون میشم اگه در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهید

  جواب:
  یک تست کواد مارکر در هفته 16 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  نتیجه سونو هفته ی 12 به شرح زیر است،لطفا راهنمایی بفرمایید
  CRL : 55
  NT : 1/4 mm
  NB: PRESENT

  جواب:
  این سونو نرمال هست.
 • سئوال:
  با سلام من آزمایش غربالگری در دوازده هفته ودو روز انجام دادم اگه میشه جوابشو واسم تحلیل کنید
  Nt=1/8
  PAPP-A=13.10ug/ml=0.97MOM
  B-hCG=61.90ng/ml=2.19MOM
  DOWN Syndrome=1/354
  Age alone=1:740
  Equivalent Age risk=35:9
  Trisomy18/13=1:99000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود که در آنجا بیینیم که نیاز به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام وقت بخیر...ممنون ازاینکه وقت میذارید و جواب میدین.. میشه لطف کنید غربالگری منو تفسیر کنین،هفته 16هستم،تااگه دیرنشده و لازمه غربالگری دوم هم انجام بدم..
  age 28
  t21 prior risk 1:1091
  t18 prior risk 1:12347
  t13 prior risk 1:29630
  weight 54
  age at scan 12w+6D
  age at biochemisty: 13w+2D
  CRL 66 mm
  nt 1.5 mm
  fetal heart rate: 164 bpm
  Cervix :38mm
  calculated risks(at term):
  trisomy 21 1:20840
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:

  Fbhcg 36.7 ng/ml
  Papp-A 5456 mu/l

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  age:22
  t21 prior risk 1:1472
  t18 prior risk 1:17302
  t13 prior risk 1:40289
  weight 50
  age at scan 11w+2D
  nasal bone absent
  CRL 45 mm
  nt 1.5mm
  fetal heart activity present

  calculated risks(at term):
  trisomy 21 <1:5493
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:
  value unit corrected MoM
  Fbhcg 36.00 ng/ml 0.86
  Papp-A 3162 mu/l 1.49
  biochemistry comment:
  biological screening for neural tube defects (NTDs)cannot be done during the first trimester.if such screening is required,a quadruple test between 15th.to 20th.week is recommended
  follow-up comment: more presice evaluation of nasal bone after a week (and amniocentesis if still absent) recommended سلام خسته نباشید میشه جواب غربالگری من رو تفسیر کنید خیلی نگرانم خواهش میکنم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید لطفا جواب غربال گری من رو بی زحمت تفسیر کنید خیلی بی تاب و نگرانم ممنون
  T21prior risk:1:1333
  T18prior risk:1:15471
  T13prior risk:1:36678
  Age:26. Weight:75
  Nt mom:2mm
  Crl:59mm
  Papp_a 3330. my/l. 1.08
  Gestational age b: 12w+3d
  Trisomy22: 1:26664. Screen negative
  Trisomy18: <1:30000. Screen negative
  Trisomy13: <1:30000 screen negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  میشه لطف کنید جواب آزمایش منو تفسیر کنید

  Assay Results MoM
  PAPP-A 9587.00 miu/L 2.93
  free -hCG 44.0 iu/L 0.91
  NT 1.5 mm 1.17
  NB: Present
  Risk Assessment (at term)
  Down Syndrome ~ 1:50000
  Age alone 1:1240
  Equivalent Age Risk < 15.0
  Trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا تست غربالگری منو تفسیر کنید.نگرانم.خدا خیرتون بده
  gestational age 12+5
  crl 65
  nt 0.7
  charg free bhcg 09070b
  charge pappa 66070a
  free b-hcg(ecklia,roche) 56.75
  free b-hcg(doe) 0.537
  papp-a (eclia, roche) 4.670
  papp-a(doe) 0.229
  maternal age 26
  background risk of tris 21 1:933
  adjasted risk of tris 21: 1:4526
  biochemistry 1:12656
  nt &biochemistry 1:12894
  background risk of trisomy 13+18 1:1760
  adjusted risk of tris 13+18 nt 1:7920
  biochemistry <1:40000
  adjusted risk of trisomy 13 +18 (combined risk) nt+biochemie <1:40000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید لطفا ازمایش سه ماهه اول منو تفسیر کنید
  بارداری دومم است و فرزند اولم سالمه 31سال سن دارم وزنم هم 81
  Nt:2
  Crl:68
  T21:1:6510
  T18:1:30000
  T13:1:30000
  T21prior risk:1:820
  T18prior risk:1:9184
  T13pior risk:1:22376

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با عرض سلام وخسته نباشيد
  جواب آز غربالگري اول من بدين شرح است:

  Crl: 56.14 mm
  Nt: 1.71 mm
  Nb: present
  Age at term : 35.2
  Gestational age at biochemistry : 12w + 5d
  Gestational age at scan : 12w+ 4d

  Trisomy21 1:646
  Trisomy 13 , 18 <1:30000

  با تشكر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  سلام میشه لطف کنید آزمایش منو تفسیر کنید

  PAPP-A: (results: 3.88 IU/L MOM: 1.53
  free B-hCG: (results: 145.70 ng/mL MOM: 3.92
  NT: (results:1.00 MOM: 0.95
  Nb: presen
  Down syndrome: 1:16500
  Age alone: 1:1390
  Equivalent age risk: کمتر از 15.0
  Trisomy 18/13 : 1:99000
  ممنون میشم سریع تر پاسخ بدید
  خسته نباشید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید این جواب ازمایشم هست اگه امکان داره راهنمایی و تفسیر نمایید.
  t21 prior risk 1:1184
  t18 prior risk 1:13506
  t13 prior risk 1:32278
  weight 84
  age at scan 12w+1D
  nasal bone present
  CRL 48 mm
  nt 1.4 mm
  fetal heart activity present
  fhr 158bpm
  calculated risks(at term):
  trisomy 21 1:2628
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:
  value unit corrected MoM
  Fbhcg 98.5ng/ml 2.47
  Papp-A 2952.6mu/l 1.24

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 28 ساله هستم و هفته 13 نتایج آزمایش یه صورت زیر است :
  T21 prior risk: 1:1060
  T18: 1:11983
  T13: 1:28795
  Papp -A : 3219 mom 1.04
  FBHCG: 24 mom 0.66
  Nt: 1.19
  من و همسرم فامیل نزدیک هستیم این آزمایش خوب است یا نه؟ من خیلی نگرانم .در ضمن اولین فرزندم هست و هیچ مشکلی تو فامیل نداریم

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من در هفته ۱۴ بارداری هستم
  آزمایش غربالگری را در هفته ۱۲ انجام دادم
  که عدد NT=1.28
  ولی در قسمت NB نوشته شده جز basic fetal screening sonography سه ماهه اول نمیباشد.
  خیلی نگرانم یعنی جنین مشکلی داره؟

  جواب:
  نگران نباشید گفته دیگر تیغه بینی جزو غربالگری پایه سه ماهه اول نمی باشد.
 • سئوال:
  سلام مادری 42 ساله ای هستم سه زایمان طبیعی با فرزندان سالم دارم..ولی در بارداری چهارمم نتیجه ی NT اینگونه می باشد..خیلی نگران هستم لطفا مرا راهنمایی کنید..در ضمن ازدواجم فامیلی نیست
  NT:1.9
  CRL:67.7
  FREE b-hcg:53.3 IU/I 1.839MOM
  APP:10.660IU/I 2.843MOM
  T21 1:47(background risk) 1:948(adjusted r
  T18 1:118 1:2357
  T13 1:369 1:7381
  لطفا جواب آزمایشم را تفسیر کنید

  آیا لازم است آزمایش CELL FREE DNA را انجام دهم با توجه به اینکه در هفته 17 هستم؟
  خواهشا هرچه زودتر جوابم را بدهید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • مامان دریاخانوم
  شنبه 10 مرداد 1394 - 23:11
  سئوال:
  سلام
  ببخشید اختلالات طناب عصبی یعنی چی؟
  اخه ب من گفتین ی ازمایش برای رد این اختلالات برم
  خطرناکه؟

  جواب:
  این تست هم جزو روتین غربالگری در سه ماهه دوم می باشد که تست باارزشی است و چرا باید خطرناک باشه؟؟؟؟
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید و لطفا آزمایش سه ماهه اول غربالگری منو تفسیر می کنید . ممنون .
  NT:1.54
  CRL : 58
  T21 : 1:4108
  T18 : 1:30000
  T13 : 1:30000
  T21 Prior Risk : 1:369
  T18 Prior Risk : 1:4099
  T13 Prior Risk : 1:10730

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمايش من رو تحليل كنيد
  Tri 21= 1:453. ,1:875
  Tri 18 =1:5341 ,1:20000
  Tri 13= 1:12572 ,1:20000
  برام بينابين نوشته يعني ممكنه مشكل داشته باشه سنم ٣٤ فرزند اولم هم سالمه

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید،سن من بیست ونه،سن بارداری دوازده هفته ویک روز
  nt1/8
  nbدیده شده
  papp_A4269
  f bhcg 33 ng/ml
  down's risk1in1000,,,,,,,, 1in 17000(at terms)
  trisomy18,,,,,1in 100
  trisomy13,,,,,,1in100
  دکترم گفتن خوبه،ولی بنظرم tri13_18 نسبت به آزمایشهای بقیه که فرستادن ریسکش بالاس،البته توآزمایش نوشته تو محدوده (های ریسک)نیست،،الان هفته15هستم،میخاستم ببینم در آزمایش دومم چه کارا وتستهایی لازمه تا خیالم کاملا راحت شه,,ممنون

  جواب:
  نگران نباشید منظورش ریسک کمتر از 1به 100 می باشد و در این برنامه عدد دقیق ریسک را تعیین نکرده اند. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  احتمال اين هست كه سالم باشه و احتياج به تست تشخيصي نباشه؟

  جواب:
  بله
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید ممنون میشم جواب آزمایشم رو تفسیر کنید خیلی نگرانم
  سنم ۳۵سال و سن جنین ۱۲هفته و ۵روز و بارداری اولم هست
  Nt:1:80 Mom:1.71
  Nb:3mm
  Papp-a:2983.00. Mom:0.95
  Free b-hcg:53.8. Mom:1:70
  Down syndrome:1:171
  Age alone:1:397
  Equivalent age risk:38:9
  Trisomy 18 1:99000
  از پاسخگوییتون ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.خدا قوت.من ۲۷ سالمه و اولین بارداریم هست.سونو و تست غربالگری را در 12w+4Dانجام دادم.جسارتا میخواستم نظرتان را در خصوص اینکه آیا نیازی به انجام غربالگری نوبت دوم میباشد یا خیر را بدانم ولی نمیدانم چه اطلاعاتی را دقیقا باید برایتان ارسال کنم ، اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.با تشکر

  جواب:
  ریسک محاسبه شده تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من هفته 11 بارداری هستم 28 سالمه
  رفتم سونو nt =1.9 شد دکتر سونو گفت ضخامت پشت گردنش زیاده ولی دکترم گفت ترسی نداره ، جواب آزمایش هم طول میکشه آماده شه
  crl هم 39.5 هستش .
  شما بگین مشکلی داره؟

  جواب:
  نگران نباشید صبر کنید جواب تست تان آماده شود آنوقت ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  لطفا جواب سونوگرافی منو تحلیل کنید.من ۲۸سالمه و سن بارداریم ۱۲هفته و ۵ روز میباشد
  Amniotic fluid: normal
  Placenta: posterior
  Fetal heart rate: 168bpm
  Crl: 63.40mm
  Nt: 2.20
  Nb: present
  با سپاس

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  سلام دوباره
  چند درصد از خانمهايي كه تست بينابيني دارن بچه هاي سالم بدنيا ميارن يعني چند درصد احتمال اين هست كه تست هفته ١٥ سالم باشه .شما تو سايتتون نوشتين ٥٪از خانمهايي كه تست پر خطر دارن بچه با مشكل به دنيا ميارن و بقيه سالمند

  جواب:
  85%
 • سئوال:
  سلام .ممنون میشم باتوجه به آزمایشات غربالگری مرحله اول ودوم بهم بگین نیازبه تست تشخیصی هست یانه؟؟؟
  *سن حاملگی براساس پارامت های بیومتریکGA
  :12W D
  *NT=2.3mm---NB:Present---FHR=155bpm
  *CRL=54mm
  *PAPP-A=3.47IU/L---MOM=1.22
  *free B-hCG=43.4ng/ml---MOM=1.24
  *NT=2.3mm---MOM=2.08
  *DOWN Syndrome 1:1850
  *Age alone 1:1540
  *Equivalent Age Risk <15.0
  *Trisomy18/13 1:99000
  *DOWN Syndrome=screen Negative
  *TRISOMY18/13=screen negative
  * AFP: 40.3 IU/ML, MOM 1.03
  * uE3 :1.50ng/ml , MOM0.82
  * hCG :37573.0IU/L ,MOM 1.09
  * Inhibin-A :192.0pg/ml ,0.85
  * DOWN SYNDROME 1:13300
  * OSB: 1:11800
  * TRISOMY 18 1:99000
  * DOWN SYNDROME SCReen negative
  * OPEN SPINA BIFIDA SCReen negative
  * TRISOMY 18 SCReen negative
  حالاباید چیکار کنم ؟ ؟آیا حتما بایدآمینوسنتز انجام بدم خواهش میکنم زودتر جواب بدید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمايش chek كنيد طول كانال سرويكال 35mm
  Years:26
  T21 prior rick:1:1265
  T18 prior rick:1:4555
  T13 prior rick :1:34651
  Nt 1/62mm

  Trisomy21: 1:16233
  Trisomy18:1:30000
  Trisomy13:1:30000
  ازمايشكاه خودتون ازمايش دادم ميخوام درصد ريسك بدونم ممنون از جوابدهيتون .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خانم دکتر:
  من در هفته 10 آزمایش tshدادم و 4.9 بود.بعد دکتر نصف قرص هر روز تجویز کرد و یک ماه بعد آزمایش دادم و tshشده 1.2 نظرتان را بفرمائید.
  یه سوال دیگه از خدمتتون دارم اینکه آزمایش بعدی دکتر نوشت یک ماه دیگه و رفتم آزمایش دادم ولی 12 روز بعد از آن حاضر شد یعنی و عدد 1.2 tsh مال 12 روز قبل هست و من این مدت نیز نصف قرص مصرف کردم مشکلی پیش نمیاد

  جواب:
  خیر با همین دوز دارویتان را ادامه دهید.
 • سئوال:
  با سلام 32 ساله هستم از طریق میکرو دو قلو باردارم.طبق سونو هفته 12 و 6 روز بودم و نتیجه nt برابر با 2.1 و تیغه بینی مشاهده گردید و به گفته دکتر طبق سونو همه چیز نرمال بود، من در مرکز ناباروری ابن سینا تحت نظر هستم و همان روز آزمایش خون دادم که یک هفته دیگه آماده میشه میخوام بدون عدد nt خوب هست البتهcrlبرابر 6 6میل بود ممنون میشم زود جواب بدید

  جواب:
  عدد NT با توجه به مارکرهای بیوشیمیایی و محاسبه ریسک ارزش دارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید ممنون میشم جواب آزمایشم رو تفسیر کنید
  سنم 33سال و سن جنین 13هفته بارداری هست. یه دختر 6ساله دارم بعدش دو مرتبه سقط داشتم یه بارش کورتاژ .
  Nt:1.44 Mom:0.98
  Papp-a:3882 Mom:1.04
  Free b-hcg:103.0 Mom:3.02
  Down syndrome:1:3350
  Age alone:1:606
  Equivalent age risk:<15.0
  Trisomy 18/13 1:99000
  از پاسخگوییتون ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من سعیده هستم هفته11رفتم سونوغربالگری گفته خوبه ان تی خوبه از غربالگری دادم منفی تریزومی 18 و13منفی سندروم دان منفی ریسک سندروم دان1به 229بود گفت موردی نداره فقط لب مرزه اگه 250یا بیشترباشه سندرومدانه فقط جون به 250نزدیکه مشاورژنتیک برو به خدا ازترسم وایترسم بچم داره تندتند تکون میخوره کمکم کنیدنوشته هفته15که میشه 5شهریور برم ازمایشگاه تست نقص لوله عصبی بدم درکل ازمایشم منفی بوده راهنمائیم کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  ممنون میشم جواب آزمایشمم تفسیر کنید.
  age: 29.9
  T21 : 1:976
  T18: 1:10984
  T13 : 1:26502
  Weight (kg) : 60
  Gestational Age at biochemistry: 12W+5D
  Age at scan : 12W+5D
  TRISOMY21: 1:3063
  TRISOMY18: 1:18545
  TRISOMY 13 : >1:30000
  CRL : 63.3mm
  NT: 2.2mm

  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بینابین است. یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. ممنون میشم نتیجه آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر بفرمایید. ۲۷ سالمه. اولین بارداری. و ازدواج غیر فامیلی. 12 هفته و ۶ روز

  Pappa-A(4440.00 mlu/L) 1.23 MoM
  Free-hcg ( 22.0 ng/ml) 0.68 MoM
  Nt (1.6 mm) 1.26 MoM
  NB +
  Down syndrome: <1:50000
  Age alone: 1:1220
  Age risk: <15.0
  Trisomy 13/18: 1:99000

  آیا نیاز به انجام تستی قبل از غربالگری دوم هست؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید..
 • سئوال:
  سلام . لطفا غربالگری سه ماهه اول منو تفسیر کنید . ۲۴ سالمه . فرزند اولم سالمه.
  tri 21 1:1380 *1:1578
  Tri 18 1:16097 * <1:30000
  Tri 13 1:38012 * <1:30000
  Age at scan 13 w+0d
  CRL 69 mm
  Nt 2.2
  Nb +
  Fbhcg 36.00 * 1.18
  Papp-a 2618 * 0.91

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  سلام، من در آزمایشگاه نیلو غربالگری سه ماه اول را انجام دادم و نظر پزشکم این بود که نیازی به تست کواد مارکر نیست، ولی من هنوز نگرانم میشه شما هم نظرتون رو بگید،
  PAPP-A 0.94 mom
  free B-hCG 0.67 mom
  NT 1.60MM 1.43 mom
  Down Syndrome 1:10600
  Age alone 1:1130
  Equivalent Age Risk <15.0
  trisomy 18 1:99000
  The cut off risk of T13 and SLOS in NEGATIVE status is not reported

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
  مطمئنید که آزمایشگاه نیلو تست شما را انجام شده است این نحوه گزارش مربوط به آزمایشگاه ما نیست.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید:
  من 28 ساله و بارداری اولمه، لطفا آزمایش منم تفسیر کنید :
  Papp-A 17.50 mg/L Mom 1.37
  Free B-hcg 74.27 ng/mL Mom 2.28
  Nt 1.20 mm Mom 1.06
  Nb:present

  Down Syndrome 1:14400
  Age alone 1:1150
  Equivalent Age Risk <15.0
  Trisomy 18/13 1:99000
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشكر. غربالگرى سه ماهه اول رو در آزمايشگاه نيلو انجام دادم و براى هر سه تريزومى در محدوده كم خطر هستم و NT هم ١/٥ بوده و NB هم ديده شده. ٣٥ سالمه و باردارى دومم هست. آيا نيازى به انجام غربالگرى سه ماهه دوم هست؟

  جواب:
  اگر سن تان در هنگام زایمان بالای 35 سال است مرحله دوم را هم باید انجام دهید.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: