Loading...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام
  تشکر از سایت خوبتون نتیجه سونوگرافی سه ماه اول ب شرح زیر است لطفا راهنمایی کنید:
  CRL=58.64
  FHR=169
  NT=1.14
  جفت قدامی و به حالت partial previa است.لطفا راجع به این جمله هم توضیح بدین.با تشکر


  جواب:
  بعضی از مراجع توصیه می کنند موقعیت جفت در هفته 18 به بالا حائز اهمیت بوده و بهتر است که در هفته های پایین در این مورد توصیه خاصی به بیمار انجام نداد. چرا که جفت در طی حاملگی برای خونرسانی بهتر خودش را به سمت بالا می کشاند.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید...در هفته 14بارداری هستم و هفته پیش در آزمایشگاه پاستور سمنان که نتیجه اش را خودتان اعلام می نمائید آزمایش غربالگری ان تی دادم لطفا نتایج آزمایش مرا تفسیر کنید:

  BIOCHEMISTRY:
  date of sampling: 01/25/2015
  FBHCG: value 148.00 unit ng/ml
  corrented mom 3.96
  PAPP-A: value 2154 unti mu/l
  corrected mom 0.78
  ULTRASOUND:
  date of scan: 01/25/2015
  general findings:
  As In sono Report
  CALCULATED RISKS (at term
  TRISOMY 21: 1:2621
  TRISOMY 18: <1:30000
  TRISOMY 13: <1:30000

  nuchal translucency: 0.9 MM
  nasal bone: present
  crl: 58 mm

  T21 prior Risk : 1:797
  T18 prior Risk : 1:8926
  T13 prior Risk : 1:21787

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام.من 28 سالمه.و المان زندگی میکنم.و هفته بیستم بارداری هستم..قرص ویتامینcentrum برای مادران باردار هست رو استفاده میکنم.متاسفانه حواسم نبود و قلبش شیر خورده بودم و بعد این قرص ویتامین رو استفاده کردم.و همه رو هم ببخشید معده ام پس داد.میخواستم بدونم این اشتباه من رو جنینن تاتیر میزاره و البته من این اشتباه رو در هفته 16 بارداری نیز تکرار کردم و همین اتاق افتاد

  جواب:
  نگران نباشید روی جنین تاثیری ندارد.
 • سئوال:
  سلام
  همسر من در هفته 13 تست nt داده دوقلو حامله است و nt نوزاد پسر 1.2 و نوزاد دختر 2.3 است ان تی تا چه اندازه ای نرمال است ایا نوزاد دخترم ان تی بالای دارد ونیاز به امنیوسنتز می باشد

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برای هر جنین برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  سن مادر:28
  وزن:58
  T21 1:1157
  T18 1:13168
  T 13 <1:31509
  سن حاملگی13w+5w
  CRl 77mm
  NT 1.6mm
  FBHCG 11.1ng/ml 0.31
  PAPP-A 6327 mu/l 0.93

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام.
  من در هفته دوازدهم و چهار روز سونوگرافی NT دادم که نوشته شده اندازه آن تی2.7
  دکترم برام آزمایش غربال گری نوشته و همچنین سونوگرافی برای بررسی جنین.میخواستم بدونم که آیا مشکل داره نی نی من سالم به دنیا نمیاد؟خواهش میکنم جواب بدید.اینم بگم که محل آزمایش را آزمایشگاه نیلو معرفی کرده

  جواب:
  نگران نباشید. به تنهایی این عدد ارزشی ندارد باید ریسک پروتکل در کل ببینیم چقدر می شود.
 • سئوال:
  سلام
  سن مادر 34
  سن حاملگی 13 هفته و 3 روز
  T21 1:2384
  T18 <1:30000
  T13 <1:30000
  nt: 2.2mm

  و
  سن حاملگی 16 هفته و دو روز
  T21 1:487
  T18 <1:30000
  slos: <1:30000
  ntds 1:8
  لطفا تفسیر بفرمایید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  آزمایش غربالگری من در هفته 13 انجام نتیجه آن :
  age;32
  t21 prior risk: 1:402
  t18 prior risk: 1:4479
  t21 prior risk: 1: 11614
  fbhcg 55 1.51
  papp-a 1880 0.43
  nucal translucency 1.04
  crl 69.8
  trisomy 21 1:1370
  trisomy 18 < 1:3000
  trisomy 13< 1: 3000
  لطفا تفسیر بفرمایید. مقدار مجاز trisomy 21 چقدر است.
  متشکرم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم تست کواد مارکر را در هفته 15 در همان آزمایشگاه انجام داده و درخواست گزارش ریسک پروتکل سکوئنشیال را بنمائید و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیاز به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.

  بین 1:50 تا 1:2000 را ریسک خطر بینابین می گویند.
 • سئوال:
  سلام .لطفا تست غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر کنید .هفته 12 بارداری و سن32 سال و وزن 73می باشد.
  NT:1.2
  IMP: normal
  CRL:53
  Age at term(years:32.7
  T21 Prior Risk: 1:662
  T18 Prior Risk: 1:7404
  T13 Prior Risk: 1:18312
  Free Beta-HCG 36.8
  PAPP-A 1640
  CALCULATED RISKS (at term
  TRISOMY21: 1:5800
  TRISOMY18: < 1:30000
  TRISOMY13: <1:30000
  لطفا جواب من رو بدهید با تشکر.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام، من 31 سال دارم و در 12w+2dغربالگری اول را در شهرستان دادم، لطفا نتیجه را برای من تفسیر کنید چون خیلی نگرانم.
  T21 prior risk; 1:706
  T18 prior risk ; 1:790
  T13 prior risk ;1:194
  Weight :61
  Crl :45mm
  Nt:1.7mm
  Nasal bone, present
  present
  present
  Papa -a 21.1 mu /l. Corrected mom1.29o

  Fbhcg 38.4 ng/ml corrected mom 0.79
  Calculated risk (at term)
  T21 1:17 screen negative
  T18 <1:30000 screen negative
  T13 <1:30000 screen negative

  جواب:
  این عبارت را مطمئنید:

  T21 1:17 screen negative
  چون این ریسک مثبت است نه منفی ؟
 • سئوال:
  با سلام. من غربالگری 3 ماهه اول رو در نیلو انجام دادم:
  NT; 1.5 mm
  risk T21; 1;3569
  risk T18: 1:<30000
  risk T13: 1:<30000
  سن جنین 11 هفنه و 5 روز
  البته به دلیل اینکه جنین در هنگام سونو در وضعیت مطلوب قرار نمیگرفت من مجبور شدم دو روز برم برای سونو که روز اول سن جنین رو 12 هفته و 2 روز اعلام کرد و روز دوم 11 هفته و 5 روز
  4 بار هم NT اندازه گیری شد 1.3-1.4-1.4-1.5
  که در گزارش نهایی سن جنین 11 هفته و 5 روز و NT هم 1.5 اعلام شد...
  حالا برای مرحله بعد من چه اقدامی باید انجام بدم؟ با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. برای رد اختلالات طناب عصبی یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 تا 16 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ممنون از اينكه ما رو كمك مي كنيد و از نگراني نجات مي ديد. لطفا سونوي منم تفسير كنيد.
  سن مادر: 37
  ميزان مايع آمنيوتيك: نرمال
  پرزانتاسيون: floating
  محل چسبيدن جفت: ant. wall
  nt: 0/9mm
  nb: 1/9mm
  CRL:52MM=12W
  طول سرويكس بطريقه ترانس ابدوميتال
  5-+35 mm است. نارسائي سرويكس ديده نشد

  جواب:
  سونوتان طبیعی هست.
 • سئوال:
  سلام مجدد راستي آزمايشگاه و سونوگرافي معتبر در اصفهان كجاست؟

  جواب:
  آزمایشگاه طرف قرارداد با ما آزمایشگاه اریترون
  سونولوژیست های خوب اصفهان برای غربالگری سه ماهه اول تا اونجا که من کارشون رو دیده ام:

  رادیولوژی و سونوگرافی دکتر احتیاط کار دکتر مریم سجاد فر و دکتر اعظم نجفیان
  رادیولوژی و سونوگرافی پارسا دکتر کیوان ضیائی
  رادیولوژی و سونوگرافی نفیس دکتر مجید ضیائی
  مرکز تصویرنگاری پزشکی آزادی دکتر فرح فرقدانی
  رادیولوژی دکتر فریدون ناجی
 • سئوال:
  سلام ! لطفا جواب بدین نگرانم . 11w+5d
  age of term: 24.4
  FBHcg 88 ...... corrected mom : 2.04
  papp-a 1935 ...... corrected mom 0.8
  crl 50 ...... nt 1.4 .
  calculated risks At term : trisomy 21 .......1/3561
  trisomy 18 ..... <1:30000 trisomy 13 ..... <1:30000

  follow up comment: qud or sequential screen recommended ! دکترم گفت خوبه اما لطفا شما هم جواب بدین

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول من را تفسیر کنید ممنونم.
  سونوگرافی
  12 هفته و سه روز
  CRL=60.0 mm
  N.T=1.1 mm
  Free BHCG 215.6 IU/l equivalent to 5.120 MoM
  PAPP-A 4.100 IU/l equivalent to 1.123 MoM
  age at term (years) 33
  T21 Prior Risk : 1:551
  T18 Prior Risk: <1:20000
  T13 Prior Risk: <1:20000
  Gestational Age : 12W+3D

  لطفا راهنمایی ام کنید

  جواب:
  ریسک T21 Prior Risk : 1:551 رو برایم نوشتید ولی ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21 را برایم ننوشته اید؟
 • سئوال:
  باسلام

  دیروز به اتفاق خانمم جهت تست غربالگری 3 ماه اول به پزشک مراجعه کردیم ونتایج زیر دریافت شد که به حضورتان اعلام میگردد.خواهشا راهنمایی کنید .دارم میمیرم از نگرانی

  nt:3.224 mm
  fhr:152 bpm
  crl:61.76 mm
  R1:0.80
  P1:1.92
  سن تقریبی جنین 12w+4d
  دربررسی فلوی داپلر شریان رحمی چپ وراست میانگین p1بالترازمحدوده طبیعی دراین سن حاملگی است.
  nasal bone دیده شد.
  میزان مایع آمینو...طبیعی است.
  موقعیت جفت خلفی سیرکولار .
  توروخدا راهنماییم کنید

  جواب:
  سونوتان طبیعی هست.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  29 سالمه و تست غربالگری انجام دادم
  beta hcg- 6323
  papp-a 3625
  nt-1.4mm
  down sandrom-1:5180
  age alone-1:960
  age risk:<15.0
  terisomy 18/13-1:99000
  به نظر شما ریسک تا چه حدی هستش؟
  با تشکر.

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام من امروز رفتم سونی غربالگری سه ماهه اول. اندازه nt رو زده 1/2. و ضربان قلب 167بار در دقیقه.
  ولی نوشته که هماتوم پری ساک به اندازه 3/5 cc در حاشیه تحتانی ساک مشاهده شد.
  ولی من نمدونم منظور از هماتوم چیه و ایا خرناکه یا نه؟ لطفا جواب بدید.

  جواب:
  اگر لکه بینی ندارید جای نگرانی ندارد ولی بهتر است با صلاحدید پزشکتان پروژسترون بگیرید.
 • سئوال:
  من در هفته 16 بارداری جواب غربالگری QUAD Coreبه شرح زیر بود لطفا راهنماییم کنین:
  سن: 26سال

  T21 prior risk: 1:1218
  T18: 1:13940
  Weight: 48
  determination method: scan
  afp: 33
  hcg: 29.10
  UE3: 1:20
  INA:270.00
  Trisomy 21: 1:12419
  trisomy 18: <1:30000
  NTDs: 1:5054

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خدمت پرسنل آزمایشگاه نیلو،سال نو مبارک
  بنده سونوگرافی NT و آزمایش غربالگری سه ماهه اول انجام دادم ،آزمایشگاه خودتون انجام دادم فقط نگرانم از جوابش خواستم راهنماییم کنید،الان وارد هفته 13 بارداری شده ام.
  ممنون میشم جوابمو بدین.موفق باشید
  سونوگرافی ان تی :
  FHR=166/min
  CRL:62mm
  طول سرویکس41mm
  ضخامت NT=1/2
  NB دیده شد.
  غربالگری سه اول:
  Age:20
  Weight:54
  FBHCG:74.00 ng/ml 1.73
  PAPPA:2723 mu/I 0.73
  T21 Prior Risk:1:1517
  T18 Prior Risk:1:17779
  T13 Prior Risk:1:40860
  TRISOMY21 1:10917
  TRISOMY18 <1:30000
  TRISOMY13 <1:30000
  لطفا جواب بدید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  34 ساله هستم برای فرزند اول غربالگری اول فعلا نتیجه سونو به صورت زیر میباشد
  FHR:150b/s
  bpd:17mm
  ffl:9mm
  crl: 48
  afi:12cm
  nt:1.1
  nasal bone 2.9 mm
  11w&3d
  لطفا نتیجه را تفسیر کنید
  ممنون

  جواب:
  فعلآ نرمال است.
 • سئوال:
  سلام من هفته یازدهم باداری هستم 35 سال دارم پزشکم برای هفته آینده آزمایش غربالگری برام نوشته. مشکلی که من دارم اینه که ادرارم بوی خاصی میده این میتونه به دلیل دفع پروتئین باشه؟ و اگه این مساله باشه با آزمایشم مشخص میشه؟

  جواب:
  بهتر است یک آزمایش کامل ادرار انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  سن مادر 29
  سن حاملگي 13
  Crl 61mm
  Nt 0/8mm
  Bpd 19mm
  T21 1:284
  T18 1:3000
  Fbhcg 42 ng/ml
  Pappa 1
  تو را خدا نگرانم ، عاجزانه ازتون خواهش ميکنم به محض ديدن پيامم تفسير کنيد
  منتظر جوابتونم
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% جوابتان در محدوده خطر بینابین قرار دارد و در این مرحله فقط باید تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ادغام شده و ریسک پروتکل سکوئنشیال گزارش شده و آنجا تصمیم گیری شود که آیا نیاز به انجام تست تشخیصی هست یا خیر...
 • سئوال:
  سلام سن مادر 42 سال
  سن بارداری 13هفته و5 روز
  Papp1411miu
  freeb8.52
  Risk og dawn; s1in 6,300
  Down,s risk duo to maternsl age alone is 1 in55
  Trisomy18 1in100at term
  trisomy 13 1in85 at tetm
  لطفا اینن جوابو ب ام تفسیر کنید ممنون.

  جواب:
  جواب ریسک های محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام مجدد. مطالب رو برگه آزمایش همین ها است و یک نمودار هست که روی ان نوشته Down's syndrome 1 in6,300 و
   trisomy18 1in 100
   کل جواب همین است ضمنا N.T:1.9 mm و N.Bمشاهده میشود

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من در هفته ی دوازدهم بارداری ازمایش غربالگری دادم و توی سونو همه چی نرمال بود و توی ازمایش سندرم داون مقدار فری اچ سی سی جی بالا نشون داده خواستم ببینم خطری نین رو تهدیدمیکنه؟جواب ازمایشم
  FBHCG Value135.86 unit ng/ml correctedMOM 3.13
  PAPP-A value 25.54 corrected MOM1.07
  T21 prior risk1:1521
  T18prior risk1:17817
  T13prior risk1:40887
  screen negative
  سندرمم منفی

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% جوابتان در محدوده کم خطر قرار دارد ولی توصیه می کنم تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ادغام شده و ریسک پروتکل سکوئنشیال گزارش شده و آنجا تصمیم گیری شود که آیا نیاز به انجام تست تشخیصی هست یا خیر...
 • سئوال:
  ممنون از راهنماییتون.
  فقط میشه توضیح بدین که ریسک پروتکل سکوئنشيال چیه و ایا خطری داره و تست تشخیصی چیه؟

  جواب:
  ترکیب ریسک مرحله اول و دوم بوده و قدرت تشخیص 95% دارد. آمنیوسنتز
 • سئوال:
  با تشکر از پاسخ دهیتون با توجه به نتیجه آزمایش غربالگری اول ایا نیازی است که آزمایش غربالگری دوم را انجام دهم؟؟با تشکر

  جواب:
  خیر فقط در هفته 15 تا 16 یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی بدهید.
 • سئوال:
  با سلام
  سن مادر:28
  gestational age(week+day)=12+1
  CRL=58.2mm
  NT=1.3mm
  Body hight=167cm
  Weight=64kg
  Body mass index:23
  Charge free b-Hcg=09068A
  Charge PAPP-A=66070A
  Free B-Hcg(ECLIA,Roche)=184.00
  Free B-Hcg(DOE)=1.542 IU/I
  PAPP-A(ECLIA,Roche)=1.350 IU/I
  PAPP-A(DOE)=-0.817
  Background risk of tris.21= 1:812
  Adjusted risk of tris.21:NT = 1:3434
  Biochemistry= 1:27
  (adjusted risk of trisomy 21)(combined risk)NT & Biochemistry= 1:109
  Background risk of tris. 13+18 = 1:1433
  Adjusted risk of tris.13+18NT = 1:6218
  Biochemistry= 1:6375
  (adjusted risk of trisomy 13+18)(combined risk) NT & Biochemistry = 1:27670
  لطفا" تفسیربفرمایید .خیلی نگرانم.با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پرخطر است و دو کار می توانید انجام دهید یا یک تست تشخیصی (آمنیوسنتز) انجام دهید و یا بگذارید در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  85 درصد در محدوده پر خطر ؟ !!! واقعا" درست متوجه شدم؟

  جواب:
  اگر ریسک تان، 1:109 درست نوشته باشید در محدوده پرخطر می باشد.
 • سئوال:
  دکتر من متوجه نشدم برای من در محدوده پرخطره یا کم خطر؟ درست نوشتید یا اشتباه تایپی بوده؟ آخه من که سونو رفتم دکتری که سونو گرفت همون جا گفت تو سونو نشون می ده هیچ مشکلی نداره. تو آزمایشو نمی دونم.

  جواب:
  اگر ریسک تان، 1:109 درست نوشته باشید در محدوده پرخطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  سن مادر:36
  gestational age(week+day)=11+3
  CRL=48mm
  NT=1.8mm
  FBHCG=20
  PAPP-A=1481
  TRISOMY 21: 1:146
  TRISOMY 18: 1:311
  TRISOMY 13: 1:372
  لطفا" تفسیربفرمایید .خیلی نگرانم.با تشکر

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پرخطر است و دو کار می توانید انجام دهید یا یک تست تشخیصی (آمنیوسنتز) انجام دهید و یا بگذارید در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام

  خواهشمند است نتیجه ازمایش غربالگری سه ماهه اول من رو تحلیل بفرمایید
  nt : 1.2 mm
  age: 29
  trisomy 21 1:7162
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy13 <1:30000
  با سپاس از همراهی شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام.من ماه دوم بارداری ازمایش خون دادم و دکترم تشخیص دادمشکل تیرویید دارم.ازمایشوتکرارکردم.دکتر جراح تیرویید تشخیص دادمشکلی نیست.تکرار ازماشو به دکترزنان نشون دادم باز گفت مشکل داره.به دکترغددنشون دادم تشخیص کم کاری داد.روزی نصف قرص لووکسین.tsh از 3.2 به 4.7 رسیده.از هفته 14 شروع به خوردن قرص کردم.خواستم بدونم قبل اینکه شروع به خوردن قرص بکنم تواین مدت ایاصدمه ای به جنین نرسیده؟ممنون

  جواب:
  نگران نباشید ولی دارویتان را طوری تنظیم کنید که سطح TSH به پایین 2.5 برسد.
 • سئوال:
  باسلام من ۲۳سالمه وهفته ۱۹بارداریم سونویnt,۴/۲بعدآزغربالگری انجام دادم گفت تریزوی ۲۱مشکل داره بعدآمینوسنتزانجام دادم جوابش که اومد گفت مشکلی نداره اکوی جنین هم انجام دادم گفت قلبش هم مشکلی نداره بنظرتون بازم جای نگرانی هست یا خیالم راحت باشه توروخداجوابموبدید,

  جواب:
  نگران نباشید ولی مواظب فشارخون ، میزان مصرف نمک و عفونت های ادراری باشید.
 • سئوال:
  سلام
  من غربالگری 3 ماهه اول را در مرکز شما انجام دادم که نتیجه اش بدین ترتیب است لطفا نظرتون رو بهم بدین و اینکه غربالگری مرحله دوم را باید انجام دهم یا خیر چه پیشنهادی میکنید ممنون....
  T21 prior risk 1:910
  T18 prior ris 1:10217
  T13 perior risk 1:24741
  FBHCG 35.00
  PAPP 1985

  trisomy21 1:1688
  Trisomy18 1:30000
  Trisomy13 1:30000

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  سلام جواب ازمایش من negative screen هم درموردسندروم داون وهم درمورد trisomy18/13 میباشد.یعنی ریسک پایین؟

  جواب:
  بله
 • سئوال:
  سلام
  ممنونم از جوابتون فقط خیلی نگران شدم دکتری که پیشش میرم تستم رو دید و گفت مشکلی نداره فقط غربالگری مرحله دومم انجام بده ولی هیچ تاکیدی نکرد و گفت اگه دوست داری انجام بده ولی گویا نظر شما چیز دیگری است با توجه به اینکه من دراواخر هفته 15 هستم این تستی که گفتین در هفته 15 باید انجام بشه چیه اگه میشه واسم توضیح بدین که این تست واسه چیه خیلی نگران شدم ممنونم.....هنوزم میتونم انجام بدم 15 این ماه برام غربالگری مرحله دوم را نوشته یعنی هفته 16 میشه که باید انجام بدم حالا این تستی که شما میگین چیه حتما باید انجام بدم اگه یکم بیشتر توضیح بدین که مشکلم چیه...

  جواب:
  در همان هفته 16 انجام دهید و نگران نباشید برای بدست آوردن اطمینان بیشتر این توصیه به شما شده است.
 • سئوال:
  سلام . نتیجه آزمایش غربالکری 3ماهه اول به شرح زیر است. 31 سال سن دارم و بارداری اول است . لطفا ریسک من را بفرمایید . ممنونم
  Previous NDT: none
  Pervious downs:none
  Prev.pre-eclampsia:not reported
  Insulin dependent diabetes:none
  Smoker:no
  Materbal age:32
  CRL:55mm on 15/03/08
  Gestation at date of sample:12w+2d
  Weight:82
  Nuchal measurement:1.6mm 1.29 mom
  PAPP-A level:1096miu/l 0.50 mom
  FreeB-hcg level:24.44 iu/l 0.75mom
  Fetal nasal bone:present
  Screening result:screen negative
  (Risk of downs: 1 in 7.700(at term)
  comment: downs risk due to maternal age alone is 1 in 670
  comment: not in the high risk category for trisomy 13
  comment: this test doess not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید.جواب غربالگری من در 12 هفته به صورت زیر میباشد. لطفآ راهنمایی کنید
  gestational age:11 weeks 6 days
  from crl of 49.0 mm on 19/04/15
  maternal age at term :30.4 years
  maternal weight:60.0kg
  maternal race:persian
  maternal histori:
  gestation:singleton
  screening status:lnitial sampe
  para/gravida:0/1
  papp-p 12.70 mom 1.02
  free b-hcg 47.8 mom 1.26
  nt 1.7mm
  nb present
  down synrom 1:4610
  age alon 1:925
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام کسی ک آزمایشات غربالگری مرحله ی اول را انجام داده باشه شامل آزمایش خون و سونوگرافی و جزء دستهدی پرخطر باشه حتمن جنینی با سندروم داره و باید سقط بشه؟

  جواب:
  خیر، مقاله غربالگری سه ماهه اول را دقیق بخوانید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا نتیجه سنو و ازمایشم رو تفسیر کنید سن 27
  NT:2.8,FHR:160,BPD:21.5,CRL:67(13W1d),cl:32
  PAPP_A 5969.00 mom1.83
  Free_Hcg 16.0iu/L mom0.65
  Nt 2.8mom1.84
  Down syndrome 1:5970
  Age alone1:1120
  Equivalet age risk <15.0
  Trisomy18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. ولی کمی این ریسک (Down syndrome 1:5970) برایم مشکوک هست. مجدد چک اش کنید.
 • سئوال:
  توروخدا زود جوابمو بدین کسی ک بهش گفتن در محدوده ی ریسک بالاس البته در مرحله ی سونوگرافی Ntو آزمایش خون بعنی تا چ درصدی احتمال داره جنینه اش سندروم داشته باشه و مجبور بشه بچه اشو سقط کنه؟

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید لطفا جواب غربالگری سه ماهه اول را تفسیر نمایید با تشکر
  سن 34و وزن 73و بارداری اول هفته 12
  CRL=63MM
  BPD=19MM
  حجم AF طبیعی است
  جفت قدامی و طبیعی است
  پرزانتاسیون متغیر است
  NBنرمال رویت شده
  NT=1.7MM
  PAPP-A=12.10UJ/ML 0.74
  FREEB-HCG =49.4ng/ml 1.67
  NT=1.7mm 1.05
  down syndrome=1:1.70
  age alone1:446
  Eguivalent Age Risk 29.1
  Trisomy 18/13 1:99000
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با عرض سلام
  امکانش هست آزمایش به آزمایش من هم یه نگاهی بندازین
  ممنون میشم چون دوتا دکتر متفاوت از هم تفسیرش کردن منم نمیدونم کدومش درسته ازتون خواهش میکنم
  Date of birth:92/05/20
  Lmp:15/01/16
  Edd:15/10/23
  Date of sample:15/04/13


  Previous ntd:none
  Previous down's:none
  Prev.pre-eclampsia:no
  Insulin dependent diabetes:none
  Smoker:no
  Maternal age EDD:23years
  Scan measurement(CRL):58mm on 15/04/12
  Gestation at date of sample:12 weeks 3 days(by dates)
  12 weeks 3 days(by CRL scan)
  Gestation used:scan estimate(CRL)
  Weight:62kg
  Nuchal measurement:1.33mm ;1.00mom
  PAPP-A level:4945miu/L ; 1.59 mom
  FreeB-hCG level:43.85 iu/L ; 1.10 mom

  Screening result:screen negative
  Risk of down's:less than 1 in 20000(at term)
  Down's risk due to maternal age alone is 1 in 1,400
  Not in the high risk category for trisomy 18
  Not in the high risk category...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و احترام 27 ساله هستم و در هفته 17 ام بارداری می باشم و بارداری اولم است .آزمایش غربالگری سه ماهه اول و سونو ان تی را انجام نداده ام لطفا راهنمایی بفرمایید الان می توانم انجام دهم ؟
  فقط در هفته دهم بخاطر لکه بینی ای که داشتم و سونو گرافی انجام دادم نوشته شده ضربان قلب جنین طبیعی است و CRL=31/5 mm

  جواب:
  سریعتر با صلاحدید پزشکتان غربالگری مرحله دوم را انجام داده و جوابش را برایم بنویسید.
 • با سلام و تشکر
  از پاسخگویی شما خدا به شما خیر دهد
  با آرزویی توفیق الهی
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از پاسختان
  ببخشید وقتی به دکتر مراجعه کردیم گفتن دوباره آزمایش رو تکرار کنیم آیا نیاز هست یاخیر
  با تشکر

  جواب:
  منظور پزشک تکرار آزمایش بود یا انجام مرحله دوم در هفته 15؟؟؟؟
  • سئوال:
   با سلام و تشکر از پاسختون
   دکتر بهم گفت که این محدوده خطر است و این آزمایشات و برام نوشت
   APP
   HCUTT
   U-E3
   IU..A
   TSEquta
   ببخشید نتوانستم دست خط دکترو خوب بخوانم

   آیا این آزمایشات را انجام بدهیم یا خیر

   آزمایشات هفته 15بارداری شامل کدام

   آزمایشات می شود

   برای اول خردادماه هم یه سونوگرافی از سلامت

   کامل جنین نوشته که باید انجام بدهیم

   با تشکر ببخشید اینهم تصویر عکس غربالگری سه ماهه اول

   http://uupload.ir/files/ixol_عکس۰۹۱۷.jpg

   جواب:
   کواد مارکر همان تستهایی هست که پزشکتان نوشته و در هفته 15 باید انجام دهید. فقط باید در همان آزمایشگاهی که سه ماهه اول نوشته شده هست انجام شود تا بتوان ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود.
 • خیلی ممنون
 • سئوال:
  باسلام
  من در هفته 13بارداری هستم
  لطفا آزمایش سلامت جنین را تفسیر کنید
  t21:1:1321
  t:18:15299
  t:13:1:36303
  fbhcj:163ng /mg
  papp:9822mu /l
  crl:64mm

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  من آزمایش غربالگری سه ماه اول رو در مرکز نیلو انجام دادم که هم چیز خوب بود و درصد احتمال 1 به 14000 بود ولی سونو NT رو در مرکز پردیس نور انجام دادم که متاسفانه تیغه بینی رو مورد بررسی قرار نداده است ولی بقیه موارد خوب بوده است به نظر دکترم هیچ خطری وجود نداره و احتیاج به غربالگری دوم وسوم نیست و فقط یک سونوگرافی آنومالی در ماه آینده باید انجام بدهم ولی خودم خیلی مضطربم و به نظر شما باید غربالگری دوم و سوم یا تست آمونیو سنتز رو انجام بدم یا خیر
  با سپاس از راهنماییتون

  جواب:
  سن تان اگر زیر 35 سال هست فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 16 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام و خسته نباشید.
  لطفاً جواب آزمایش من رو هم بدید.
  جواب آزمایش سه ماه بارداری
  calculated risk
  trisomy21 <1:29334
  trisomy18 <1:30000
  trisomy13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% در دو مرحله ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  خسته نباشید از سایت خوب شما من در پیام قبلی فراموش کردمnt رو بنویسم .
  Nt:2.5
  Condition background risk adjusted risk

  Trisomy 21 1:1058 1:927
  Trisomy 18 1:2641 1:5931
  Trisomy 13 1:8268 1:20000

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  سلام
  37 ساله و دوقلو باردار هستم در تست سه ماهه اول غربالگري در يك آزمايشگاه ريسك پايين و در تست سه ماهه دوم در آزمايشگاه ديگر ريسك بالا گزارش شد آيا نياز است آزمايش دوم را در محل اول تكرار كنم و يا روش ديگري بجز روش آمينوسنتز براي تركيب دو روش وجود دارد
  با تشكر

  جواب:
  آزمايش دوم را در محل اول تكرار کنید و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب آزمایش و سونوگرافی من در هفته 12 و 6 روز بارداری را تفسیر کنید با تشکر
  PAPP_A: 13.9 MOM:0.84
  free B-hcg: 43.9 MOM: 1.44
  NT: 1.7 MOM:1.34
  NB: present
  Down Syndrome: 1:4580
  Age alone: 1:1130
  Equivalent age risk <15.0

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باسلام 29 سالمه و 11هفته و 5 روزه باردارم .میخواستم سونوی nt منو تفسیر کنید.خیلی نگرانم.ممنون
  crl=51.3
  nt=1.2mm
  fetal heart rate=177 bpm
  condition backgroumd risk adjusted risk
  trisomy 21 1:642 1:3211
  trisomy 18 1:1471 1:4459
  trisomy 13 1:4641 1:4487

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  presentation:variable
  placenta:posterior
  bpd:17
  hc:58
  crl:58.2
  12w 2d
  nt:1
  nasal bone:notlooked for
  present(3mm)
  absent
  not able to be visualised for technical reasons
  heart:not examined
  right ovary: a corpus lotheal cyts 21mm is shown in right adnexal
  left ovary :normal morphology

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام، من ٣٦ سالمه ساكن كانادا و در هفته ٨ و روز ٥ بارداري دوقلويي به روش icsi هستم. براي تست غربالگري در هفته ١٠ درخواست harmony nipt داده شده كه تريزومي ٢١و١٨ و ١٣ بعلاوه sex chromosome condition مشخص ميشود. به نظر شما دقت اين روش در مورد شناسايي اين سه مشكل ژنتيكي خوب است و در مورد دوقلويي جواب مي دهد. با تشكر

  جواب:
  بله در حدود 98% می باشد. در دو قلویی هنوز بعضی منابع این تست را معتبر نمی دانند و بعضی دیگر قبول دارند.
 • سئوال:
  سلام ۳۲سالمه و ۱۲هفته باردارم .میخواستم سونوی nt منو تفسیر کنید.خیلی نگرانم.ممنون
  crl=53.6
  nt=1.5mm
  fetal heart rate=175 bpm
  condition backgroumd risk adjusted risk
  trisomy 21 1:427 1:482
  trisomy 18 1:992 1:19831
  trisomy 13 1:3124 1:3741
  free bhcg:75.1IU/L (1.593 MOM
  PAPP-A: 1.710 IU/L (0.453 MOM
  اقای دکتر تو را خدا تفسیر ازمایش مرا هم بفرمایید خدا به شما سلامتی دهد۰

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام من برای سونو غربالگری سه ماهه اول مراجعه کردم 14هفته و4روزم بود برای ازما یش هم به مرکز شما مراجعه کردم که گفتن برای ازمایش سه ماهه اول دیگه دیر شده چند روز دیگه برای ازمایش سه ماهه دوم مراجعه کن میخواستم بدونم حالا که ازمایش سه ماهه اول انجام ندادم ازمایش سه ماهه دوم ارزشی داره که انجامش بدم واین که باید برای انجام ازمایش دوباره سونوگرافی بدم یانه؟ این هم جواب سونوگرافیم لطفا تفسیرش کنید.
  میزانA.Fدرحدعادی است
  در بیومتریBPD=26mmوAC=81mmوCRL=86mmسن جنین برابر با14Ws4Dsاست.
  Brain Hemisphسیمتریک وقرینه است
  N.Tبرابر با1.93mmدرحد عادی است
  IT رویت شد.ستون فقرات طبیعی...

  جواب:
  قدرت تشخیص مرحله دوم 5 درصد کمتر از مرحله اول هست ولی از آنجائیکه سونوی NT انجام داده اید و نرمال هست این اختلاف کمتر هم می شود.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب آزمایش منو تفسیر کنید
  Pappas a 10Jul. Mom2.89
  Fancy 64.41. Mom2.07
  NT 1.10 MMM
  Nb. Present
  Down syndrome 1:10600
  Age alone. 1:314
  Equivalent age risk <15
  Trisomy 18/1 3. 1:99000
  نمودارها
  Down syndrome.
  Serum screen 1:10600
  Age only : 1:314
  Trisomy
  Serum screen 1:99000
  Background risk. 1:2092
  The risk of down syndromes is less than the screening cut off
  Only biochemistry risk for Ds=1:1396
  The risk of trisomy 18 is less than the screening cut off

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام 29 سالمه غربالگری سه ماهه اول در هفته سیزدهم انجام دادم crl72میلی nt3 میلی nbقابل مشاهده است .تریزومی 18=1:10000> و تریزومی 21 =1:3302 میباشد قلب جنین 160.آیا ان تی من مشکل داره؟ خواهشا پاسخ بدهید مرسی

  جواب:
  این میزان NT بستگی به سن تان دارد اگر بالای 35 باشید باید آمنیوسنتز کنید ولی اگر پایین 35 باشید کواد مارکر را در هفته 15 و آنومالی اسکن را در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  یعنی بچه من سالم نیس آقای دکتر برای تریزومی ها تو منطقه کم خطره .تو سونو هم نوشته آنومالی ماژور جنینی تا این سن از حاملگی دیده نشد.خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید به جواب سئوال قبل تان دقت کنید.
 • سئوال:
  با سلام من ٣٣ سال دارم
  بارداري دوقلويي طبيعي دارم و آزمايش غربالگري نوبات اول به شرح زير است :
  Down syndrome 1:1170
  Trisomy 18/13 1:99000
  Papp-p 17.10 iu/l
  F-Bhcg 207.3 iu/l
  Fetuse a: Crl: 66.0 nt: 1.8 mom: 1.84
  Fetuse b: Crl: 67.0 nt: 1.6 mom: 1.62
  چيزي كه نگرانم كرده غربالگري دومه كه مقادير به أين صورته:
  Down syndrome 1:188
  Open spina bifida 1:7370
  Afp 103.0 iu/ml
  Ue3 6.30 ng/ml
  Hcg 78.6 iu/ml
  Dia 566.0 pg/ml
  آيا نتايج نرمال هست؟ دكتر گفتن ٩٩٪ سالمن و احتياطي به أمنيوسنتز نيست ولي تصميم رو بمن واگذار كرده،

  جواب:
  اگر هر دو را در یک آزمایشگاه انجام داده اید از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید.
 • سئوال:
  age 28.2
  previous ntd none
  previous downs none
  prev pre- eclampsia no
  insulin dependent diabetes none
  smoker no
  crl 58 mm
  12w 5d by dates
  12w 2d by crl
  Weight 52kg
  nt 1mm 0.78 mom
  papp-a level 3466.8 mtu/l 0..97 mom
  free B-hcg 15.3 ng/ml 0..28 mom
  fetal nasal bone present
  risk of down less than 1 in 20000
  downs risk due to maternal age alone is 1 in 1200
  not in the high risk category for trisomy 18 risk ^ 1 in 100
  Not in the high risk category for trisomy 13 risk ^ 1 in a 100
  this test dose not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks
  ضمن عرض سلام و تشکر در صورت امکان آزمایش من را تفسیر نمایید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم در هفته 15 تست کواد مارکر انجام شده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان انجام شود.
 • سئوال:
  با سلام من امروز وارد هفته 7 بارداری شدم ، میخواستم بدونم برای آزمایش غربالگری چه روزی اونجا باشم؟
  که بهترین روز برای آزمایش باشه؟
  من 32 سالمه

  جواب:
  بین 0+12 تا 3+13 هفتگی بهترین زمان می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  دیده شدن یا نشدن NB در سیزده هفته و سه روز چقدر روی ریسک سندروم دان تاثیر میزاره؟
  اخه من سونو رفتم NT=1.4 بود اما NB رو ندید
  وقتی جواب آزمایش رو گرفتم ریسک سندروم رو 1:15800 زده بود من 29 سالمه و BCH=56 , PAPPA=8400 شده بود
  یه چیز جالب... من خودم متوجه شدم که در جواب آزمایش NB=PRESENT زده بود و وقتی به آزمایشگاه گفتم قبول کردند که اشتباه زدن و واقعا متاسف شدم که یه آزمایش خصوصی همچین اشتباهی بکنه و بعد از اصلاح سندروم دان شد 1:127 یعنی اینقد NB تاثیر داره؟؟ دکترم گفت هفته 16 برو سونو آنومالی اگه NB رو دید لزومی نداره آمینو بری

  جواب:
  مارکر NB، مارکر خیلی قوی در ارزیابی ریسک سندرم داون می باشد ولی امروزه توصیه می شود اگر در سه ماهه اول دیده نشد اهمیتی نداشته و در تعیین ریسک دخیل نشود ولی در هفته 15 تا 16 مجدد چک شود که در این مرحله باید دیده شود.
 • سئوال:
  Crl  54
  Nt  1.43
  Fhr 161
  Cersvix 38
  T21  1:536
  T18  1: 20000
  T13   1:20000
  Free B HCG (60.7 IU/L)  1.409 MOM
  PAPP - A (1.200 IU/L) 0.447 MOM
  Age 36
  12w + 1d
  لطفا تفسیر نمایید.باسپاس

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم در هفته 15 تست کواد مارکر انجام شده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان انجام شود.
 • سئوال:
  باسلام 24سالمه وتست غربالگریرو در هفته 14 انجام دادم
  AFP. 3:45
  NTDs. 1:7
  امروز که رفتم دکتر بهم گفت چیزای دیگش خوبه فقط NTDsبالاس در ضمن سونوگرافیمم گفت عالیه هیچ مشکلی نداره Nf2/9 ازدواجمونم فامیلی نیست بچه دوممه ولی گفت برم مشاور ژنتیک ممنون میشم راهنماییم کنید که خطر داره یا نه

  جواب:
  مشاوره ژنتیک را انجام دهید تا علت افزایش AFP مشخص شود.
 • سئوال:
  سلام.من یه مشکلی برام پیش اومده خواهش میکنم کمک کنید.
  من 13 هفته و 5 روز رفتم سونوی ان تی .فقط دکتر یه کم مشکوک حرف میزد.گفت تیغه بینی و استخون پشت گردن کامل مشاهده نمیشه.گفت شاید طرز قرار گرفتنش درست نباشه.
  گفتم مشکلی هست گفت نه فعلا امروز برو غربالگری چیزی نیست.
  رفتم غربالگری جوای غربالگری رو نشون دکتر دادم گفت همه چیز نرماله.پس ه نظرتون مشکل چیه؟آیا مقدار ان تی بالاست؟
  اینم جواب سونو
  حفره رحمی حاوی یک ساک حاملگی است که درون ان یک جنین زنده با fhr طبیعی مشاهده میشود
  که بر اساس crl =76mm bdp=24 fl=11
  سن حاملگی 13 هفته و 5 روز
  پرزانتاسیون جنین سفالیک و وضعیت جفت...

  جواب:
  عدد NT و وجود NB را برایم بنویسید.
 • یادم رفت بگم من 31 سالمه و اولین باداریمه.با تشکر
 • ببخشید ها البته نمیدونم نتایج غربالگری رو درت نوشتم یا غلط اینطرف هم نوشته

  trisomy 21 1:2300
  trisomy 18 1:30000
  trisomy 13 1:30000
 • سئوال:
  سلام لطفا تفسیر بفرمائید با تشکر فراوان
  previous ntd: none
  previous downs: none
  prev pre- eclampsia: no
  insulin dependent diabetes: none
  maternal age at EDD: 27
  smoker: no
  scan measurement (CRL): 63mm
  12w 5d by dates
  Gestation at date sample:12weeks 5 days by crl scan
  Weight: 77kg
  Nuchal measurement: 1.6mm 0.99 mom
  papp-a level 3611 miu/L 1.18 mom
  free B-hcg level: 34 ng/ml 0.91 mom
  interpretation
  screening result: negative

  risk of downs: less than 1 in 20000 (at term)

  comment: downs risk due to maternal age alone is 1 in 1200
  not in the high risk category for trisomy 18 (risk < 1 in 100)
  Not in the high risk category for trisomy 13 (risk < 1 in 100)
  this test dose not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks
  ضمن

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باسلام ,من برای غربالگری سه ماهه اول ازمایش خون انجام دادم ولی سونو Nt رو نتونستم به علت پوزیشن نامناسب جنین انجام بدم حتی سه روز رفتم واسه سونو بازم پوزیشنش نامناسب بود,تروخدا بگید چه کنم خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید ولی سعی کنید تا یک هفته از آزمایش خون این سونو انجام شود. روز انجام سونو هم صبحانه کامل بخورید.
 • سئوال:
  باسلام
  س: با توجه به خطرات آمينوسنتز، انجام تست cff dna به جاي آمينو سنتز را پيشنهاد مي كنيد؟
  ج: مشخصات کامل خودتان به همراه ریسک تست های غربالگری و سونویتان را برایم بنویسید.

  س: و چه مراكزي در ايران اين تست را انجام مي دهند؟
  ج: چند آزمایشگاه از جمله آزمایشگاه خودمان این تست را انجام می دهیم.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید لطفا تفسیر نمایید.با تشکر
  غربال اول
  age :29


  T18 1:99000
  DS 1:2280

  غربال دوم

  T18 1:73500
  OSB 1:19200
  DS 1:367

  در هر دو بار نوشته شده the risk of down syndrom is less than the screening cut-off .

  اما چرا ds در غربال دوم بیشتر از غربال اول شده.
  غربال اول در 11 هفته و سه روز و غربال دوم در 15 هقته و 4 روز ، انجام شده است.

  اگر امکان داره زودتر جواب بدید.

  جواب:
  اگر هر دو در یک آزمایشگاه انجام شده بخواهید که پروتکل سکوئنشیال برایتان انجام شده و ریسک اش را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم تست غربالگری 3 ماهه اولم رو اگه براتون امکان داره تفسیرش کنید:
  PAPP-A 4942.00 mlU/L 1.69 MoM
  free B-hCG 55.4 lU/L 1.70 MoM
  NT 1.4mm 0.92 MoM
  NB Present
  Down Syndrome 1:41800
  Age alone:1.1430
  Equivalent age Risk <15.0
  Thrisomy 18/13 1:11944
  DOWN SYNDROME Screen negative
  the risk of down syndrome is less than the screening cut- off.
  Thrisomy 18/13 Screen negative
  the risk of thrisomy 18 is the less than the screening cut-off.

  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  تو سونوی من فقط عدد nt بود که 2/9 بود

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را هم برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام. میخواستم آزمایشموتفسیرکنین
  من19سالمه توهفته12هستم آزمایش غربالگری سه ماه اولودادم
  PAPP-A:2281.00miu/L 0.89MoM
  free-hCH:46.0iu/L 0.98MoM
  NT:1.6mm 1.32MoM
  NB:Present
  Risk Assessment(at term(
  Down syndrome 1:22500
  Age alone 1:1550
  Equialent Age Risk >15.0
  Trisomy18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام ممکنه نظرتونو در مورد سونوی غربالگری من بگید؟
  در بررسی به عمل آمده یک ساک حاملگی با جایگزینی طبیعی در داخل رحم مشاهده شد. حدود ساک حاملگی طبیعی است. در داخل ساک حاملگی یک جنین با ضربان قلب طبیعی دیده شد.FHR=162 جایگزینی جفت ناحیه قدامی رحم و به صورت Partial previa است. سن حاملگی بر اساس CRL=53mm برابر 12 هفته می باشد.تصویری به نفع هماتوم ساب کوریون دیده نمی شود. در آندکسها ضایعه پاتولوژیک مشاهده نشد.میزان NT حداثر طبیعی و برابر2.5mm است. استخوان بینی تشکیل شده است. طول سرویکس طبیعی و برابر 35mm است. دهانه سرویکس مسدود می باشد.
  در ضمن دکتر برای من آزمایش خون...

  جواب:
  سریعأ آزمایش خون را نیز انجام داده و ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  نمیدونم ریسک تریزومی کدومه حالا اینم نوشته بود شما بهتر میدونید کدوم درسته
  trisomy 21 1:2300
  trisomy 18 1:30000
  trisomy 13 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسکتان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام میخواستم درخواست کنم نتیجه ازمایش سه ماه اول بارداری من تفسیر بشه
  با تشکر
  سن مادر 28
  Nt : 1mm
  Screen negative
  Risk of downs 1 in 7100)at term)
  Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1100
  Not in high risk category for trisomy 18 : risk <1in 100
  Not in high risk category for trisomy 13 : risk<1 in
  100
  This test doesnot screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks

  من سنندج هستم و واقعا نمیدونم لازمه برای تست سه ماهه دوم غربالگری به تهران بیام!؟ یا به اینجا اعتماد کنم!؟
  لطفا راهنمایی کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط در هفته 15 یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی جنین انجام بدهید.
 • سئوال:
  با سلام
  25 سالمه تو هفته 11 هستم و هفته بعد سونویnt دارم،با توجه به اینکه پارسال یک بارداری سندروم داون داشتم و از طریق آمینوسنتز در آزمایشگاه شما مشخص شد و ختم بارداری داده شد اینبار آزمایش غربالگری رو انجام بدم یا نه فقط آمنیوسنتز انجام بدم؟
  و اینکه خدای ناکرده احتمال داره این اتفاق دوباره بیفته؟چند درصد احتمالش هست؟
  ممنون

  جواب:
  ابتدا تست های غربالگری را انجام دهید. فقط کمتر از 3% سندرم داون ها منشاء ژنتیکی در والدین دارد و در بقیه خانمها فقط یک درصد ریسک سندرم داون در بارداریهای بعدی افزایش می یابد.
 • خواستم بینهایت از اینکه پاسخ سوال های ما رو، با حوصله می دید، تشکر کنم و بگم حتما براتون دعای خیر داریم ، ارزو میکنم در ارامش کامل باشید چون باعث ارامش ما میشید

  موفق و دلشاد باشید
 • سئوال:
  باسلام
  سن من36میباشد جواب آزمایش من بصورت زیر است
  Age at term(years) 36.2
  T21 prior risk 1:330
  T18 prior risk 1:3656
  T13 prior risk 1:9689
  FBHCG 28.00ng/ml 0.80
  PAPP-A 4031mU/l 1.76
  nt 1.7
  nb present
  Trisomy 21. 1:3613
  Trisomy 18. <1:30000
  Trisomy. 13 <1:30000
  لطفا جواب را تفسیر کنید و آیا نیاز به آمینو سنتز می باشد؟ممنون میشم اگه راهنمایی نمایید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  جواب تست من به شرح زیره خواهشا" راهنمایی کنید:
  NT:0.9
  NB:present
  PAPP-A results: 5.10ug/ml mom:0.39

  b-hcg 42.7 0.84
  سن :27 سال
  سن بارداری 12 هفته
  وزن :58.5

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام
  سن من30سال و 7 ماه میباشد جواب آزمایش من در آزمايشگاه نيلو بصورت زیر است
  Age at term(years)31.2
  T21 prior risk 1:831
  T18 prior risk 1:9313
  T13 prior risk 1:22672
  FBHCG 28.00ng/ml 1.17
  PAPP-A 4031mU/l 1.98
  nt 1
  nb not examined
  Trisomy 21. 1:25814
  Trisomy 18. <1:30000
  Trisomy. 13 <1:30000
  لطفا جواب را تفسیر کنید و آیا نیاز به آمینو سنتز می باشد?ضمنا سن بارداري هم 12+5 بود. ممنون تورو خدا سريعتر جواب بديد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • مجید
  6 روز پیش
  سئوال:
  با سلام.
  .لطفا این آزمایش را تفسیر کنید.
  age at term(years)39
  t21 prior risk :1:163
  t18:prior risk:1;1849
  t13prior risk:1:5122

  gestaional age biochemistry:12w,4days

  fbhcg 30.00
  papp-a 2853
  crl:57.5mm
  nuchal translucency:085

  nasal bone: peresent

  calculated risks(at term

  trisomy 21:1:3513
  trisomy18:1:30000
  trsomy 13:30000
  )

  لطفا راهنمایی بفرمایید .آیا نیاز به امینو سنتز می باشد ؟ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  ميشه لطفا ازمايش غربالگري نوبت اول من را تفسير كنيد.خيلي نگران هستم ممنون
  age :37
  gestational age 12 week
  crl :46 mm
  nt :1.9 mm 1.84MoM
  PAPP-A 3.70 iu/l 1.39 MOM
  free b-hcg 32 ng/ml MOM1.84
  down syndrome 1:2180
  age alone 1:205
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:34600
  nb:present

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من در ازمایشگاه خودتون ازمایش دادم
  سن 32 وزن 82.5
  T21 PRIOE RISK: 1:629
  T 18 p.risk: 1:7035
  T13 p.risk: 1:17470
  Trisomy 18: < 1:30000
  Trisomy 13: <1:30000
  ممنون میشم انالیز کنید

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 را برایم ننوشته اید.
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم تفسیر جواب آزمایشم رو برام بفرستید. خیلی نگرانم.آزمایش در آزمایشگاه نیلو انجام شده.
  FBHCG Value 26.00 corrected MoM 0.58
  PAPP-A 6714 corrected MoM 1.66
  TRISOMY 21 1:6132
  TRISOMY 18 <1:30000
  TRISOMY 13 1<30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام.
  ممنون میشم تفسیر این آزمایش را بفرمایید.
  سپاس

  http://uupload.ir/files/yr0j_ashampoo_snap_2015.05.21_11h01m40s_001_.jpg

  جواب:
  صفحه دوم که جوابتان در آن می باشد را برایم نفرستادید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید که مجدد مزاحم شدم من یادم رفت ریسک ها رو هم براتون بنویسم ریسک ها به این ترتیب می باشد:
  Age at term (years): 33.5
  AGE: 12W+4D
  T21 Prior Risk: 1:575
  T18 Prior Risk: 1:6434
  T13 Prior Risk: 1:16100
  اطلاعات سونوگرافی:
  NT: 1.85mm (normal at this age, 120-160BPM)
  MoM: 1.098
  NB: Seen
  Down syndrom prior realative risk: 1/383
  Trisomy 18 Prior realative risk: 1/891
  Trisomy 13 pror realative risk: 1/2556
  Calculared relative risk by this screening:
  Down Syndrom: 1/349
  Trisomy 18: 1/812
  Trisomy 13: 1/2556
  با تشکر فراوان از لطف شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد. در هفته 15 تست کواد مارکر را در همان آزمایشگاه اولیه انجام داده و سپس ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم گیری شود که آیا نیازی به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید:
  من در هفته دهم به دکترم مراجعه کردم و هفته بعدش یعنی درست یازده هفته و صفر روز منو واسه سونو و آزمایش خون سه ماهه اول معرفی کردند،ترسم اینه که آیا مشکلی هست که دقیقاً تو آغاز 11 هفتگی منو واسه غربالگری سه ماهه اول نوشته یا نه؟
  بارداری دوم
  سن:28
  ممنون میشم زودتر جوابمو بدین....

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان بین هفته 0+12 تا 3+13 انجام دهید بهتر است.
 • سئوال:
  سلام خیلی ممنونم که نتیجه آزمایش غربالگری منو تفسیر کردین فقط یه چیز خیلی نگرانم کرده با ابنکه غربالگری من نرمال بود چرا عدد nt من 2/9 بود؟ آخه نوشتین بالای 2/5 نرمال نیست...........

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان می توانید آنومالی اسکن و اکوکاردیوگرافی در هفته 18 تا 20 انجام دهید تا علت افزایش NT مشخص شود.
 • سئوال:
  باسلام از زحمتان لطفا اعداد نرمال در سو نو گرافی و آزمایش خون را برام بفرست اجرتان با خدا ...

  جواب:
  NT زیر 2.5 میلی متر
  ریسک تریزومی 21 بیشتر از 1:250 و ریسک تریزومی 18 و 13 هم بیشتر از 1:100
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید سن من 25 ونتیجه آزمایشم بدین صورت میباشد
  papp-a:1992.00mlul .77mom
  fre B-HCG 34.6 iul .84mom
  NT1.8 1.31mom
  risk Assesssment(at term(
  down syndrome 1.6880
  age alone 1.1290
  equivalent age risk <15.0
  trisomy18/13 1.99000
  ga11w6d
  پایین هم نوشته:
  the risk of down syndrome is LESS than the DOWN SYNDROME:screening cut-off

  TRISOMY18/13:the risk of trisomy18is less than the screening cut-off
  ممنون میشم تفسیرش کنید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  البته روی نمودار اینجوری نوشته:
  DOWN SYNDROME:
  serum screen:1.6880
  age only:1.1290


  TRISOMY 18/13
  serum screen:1.99000
  background risk:1.10585
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  خيلي خيلي ممنون بابت جوابي كه بهم داديد و من را كلي از نگراني دراورديد.
  ولي يك مساله شما جواب ازمايش من را داديد و گفتيد به احتمال ٨٥% در محدوده كم خطر هستم.ولي من امروز رفتم دكترم و ميگه با توجه به اينكه
  down syndrome 1:2180
  age only 1:205
  ازمايشات دوره دوم را هم بده و تازه سونو سه بعدي سلامت جنين و انومالي بدم.البته من به خاطر سنم كه ٣٧ سالم هست اصلا بابت ازمايشات نوبت دوم ناراحت نيستم ولي ميخوام ببينم من كه نبايد نگران باشم ديگه ؟ درسته؟
  دكترم داره به خاطر سن محكم كاري ميكنه؟
  در ضمن من يبار ديگه ازمايش ام را براتون ميفرستم.باز هم ممنون از زحمات شما

  age :37...

  جواب:
  بله این احتیاطهای بیشتر به خاطر سن تان هست که بهتر است انجام شود. چون یکی از مواردیکه باید مرحله دوم حتمأ انجام شود سن خانم می باشد که در هنگام زایمان بیشتر از 35 سال باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من در ازمایشگاه خودتون ازمایش دادم
  سن 32 وزن 82.5
  T21 PRIOE RISK: 1:629
  T 18 p.risk: 1:7035
  T13 p.risk: 1:17470
  Trisomy 18: < 1:30000
  Trisomy 13: <1:30000
  Trisomy 21: 1:5158
  NT: 1.7mm
  ممنون میشم انالیز کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باعرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم وقتی غربالگری سه ماهه اول در محدوده ی بی خطر باشه نیازی به انجام غربالگری مرحله دوم هست یانه؟
  اگه نیست چه آزمایشایی دیگه ای هست که باید حتما انجامش داد وچه زمانی؟
  باتشکر

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 به همراه سن تان و عدد NT را برایم بفرستید.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: