Loading...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  من در هفته 16 هستم آز غربالگری سه ماه اول انجام دادم متولد 1358 هستم لطفا منو راهنمایی کنید: hcg 23.0IU/I PAPP 0.410 (T21: 1:417 ) (T18: 1:664 ) (T13: 1: 1376)

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است در هفته 15 تست کواد انجام داده و پروتکل سکوئنشال برایتان انجام شود و بر مبنای آن قضاوت کنیم که نیاز به تست تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  سلام متاسفانه ازمايش غربالگري اول را انجام ندادم به دليل اينكه دكترم فراموش كرده بودند اما جواب سونوگرافي خوب بود ايا لازم است خودم درخواست تست امينيو سنتز بدهم؟

  جواب:
  اگر زیر 35 سال هستید و عدد NT زیر 2 بوده فقط یک کواد مارکر در هفته های 15 تا 17 انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجمام دهید. اگر نرمال بود نگران نباشید.
 • سئوال:
  با سلام.لطفا جواب غربالگری من را تفسیر کنید.
  TRISOMY 21 : 1:349
  TRISOMY 18 : <1:30000
  SLOS : <1: 30000
  NTDs : 1: 778


  AFP 45.8 IU / ml 1.69
  HCG 72.86 IU/ml 2.44
  UE3 4.8 ng/ml 1.73
  InhibinA 649 pg/ml 3.45
  Gestational age : 16W+ 1D
  Age at term 25.2
  علت بالا بودنhcg و ... چیه؟ آیا جای نگرانی داره؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  لطفا جواب تست غریالگری دومم رو که در آزمایشگاه نیلو در هفته ی پانزده و شش روز انجام دادم تفسیر بفرمایید. سن خودمم تازه وارد 27 سال شدم و وزنم 61 کیلو.
  T21RISK: 1:1209
  T18RISK: 1:13833
  AGE AT TERM: 27.5
  FBHCG:127.00-CORRECTEDMOM:3.17
  PAPP-A:1615-CORRECTEDMOM:0.62
  AFP:33.00-CORRECTEDMOM:0.98
  HCG:83.60-CORRECTEDMOM:2.54
  UE3:1.00-CORRECTEDMOM:0.71
  INA:350.00-CORRECTEDMOM:1.43
  GENERALFINDINGS:as in sosno report
  CRL:51/97MM
  NT:0/66MM
  NB:not examined
  CALCULATED RISKS (at term) :
  TERISOMY 21 : 1 : 601 (تو آزمایش دوم)
  TERISOMY 21 : 1 : 1491 (تو آزمایش اول)
  TERISOMY 18 : < 1 : 30000
  slos : < 1 : 30000
  Ntds:1:5335
  ممنون میشم از لطفتون اگر زود جوابم رو بدید حالا یا اینجا یا ایمیل؛ چون نگرانم (راستی من و همسرم دخترخاله پسرخاله هستیم و...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  من الان در هفته 23 بارداری هستم.آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو در هفته 12 انجام دادم و ریسک تریزومی 13 و 18 رو 1:51000 نوشته بود.ولی تا الان دکترم برای غربالگری سه ماهه دوم نفرستاده.
  آیا زمان غربالگری سه ماهه دوم رد شده؟
  یا اینکه نیازی برای این آزمایش ندیده؟ یا اینکه حتما باید این آزمایش انجام بشه؟

  ممنون از توجهتون

  جواب:
  نیازی نبوده
 • سئوال:
  سلام من درهفته 16+1بارداري و با سن 34 سال اين تست رو انجام دادم لطفاتفسيرش كنيد نگرانم
  terisomy 21:1:268
  terisomy 18:<1:30000
  slos:<1:30000
  ntds:1:8134
  afp:21
  hcg:48.8
  ue3:1.1
  inhibin A:255

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام. تست(غربالگری سه ماهه دوم) رو دادم و جوابش رو از آزمایشگاه خودتون گرفتم , ممنون میشم اگه جوابش رو تفسیر کنیدوازنگرانی من بکاهید.
  Age At term:34.2
  T21 Prior Risk:1:504
  T18Prior Risk: 1:5631
  Weight:64
  Gestational Age: 15w + 5D
  Determination Method: SCAN
  Twin: No
  IVF : No
  وبقیه همه No میباشند
  Value Unit Corecte
  AFP 62:00 IU/ML 1.94
  HCG 36.60 IU/ML 1.11
  UE3 1.30 ng/ml 0.96
  INA 176.00 pg/ml 0.74
  CALCULATED RISKS(At Term)
  Trisomy 21: 1:8426
  Trisomy 18: <1:30000
  SLOS:<1:30000
  NTDs: 1:401
  تمام نقاط داخل نمودار هم داخل محدوده سبز هست
  بازم ممنون

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  باسلام وعرض خسته نباشید،از اینکه به سوالات کاربران به دقت میپردازید صمیمانه سپاسگزارم، ممنون میشم اگه نتیجه ی غربالگری 17هفتگی من را تفسیر بفرمایید،خیلی نگرانم.
  AFP :76.8 MOM2.66
  uE3 :21.64MOM 1.76
  hCG :17730 MOM :0.67
  inhibin -a level:169.26 mom: 0.81
  screen result: screen positive
  reason : raised AFP
  risk of downs : less than 1 in 20000(at term)
  risk of ntd :1 in100
  risk of pre -eclampsia: 1 in 80
  comment : since a BPD was recorded . anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alone
  comment: down risk due to materrnal age alone is 1 in 1.400

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام، من 28 سال دارم و 25 ام مرداد 93 نتایج تست غربالگری مرحله دوم را از آزمایشگاه شما گرفتم. لطفا نتایج آزمایش را تفسیر کنید. خیلی نگرانم.
  T21 Prior Risk : 1:1060
  T18 Prior Risk : 1:11983
  Weight: 58Kg
  Gestational Age: 18W+6D
  Diabectic : No
  Twin : No
  Smoker : No
  IVF : No
  previous preeclampsia: no
  previous Downs child history : no
  Previous NDTs History : No
  AFP 71.0 MOM 1.30
  HCG 23.4 MOM 1.19
  UE3 3.30 MOM1.33
  INA 290.0 MOM 1.16
  CALCULATED RISKS:
  TRISOMY 21: 1:7946
  TRISOMY 18: 1:30000
  SLOS : 1:30000
  NDTs : 1:2235

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  سن بارداری من در سونوي nt دوازده هفته تمام و میزان nt برابر1.13 بود در ضمن پزشک برام آزمایش نوشت که نتیجه اش در زیر اومده میشه نتیجه این آزمایشو تفسیر بفرمایید:
  age : 36.4
  t21 prior risk : 1:315
  t18 prior risk : 1:3489
  t13 prior risk : 1:9294
  gestational age : 12w+1D
  weight(kg) :55
  trisomy21: 1:7726
  trisomy18 : 1:18969
  trisomy13<: 1:30000
  FBHCG: 19.7 ng/ml 0.37
  PAPP-A : 2686.4 mu/l 0.66
  و همچنین کو کاری تیروئید داشتم و هفته جهارم TSH 5.8بود و از اون موقه قرص می خورم که تو این آزمایش جوابش:
  TSH 1.98
  باتشکر
  ممنون میشم فرق t21 prior risk رو با trisomy21 بفرمایید.
  در ضمن براسه هفته دیگه آز AFP نوشته ، اون براچیه؟

  جواب:
  1- با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
  2- تیروئیدتان خوب است سعی کنید دوز دارو را ادامه دهید.
  3- t21 prior risk ریسک سن بیمار هست و ریسک بعدی ریسک تست غربالگری بیمار می باشد که ملاک قضاوت می باشد.
  4- رد اختلالات طناب عصبی
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید این جواب آزمایش کواد مارکرمن هست در هفته 16هنه رو مینویسم خواهش میکنم برام تفسیرش کنید.
  AFP:1.17
  HCG:1.19
  UE3:0.33
  Inhibin A:1.3
  TRISOMY2: 1:485
  TRISOMY18: 1:13571
  SLOS: 1:547
  NTDs: 1:3207
  T21prior risk: 1:1139
  T18 prior risk: 1:12938

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من هفته گذشته آزمایش غربالگری سه ماهه دوم را در آزمایشگاه شما نجام دادم و نتایج به این شرح است
  امکان هست برایم تفسیر کنید در چه محدوده ای هستم ممنون از محبتتون
  AFp 28.00 IUml 0.94
  Hcg 37.20 IUml 1.26
  Ue3 1.00 Ngml 0.74
  Ina 186.00 PGml 0.85


  Trisomy21 : 1:3929
  Trisomy18 : < 1:30000
  Slos : <1 : 30000
  Ntds: 1: 5943

  خواهش میکنم جوابم و بدید ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید و تشکر از توجهتان
  لطفا درمورد تفسیر آزمایش غربالگری من در هفته 18 + 2روز در سن 35 سالگی راهنمایی بفرمایید:
  MS-AFP = 47.7 iu/ml , 1.35Mom
  uE3 =19.46nmol/l , 2.36Mom
  total hCG= 16690 miu/ml , 0.87 Mom
  inhibin-A level= 134.14 pg/ml , 0.76 Mom
  risk of downs less than 1 in 20000
  risk of NTD: 1 in 6300
  risk of pre-eclampsia: 1 in 95
  comment: since a BDP was recorded anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alone.
  کامنت آخری چون نگرانم میکرد فقط اونو نوشتم.خیلی ممنون از وقتی که میگذارید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. این کامنت هم به معنای آن هست که گزارش BPD در سونو احتمال عدم وجود مغز را منتفی می کند.
 • سئوال:
  سلام
  این نتیجه تست منه:
  سن 27.3
  وزن 55
  gestational age 18+2
  afp 63.22 iu/ml corr.mom 1.76
  ue3 5.35 ng/ml corr.mom 1.28
  hcg 33404 miu/ml corr.mom 2.40
  tr.21 risk 1:1973
  age risk 1:977
  trisomy 18 is <1:10000

  تفسیر تون چیه؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 67% ریسک تان در محدوده کم خطر هست
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشین من باردارم در تاریخ 93/6/18 رفتم سونوگرافی دکتر گفت جنین در 14 هفته گی قرار دارد و برایم آزمایش غربارگری نوشت در تاریخ 93/6/19 این آزمایش و انجام دادم و امروز جواب ام را گرفتم براتون مینویسم ممنون میشوم کمک کنید اخه در حال حاضر به دکترم دسترسی ندارم و نگران هستم
  TRISOMY 21: 1:1333
  TRISOMY 18 : 1:15471
  Gestational Age :14w+1D
  طبق گفته سونگرافی NT :1 ml
  وزن خودم 84 کیلو و سن 25 ازدواج فامیلی
  البته خدارو شکر هیچ مشکلی ز لحاظ ژنتیکی در خانواده و اقوام وجود ندارد
  ممنون میشوم کمکم کنین لطفا

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  غربالگری اول:
  Down Syndrom 1:3910
  Age alon 1:1320
  Equivalent Age Risk <15.0
  Terisomy 18/13 1:7670
  ,
  PAPP-A 1821.00 mU/L, 0.68 MoM
  free B-hCG 33.7 Ng/mL, 0.68 MoM
  NT 2.3mm, 2.03 MoM
  NB: Present

  و غربالگری دوم:
  َAge at term: 26.1
  T21 Prior Risk: 1:1314
  T18 Prior Risk: 1:15211
  Weight: 75kg
  Gestational Age: 16W+3D

  AFP 11.83 lU/ml , 0.47
  HCG 40.85 lU/ml , 1.61
  UE3 3 ng/ml , 1.09
  Inhibin A 235 pg/ml , 1.40

  CALCLATED RISKS (at term:
  Terisomy 21: 1:470
  Terisomy 18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:8134

  PREECLAMPSIA SCREENING
  Individual`s overal likelihood ratio of developing peeclampsia is 0.65 times less than the one of a normal pregnant woman.

  Considering the incident rate of preeclampsia, individual`s risk of developing preeclampsia is 1:153

  باتشکر فراوان ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست
 • سئوال:
  سلام
  ۲۰سال سنمه و وزن ۹۵ و تو هفته ۱۷ و ۳روز ازمایش کوادمارکرو انجام دادم
  inhibin A 175
  A.F.P 25 mom 0.90
  B HCG 29.2 iu/ml mom 1.55
  unconjucated.steriol 2.8
  graf attached
  uE3 2.80 mom 0.98
  DIA 175.0 mom 0.95
  OSB 1:42600
  DOWN SYNDROME 1:4660
  AGE alone 1:1480
  Equivalent Age Risk <15.0
  trisomy 18 1:99000

  تفسیر ازمایشم چیه؟
  ممنون


  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام

  من 30 سال دارم. در 17w+ 1day بر اساس سونوگرافی،غربالگری سه ماهه دوم رو انجام دادم. ولی آزمایشگاه به من گفت نیاز به نمونه گیری مجدد دارید. دلیل شو نمی دونم؟! الان 21w+2days هستم. مجدد خون دادم. میشه به نتیجه تست اعتماد کرد یا دیر شده؟ لطفا مرا راهنمایی کنید خیلی نگران ام

  جواب:
  نگران نباشید تا 6+22 هفته هم این تست قابل انجام هست. علت تکرار تست را نگفتند؟
 • سئوال:
  سلام
  میشه نتیجه این آزمایشو تفسیر بفرمائید:
  age : 32.9
  t21 prior risk : 1:639
  t18 prior risk : 1:7157
  gestational age : 16w+5D
  trisomy21: 1:567
  trisomy18 : <1:30000
  slos: < 1:30000
  NTDs: 1:8134
  همچنین
  afp : 25.00 iu/ml 0.72
  HCG: 31.10 iu/ml 1.20
  Ue3 : 2.40 ng/ml 1.45
  INA:455.00 pg/ml 2.08
  و همچنین سنو غربالگری سه ماهه اول NTبرابر با 1.5 بوده است

  باتشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  جواب آزمایش سه ماهه دوم را لطفا تفسیر کنید
  Risk of dowen: less than 1in20000 (at term)
  Risk of ntd:1in3100
  Risk of pre-eclampsia:1in130
  Comment:downs risk due to matemal age alone is1in1200
  Comment:not in the hight risk category for trisomy 18 (risk<1in100(
  comment: not in the high risk category for slos(risk<1in100
  Comment: since a BPD was recorded anen cephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alon
  باتشکر خیلی نگرانم لطفا پاسخ دهید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام اگه میشه جواب زود لطفا
  age at term : 28.7
  t21 prior risk :1:1100
  t18 perior risk : 1:12467
  weight :57
  gestational :15w + 5d
  afp 34:00 0.98
  hcg 31.30 0.89
  ue3 2.50 1.79
  ina 247:00 0.96
  trisomy 21: 1:9683
  trisomy 18: <1:30000
  slos :<1 :30000
  ntds 5322


  مرسی


  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • زهرا معتمدی
  شنبه 26 مهر 1393 - 23:29
  سئوال:
  سلام ازسایت بسیار خوبتون تشکر می کنم . اگر امکان داره آزمایش منم تفسیر کنید خیلی نگرانم. با تشکر
  AFP: value 89.00 corrected mom 2.32
  HCG: value 82.30 corrected mom 3.84
  UE3: vlaue 1.10 corrected mom 0.57
  INA: value 330.00 corrected mom 1.56

  CALCULATED RISK - at term
  TRISOMY 21: 1:503
  TRISOMY 18: < 1:30000
  SLOS: < 1:30000
  NTDs: 1:143

  age at term(yrs): 26.4
  T21 prior risk: 1:1294
  T18 prior risk: 1:14938
  weight (kg): 72
  gestational age: 17w+4d
  determination method: SCAN
  diabetic: no
  twin: no
  smoker: no
  IVF: no
  previous preeclampsai history: no
  previous down's child history: no
  previous NTDs history: no
  تو صفحه دوم هم یه نمودار هست به نام preeclampsia likelihood ratioc که نقطه مشخص شده در محدوده قرمز می باشد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باعرض سلام وخسته نباشید،ممنون میشم نتیجه غربالگری من که در هفته 15w+1انجام دادم را تفسیر نمائید:

  T21 PRIOR RISK : 1:1100
  T18 PRIOR RISK: 1:12467


  AFP 18.00 MoM 0.59
  HCG 55.20 MoM1.48
  UE3 1.20 MoM 1.03
  INA 468.00 MoM 1.84

  TRISOMY21: 1:512
  TRISOMY18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:8134

  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  جواب آزمایش من در ضمن 38.5 سالمه بچه دوم
  T21 :1:167
  T18: 1:1890
  Gestation method. 15w+6d
  Afp 27.00 corrected mom 0.76
  Hcg 10.30 corrected mom 0.30
  Ue3 1.20 corrected mom. 83
  Ina 177 corrected mom 0.70
  لطفا تفسیر بفرمایید با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید، می خواستم نتیجه آزمایشم رو برام تفسیر کنید
  trisomy 21 : 1:367
  trisomy18: <1:30000
  slos: <1:30000
  ntds: 1:8134
  afp: 16 corrected:0.61
  hcg:76.30 corrected:2.63
  ue3: 1.2 corrected:0.99
  ina: 289 corrected:1.4

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من غربالگری رو در 15 هفته و یک روز انحام دادم 29 سالمه
  T21 :1:5391
  T18 : < 1:30000
  Slos: <1:30000
  Ntds : 1:827
  Hcg 71
  Afp 40
  Ue3 4.2
  In A 95
  خواهش میکنم جواب برید که نتایج چطوره و چرا ntds پایینه؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و عرض خسته نباشید
  همه تست های غربال گری اول و دوم بنده که در آزمایشگاه نیلو انجام شده در جواب زده که low risk است. فقط تست T21 با اینکه نتیجه سکونشیال آن 1:7975 است زده نرمال ریسک. می خواهم معنی نرمال ریسک را برای این تست بدانم. در ضمن نتایج کامل آن به شرح زیر است:
  غربالگری دوم:
  AFP 11.00 MOM 0.43
  HCG 19.00 MOM 0.60
  UE3. 1.20 MOM 1.10
  INA. 153.00 MOM 0.71
  نتیجه سکونشیال:
  T21: 1:7975 normal risk
  T18: <1:30000 low risk
  SLOS: < 1:30000 low risk
  NTDs: 1:8134 low risk
  preeclampsia: 1:432
  با تشکر
  منتظر جوابتون هستم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. در نسخه قدیمی این نرم افزار افراد به دو گروه پرخطر و ریسک نرمال تقسیم بندی می شد که در تقسیم بندی جدید به سه گروه کم خطر، پر خطر و خطر بینابین تقسیم بندی شده است.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید.
  من 23 سال دارم و در هفته 16 بارداری هستم.
  آزمایش غربالگری سه ماهه دوم رو که انجام دادم جواب به شرح زیر هست، می خواستم بدونم که تفسیر جواب آزمایش من چی هست؟
  1.09 31.23 AFP
  1.21 3.19 UE3
  1.27 26777.51 HCG

  1:10000 TRISOMY 18
  TRISOMY 21 1:3638

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام
  23 ساله
  انجام آزمایش در هفته 18

  afp 31.35 mom 1.08
  hcg 4274 mom 0.23
  ue3 1.69 mom o.53
  inhibin a 303.4 mom 1.91

  trisomy 21: 1:6009
  trisomy 18: 1:2560
  slos: 1:4044
  ntds: 1:4051

  لطفا" اگه میشه برام تفسیر کنید.
  با تشکر

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام من 31 ساله هستم ودر هفته 12 بارداری غربالگری اول را انجام دادم در نتایج سونوگرافی همه چیز نرمال بوده وNT=2.2 گزارش شده ودر نتایج آزمایش خون برای سندرم داون ریسک من 1.731وریسک معیار 1.810 وبرای تریسومی ریسک من1.2130وریسک متوسط 1.6094 گزارش شده .اما با توجه به اینها دکترم گفته چون برای سندرم داون من نزدیک به مرزم بهتره به آمینو سنتز هم فکر کنم البته بعد از غربالگری دوم.من میخوام در 16 هفتگی غربال دوم رو بدم که اگه مشکلی بود زودتر معلوم شه .
  س: آیا این زمان زوده؟
  ج: خیر
  س: ضمنا شنیدم خود آمینو برای جنین ضررهایی داره آیا درسته ؟آیا جای نگرانی هست من استرس دارم.
  ج: خیر فقط در یک درصد موارد ممکن است جنین سقط شود. جواب مرحله دوم تان که آماده شد به همراه مرحله اول پروتکل ترکیبی برایتان گزارش شود. و ریسک اش برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا جواب آزمایش غربالگری دوم مرا تفسیر بفرمایید با تشکر.
  age at term(yrs):29
  t21 prior risk 1:966
  t18 prior risk 1:10857
  weight 63 kg
  gestational age 16w+1 d
  determination metod: scan
  afp 39.00 iu/ml corected mom 1.14
  hcg 29.90 iu/ml corected mom 0.98
  ue3 2.00 ng/ml corected mom 1.33
  ina 455.00 pg/ml corected mom 1.93
  calculated risks( at term)
  trisomy 21 <1:3441
  trosomy 18 <1:30000
  slos: <1:30000
  ntds: 1:3452
  ممنون می شم زودتر جواب بدهید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  یا درود و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی ممنون میشم اگر نتیجه غربالگری همسرم رو ببینید و جوابشو به من بدین
  با تشکر
  AFP 24.00 0.89
  HCG 29.80 1.09
  UE3 1.20 0.96
  INA 395.00 1.96  TRISOMY21: 1:1377
  TRISOMY18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NDTs: 1:6892

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام. ازمایش غربالگری مرحله دوم را در ازمایشگاه شما در هفته 16 انجام دادم که جواب به شرح زیر: AFP:89:00 MOM:2.16 HCG:67:40 MOM:2.25 UE3:1.40 MOM:0.79 INA:744:00 MOM:2.94 TRISOMY21:1:676 TRISOMY18:1:30000 SLOS:1:30000 NTDS:1.218 سیگار و ای وی اف همگی نه. ضمنا به علت زوج مینور بودن در هفته 12 بارداری نمونه برداری از جفت CVS انجام داده ام که جواب تالاسمی جنین منفی بوده و جنین سالم بود. سونو ناهنجاری و 4بعدی انجام ادم که همه چیز نرمال بود. حالا لطفا شما...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من آزمایش غربالگری روتوآزمایشگاه سینا اصفهان انجام دادم که جوابش باسربرگ آزمایشگاه شماست.نتایج به شرح زیر است:
  afp=24 mom:0.62
  hcg=36.9 mom:1
  ue3=1.1 mom:0.73
  ina=211 mom:0.77
  trisomy 21: 1:1671
  trisomy 18: <1:30000
  slos: <1:30000
  ntds: 1:8134
  30.5:(age at term(yrs
  t21 prior risk: 1:910
  t18 prior risk: 1:10217
  weight:50kg
  gestational age: 15w 6d
  بقیه موارد No
  :preeclampsia likelihood ratios
  نقطه ای است که محورافقی روی عدد2 ومحور عمودی روی عدد1است.
  لطفا تفسیر این غربالگری رو اعلام کنید.
  باتشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  غربالگری اول را در آزمایشگاه شما انجام دادم که بدون مشکل بود.نتایج غربالگری سه ماهه دوم به دو شکل می باشد صفحه اول t21: 1:700 و حالت sequential t21: 1:3484
  afp 14 0.40
  hcg 32.90 0.97
  ue3 1.50 1.04
  ina 354 1.41

  t18 1:30000
  slos 1:30000
  ntds 1:8134
  لطفا تفسیر کنید.با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام وتشکر از زحمات شما من آزمايش غربالگرى دوم روتوهفته هفدهم انجام دادم لطفا تفسير اين آزمايشو براى من بگوئيد.
  previous NTD:None
  previous Down's:None
  prev.per-eclampsia:No
  Insulin dependent diabetes:None
  maternal age at EDD:35
  scan measure:Other than BPD alone
  Gestation at date of sample: 16 week4 days
  Gestation used: Scan estimate
  Weight:63kg
  MS-AFP Level: 36.7ng/ml;0.99MoM
  uE3level:3.6 ng/ml;1.47 MoM
  Total hCG level:33901 miu/ml;1.30 MoM
  inhibin-A level:407 pg/ml; 2.68 MoM
  Screening result: negative
  risk of diwn's:1 in 430 at term
  risk of NTD:1in7000
  risk of pre-eclampsia:1in 40
  لطفا جواب بديد نگرانم.
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • بنفشه گلسار
  پنجشنبه 20 آذر 1393 - 14:18
  سئوال:
  سلام جواب ازمایش کواد مارکر من این است trisomy21 1454 trisomy181 30000 slos1 30000 ntds 1 3605 j,v, on

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من ازمایش غربالگری 3 ماهه دومم جوابش اینه
  ms-afp level 41.5 mom:1.0
  ue3 3.8 mom :1.18
  total hcg 17996 mom:1
  inhibn 214 mom:1.09

  screening result: egative
  risk of down 1 in 2300
  risk of ntd 1 in 16000
  comment : down's risk due to maternal age is 1 in 130
  comment : since bpd was recordd anencephaly has beel excluded and the risk of ntd given for spina bifida alone

  comments from hormon lab
  down syndrom(cutoff) is 1:270
  لطفا من را راهنمایی کنید
  سن بارداری من برای آزمایش 17 هفته و 4 روز با توجه به تاریخ بوده
  سن من 38 سال

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشد میخواستم نتیجه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم که در هفته 16 انجام شدرو براتون بنویسم که زحمت بکشید نتیجه اشو رو بفرمایید . سن بنده 34 ساله بارداری دوم هم هست
  AFP 26 IU/ML MOM 0.86
  HCG 13.10 IU/ML MOM 0.52
  UE3 1.30 NG/ML MOM 0.86
  INA 146 PG/ML MOM 0.72
  CALCUATED RISKS (AT TERM
  TRISOMY 21 : 1:5220
  1:30000> :TRISOMY 18
  1:30000> :SLOS
  NTDS: 1:7370

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من هفته 15 بارداری هستم
  هفته 12 سونو ان تی و غربالگری رفتم
  nt 1.2
  Down Syndrome 1:42800
  Age Alone 1:940
  Equivalent Age Risk <15
  Trisomy 18/13 1:99000
  کلش همینه و اسمی ار Trisomy21 برده نشده. نگران شدم چرا آزمایشم ناقص بوده؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب آزمایش را برام تفسیر میکنید آزمایش مرحله دوم در ۱۶ هفتگی در آزمایشگاه نیلو انجام دادم.
  AFP 15.00 MOM 0.64
  HCG 16.20 MOM 0.71
  UE3. 1.50 MOM 0.96
  INA. 155.00 MOM 0.81

  TRISOMY21: 1:5425
  TRISOMY18 :<1:30000
  SLOS:<1:30000
  NTDS:1:8134
  لطفا زودتر جواب بدید خیلی استرس دارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من ازمایش غربالگری سه ماهه سوم رو در چهارده هفته و دو روز انجام دادم، ایا زودتر از موقع بود یا به موقع انجام دادم

  جواب:
  نگران نباشید بازه زمانی تست بین 0+14 تا 6+22 می باشد.
 • سئوال:
  سلام 37 ساله هستم بارداری اول-وزن58 کیلو در حال حاضر 17 هفته هستم-غربالگری دومم را در هفته4+15 انجام دادم لطفأ تفسیر می کنید
  AFP=0.45
  HCG=1.36
  UE3=0.66
  INA=0.83
  tri21=1:91
  tri18=1:11128
  SLOS=1:12344
  NTDs=1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و باید آمنیوسنتز را انجام دهید.
 • سئوال:
  Age 37.3
  T21 prior risk 1:255
  t18 prior risk 1:2816
  weight 84
  gestational age 16w
  ....................................................................
  value cmom
  afp 21.4 0.81
  hcg 6203 0.24
  ue3 1.31 0.52
  inhibin 106 0.67
  ............................................................................
  trisomy21 1:1686 screen negative
  trisomy18 1:98 screen positive
  slos 1:972 screen negative
  ntds 1:8134 screen negative

  منتظر نظر شما عزیزان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر از نظر تریزومی 18 یا سندرم ادوارد می باشد و بهتر است یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من ۴۰ ساله هستم و اولین بارداریم هست ممکنه جواب غربالگری دوم که در هفته هجدهم انجام دادم رو تفسیر بفرمایید خیلی استرس دارم. ممنون از راهنمایی شما.
  T21: 1:243
  T18: 1:30000
  SLOS: 1:30000
  NTDS: 1:8134

  ج غربالگری اول
  T21: 1:2413

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  salam lotfan mano dar morde javab azmaeshe
  gharbal gari dovomam rahnamai konid
  dar 16w+5D. age25.7
  AFP 41.00
  HCG 11.4
  UE3 2.50
  INA 108.88

  TRISOMY21 <1:30000
  TRISOMY18 <1:30000
  SLOS <1:30000
  NTDS 1:3016

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام پزشک من در هفته 26 آزمایش AFP MOm دادن فراموش کرده بودن که ازمایش زودتر انجام بشه نتیجه تست 138.3 هست ، این میزان به چه معنی می باشد ؟ خیلی نگران هستم

  جواب:
  این عدد فاقد ارزش بوده و بهتر است که یک سونوی آنومالی انجام دهید.
 • شهین عبدی
  شنبه 20 دی 1393 - 00:45
  سئوال:
  با سلام و درود ! من39 سالمه و در هفته 21 بارداری دومم به سر میبرم وبا داشتن یک پسر سالم 9 ساله و ازدواج فامیلی پسر دایی و دختر عمه، نتایج تست غرالگری مرحله دوم را که در آخرین روز هفته 18 بارداری انجام دادم بدین شرح است:
  AFP:20.6 IU/ML MOM 0.74
  uE3 2.2 ng/ml MOM 0.88
  HCG 15160 iu/l MOM 0.47
  inhibin A 172.6 pg/ml MOM 0.92
  RISK ASSESMENT:OSB: 1:39800
  DOWN SYNDROME: 1:1790 AGE ALONE: 1:137
  Equivalant age risk < 15.0
  trisomy 18 1:12970
  these serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18 regnancies. maternal serum screening will detect aproximately 60% of trisomy pregnancies.
  در بررسی ارگانهای جنین در هفته 2+18 آنومالی واضحی دیده نشد. ضخامت NF حدود 2/9 -3/1 میلیمتر است و ضخامت NT...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد
 • سئوال:
  آزمایش غربالگری در هفته 21 بارداری دادم معنیش چیه؟؟؟؟؟؟؟
  biochemical risk for Tr.21 1:4157
  age risk: 1:1224
  neural tube defects risk >1:50
  AFP 229.65 ng/ml 2.85
  HCG 21021.8 mlU/ml 2.23
  uE3 7.82 ng/ml 1.92
  Gestation age 21+4
  Method unknown
  the MoMs have beencorrected according to: maternal weight
  the calculated risk for trisomy 18 is <1:10000, which indicates a low risk
  the calculated risk for trisomy 21 is below the cut off which represents a low risk
  after the result of the trisomy 21 test it is expected that among 4157 womrn with the same data, there is one woman with a trisomy 21 pregnancy and 4156 women with not affected pregnancies
  the AFP level is high
  the calculated risk by PRISCA depends on the accuracy of the information provided by the referring physician
  please not that risk calculations are statistical approaches and have no diagnostic value
  the corrected MoM AFP (2.85) is...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید.
  من اين هفته آزمايش كواد ماركر رو انجام دادم و نتيجه ها همه مثبت بود جز قسمت preeclampsia كه طبق نوشته :
  individuals overall likelihood ratio of developing preeclampsia is 0.44 times less than thje one of a normal pregnant woman.
  considering the incidence rate of preeclampsia ,individuals risk of developing preeclampsia is 1:229.


  مي خواستم ببينم اين يعني چي؟بايد نگران باشم يا نه؟

  جواب:
  نگران نباشید ریسک اش طبیعی هست.
 • سئوال:
  سلام
  من آزمایش غربلگری سه ماهه دوم رو در هفته نوزدهم+3روز (بر اساس سن سونوگرافی) انجام دادم . به من گفتن دیره و ممکنه دقیق نباشه و این باعث نگرانیم شده. ضمنا سونوگرافی هم برای این دوره غربالگری ضروریه؟ تا چند هفته باید انجام بشه؟

  جواب:
  نگران نباشید بازه زمانی انجام تست 0+14 تا 6+22 می باشد. بله، بین هفته 18 تا 20
 • سئوال:
  سلام. تاریخ اخرین پری 6 ابانه
  من غربال اول رو دادم. در 12 هفته و 5 روز .5 بهمن. در ازمایشگاه شما.
  حالا برایه غربال دوم ایا اگه 9 یا 10 اسفند بیام دیره؟؟؟؟
  ایا باید زودتر بیام؟؟؟
  میشه راهنماییم کنید؟

  جواب:
  بهترین زمان 23 بهمن تا 28 بهمن می باشد.
 • سئوال:
  با سلام خاهشمندم اکنون جوابم رو بدید جواب غربالگری دوم در هفته 15+6 الاندر هفته 16+5 هستم
  afp19.0 mom 0.99
  ue3 3.00 mom 1.4
  hcg 30.5 mom 1.10
  dia 128.0 mom 0.57
  osb : 1:13200
  down syndrome >1:50000
  age alone 1:993
  equivalent age risk >15.0
  trisomy 18 1:99000
  خواهش میکنم بگید من در محدوده خطر هستم من 9 ساله بار دار نشدم و الان خدا یه بچه بهم داده چیکار کنم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید.... در هفته 16بارداری هستم. هفته پیش در حالی که 15 هفته بودم آزمایش غربالگری سه ماهه دوم ( کواد مارکر ) را در آزمایشگاه خودتان دادم
  لطفا اگر ممکن است نتایج آزمایش مرا تفسیر کنید:
  با تشکر
  PAPP-A: value 3376.00 corrected mom1.1
  FBHCG: value 115.00 corrected mom2.77
  AFP: value 19.00 corrected mom0.72
  HCG: value 70.00 corrected mom1.67
  UE3: vlaue 0.90 corrected mom 0.67
  INA: value 496.00 corrected mom 1.73

  CALCULATED RISK - at term
  TRISOMY 21: 1:299
  TRISOMY 18: < 1:30000
  SLOS: < 1:30000
  NTDs: 1:8134

  age at term(yrs): 31.1
  T21 prior risk: 1:820
  T18 prior risk: 1:9184
  weight (kg): 62
  gestational age: 15w+0d
  determination method: SCAN
  diabetic: no
  twin: no
  smoker: no
  IVF: no
  previous preeclampsai history: no
  previous down's child history: no
  previous NTDs history: no
  قبلا...

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پر خطر است و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید. لطفا نتیجه غربالگری هفته 16 من رو تفسیر بفرمایید

  AFP: 54.00 MoM 1.80
  HCG: 49.00 MoM 1.35
  UE3: 1.20 MoM 0.77
  INA: 447.00 MoM 1.63

  T21: 1:3334
  T18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:583

  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام.در مورد نتیجه آز غربالگری مرحله دوم که در آزمایشگاه شما انجام دادم نتیجه پریکلامپسیا 1.27 مرتبه بیشتر از یک زن نرمال باردار گذارش شده و ریسک اون 1:79 هست لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر

  جواب:
  اگر به جدول دقت کنید توی منطقه سبز هستش و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام
  من مبتونم جواب آزمایشمو بدونم ؟

  age at term:21.5
  T21 prior risk: 1: 1508
  T18prior risk: 1:17694

  aft:71.00-corrected mom(2.42)
  hcg:33.10 - 0.76
  ue3:2.90 -2.01
  ina:228.0- 0.75  trisomy 21:>1 :30000
  trisomy18:>1:30000
  slos:<1:30000
  ntds:1:109

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  down syndrom من در غربالگری دوم 1:330 نشان داده شده.سونو آنومالی هم انجام دادم همه چیز مثبت بود.غربالگری اول هم همه چی نرمال بود.سابقه ی خانوادگی این سندروم هم نداشتیم در خانواده.این آزمایش هم در بیمارستان پارس انجام دادم.
  نظر خودم اینه که آمینو سنتز بدم.
  به نظر شما آمینو سنتز بدم یا همین تست رو تکرار کنم؟دکترم 1هفته دیگه میاد و من باید صبر کنم تا اون موقع.
  الان هفته 19 هستم.غربالگری در هفته ی17 و سونو آنومالی در هفته ی 18 انجام شده.
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و از آنجائیکه آنومالی اسکن نرمال بوده می توانیم تا حدود 90% این قدرت اطمینان را افزایش دهیم. ولی اگر از نظر خودتان و پزشکتان این مسئله مشکلی نیست می توانید به همین مقدار قدرت تشخیص بسنده کنید و در غیر اینصورت آمنیوسنتز کنید.
 • سئوال:
  سلام من 31 سال دارم و بارداری دو قلو هستم. نتیجه غربالگری دوم به صورت زیز است
  T21: 1:1443
  T18 1:30000
  Slos:1:30000
  Ntsd:1:7352
  Afp 45:00 mom 0.86
  Hcg:120 ml mom 1.48
  Ue3 1.40 mom 0.85
  Ina 476 mom 0.80
  لطفا راهنمایی نمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب و احترام فراوان.
  نتایج آزمایش خون و سونو غربالگری مرحله دوم من در مرکز جامع ژنتیک پزشکی جنوب کشور (شهید سلطانی شیراز) به شرح زیر می باشد. خواهشمندم عنایت فرمایید. سپاسگذارم.

  Gestational age: 16 weeks + 5 dayes
  MATERNAL Age of term: 26.2 years
  MATERNAL Weight: 52 kg
  CLINICAL RESULTS:
  AFP 40.6 IU/ml MoM 1.23
  UE3 3.40 ng/ml MoM 1.26
  HCG 25109.0 IU/L MoM 0.76
  Inhibin A 310.8 pg/ml MoM 1.62
  ………………………………………….
  Risk Assessment (at term)
  OSB: 1:11000
  Down Syndrome: 1:46800
  Age alone: 1:1310
  Equivalent Age Risk: <15.0
  Trisomy 18: 1:99000
  ………………………………………..
  DOWN SYNDROME:
  Screen Negetive
  The risk of DOWN SYNDROME is LESS than the screening cut-off. NO follow-up is indicated regarding this result....

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من در آزمایشگاه شما انجام دادم
  AFP 25.00 IU / ml 0.85
  HCG 27.80 IU / ml 1.00
  UE3 1.00 ng / ml 0/ 59
  IN 243.00 pg / ml 1.04
  Calculated Risks ( at term )
  TRISOMY21 : 1 : 801
  TRISOMY18 : 1 : 30000
  SLOS : 1 : 27679
  NTDs : 1 : 7637 سن من 34 سال هست و هفته 16 + 3 روز بارداری من هست
  می خواستم ببینم نتیجه بارداری من چه هست ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام من 29 سالمه جواب غربالگری مرحله دومم رو در هفته 18 بارداری در آزمایشگاه خودتون دادم براتون مینویسم لطفا نظرتون رو بگین و ریسکش رو بهم بگین
  Second Trimester
  AFP(S) (ECL) 45
  BETA-HCG (Titer) 35.6
  UE 2.3 Female: 0.057 - 0.822
  Male : 0.146 - 0.573

  Inhibin A 589 pg/ml Follicular phase: 12-120
  Luteal phase: 20-150
  Postmenopause: <5
  Hyperovulated women: 150-1200
  POF: <8

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  Trisomy1:543
  Trisomy18-1:30000
  NTDs-1:3967
  Slos-1:30000
  Afp37 -1, 09 mom
  Hcg-63,90-1,58mom
  Ue3 -1, 00-0 mom
  IN A311 -1, 20 MOM
  PAPPA2401-0,64MOM
  FBHCG57 -1, 27MOM
  AFP37 -1, 09 MOM
  HCG 63, 90-1 ,58MOM
  UE3 -1, 00-1,02 MOM
  Ina311 -1, 20 mom
  Tresomy21-1:1409
  Tresomy18-1:30000
  Slos1:30000
  Ntds1:3967
  آیا این مقادیر طبیعی است در قسمت آخر سونو برای 18 هفته توصیه شده آیا ریسک داون بالاست
  Slos-1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. اگر سونوتان هم خوب باشد این اطمینان به 98% می رسد.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  در ازمایش غربالگری مرحله اول ریسک
  سندروم داون 1:5180
  تریزومی 13/18 1:99000
  ریسک15.0> بود
  هفته 17 بارداری همه چی نورمال بود به جز یک فوکوس اکوژن به قطر1/3 میلی متر
  نظر شما چیست؟
  این اکوژن معناش چیه؟؟؟
  پزشک پیشنهاد اکو قلب جنین رو دادن
  به نظر شما چی میتونه باشه؟؟؟؟؟

  جواب:
  توده اکوژن در قلب از مارکرهای نرم سندرم داون بوده که ریسک سندرم داون را 4 برابر بدتر می کند. که با توجه به ریسک سندرم داون شما جای نگرانی ندارد ولی اکوی قلب را هم حتمأ انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وعرض خسته نباشید،از اینکه به سوالات کاربران به دقت میپردازید صمیمانه سپاسگزارم، ممنون میشم اگه نتیجه ی غربالگری 16 هفتگی من را تفسیر بفرمایید،خیلی نگرانم.

  0.67 20.00 AFP
  1.21 1.90 UE3
  1.40 39.40 HCG
  INA 375.00 1.58

  trisomy 21: 1:612
  trisomy 18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  1:8134 :NTDS

  من 33 ساله هستم و ازمایش را در16 هفتگی انجام دادم

  غربالگری اول در میزان NT;2

  جواب:
  جوابتان در محدوده کم خطر هست فقط توصیه به انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 می کنم.
 • سلام:
  با سلام و احترام
  در غربالگری نیمه اول که در هفته 12+5 انجام شد پزشک اعلام کرد که فرزندم احتمالا دختر است، این احتمال چقدر صحیح است؟
  ضمناً آزمایش غربالگری را نیز در همین آزمایشگاه انجام دادم که نتیجه 85% اوکی بود.
  متشکرم

  جواب:
  زیر 16 هفته سونوگرافی دقت بالایی برای تعیین جنسیت ندارد.
 • سئوال:
  سلام لطفا این آزمایش را تحلیل کنید . نگرانم . 16هفته و 2 روز
  Afp 45.9 MoM 1.49
  HCG 24.141 MoM 1.01
  UE3 3.92 MoM 1.25
  Inhibin A 130 MoM 0.72
  Risk
  Trisomy 21 1:10599
  Trisomy 18 <1:30000
  Slos <1:30000
  NTDs 1:1346

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  33 ساله هستم. آزمایش کواد مارکرم به شکل زیر هست
  AFP 20 CO. MOM 0.95
  HCG 11.20 CO. MOM 0.40
  UE3 1.00 CO MOM 0.74
  INA 99.00 CO. MOM 0.48
  T21 1:8587
  T18 1:7185
  SLOS >1:30000
  NTDS 1:5814
  هفته بارداریم هم 15:4 هست
  این جواب آزمایش یعنی چی؟
  ممنون از پاسخگویی تون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  من فقط یک بار در هفته هفدهم بارداری تست غربالگری مرحله دوم را انجام دادم بعد از دو هفته جوابش گیرم امدکه مشخصات این ازمایش به شرح زیر میباشد


  NTD NON
  PRevaus NON
  insulin NON
  SMokER NON
  weiGHht 72KG
  AFP 17ng0.50MOM
  Ue3 3.6NG0.93 MOM
  hcG 15730M 0.53MOM

  lNHIBIN-A 261.3Pg 1.83MOM
  SCreening result
  .sreason


  in creased risKOF DOWn in creased risKOF DOWn;s syNDROmE

  RisK OF DOWns 1in100 AT TERM

  Risk of NTD 1in8.100

  RisK OF PRE-eclampsiA 1IN 17


  COMMent DOWn.sRisK due to Maternalage alone is 770


  COMMENT NOT in the high risK CaTEGORY for TRisomy 18 Risk<1in 100

  من...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پرخطر است و باید یک تست تشخیصی (آمنیوسنتز) انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من ازمایش غربالگری را در هفته 17 انجام دادم که RisK.1.100دکتر برام سونوی چهار بعدی نوشت انجام دادم گفت که مشکلی نداره من دیگه در هفته 25 هستم تست امیوسنتز دیگه برام دیر شده به نظر شما من چیکار کنم که دیگه به فکرش نباشم لطفا راهنمای کنید

  جواب:
  آنومالی اسکن نرمال ریسک تان را به 1:200 افزایش می دهد و کمی از نگرانی کم می کند. اگر می خواهید اطمینان بیشتری پیدا کنید می توانید با صلاحدید پزشکتان تست cffDNA را انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام این دو تا فایل آزمایش های غربالگری سه ماهه اول و دوم من هستن.. لطفا مشاهده کنید.
  آپلود عکس

  آپلود عکس

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% در دو مرحله ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام من دیگه تست امیوسنتز برام دیر شده و درهفته 26 هستم risk.100 به خانم زنان مراجعه کردم هیچ تستی دیگه برام درخواست نکرد که انجام بدم سونوی چهار بعدی برام نوشت که انجام دادم ودکتر گفت که از نظر سونو مشکلی نداره حالا من چیکار کنم که به فکرش نباشم.

  جواب:
  یا توکل کنید به خدا و دیگر اینقدر نگران نباشید و یا در صورت صلاحدید پزشکتان تست cffDNA رو انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. ازمایش غربالگردوم دادم لطفا تفسییر کنید خیلی نگرانم age at term :42.5
  T21prior risk :1:66
  T18prior risk:1:1070
  Weight (kg):67

  Age:16w.1d
  Afp 38 lu/ml 1.46
  Hcg 14.7lu/ml 0.51
  Ue3 3.2 ng/ml 1.18
  Inhibin a 149 pg/ml 0.82

  Tr21:1:2215
  Tr18:<1:30000
  Slos: < 1:30000
  Ntds 1:1440 ازمایش سه ماه اولم اینه
  Down's syndrome 1in6,300
  Tr18 1in100
  که کاملشو قبلا براتون فرستادم.
  ایا نیازی به امینو سنتز دارم ؟ ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% در دو مرحله ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام .اگر در ازمایش غربالگری دوم مقدار فقط مقدار اینهبین آ 400 باشد خطرناک است.

  جواب:
  اگر MoM آن کمتر از 2.0 باشد خیر
 • سئوال:
  سلام ازمایش غربالگری دوم لطفا برام تفسیر کنید
  سن:30
  هفته 18.2
  T21prior risk:1:921
  T18prior risk:1:10345
  Weight (kg):65
  Afp:.29.8--0.81
  hcG: 31.7--1.64
  UE3:2.8--0.78
  inhibin:435--2.39

  trisomi:1:255
  trisomi:1:30000
  slos:1:30000
  ntds:1:8134

  جواب:
  1- با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ازمایش غربالگری دوم لطفا برام تفسیر کنید
  سن:30
  هفته 15.2
  T21prior risk:1:987
  T18prior risk:1:11111
  Weight (kg):62
  Afp:.16.00--0.58
  hcG: 89.80--2.28
  UE3:1.10--0.77
  inhibin:589--2.10

  trisomi21:1:104
  trisomi18:1:30000
  slos:1:30000
  ntds:1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من در هفته شانزدهم غربالگری دوم رو انجام دادم و جواب ازمایشم اینه و نگرانم کرده لطفا راهنماییم کنین
  AFB18 CMOM0.51
  HCG 42124 CMOM 1.32
  UE3 1.11 CMOM 0.39
  Inhibin A 201.54 CMOM 1.00
  T21 1.21
  T18
  1.3314
  SLOS 1.256
  NTDs 1.8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  جواب ازمایش غربالگری اول
  FBHCG 135.86 MOM 3.13
  PAPP.A 25.54 MOM 1.07
  T21 1:1521
  T18 1:17817
  T13 1:40887
  جواب ازمایش غربالگری دوم
  AFP 18 CMOM 051
  HCG 42124 CMOM 1.32
  UE3 1.11 CMOM0.39
  Inhibin A 201.54 CMOM 1.00
  T21 1.126
  T18 1.3314
  SLOS 1.256
  NTDs 1:8134
  21 سالمه وزنم 56 رابطه فامیلی با شوهرم دارم پسرعمومه
  لطفا زود جواب بدین توروخدا خیلی نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  در هفته پانزدهم در غربالگری مرحله دوم نتایج زیر در آزمایشگاه شما حاصل شد. خواهش مي كنم تفسیر بفرمائید:
  AGE AT TERM 32.3
  t21prior risk: 1/706
  t18prior risk: 1/7905
  AFP 3.15
  HCG 0.85
  UE3 0.69
  INA 1.06
  CALCULATED RISK AT TERM
  T21 1/12686
  T18 <1/30000
  SLOS <1/30000
  NTDS 1/15
  خيلي نگرانم البته نمودارم هم تو محدوده قرمزه

  جواب:
  نگران نباشید. تست AFP را مجدد تکرار کنید اگر MoM دوم از 3.15 کمتر بود این افزایش گذرا AFP مربوط مادر بوده و ربطی به جنین ندارد.
 • سئوال:
  س: منظور از تست تشخیصی همون امنیوسنتز هست؟
  ج: بله

  س: یعنی احتمالش چند درصده که جنین مبتلا به سندرم داون باشه؟
  ج: حدود 0.7%

  توروخدا راهنمایی کنین خیلی نگرانم
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب غربالگری سه ماه ی دوم و سونوگرافی آنومالی سه ماهه ی دوم من رو تفسیر کنید:
  age at term(yrs):39.1
  t21 prior risk 1:163
  t18 prior risk 1:1849
  weight 70kg
  gestational age 15w+0d
  determination metod: scan
  afp 29.00 iu/ml corected mom 1.19
  hcg 40.80iu/ml corected mom 1.05
  ue3 1.20ng/ml corected mom 0.92
  ina 386.00 pg/ml corected mom 1.44
  calculated risks( at term)
  trisomy 21: 1:800
  trosomy 18: <1:30000
  slos: <1:30000
  ntds: 1:2990
  سونوگرافی غربالگری سه ماهه ی دوم :
  ضخامت نوکال فولد 3/6 میلیمتر و طول استخوان بینی 5/5 میلیمتر و در حد طبیعی در مطابقت در سن حاملگی می باشد.
  سن حاملگی بر اساس اندازگیری های B.P.D=45mm و H.C=161mm و F.L=28mm وA.C=138mm و H.L=25mm مطابق با (19W2D+_1W) می باشد.
  در بررسی سونوگرافیک یک جنین زنده...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. آنومالی اسکن شما هم تا اونجائیکه نوشته اید نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام ازمایش غربالگری دوم لطفا برام تفسیر کنید
  AGE AT TERM 36.7
  t21prior risk: 1/294
  t18prior risk: 1/3251
  AFP 0.81
  HCG 1.33
  UE3 0.91
  INA 0.91
  CALCULATED RISK AT TERM
  T21 1/787
  T18 <1/30000
  SLOS <1/30000
  NTDS 1/8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام، خسته نباشید.من ۳۸ ساله هفته نوزدهم بارداری ،جواب ازمایش غربالگری اول خوب بوده و غربالگری دوم به شرح تصویر پیوست میباشد لطفا" راهنمایی بفرمایید:

  جواب:
  تصویری به پیوست نبوده ...
 • سئوال:
  باسلام.
  من هفته 20 بارداری هستم.سونو غربالگری انجام دادم.لطفا معنی شو بهم بگین.
  جفت خلفی فوندال و gradeآن 1) و حجم مایع آمنیوتیک طبیعی است.(AFI:189mm)
  BPD:49mm
  FL:33mm
  AC:167mm
  HC:189mm
  f.w:402gr
  TCD:19.8mm
  nasal bone (2.8mm)
  شواهدی از هیدروز در کلیه های جنین دیده نمیشود.
  طول استخوان فمور 33mm و هومروس 32mm.
  استخوان های hands&feet دیده شدند.
  شواهدی از افزایش اکو در fetal bowel دیده نمیشوند.
  در تصویر four chamber view کانون اکو
  ژن پاتولوژیک در بررسی fetal heart مشهود نیست .
  درحال حاضر آنومالی ساختمانی gross در جنین دیده نمیشود..
  خواهشا کمکم کنید تا بدونم چیه.خیلی نگرانم
  باتشکر

  جواب:
  نرمال هست.
 • سئوال:
  با سلام و احترام.
  چند روز پيش جواب غربالگري دوم را براتون ارسال كردم و طبق تحليل شما لخاطر بالا بودن فاكتور afp مجدد در آزمايشگاهتون تست afp دادم.بعد از ٧ روز ميزان afp:4.25 و ريسك ntds: 1:5 شد متاسفانه.
  خواستم بدونم ممكنه فيبروم منجر به همچين چيزي بشه؟ من ٥ تا فيبروم دارم كه بزرگترينش 63mm هستش!!
  به نظرتون من چي كار كنم؟

  جواب:
  بله فیبروم می تواند چنین مسئله ای ایجاد کند ولی توصیه می کنم حداقل دو تا سونو توی هفته های مختلف انجام داده و بدقت جنین از نظر سیستم عصبی و دستگاه گوارش چک شود.
 • سئوال:
  سلام نتایج آزمایش غرباگری مرحله دوم بدین شرح است
  ms afp level 27.96iu/ml 1.19mom
  uE3 LEVEL 3ng/ml 1.42mom
  total hcG level 110000miu/ 3.03mom
  inhibin level599pg/ml 4.60mo

  scan measurmwnt 70mm on 15/04/09
  gastatation at date of sample 15 weeks 2day
  سن مادر 32
  risk of down's 1in260
  risk ofNTD 1 IN 4000
  risk ofpre-eclampsia 1in 25
  دیابت ندارم و دخانیات والکل مصرف نمی کنم فرزند اولم کاملا سالم است
  با تفاصیل فوق نیاز به آمنیو سنتز دارم یا نه باتشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد. توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و سپاس. لطفا پاسخ تست غربالگری سه ماهه دوم من رو تفسیر کنید.درضمن نمونه به ازمایشگاه نیلو ارسال شده. :37.2 :Age at term t21prior risk : 1 : 261 / t18prior risk : 1 : 2884/weight:81/gestational age:16w + 2d/AFP:45, mom : 1.66/HCG:23.20, mom:0.86/UE3:2.60, mom:1.62/INA:152, mom:0.68/ calculated risks(at term: trisomy 21:1:6166/t18:<1:30000 /SLOS:<1:30000/NTDS:1:853 برای preeeclampsia screeningذکر شده:is0.38time less than the one of a normal pregnant woman.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام این ازمایش غربالگری سه ماهه دومم که در مرکز خود تون انجام دادم ممنون میشم اگه تفسیرش کنید
  سن 24،وزن63هفته 15+0روز
  T21 Prior Risk:1:1385
  T18 Prior Risk:1:16168
  AFP 20.00 lu/ml 0.77
  HCG 61.30 lu/ml 1.48
  UE3 1.20 ng/ml 0.89
  INA 294.00 pg/ml 1.03
  TRISOMY21: 1:2436
  TRISOMY18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDS: 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  خواهشمند است نتیجه آزمایش غربالگری سه ماهه دوم بنده را تفسیر نمایید .
  27 ساله هستم و اولین بارداری ام می باشد .

  HCG 45315.0
  Estriol 5.7
  Alpha Fetoprotein (ECL ) 59.1
  Inhibin A 173
  Gestational age : 18w+5d


  صفحه دوم :
  AFP 1.47
  UE3 1.87
  HCG 1.84
  InhibinA 0.75  Down syndrome <1:50000 1:250
  Age Alone 1:1170
  Equiralent Age Risk <15.0
  OSB : 1:6130 1:104(2.50 moms)
  trisomy 18 < 1:9900 1:101

  چند روز پیش سونوگرافی هم انجام دادم گفتن همه چیز نرمال هست.
  باتشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باسلام
  لطفا آزمایش غربالگری سه ماه دوم من را تفسیر کنید
  t:21:1:71
  t18:<1:30000
  afp:1.51
  hcg:3.30
  ue3:0.77
  ina:4.01
  t21:1:604
  t18<1:30000
  slos :<1:30000
  ntds :1:1258

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  بنده در غربالگری اول دارای ریسک پرخطر بودم
  ولی در غرباگری دوم نتیجه غربالگری خیلی خوب بود آیا شما تشخیص میدهید برای آزمایش آمنوسنتز
  ممنون میشم زود جواب دهید خیلی نگران هستم

  جواب:
  اگر هر دو در یک آزمایشگاه انجام شده هست ریسک پروتکل سکوئنشیال هم برایتان گزراش شده هست و اون ریسک را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید
  من در ماه اخر بارداریم،تست سلامت جنینم توسط ماما تایید شد وگفت مشگلی نیست ولی با دکتر متخصص در این ماه درمیون گذاشتم گفتن تست خون که دادی خطرناکه،میخواستم لطفا شما بررسی کنیدکه چیکار باید کرد،تریزومی 21درمرحله دوم یک در 304بوده وسونوم هم هیچ مشکلی نداره،سنم 32وبارداریه دوممه،هیچ مشگلی هم از نظر ژنتیکی نداریم
  خواهشا منو از نگرانی دربیارین،متشکرم

  جواب:
  سونویی که در هفته 18 تا 20 انجام داده اید را بطور دقیق برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام تروخدا جواب منم بدید 29 سالمه بارداری اول

  غربال اولم ریسک سندروم دان lower risk بود , nt=1
  ولی غربال دوم 1:367 نتیجش بود. ریسک تریسومی ها هم خیلی خیلی پایین بود.

  غربال دومم مشکوکه؟چرا ریسک سندروم بالاتر شده ؟خیلیییی نگرانم تروخدا جواب بدید.

  جواب:
  اگر هر دو را در یک آزمایشگاه انجام داده اید ازشان بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان انجام دهند و ریسک جدید را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   سلام ممنون از توجهتون.مجددا کاملتر می نویسم.هر دو در یک آزمایشگاه :

   29 سال-بارداری اول-
   غربال اول در 11 هفته و سه روز-وزن 56 کیلوگرم-
   نتایج: سونو کاملا طبیعی.آزمایش خون به شرح زیر:
   PAPP=774.40 - MOM=0.40
   free B-hCG=35.5- MOM=0.90
   NT=1.0 - MOM=1.13
   Down Syndrom= 1:2280
   age alone=1:1060
   equivalent age risk <15.0
   trisomy 18 = 1:99000

   غربال دوم در 15 هفته و 4 روز-وزن 54 کیلوگرم
   سونو طبیعی و بدون مشکل-آزمایش خون به شرح زیر:
   AFP=22.1 - MOM=0.90
   uE3=1.60 - MOM=0.72
   hCD=60.3 - MOM= 1.74
   DIA=446.4 - MOM=2.00
   DowN SYNDROM=1.367
   age alone= 1:1060
   equivalent age risk= 35.7
   OSB= 1:19200
   trisomu 18=1:73500

   در انتهای هر دو آزمایش risk ها negative زده شده.اما برای من جای سواله که چرا ریسک DS بیشتر شده ، خطری...

   جواب:
   با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
   غربالگری سه ماهه اول بیشتر تحت تاثیر مارکرهای سونوگرافیک هست. ولی سه ماهه دوم 100% تحت تاثیر مارکرهای بیوشیمیایی خون هست. پس ماهیتأ جوابشان می تواند خیلی فرق کند.
 • سئوال:
  باسلام
  من آزمایش سه ماه اول ودوم رادر آزمایشگاه شما انجام دادم لطفا تفسیر کنید:
  fbhcg:163.00ng/ml
  papp:9822mu/l
  t21prior risk:1:1321
  t18prior risk:1:15299
  t13prior risk:1:36303
  crl:64mm
  calculated risks(at term
  t21:1:15049
  t18<1:30000
  t13<1:30000
  quadruple marker screening test
  t21:1:71screen positive
  t18:<1:30000
  slos :<1:30000
  ntds :1:1258
  afp :41.00lu/ml 1.51
  hcg :127.50lu/ml 3.30
  ue3:1.10ng/ml 0.77
  ina:1104.00pg/ml 4.01
  sequential screening test
  t21:1:604
  t18:<1:30000
  slos:<1:30000
  ntds:1:1258

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و عرض خسته نباشید.
  ازسوال و جوابهای سایت نهایت استفاده رابردیم و بااینحال تصمیم گرفتم سوال خودمو بپرسم و شمالطف کنید و جواب دهید.
  27سال دارم و چهارماهه باردار هستم..درغربالگری سه ماهه اول همه چیز نرمال بود و در غربالگری سه ماهه دوم نتایج چنین است:
  Afp 19.6ng/ml corr.mom=0.48
  Hcg 11707mlU/ml corr mom=0.32

  UE3 2.01ng/ml corr mom=0.79
  Trisomy18 =1:616
  Trisomy21=1:3630
  Age risk=1:926
  NTD =0.48 is located in the low risk area for neural tube defects
  Weight is46kg
  سپس آزمایش آلفاپروتیین تکرارکردیم که نتیجش چنین بود

  Afp median : 34 U/ml
  Afp Cmom : 0.53
  NTD risk : 1:8134

  NT=0.8mmدر سونوگرافی 13هفته ای چنین بود


  ممنون میشم زودترجواب داده و...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  خانومی 40 ساله هستم . لطفا مرا راهنمایی کنید.
  غربالگری مرحله دوم
  T21 Prior risk : 1:110
  T18 Prior risk : 1:1390
  TRISOMY 21 : 1:261
  TRISOMY 18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDS : 1:6256
  Corrected
  0.92 AFP: 35.47
  HCG: 32088 1.02
  UE3: 3.13 0.83
  Inhibin A: 259 1.47
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا جواب ازمایشم رو تفسیرکنید
  32 سالو 2 ماه
  13هفته و2روز
  trisomy21 = 1:11245
  crl: 71mm
  t21prior risk : 1:662
  : 1:7404 t18prior risk
  t13prior risk: 1:18312
  nt: 0/95

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب غربالگری سه ماهه دوم را تفسیر نمایید
  Qadrate

  total beta titre 25498 iu/l <10

  Estriiol unconjoge 2.2 nmol/l

  Alpha fito protein 48.3 iu/l

  inhibinA 179.2 pg/ml

  AFP 48.3 ng/ml 1.71

  uE3 220ng/ml 1.06

  hcG 25498.0 iu/l 0.99

  inhibin_A 179.2 pg/ml 0.74

  down Syndrom <1:50000 1:250

  Age alone 1:391

  Equivalent Age Risk <15.0

  OSB: 1:1790 1:104(2.46 MOMS

  Trisomy 18 1:99000 1:100

  با تشکر از زحمات شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. ولی توصیه می کنم یک بار دیگر تست AFP را با محاسبه MoM انجام داده و عدد اش را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام و تشکر
   ببخشید تست Afp با محاسبه momچیست آیا نگران کننده است یا خیر 2- آیا نیاز به آنامولی اسکن هست یا خیر
   با تشکر از زحمات شما

   جواب:
   جای نگرانی ندارد ولی به هر حال باید چک شود که ببینیم کاهش پیدا می کند یا خیر. بله بهتر است آنومالی اسکن انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب آزمایشم را تفسیر کنید:

  afp: 1.05
  hcg: 1.04
  ue3: 0.99
  ina: 0.77

  T21: 1:446
  T18: 1:4984
  سن بارداری:18 هفته و 2روز-سن34 سال و6 ماه


  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  تفسیر جواب آزمایشم رو می خواستم:

  AFP: 87.3 MoM: 2.09
  uE3: 8.00 MoM:2.28
  hCG:26.5 MoM: 1.08
  inhibin A: 359.7 MoM:2.03

  down syndrome: 1:50000 Cutoff: 1:250
  age alone: 1:1290
  equivalent age risk: <15.0

  OSB: 1:505 Cutoff: 1:104 2.50Moms
  trisomy 18: 1:99000 cutoff: 1:200

  سن بارداری: 17 هفته و 4 روز

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: