Loading...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر
  من سونوی nt رو در هفته 12 انجام دادم و nt=2.5 شد و استخوان بینی هم دیده شد. ولی دکتر برام آزمایش خون غربالگری مرحله اول رو تجویز نکردن و در هفته 16 آمایش خون مرحله دوم رو انجام دادم که نتیجه اش رو می نویسم ممکنه نظرتونو درباره جواب بگید؟
  Age at term:26.3
  T21 prior risk: 1:1301
  T18 prior risk: 1:15031
  Weight: 64 kg
  CALCULATED RISKS (at term)
  TRISOMY 21: 1:8232
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:4848
  AFP : 26.62 ng/ml --- mom 1.02
  HCG: 16.818 lu/ml --- mom 0.55
  UE3: 3.5 ng/ml --- mom 1.3
  Inhibin A: 347 pg/ml --- mom 1.86

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب.بعد از دیدن جواب تست کواد من، توصیه کردید که یک آنومالی اسکن در هفته 22-18 انجام دهم .لطفا یک مرکز معتبر معرفی نمایید.آیا همان سونوگرافی که در هفته 18-22 انجام میشود همان آنومالی اسکن است ؟

  جواب:
  در مورد مرکز سونوگرافی معتبر با پزشکتان مشورت کنید و یا به سایت fetalmedicine.com مراجعه نمائید.
 • سئوال:
  با سلام جواب ازمایش غربالگری مرحله دوم من afp 49.00 iu/mi 2.10 hcg 147.67 iu/mi 3.38 ue3 0.38 ng/mi 0.67 ina 521.00 pg/mi 1.83 nt 1.79 nb قابل رویت بود.از ازمایش خون مرحله اول رد شده بود این ازمایش خون مرحله دوم است.32 سالمه .ممنون میشم جوابمو بدین خیلی استرس دارم.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  من غربالگری مرحله دوم رو در هفته 15 انجام دادم. امروز نتیجه رو گرفتم شده این :

  CALCULATED RISKS (at term)
  TRISOMY 21: 1:183
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:768


  AFP : 48.00 ng/ml --- mom 1.70
  HCG: 126.60 lu/ml --- mom 2.99
  UE3: 1.00 ng/ml --- mom 0.70
  --- mom 2.70 Inhibin A: 768.00 pg/ml

  جلوی TRISOMY 21 نوشته screen positive
  الان باید برم آمینوسنتز یا همون سونو آنومالی کافیه؟

  جواب:
  آمنیوسنتز
 • سئوال:
  t21 1:330 t18 <1:30000 slos <1:30000 ntds 1:255

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  آیا حتما لازم است آزمایش کواد در همان آزمایشگاهی که غربالگری مرحله اول انجام شده انجام شود یا می توان در آزمایشگاه دیگری نیز انجام داد ؟

  جواب:
  اگر آن آزمایشگاه امکان انجام گزارش پروتکل سکوئنشیال دارد باید حتمأ در همان آزمایشگاه انجام شود.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  ممنون میشم جواب بدبد از نگرانی راحت بشم.
  free B .HcG 16.0
  Corrected MOM for hcg 0.51
  papp-a 5.70
  corrected mom for papp-a 1.42
  trisomy 21 1:50000
  trisomy 18 1:99000
  trisomy 13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام غربالگری سه ماهه دوم به این شرح است
  سن 34
  t21prior risk: 1:402
  t18prior risk: 1:4479
  weight:76kg
  gestational age: 12w+2d
  afp: 23 mom 0.81
  hcg:32 mom 1.14
  ue3:0.90 mom 0.55
  ina :196 mom 0.85

  triosomy21: 1:510
  triosomy18: 1:18227
  slos: 1:13641
  ntds: 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   سپاسگذار از پاسخ
   در قسمت پریکلامپسی اسکرین ذکر شده ریسک 1:31 آیا این به معنی ریسک بالاست؟
   individual's overall likelihood ratio of developing preeclampsia is 3.23 times more than the one normal pregnant woman.
   form the result of preeclampsia screening it is expected that among 31 pregnant women with the same results ,one woman will develop preeclampsia and 30 women will have normal pregnancies.
   در ضمن nt غربالگری اول 0.85 mm ,
   risk downs 1 in 6900(at term
   nuchal measurment : 0.85 0.62mom
   papp-alevel:1669 0.75 mom
   free beta-hcg level :33 1.21mom
   fetal nasal bone : present
   downs risk due to maternal age alone is 1 in 380
   not in the high risk category for tirosomy 13 (risk<1 in 100
   باز هم ممنون و سپاسگذار ازپاسخ

   جواب:
   ریسک پره اکلامپسی آن نرمال است.
 • سئوال:
  با سلام
  سونوی کالر داپلر و آنومالی رو برای هفته 16 برام نوشتن و همین طور اکوی قلب جنین (فرزند اولم نارسایی شدید قلبی داشت). آیا هفته 16 مناسب برای این دو هست یا خیر؟ با توجه به اینکه معمولا هفته 18 برای هر دو پیشنهاد میشه.
  خیلی ممنون از راهنماییتون

  جواب:
  کدام سونولوژیست و یا سونوگرافی را توصیه کردند ؟؟؟
  • سئوال:
   سونوگرافی دکتر کامران آذرخویش در زنجان (من ساکن زنجان هستم) و برای اکوی قلب هم دکتر پاشا مساعد

   جواب:
   تو سایت fetalmedicine.com اسمشان را چک کنید.
   • سئوال:
    آیا شما سونوگرافی خاصی میتونید به من معرفی کنید؟ و همین طور برای اکوی قلب؟ چون فرزند اولم نارسایی شدید قلبی داشت از این بابت خیلی نگرانم چون طی مشاوره ژنتیک که قبل از بارداری داشتیم گفتن 25% احتمال تکرار بیماری در فرزند دوم هم هست

    جواب:
    با پزشک معالجتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام
  من 35 سال سن دارم .در12هفته و2 روز غربالگری اولم را انجام دادم ودر جواب سن بارداری اضافه شد.
  TRISOMY21:1:5432
  TRISOMY18:1:15950
  SLOS:<1:20000
  NT:2.2 mm
  وسن بارداری را 13هفته و5 روزاعلام کردند

  درجای دیگر غربالگری دوم را انجام دادم که بر طبق LMP در 16هفته و3 روز بودم وبر طبق CRL در17هفته و4 روز وجواب به قرار زیز:
  SCREENING RESULT :NEGATIVE
  RISK OF DOWN : 1 IN 290
  RISK OF NTD:1 IN 7900
  AFP:25.8
  ESTRIOL:2.6
  BETA-HCG:40690
  INHIBIN-A:227

  لطفا بفرمایید آزمایش چه طور است.و سونوگرافی آنومالی را در چه تاریخی انجام بدهیم درست است.
  LMP:93.12.11
  در ضمن من آزمایش NFTY را هم در تاریخ 94.04.10.
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر در مرحله اول بود با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین در مرحله دوم است. فقط توصیه می کنم هفته 18 تا 20 آنومالی اسکن را انجام دهید.
 • سئوال:
  با تشکر از اینکه سریع جواب دادین.می خواستم بپرسم که آزمایش NFTY ازمایش تشخیصی دقیقی است؟؟؟
  واینکه با توجه به اینکه من 2 تا تاریخ سن جنین دارم برای اسکن آنومالی کدام را باید ملاک قراربدهم.

  جواب:
  قدرت تشخیص 99-98 % برای سندرم داون و ادوارد دارد و 80% برای سندرم پاتو دارد. سونو با سن پایین تر دقیق تر است.
 • سئوال:
  سلام اینکه میگین ریسک بینابین یعنی چی؟ چرا اینجوری شده؟ چون ما اصلا فامیل نیستیم سابقه مونگولیسمم تو فامیل نداریم،بعد اگه تو تست دوم منفی باشه ایا این جوابی که توتست اول اومده میتونه واسه جنین خطرناک باشه یا بعد از تولد واسه بچه مشکل ایجاد کنه؟

  جواب:
  ریسک بینابین به معنی نیاز به بررسی بیشتر در صورت صلاحدید پزشکتان می باشد.
  اختلالات کرومورومی ربطی به سابقه خانوادگی ندارد.
  در این موارد تصمیم گیری بر اساس جواب پروتکل سکوئنشیال انجام می شود و دیگر ریسک مرحله اول یا دوم به تنهایی ارزشی ندارد.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  جواب غربالگری سه ماه دوم در آزمایشگاه نیلو به شرح ذیل میباشد
  Age at term:33.4
  T21 prior risk:1:586
  T18 prior risk: 1:6553
  Weight: 57 kg
  gestational age:16w+6d
  TRISOMY 21: 1:882
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:2792
  AFP : 46.00 iu/ml --- mom 1.22
  HCG: 51.80 lu/ml --- mom 1.76
  UE3: 1.20 ng/ml --- mom 0.62
  Inhibin A: 301.00 pg/ml --- mom 1.12
  papp-a 4418.00 mom 1.14
  fbhcg 80.00 mom 2.02
  trisomy 21 in sequential test 1:8072
  لطفا تفسیر بفرمایید بیصبرانه منتظرجواب شما هستم
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام من قبلاجواب ان تی رو براتون فرستادم وفرمودید 85% درمحدوده کم خطرهستم لطف کنید جواب غربالگری دوم من روهم تفسیربفرمایید خیلی نگران هستم...
  quadruple test interpretation
  risk of downs.....1 in 300(at term)......posetive
  risk of ntd.........1 in 7000.........negetive
  risk of trisomy18..........negative
  contingent screening interpretation
  risk of downs......1 in 3000(at term)...negetiv
  risk of trisomy18....negetive
  risk of trisomy 13.....negetive
  سنم حدود36 سال است...دکتربهم گفت که انتخاب باخودت است که آمینو سنتز بشوی یاخیر؟ خیلی مرددهستم که انجام بدم یاخیر؟

  جواب:
  از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کند. آنوقت تصمیم بگیریم که نیازی به انجام آمنیوسنتز هست یا خیر.
 • سئوال:
  سلام.ازمایش غربالگری سه ماه دوم.
  age at term :26.1
  t21 prior risk :1:1314
  t 18 prior risk :1:15211
  weight :46
  gestational age biochemistry :16 w +3 d
  gestational age at scan :
  16 w = 3d
  afp :36.96 1.05mom
  hcg :22.482 0.66mom
  ue3 :2.92 0.93mom
  inhibin a :228 1.02mom

  trisomy 21 : 1:14415
  trisomy 18 :<1:30000
  slos:<1:30000
  ntds :1:4461

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با عرض سلام وخسته نباشید
  جواب غربالگری سه ماه دوم در آزمایشگاه نیلو به شرح ذیل میباشد
  Age at term:33.4
  T21 prior risk:1:586
  T18 prior risk: 1:6553
  Weight: 57 kg
  gestational age:16w+6d
  TRISOMY 21: 1:882
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:2792
  AFP : 46.00 iu/ml --- mom 1.22
  HCG: 51.80 lu/ml --- mom 1.76
  UE3: 1.20 ng/ml --- mom 0.62
  Inhibin A: 301.00 pg/ml --- mom 1.12
  papp-a 4418.00 mom 1.14
  fbhcg 80.00 mom 2.02
  trisomy 21 in sequential test 1:8072
  لطفا تفسیر بفرمایید بیصبرانه منتظرجواب شما هستم
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  لطفا مورد زیر را برام تفسیرفرمایید:
  Percentage of Chromosome Y=0.0347
  %chr Y≥0.0048 is considered as a male fetus
  %chr Y<0.0048 is considered as a female fetus
  خواهش می کنم جنسیت جنین را برام مشخص فرمایید
  .با تشکر فراوان

  جواب:
  پسر
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، لطفا آزمایش غربالگری 3ماهه دوم منو تفسیر کنید.با تشکر
  MS-AFP Level 13.85 iu/ml 0.48 MoM
  uE3 level 2.5 ng/ml 1.0 MoM
  Total hCG level 37917 miu/ml 1.54 MoM
  inhibin-A level 235 pg/ml 1.07 MoM
  Risk of Down 1 in 450 (at term
  Risk of NTD 1 in 7،000
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1،200

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • بهتا خانجاني
  سه شنبه 16 تیر 1394 - 18:03
  سئوال:
  با سلام

  ما در سن 13w+1 ازمايش غربالكري first trimester combined screening test انجام داديم و بدليل ريسك T21 در سن بارداري 18w+1 ازمايش غربالكري quadruple marker screening test تكرار شد. نتايج ان بشرح زير مي باشد

  T21 prior risk (13w+1) : 1: 987
  T21 prior risk (18w+1) : 1: 987

  T21 first trimester risk (13w+1) : 1: 278
  T21 integrated risk (13w+1) : 1: 148


  هر دو ازمايش در ازمايشكاه تخصصي نيلو تهران انجام شده است. با فرض صحت سن باداري لطفا در مورد نتايج ازمايش و اقدام بعدي توصيه بفرماييد

  با تشكر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده پرخطر می باشد و توصیه می کنم تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، لطفا آزمایش غربالگری 3ماهه دوم منو تفسیر کنید.با تشکر
  MS-AFP Level 13.85 iu/ml 0.48 MoM
  uE3 level 2.5 ng/ml 1.0 MoM
  Total hCG level 37917 miu/ml 1.54 MoM
  inhibin-A level 235 pg/ml 1.07 MoM
  Risk of Down 1 in 450 (at term
  Risk of NTD 1 in 7،000
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1،200

  خیلی ممنون از پاسخ تان،ببخشید خانم دکتر الان هفته 21 هستم این تست هفته 16 انجام دادم امروز به دکتر مراجعه کردم گفتن وقتش گذشته فکرنمیکردم مشکلی باشه حالا چکار میتونم کنم تورا خدا راهنماییم کنید. سونو انومالی هم مشکلی نداشت

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  individuals overall likelihood ratio of developing preeclampsia is 25 times more than the one of a normal pregnant woman.considering the incidence rate of preeclampsia individuals risk of developing preeclampsia is 1:4 from the results of preeclampsia screening,it is expected that among 4 pregnant woman with the same results,one woman will develop preeclampsia and 3 woman will have normal pregnancies.this is considered as screen positive.... با سلام این به چه معناست واسم مثبت شده؟ایا خطرناکه؟تو ازمایش غربالگری سه ماهه دوم تو هفته 14+4 روز انجام دادم.

  جواب:
  بهتر است که مراقبتهای دوران بارداریتان برای پیشگیری از مسمومیت بارداری تحت صلاحدید پزشکتان بیشتر شود.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید لطف میکنید آزمایش سه ماه اول من بررسی و تفسیر کنید.باتشکراززحمات شما
  T21 prior : 1:237
  T18prior: 1:2620
  T13 prior:1:7172
  Weght(kg):76
  gestational age at biochmistry :13w +3d
  Gestational age at scan : 13w+0 d
  crl:66mm
  nuchal translucency :1.8
  FBHCG:52,5 corected mom:1,61
  PAPP_A:4107 corected:,: 0,89
  TROSOMY 21: 1:702
  TROSOMY 18 < 1:30000
  TROSOMY 13:<1:30000
  سن من 37 سال هست . خیلی نگران هستم ممنون میشم اگر زودتر جداب بدین.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  سلام ببخشید دوباره مزاحمتون شدم سونو انومالی انجام دادم مشکلی نبود الان هفته 21 هستم دیگه میتونم چکار کنم، دکترم گفتن یک هفته دیر مراجعه کردم دیگه وقت ازمایش تشخیصی بیشتر گذشته انشاالله که مشکلی نیست ولی من خیلی نگرانم

  جواب:
  لطف کنید در هنگام طرح سئوال جدید کامنت قبلی تان را یا حداقل ریسک تریزومی 21 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام,لطفاآزمایش غربالگری سه ماهه دوم من راتفسیرکنید,آزمایش درنیلوانجام شده. age at term(yrs) 30.1 t21 prior risk: 1:955 t18 prior risk:1:10730 weight(kg): 51 1st trimester gestational age 12w+ 3d 2nd trimester gestational age: 16w+ 2d papp-a 2416.00 mu/l 0.65 fbhcg 122.00 ng,/ml 2.71 afp 58.00 lu/ml 1.56 hcg 146.60 lu/ml 4.11 ue3 0.90 ng/ml 0.49...

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام.
  نتیجه آزمایش غربالگری مرحله دوم بنده به شرح زیر می باشد:
  TRISOMY 21: 1:4483
  TRISOMY 18: < 1:30000
  SLOS: < 1:30000
  NTDS: 1:8134

  T21 Prior risk: 1:1081
  T18 Prior risk: 1:12227

  Gestational age: 18W+2D

  در صورت امکان تفسیر این آزمایش را بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • با سلام تست غربالگری سه ماهه دوم در هفته هفته 14 -4 روز trisomy 21: 1:330 trisomy 18: <1:30000 slos:<1:30000 ntds: 1:255 afp 49.00-2.10 hcg 147.60-3.38 ue3 0.80-0.67 ina 521.00-1.83 nt=1.79 nb هم قابل مشاهده بود.ایا مشکلی هست یا نه خیلی استرس دارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد. توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید و اگر هیچ سافت مارکری به نفع سندرم داون مشاهده نشد دیگر جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، این نتیجه آزمایش غربالگری 3ماهه دوم من که دکتر گفتن در محدوده خطر بینابین هستم سونو انومالی هم انجام دادم مشکلی نبود الان هفته 21 هستم، دکترم گفتن یک هفته دیر مراجعه کردم دیگه وقت ازمایش تشخیصی بیشتر گذشته انشاالله که مشکلی نیست ولی من خیلی نگرانم،آیا کار دیگه ای میتونم انجام بدم که تکلیفم معلوم شه؟27سالمه و حاملگی دوم
  MS-AFP Level 13.85، iu/ml 0.48 MoM
  uE3 level 2.5 ng/ml 1.0 MoM
  Total hCG level 37917 miu/ml 1.54 MoM
  inhibin-A level 235 pg/ml 1.07 MoM
  Risk of Down 1 in 450 (at term
  Risk of NTD 1 in 7،000
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1،200

  جواب:
  نگران نباشید ریسک سندرم داونتان از 1:450 با این آنومالی اسکن به 1:900 شده است و احتمال خطر کمتر شده است.
 • سئوال:
  باسلام من کامل فرستاده بودم trisomy 21: : 1:567 trisomy 18: 1:30000 t13 prior risk 1:26210 سونوی جنین وآنومالی انجام دادم درهفته 18,همه چیزخوب بوده,باتشکر

  جواب:
  با توجه به نتیجه آنومالی اسکن جوابتان خوب است.
 • با سلام وعرض خسته نباشید.جواب غربالگری اولم به این شکل بود که براتون ارسال کردم:
  crl:48mm
  nt:1.6mm
  age at term :30.9 year
  t21 prior risk:1:865
  t18 prior risk:1:9701
  t13prior risk:1:23559
  weight:61
  fbhcg:o.43
  papp-a:0.24
  trisomy21 1:659
  trisamy18: 1:283
  trisomy13: 1:2051
  جنابعالی فرمودین با احتمال 85%در مرحله خطر بینابین هستم .چون امکان سکوئنشال برام نبود فرمودین تست کواد رو در یک مرکز معتبر انجام بدم منم نیلو انجام دادم وخدمتتون ارسال میکنم.
  age:31
  wegiht:61
  t21 prior risk: 1:854
  t18 prior risk :1:9571
  16w+2d
  trisomy 21 1:12337
  trisomy18 1:7691
  slos 1:13406
  ntds:1:3921
  afp 36 mom 1.09
  hcg 13.10 mom 0.41
  ue3 1.10 mom 0.63
  ina 136 mom 0.51
  فرمودید با احتمال 80%در محدوده کم خطر.ویک آنومالی اسکن انجام...
 • جواب دقیق سونو رو هم براتون ارسال میکنم .
  قرار جنین:متغییر پرزنتیشن:متغییر
  ضربان قلب :دیده میشود منظم است
  حرکات جنین: دیده میشود طبیعی است
  وضعیت سر:در حال حاضر نرمو سفال
  اندازه ها
  بی پاریتال:42 میلیمتر مطابق با سن حاملگی 18 هفته و0روز
  استخوان ران:26 میلیمتر مطابق با سن،17 هفته وپنج روز
  دور سر:15/6سانتیمتر مطابق با سن حاملگی 18 هفته ویک روز
  دور شکم :13/0سانت مطابق با سن حاملگی 18 هفته ویک روز
  وزن تخمینی 231گرم(مقدار طبیعی 140-280)
  قد 22 سانت(مقدار طبیعی 19-26)
  نسبت جفت به سرویکس :دور از سرویکس
  بررسی مایع آمنیوتیک
  مقدار مایع:طبیعی
  اندکس:12 سانت(مقدار طبیعی9-20...
 • سئوال:
  مگه قرار نیست همه اختلالات کروموزومی وژنتیکی در آنومالی اسکن بررسی بشن؟شاید دکتر اشتباها به جای آنومالی اسکن سونوی دیگه ای برای من انجام داده؟؟
  حالا من چیکار باید بکنم؟

  جواب:
  یک سری مارکرهای سه ماهه دوم که در مقاله آنومالی اسکن آمده چک نشده است از سونولوژیست بخواهید که آنها را هم انجام دهد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشین,من خیلی نگران بودم,چون دکتری که رفتم برای آمینوبعداردیدن آزمایش سکویشن گفتن اصلااحتیاجی نیست وبرام سونوی آنومالی نوشنن که خداروشکرخوب بودن,کاش برای من هم درصدخوب بودن رومی گفتین خیالم راحت ترمیشد,خیلی ممنوم.

  جواب:
  ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  آزمایش غربالگری سه ماهه دوم من به شرح ذیل می باشد خواهشمند است تفسیر بفرمایید از زحماتتون بسیار بسیار سپاسگذارم:
  Ms Afp level:49.14; mom:1.38
  Ue3 level: 1.8542; mom:0.91
  Total hcg level: 41758; mom:1.60
  Inhibin_A level: 144.5; mom: 0.78

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  دردومین غربالگری screen positiv ,بودکه seguential روگرفتم نتایجی بودکه براتون فرستادم,دکتربیمارستان که برای آمینورفته بدم گفتن احتیاجی نیست,دکترخودم گفتن چرانرفتی,الان توهفته 21 هستم,سونوی آنومالیم هم خوب بود,ولی بازاسترس دارم,لطفاراهنماییم کنید.

  جواب:
  بهتر بود طبق توصیه پزشک معالجت عمل می کردی ولی به هرحال اینقدر نگران نباش با یک آنومالی اسکن نرمال جوابت دو برابر بهتر می شود.
 • سئوال:
  نتیجه غربالگری سه ماهه اول:
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  نتیجه غربالگری سه ماهه دوم :

  Ms Afp level:49.14; mom:1.38
  Ue3 level: 1.8542; mom:0.91
  Total hcg level: 41758; mom:1.60
  Inhibin_A level: 144.5; mom: 0.78

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18، SLOS و NTDs را برایم بنویسید.
 • با سلام غربالگری سه ماهه اول و دوم به این شرح بود .لطفا تفسیر سونو هفته 18 را هم بفرمایید .از پاسخگویی شما بسیار سپاسگذارم.
  آیا لازم است امینو سنتز انجام شود؟
  crl:57 mm
  gestenation at date of sample 12weeks2days by dates)
  12weeks2days by crl scan

  risk downs 1 in 6900(at term

  nuchal measurment : 0.85 0.62mom

  papp-alevel:1669 0.75 mom

  free beta-hcg level :33 1.21mom

  fetal nasal bone : present

  downs risk due to maternal age alone is 1 in 380
  not in the high risk category for tirosomy 13 (risk<1 in 100
  نتیجه سونو سه ماهه اول:
  bdp:14mm
  hc:60 mm
  fml:6mm
  crl:57mm
  nt:0.85mm
  nb:2mm
  سه ماهه دوم
  t21prior risk: 1:402
  t18prior risk: 1:4479
  weight:76kg
  gestational age: 16w+2d
  afp: 23 mom 0.81
  hcg:32 mom 1.14
  ue3:0.90 mom 0.55
  ina :196 mom 0.85

  triosomy21: 1:510
  triosomy18: 1:18227
  slos: 1:13641
  ntds: 1:8134
 • سئوال:
  نتیجه سونوگرافی سه ماهه دوم:
  ضربان قلب منظم fhr:138/min
  (حدود 19 هفته و 1 روزhc=163)
  (حدود 18 هفته و 4 روزbdp:41)
  (حدود 19 هفته و 2 روز fml:30)
  (حدود 19 هفته و 1 روز hu=28)
  (حدود 18 هفته و 4 روز ac=131)
  age by lmp حدود 19 هفته
  وزن تقریبی 265 گرم
  جفت در موقعیت قدامی با ضخامت نرمالو فاصله مناسب از از سرزیکس و گرید صفر.حجم مایع آمنیون 110 میلی متر در حد طبیعی ولی کمتر از خط 50th است.معده زیر دیافراگم مثانه جدار شکمکلیه ها با قطر لگنچه 1/3 میلی متربند ناف با سه رگ و استخوانهای بلند اندام فوقانی و تحتانی دو طرف و 4 حفره قلب و فالکس و فوسای خلفی . کیسه صفرا دیده می شوند.
  انگشت کوچک دستها دارای سه بند...

  جواب:
  سونویتان نرمال هست و با توجه به تست های غربالگریتان با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باسلام نتايج غربالگري سه ماهه دوم به شرح زير است،لطفا تفسير بفرماييد:
  T21 prior risk:1:877
  T18 prior risk:1:9830
  Weight:65
  Afp:1.03
  Hcg:0.6
  UE3:0.52
  Inhibin A:1.3
  Trisomy21:1:2271
  Trisomy18:1:21567
  Slos:1:7790
  NTDs:1:4687
  Age:30
  16w+0d

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام اين غربال گري seqential screen منه كه البته جواب سه ماهه دوم ترزوني٢١ scrin positive 1:191 بوده لطفا برام تفسير كنيد
  Age at term30.1
  T21 prior risk 1:955
  T18 prieor risk 1:10730
  Weight(kg) 51
  Papp-a 2416.00 mu/l 065 mom
  Fbhcg 122.00 ng/ml 2.71 mom
  Afp 58.00 lu/ ml 1.56
  Hcg 146.60 iu/ml 4.11
  Ue3 0.90 ng/ml 0.49

  Trisomy21 1:567
  Trisomy18 <1:30000
  Slos 1:27778
  Ntds 1:1118
  انومالي اسكن هم انجام داده شده در هفته ١٨ نرمال بوده است وبراي امينو سنتز مراجعه كرديم كه با توجه به جواب sequential گفتن لازم نيست ولي ما همچنان نگرانيم لطفا جوابمونو تفسير كنيد ممنون.

  جواب:
  توصیه می کنم یک مشاوره ژنتیک انجام دهید چون قبلأ هم به شما جواب داده بودم ولی با توجه به ادامه نگرانی تان شما کاندید انجام آمنیوسنتز می باشید.
 • سئوال:
  سلام من کل آزمایشاتمو براتون فرستادم این چیزایی که شما پرسیدین تو ازمایشات من نیست من هرچی بودو براتون فرستادم

  جواب:
  ریسک های سه ماهه اول رو نوشته اید سه ماهه دوم را ننوشته اید.
 • سئوال:
  سلام اقای دکتر من در هفته 16 غربالگری دوم دادم میشه لطفا جوابمو تفسیر کنین
  A screen positive result indicates an increased risk of having a pregnancy with down's syndrome or neural tube defect. Most women with screen positive results will not have an affected pregnancy
  Down syndrome(cut off) : 1:270

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر می باشد و توصیه می کنم یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  غربالگری سه ماهه اول:
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  نتیجه غربالگری سه ماهه دوم :

  Ms Afp level:49.14; mom:1.38
  Ue3 level: 1.8542; mom:0.91
  Total hcg level: 41758; mom:1.60
  Inhibin_A level: 144.5; mom: 0.78
  Risk of down:less than 1 in20,000
  screen result: neg
  Risk of NTD:1in 3500 screen: neg
  Risk of trisomy 18: screen: neg

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال :
  با سلام نتایج test quadruple marker در سه ماهه دوم لطفا برام تفسیر کنید:
  AGE AT TERM :29.8
  GESTATIONAL AGE :16W,1D
  MATERNAL WEIGHT:59 Kg
  AFP 22.1 MOM 0.74
  UE3 4.20 MOM 1.64
  HCG 29636.0 MOM 0.89
  INHIBIN A 208.0 MOM 1.07
  DOWN SYNDROME 1:8000
  AGE ALONE 1:982
  EQUIVALENT AGE RISK <15.0
  OSB 1:39800 CUTOFF 1:104(2.46MOMS)
  TRISOMY 18 <1:99000 CUTOFF 1:101
  در ضمن NT:2.4 میباشد. ممنونم اگه تفسیر کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا نتيجه ازمايش سه ماهه دوم بنده رو تفسير نماييد.سن:23.9
  trisomy21:1:1439
  trisomy18:1:30000
  slos:1:30000
  ntds:1:5073
  سن بارداري:14w+6d
  وزن:69
  afp:21.15 mom 1
  hcg:109.481 mom:3.01
  ue3:2.90 mom:1.32
  inhibin a:183.6 mom:0.97

  سه ماهه اول هم به شرح ذيل ميباشد:
  fbhcg:34.9 mom:.0.69
  papp-a:11700 mom:4.53
  trisomy21prior risk:1:1432
  t18prior risk:116793
  t13prior risk:1:39403
  weight:68 kg
  11w+5d
  nt:1.5

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام آقای دکتر تو هفته 17 سونوگرافی آنومالی اسکن انجام دادم دکتر سونوگرافی گفت همه چی اندازه بدون مشکل هست مننوگسل و هیدروسفالی دیده نمیشود اما غربالگری دوم screen positive بود میخوام بدونم سونوگرافی تو 17 هفته جواب درست میدهد؟

  جواب:
  ریسک تریزومی های 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  من ۲۳ سال دارم و هفده هفته هست که باردارم.
  در سونو گرافی دوازده هفتگی اندازه ی NT:2.8 اندازه گیری شده.
  نتایج غربالگری اولم به صورت زیر می باشد. Nuchal measurement:2.8
  Papp-A level: 31.1mg/l
  FreeB _hCG level: 43.3ng/ml
  Fetal nasal bone: present
  (Risk of down's: 1in610(at term
  (Trisomy13(1in 100
  Down's risk due to maternal age alone is 1in1400
  ودر غربالگری دوم که در پانزده هفتگی انجام شده به صورت زیر می باشد.
  MS_AFP level 42.1 ng/ml 1.13MoM
  uE3 level 2.8 ng/ml 1.15MoM
  Total hCG level 122730 miu/ml 3.10 MOM
  Inhibin _A level 386. 4 pg/ml 2.26MOM
  Risk of Down's 1 in 2300
  Risk of NTD 1 in 4500
  Risk of pre. eclmpsia 1in 18

  جواب:
  ریسک پروتکل سکوئنشیال را هم از آزمایشگاه بخواهید برایتان گزارش کند و عدد آنرا برایم بنویسید.
 • سئوال:
  من وقتی این آزمایشات رو به دکتر نشون دادم گفتن ببرین ودر همون آزمایشگاه یک جواب از ترکیب آزمایش اول و دوم به شما بدن. اگر منظور شما از این تست اینه من وقتی به آزمایشگاه رفتم گفتن ما همچین سیستمی رو نداریم من چه کار کنم. جواب تستام خیلی خطرناکن؟

  جواب:
  مجدد ریسک هر دو مرحله را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام.غربالگری سه ماهه اول به شکل زیر بود که برایتان فرستادم.
  N.T=1.6
  (freeB-HCG=77.08IU/L(results

  (PAPP-A=1.83 IU/L(results
  down syndrome=1:405
  age alone=1:340
  equivalent age risk=35.3
  trisomy18/13=1:99000
  توصه شما درمورد آزمایش سه ماهه اول انجام آزمایش غربال گری سه ماهه دوم بود که جاب به شکل زیر است:
  AFP:73.70IU/ML (MOM:1.93(
  uE3:200ng/mL (MOM:0.66
  HCG:30838.0IU/L (MOM1.17
  inhibin_A:351.0pg/ml (MOM:1.61
  DOWN SYNDROM:1:2510 (Cutoff=1:250
  Age alone=1:1340
  Equivalent age risk <15.0
  OSB=1:949 (Cutoff=1:104(2.50MOMs
  trisomy 18/13=1:99000 (Cutoff=1:100
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

  جواب:
  ریسک پروتکل سکوئنشیال را از آزمایشگاه بخواهید که برایتان گزارش کند.
 • سئوال:
  مجددا سلام پیام قبلیم به دست شما نرسید! اگر منظور شما ترکیب جواب دو غربالگری هستش من به آزمایشگاه که مراجعه کردم گفتن ما این سیستم رو نداریم من چه کارباید بکنم. جواب آزمایشاتم خیلی خطرناک است؟ من خیلی دلهره دارم.

  جواب:
  یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من 21سالمه وسن جنین 21هفته. هست این هم ازمایش غربالگری سه ماه دوم هست ممنون میشم اگه برام تفصیرش کنید
  AFP:79.00IU/ml1.53
  HCG:20.00IU/ml1.70
  UE3:3.40ng/ml1.19
  INA:278.00pg/ml1.19
  TRISOMY21: 1:7387
  TRISOMY18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:1188

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا آزمایش غربالکري مرحله دوم بنده را تفسیر کنید با تشکر،
  age at term 28.8
  T21prior risk:1:1091
  T18prior risk:1:12347
  Weight:59
  Gestational:15w+6d
  Ago 50.00 mom1.59
  Hcg:108.90 mom:3.03
  He3:1.10 mom:0.68
  In a:673.00 mom:2.43
  T21: 1:257
  T18:1:30000
  Solos:1:30000
  Ntds:1:1023

  لازم به ذكر است در غربالكري مرحله أول در هفته 12 ntبرابر با 1.55 بوده و t21 و t18 منفی اعلام شده.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  این که شما میگید رو از آزمایشگاه خواستم اما گفتن که اون سیستم رو ندارن من چه کار باید بکنم. اگه اسکن آنومالی رو انجام بدم میتونم از سلامت جنینم مطمئن بشم؟ خیلی نگران هستم. ممنون از جوابتون.

  جواب:
  بهتر است آنومالی اسکن را انجام داده و داده هایشان را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام. جواب تست غربالگری دوم من به این شرح است لطفاً نظرتان را بفرمایید. ممنون
  Afp 28.4
  uE3 1.50
  hCG 26009
  Inhibin-A 161.00
  Down syndrom 1:12200
  OSB 1:11200
  Trisomy 18 1:38400
  سنم 29 سال و سن بارداری 15هفته و 3 روز
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا آزمایش غربالکري مرحله دوم بنده را تفسیر کنید با تشکر،
  age at term 28.8
  T21prior risk:1:1091
  T18prior risk:1:12347
  Weight:59
  Gestational:15w+6d
  Ago 50.00 mom1.59
  Hcg:108.90 mom:3.03
  He3:1.10 mom:0.68
  In a:673.00 mom:2.43
  T21: 1:257
  T18:1:30000
  Solos:1:30000
  Ntds:1:1023

  لازم به ذكر است در غربالكري مرحله أول در هفته 12 ntبرابر با 1.55 بوده و t21 و t18 منفی اعلام شده.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. من 41 سال دارم و این بارداری سوممه لطفا ازمایشم رو تفسیر کنید
  AFP: 24.00 MoM 0.87
  HCG: 13.20 MoM 0.45
  UE3 1.30 MoM 0.82
  T21: 1:829
  T21 prior risk: 1:56
  T18: 1:2931
  T18 prior risk: 1:1221
  SLOS : <1:30000
  NTDs : 1:7246
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سؤال:
  با عرض سلام و ادب خدمت شما
  من 34 سالمه اكنون در هفته 16w+4d هستم. در هفته 12W+6D سونو nt و آزمايش دابل ماركر انجام دادم و نتيجه ش به شرح زير بود:
  NT=1.6MM 1.25MOM
  NB= PRESENT
  PAPP-A= 26.60 mg/L 1.67MOM
  free BhCG= 20.0 ng/ml 0.54MOM
  Down syndrome =1:26000
  age only= 1:450
  Equivalent Age Risk= <15.0
  Trisomy 18/13= 1:99000
  اين نتيجه رو وقتي به پزشكم نشون دادم گفت مشكلي وجود نداره و شما فقط نياز به آزمايش AFP داري. من در هفته 15w+4d اين آزمايش رو انجام دادم ولي نتيجه ش بشدت نگرانم كرده كه به شرح زير هست:
  AFP= 36.65 Iu/ml با روش ميني ويداس
  كه رنج نرمال اون در هفته 15كمتر از 32 و در هفته 16 كمتر از 34 و در هفته 17 كمتر از 44 درج شده.
  خواهش مي كنم به...

  جواب:
  نگران نباشید، این عدد به تنهایی ارزشی ندارد از آزمایشگاه بخواهید AFP MoM را محاسبه کند و اگر زیر 2 بود نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلام. من غربالگری 3 ماهه دوم رو در هفته 15 دادم.خواستم ببینم جوابش نرماله?24 سالمه و این غربالگری رو در هفته 15 دادم
  Trisomy21 1:9838
  T21 Prior Risk: 1:1419
  Trisomy18 <1:30000
  T18 prior risk: 1:16622
  SLOS <1:30000
  NTDs 1:2429
  AFP:30.00
  AFP MOM:1.27
  HCG :35.50
  HCG MOM:0.93
  UE3:1.10
  UE3 MOM:0.85
  INA:330.00
  INA MOM:1.27

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من آزمایش غربالگری مرحله دوم انجام دادم نتایج به شرح ذیل است لطفا مرا راهنمایی کنید. تشکر
  Age:24
  T21 Prior Risk: 1:1400
  T18 Prior Risk: 1:16372
  Weight : 61
  Gestational Age : 15W+6D
  AFP : 41:00 MOM 1.33
  HCG : 12.70 MOM 0.36
  UE3 : 3.40 MOM 2.11
  INA : 197.00 MOM 0.73
  TRISOMY 21: 1:30000
  TRISOMY 18: 1:30000
  SLOS : 1:30000
  NTDs : 1:2045

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام .لطف می کنید اگر تفسیر بفرمایید:)14هفته و6روز
  first trimester:
  free b-hcg:49.78
  f.b-hcg:1.18
  pregnancy acossiate:2047
  papp_a:0.82.
  f.bhcg/papp.a:1.44

  second trimester:
  alpha fetoprotein:20
  afp:corrected mom:0.82
  beta hcg titer:120.80
  b.hcg corrected mom:2.93
  ue3:2.40
  ue3 corrected mom:1.87
  inhibin_a:dia:475
  dia corrected mom:1.71

  clculated risks:
  trisomy21:down syndrom 1:3452
  trisomy18:edward syndrom <1:30000
  smith_lemil_optiz <1:30000
  neural tube 1:8134
  defected ntd risk :screen negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من هردو آزمایش 3 ماهه اول و دوم رو در آزمایشگاه نیلو آنجام دادم میشه خواهش کنم جواب این آزمایش ها رو برام تفسیر کنید ممنون من 30 سال دارم در ماه 1363و فرزند اول من هست
  سه ماهه اول غربالگری در سن 11 هفته و 6 روز
  FBHCG 30.00 Corrected mom 0.68
  PAPP-A 2213 Corrected mom0.82
  در قسمت سمت چپ جای که وزن نوشته در صفحه اول نوشته
  T21 1:854
  T18 1:9571
  T13 1:23263
  و در صفحه بعد در کادر زرد رنگ نوشته
  CALCULATED RISK(at term
  TRISOMY21 <1:30000
  TRISOMY18 <1:30000
  TRISOMY13 <1:30000
  NT:1MM
  CRL:49.96M
  در سه ماهه دوم که در سن 15 هفته و 1 روز انجام دادم
  AFP 26.00 Corrected mom 0.98
  HCG 27.70 Corrected mom 0.69
  UE3 0.80 Corrected mom0.58
  INA 186.00 Corrected mom 0.67
  در قسمت سمت چپ جای که...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من الان تو هفته ی 19 بارداری هستم و31 سالمه و بارداری دومم هست غربالگری سه ماهه اولم اکی بود و مشکلی نداشت میخاستم ببینم جواب غربالگری دومم چیه تو هفته ی 16 دادم خیلی واقعا استرس دارم
  ممنون میشم جواب بدین
  AFP 17.00 IU\ML 0.80
  HCG 14.50 " 0.60
  UE3 1.10 " 0.76
  INA 155.00 "0.81
  TRISOMY 21: 1:5756
  TRISOMY 18: 1:30000
  SLOS: 1:30000
  NTDS: 1:8134
  T21 PRIOR RISK:1:843
  T18 PRIOR RISK:1:9442
  توروخدا زود جواب بدین
  سپاسگزارم

  جواب:
  ببخشید با تاخیر جواب دادم. با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشی لطفا ازمایش غربالگری دوم مرا تفسیر کنید چون استرس زیادی دارم
  AFB =23.8 IU/ML MOM=1.05
  UE3 = 1.90 NG/ML MOM 0.84
  HCG 26.5 IU/ML MOM=.098
  DIA 186.1 PG/ML MOM= .087
  DOWN SYNDROME 1.124000 CUTOFF= 1.250
  AGE ALONE 1.745
  EQUIVALENT AGE RICK <15.0
  OSB 1.19700 1.104(2.46MOMS
  TRISOMY 18 1.94000 1.100
  با تشکر از شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام من 32 ساله هستم و در جواب غربالگری دوم احتمال سندرم داون باcutoff1:250وdown syndrome1:35و و age alone1:617وequivalent age risk44.3 می باشد و ازمایش امینیوسنتز دادم وخیلی نگرانم تا جواب بیاید لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بینابین است. نیاز به انجام تستهای تشخیصی دارید.
 • سئوال:
  با سلام من 37 سال سن دارم و هفته 17 بارداری تست غربالگری مرحله دوم را انجام دادم
  trismy 21:1:1072
  trismy 18:1:24930
  slos:<1:30000
  ntds: 1:6980
  AFP 35:00 IU/MI 0.88
  HCG 18.10 IU/MI 0.72
  UE3 1.40 NG/MI 0.67
  INA 222.00 PG/MI 0.87

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام تست غربال گری سه ماه دوم تست کواد مارکر همسرم انجام داده. لطفا راهنمایی کنید:
  سن 38 سال وزن 85 کیلو سن جنین 16 هفته
  T21 prior risk 1:199
  T18prior risk 1:2217
  Value unit corrected mom
  0.80 20.00 afp
  0.89 24.90 hcg
  0.73 1.10 ue3
  0.54 119.00 in a

  Calculated risks (at term
  Trisomy 21 : 1:737
  Trisomy 18: 1:14282
  Slos: <1:30000
  Ntds: 1:8134
  ممنون که سریع جواب بدین.مچکرم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من غربالگری اول رو در هفته ۱۱انجام دادم و نرمال بود به همین خاطر دکتر در هفته ۱۶فقط آزمایش afp رو برام نوشت که مقدارش ۵۵.۱ng/ml بود حالا من خیلی نگرانم که جنینم مشکل داره یا نه تو رو خدا کمکم کنید دارم از نگرانی میمیرم

  جواب:
  نگران نباشید این عدد به تنهایی ارزشی ندارد. از آزمایشگاه بخواهید که AFP MoM را محاسبه کنند و اگر زیر 2.0 بود جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  باسلام وعذرخواهی,بله شماگفتبن ریسکپروتکل سکوینشبال روبفرستم,گه دوبارفرستادم که جواب ندادین,گفتم شایدنرسیده,به خاطرهمین باگوشیه همسرم فرستادم,قصدجسارت نداشتم پوزش می خواهم.

  جواب:
  لطف می کنید مجدد سئوالتان را مطرح نمائید.
 • سئوال:
  لطفا آزمایش من را تفسیر کنید
  Trisomy21=1:10428
  Trisomy 18=1:30000
  Slos:1:30000
  Ntds=1:8134
  Age=15+2d
  nt=2.2
  Papp 3280.00 _1.02
  Fbhcg 37.00_0.90
  Afp23:00_0.82
  Hch 25.30_0.64
  Ue3 2.90_2.01
  Ina 165.00_0.58
  سن 30 سال

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا نظرتون رو در مورد آزمایش غربالگری مرحله دوم بنده بفرمایید
  prev NTD :no
  prev Downs :no
  prev. pre-eclampsia :not reported
  insulin dependent diabetes :no
  maternal age at EDD:18
  scan measurment(crl) :30 mm on 07/07/15
  gestation at date of sample :15 weeks 0 days
  weight :47
  MS-AFP level :89 iu/ml ;2.60 mom
  uE3 level :9.2 nmol/l ;1.81 mom
  total hCG leve:51kiu/l ;0.90 mom
  inhibin-A level :707 pg/ml ;2.42 mom

  screening result :screen positive
  reason :raised AFP
  risk of downs :less than 1 in 20000 at term
  risk of NTD :1 in 110
  risk of pre-eclampsia :1 in 180
  comment:since a BPD was recorded anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alone
  comment :downs risk due to maternal age alone is 1in 1500

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. و همینطور مجدد یک AFP با محاسبه MoM انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام خواهش میکنم ازمایش غربالگری هفته 12 من روجواب بدین ممنونم PAPP-A 2317.00miu/L 0.66


  free -hCG 31.0 iu/L 0.76

  NT 1.5mm 1.13
  NB: Present
  Risk Assessment (at term)
  Down Syndrome 1:9830
  Age alone 1:584
  Equivalent Age Risk < 15.0
  Trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سونو:
  باسلام,شماسوال منوقبلاجواب داده بودین,من گفتم درصدخوب بودن روبگین که گفتین سکوینشبال روبگم,t21prior risk 1:955,t18prior risk 1:10730t13 prior risk 1:26210,t21 1:567,t18 ,1:30000,slos 1:27778,ntds 1:1118,papp_a 2416.00 mu/l, 0.65,fbhcg 122.00 ng/ml 2.71,afp 58.00 lu/ml 1.56,hcg ,147.60 lu,/ml 4.11,ue3 0.90 ng/ml 0.49ممنمون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  ممنون ک جواب دادین
  یعنی ایشالاه هیچ مشکلی نیست دیگه؟
  نگران نباشم؟

  جواب:
  با آن قدرت اطمینان که گفتم جای نگرانی نیست.
 • سئوال:
  سلام.زیر اسکرین نگاتیوعباراتی نوشته که نگرانم کرده لطفا جواب آزمایشمو تفسیربفرماییدممنون.
  AFP
  Assay results 38.00
  Mom 0.91

  uE3
  Assay results 2.20
  Mom 0.72

  hcg
  Assay results17155.00
  Mom 0.75
  inhibin-a
  Assay results175.00
  Mom 0.80

  risk assessment at term
  Down syndrome 1:15300
  Cutoff 1:250
  age alone 1:1450
  Equivalent age risk<15.0
  OSB 1:42400
  cutoff 1:104(2.50moms)
  Trisomy18 1:53700
  cutoff 1:100

  Down syndrome
  Screen negative
  The risk of down syndrome is less than the screening cutoff .
  No follow-up is indicated regarding this result.

  Open spina bifida
  Screen negative
  The maternal serum afp result is not elevatef
  d for a pregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less than the screening cutoff.

  Trisomy18
  screen negative
  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18pregnancies.maternal...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید دقیقا این جمله باعث نگرانی بنده شده هرچندنگاتیو بوده اما ممنون میشم مفهومش روبگید

  Trisomy18
  screen negative
  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18pregnancies.maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies.

  جواب:
  یعنی میزان ریسک تان برای تریزومی 18 در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام 36 سالمه بارداری سومه البته دوبار قبلی سقط شدن ، غربالگری اول nt=2.8 و تریزومی21 ؛ 1:166 بود فرمودید ریسک بالا و کوادمارکر انجام بدید ، دکترم پیشنهاد ازمایش نیفتی کردند که تو ازمایشگاه شما انجام دادم و جوابش منفی شد ، دکترم منو دیگه برای غریالگری دوم نفرستادن الان 22 هفته ام و lvf ای هستم ، لطف کنید راهنمایی بفرمایید .

  جواب:
  نگران نباشید ولی طبق صلاحدید پزشکتان یک آنومالی اسکن هم انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام جواب آزمایش سه ماه اول و دوم من بشرح زیر هست لطفا راهنمایی کنید و تفسیرش کنید
  اول
  age:32
  t21 prior risk 1:706
  t18 1: 7905
  t13 :19454
  12W+0D
  nt =1.6
  crl=53mm
  weight:62
  غربالگری دوم
  afp 16.19
  hcg 60200
  ue3 .03
  inhibin A 211.2
  bpd 31mm
  15W + 2D (by bpd scan)
  weight 64
  risk of down: 1 in 80
  risk of ntd : 1in 13000
  risk of pre-eclampsia: 1in 40
  الان هم 16w+4D هستم و ازمایش غرباگری دوم هم برای 8 روز پیش بود
  متشکرم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است. کاندید انجام تست تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  با سلام. لطفا نتیجه ازمایش سه ماهه دوم من quad رو تفسیر بفرمایید
  15weeks5days
  سن34.6
  DS 1:498 cutoff 1:250
  age only 1:466
  equivalent age risk 34.3
  osb 1:18700
  trisomy18 1:32500
  afp14.9 mom0.62
  ue3 3.30 mom1.46
  hcg 2.06 mom2.06
  inhibina 291 mom1.30
  ممنون میشم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام میخواستم آزمایش غربالگری نیمه دوم منو تفسیر کنید
  Age at term:35.1
  gestational age:15+1
  Afp:25.8 iu/ml 1.02 mom
  UE3 1.10ng/ml 0.51 mom
  Hcg:58196.0 iu/ml 1.39mom
  Inhibin A:167.4pg/ml 0.82
  تو جواب آزمایشم نوشته
  Down sx screen negative
  Open spina bifida screen negative
  Trisomy 18/13 screen negative
  و لطفا بفرمایید با این آزمایش سونوی آنومالی لازمه یا نه ممنون از لطفتون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام در هفت 22 بارداری هستم تستهای غربالگری در محدوده کم خطر بود.مشکلی که دارم در ادراری خون دیدم که در ازمایش خون دیده نشدولی کشت با بباکتری streptocucus a hemolitic دیده شد که دکتر قرص نالیدیکسیک اسید تجویز کردند ایا دارویی با خطر کمتر برای جنین پیشنهاد می کنید. درد زیر دل و سوزش ادرار هم .ندارم.در ایستادن بعد از 10 دقیقه خارش و سوزش میگیرم.

  جواب:
  به هر حال جزو گروه C می باشد اگر در کشت آنتی بیوتیک حساس دیگری گزارش شده است از پزشکتان بخواهید از آن استفاده کند.
 • سئوال:
  با سلام.اگه لطف کنید جواب آزمایش منو تفسیر کنید ممنون میشم
  risk cut off
  down syndrome 1:19500 1:250
  age alone <15
  osb 1:23500 1:104(2.46 MoMs)
  Trisomy 18/13 1:99000 1:100


  توی هر سه مورد یعنی down syndrome و open spina bifida و trisomy 18/13 هم زده screen negative.آیا نیازه که آنومالی اسکن هم انجام بدم؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید.۲۶ساله هستم.وسن بارداری م ۱۶هفته وسه روز.لطفانتیجه غربالگری ۳ماهه دوم منوتفسیرکنین.خیلی نگرانم.ممنون میشم زودجواب بدین.
  Gesation age:16w&1d
  BPD34.0
  AFP:16.4 mom:0.58
  uE3:3.30. mom:1.32
  HCG:38677. mom:1.44
  Inhibin-A:246.0 mom1.11
  Down syndrome 1:1380 1:250
  Age alone 1:1330
  Equivalent Age risk 25.0
  OSB 1:39400 1:104(2.46moms)
  Trisomy18 1:99000 1:100
  Down syndrome :screen negative
  The risk of down syndrom is LESS than the screening cut-off.no follow-up is indicated regarding this result
  Open spina bifida:screen negative
  The matemal serumAFP result is NOT elevated for apregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-off
  Trisomy18 :screen negative
  These serum marker levels are not consistant with the pattern seen in trisomy 18 pregnancies

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام میخواستم آزمایش غربالگری دوم مراتفسیر کنید
  سن 35
  trisomy 21 1:393
  trisomy 18 1:30000
  SLOS 1:30000
  NTDS 1:8134
  AFP MOM 0.62
  HCG MOM 1.56
  UE3 MOM 0.89
  INA MOM 1.08
  PAPP MOM 0.92
  FBHCG MOM 0.71
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.ممنون که جواب دادین.ولی زمانی که من ازمایشات غربالگری روانجام دادم ۱۶هفته بود الان هفته ی۲۳شده.که جوابش رونشون پزشکم دادم گفت مشکلی نیست.همون زمان یعنی قبل ازاینکه ازمایش برای غربالگری بدم اول سونو انومالی دادم.گفتن مشکلی نیست.حالا سوالم اینه که سن بارداریم که ۲۳هفته ست الان فایده ای داره که تست کوادمارکرانجام بدم؟بعدم اینکه ایاانومالی اسکن کافی نیست؟

  جواب:
  برای مرحله دوم دیر شده ولی همان نتیجه آنومالی اسکن کافی است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته 11 بارداری هستم و تست غربالگری دادم و نتیه ی اون در زیر نوشتم خواهش دارم من رو راهنمایی کنین بارداری کم خظر دارم یا نه خیلی نگران هستم با تشکر ! :
  CLINICAL DETAILS AND TST RESULT
  previos NTD : none
  previos downs : none
  prev . pre-eclamsia : no
  insulin dependent diabetes : none
  smoker : no
  material age at edd: 21 years
  scan measurement (CRL) : 40mm on 15/07/05

  Gestation used : scan estimate (crl)
  weight : 47 kg
  nuchal measurement : 1.67mm : 1.57 mom
  papp-a level : 7075miu/l : 2.37 mom
  free B-hCG level : 37.6 : 0.61 mom
  fetal nasal bone : present

  INTERPRETATION
  screening result : screen negative
  risk of downs : less than 1 in 20.000 at term
  comment : downs risk due to maternal age alone is 1 in 1.500
  comment : not in high risk category for trisomy 18 (risk« 1 in 100)
  comment :...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  من 37 سالمه در هفته 17 بارداری هستم و وزنم 67 کیلو و فشارم 6 روی 9.5 میباشد نتیجه غربالگری دومم screen positive شده بشرح ذیل:
  Afp level:1.89mom
  UE3 level:0.53mom
  Hcg level:2.30mom
  Inhibin-A level:1.45
  Nuchal measure:1.2mom
  risk of down: 1:610
  Risk of ntd:1:570
  Risk of pre-eclampsia:greater than 1 in 5
  Papp Amom::3.6
  لطفا من رو راهنمایی کنید چی کار کنم برای مسمومت بارداری و آیا مشکلی دارم یا نه و چی کار کنم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. برای ریسک پره اکلامپسی هم تحت مراقبت های بیشتر کلینیکی و تغذیه ای قرار می گیرید.
 • سئوال:
  سلام.
  میشه خواهش کنم لطفا جواب آزمایش غربالگری دوممو تفسیر کنین؟ممنون میشم
  Maternal age at EDD:33 years
  Real gestational age at screening date: 16 w and 4d
  Weight:68Kg
  Alpha-fetoprotein: 16.3 IU/ml : 0.49 MoM
  hCG: 17 mIU/ml :0.61 MoM
  Unconjugated Oestriol: 3.5 ng/ml : 1.07 MoM
  Inhibin A: 157.6 pg/ml : 1.52 MoM
  Down's syndrom Risk; 1 : 359
  The maternal age related risk for Down's syndrome is 1: 456.
  Edwards' and Patau's syndrome Risk; 1 :1785
  Neural Tube Defect Risk; Low Risk.
  Age Risk 1:456
  T. 21 Risk 1:359
  T. 18-13 Risk 1:1785

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا نتیجه نست غربالگری اینجانب را بررسی نمایید. با تشکر
  Maternal age at EDD 37
  Scan measure 12 week & 5 days(by dates
  Gestation at date of sample: 13 week 0 daysrrr
  PAPP-A Level 3442 miu/L 1.18 MoM
  Free B-hCG Level 53.34 iu/L 2.14 MoM
  Screen negative:
  Down's risk due to maternal age alone is 1 in 270
  Not in the high risk category for trisomy 18(risk<1 in 100
  Not in the high risk category for trisomy 13(risk<1 in 100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام.
  nt انجام دادم که با احتمال 85%در محدوده کم خطر بود.
  در 16هفته و 6روز سونو و آز nb دادم که به شرح زیر است.
  24ساله هستم.و با همسرم دختر خاله پسر خاله هستیم.
  پدربزرگ پدری ام پرده بین دو انگشت پایش کمی بلند تر از معمول است بجز این مشکلی در اقوام درجه یک وجود ندارد.
  Nb=4.7 و در حد نرمال.
  تصویری به نفع انومالی در سر و ستون فقرات و اندامهای جنین و نیز در ارگانهای شکم و قفسه سینه مشاهده نشد.

  Papp-a=17.00 mom=1.02
  Free bhcg=53.00 mom1.70
  Nt=1.3 mom=1.03

  Afp=59.00 mom=2.20
  Ue3=5.00 mom=2.01
  Hcg=125600.0 mom=3.88

  Down syndrome=~1:50000 cutoff=1:250
  Age alone=1:1370
  Equivalent age risk=<15.0

  (Obs=1:277 cutoff=1:104(2.46moms
  Trisomy18/13=~1:99000 cutoff=1:100...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  آخر ازمایش در پیغام قبلی جا نشد.

  Trisomy 18/13:
  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18 pregnancies.matenal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18pregnancies.
  پیشاپیش از تفسیر شما متشکرم.

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  من آزمایش سه ماههداولم رو کرج دادم و نتیجه سندروم منفی و 1:5343 بود ولی آزمایش سه ماهه دومم رو یه جای دیگه دادم و سندروم مثبت شد1:180.آیا جواب آزمایش دوم صحت داره؟ لطفا جوابمو بدید خیلی نگرانم

  جواب:
  به هر حال طبق قوانین باید تست تشخیصی انجام دهید. از ابتدا باید به مرکز مطمئن ارجاع داده می شدید.
 • سئوال:
  باسلام,گفتین درمحدوده ی بینابینم آنومالی اسکن انجام دادم درهفته ی 18 که به ابن ترتیب بود
  رحم حاوی یک جنین دروضعیت سفالیک باضربان.قلب منظم است,fhr=137/min,bpd=42,fml,=28وhu=27/5,hc=156,ac=,129,جنین درموقعیت لترال راست باضخامت نرمال وفاصله مناسب ازسرویکس وگرید1-0
  Maturationاست,ححم مایع آمینیون بااندکس 120 میلبمتردرحدطبیعی است,معده زیردیافراگم مثانه,جدارشکم,کلیه هاباقطرلنگچه2میلیمتر,بندناف باسه رگ واستخوانهای بلنداندام فوقانی وتحتانی دوطرف و4 حفره قلب وفالکس وفوسای خلفی وکیسه صفرادیده می شوند,انگشت کوچک دستهادارای سه بندمی باشد,هیپوپلازی بندمیانی...

  جواب:
  عدد NF رو ننوشته اید بقیه موارد نرمال هست اگر NF هم زیر 5 میلی متر بود ریسک تان دو برابر بهتر می شود.
 • سئوال:
  سلام میشه ازمایش منو تفسیر کنید منو فرستادن مشاوره ژنتیک خیلی استرس دارم
  Gesttional age 15week2days
  Crl:69
  Age:31
  1:258:Down syndrom
  Age alone:1:815
  Equivalent age risk:1:19700
  Mom1:104
  Trisomy 18:1:83600
  Mom:1:104
  Down syndrom :screen nagtive
  Open spina bifida:screen nagtive
  Trisomy 18:screen nagtive
  Afp:15.7
  Mom:0.73
  Ue3:1.7
  Mom:0.83
  Hcg:40490.0
  Mom:1.18
  Inhibin a:418.2
  Mom:2.06

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  من 37 سالمه و هفته 17 بارداری هستم وزنم 67 و فشار خون 6 رو 9.5 و همیشه فشار من همینقدر بوده در تست غربالی دوم نتیجه آن.
  Risk of down:1 in 610
  Risk of ntd:1 in 570
  Risk of pre-eclampsia:greater than 1 in 5
  Ms-afp level : 1.89mom
  uE3 level:0.53mom
  Hcg level :2.30mom
  Inhibin-A level:1.45 mom
  Nuchal measure: 1.2 mom
  طبق آزمایش من screen positive هستم لطفا راهنماییم کنید چی کار کنم

  جواب:
  از نظر پره اکلامپسی مثبت هستی و باید مراقبتهای دوران بارداری از نظر افزایش نیافتن فشار خون و پروئین ادرار را بیشتر کنید.
 • سئوال:
  ضمن عرض سلام و خسته نباشید میخواستم اگه ممکنه آزمایش منو تفسیر کنید.
  من تو هفته بیست و دوم هستم.
  Quadruple marker screening test
  Age at term: 32.4
  t21 prior risk: 1:695
  t18 prior risk:1:7779
  Weight:60
  gestational age: 20w 2d
  determination method:scan
  diabetic: no twin:no
  smoker:no ivf:no
  previous preeclampsia history:no
  previous down's child history:no
  previous ntds history:no


  value unit corrected mom
  afp 54:00 iu/ml 0.91
  hcg 15:40 iu/ml 0.93
  ue3 1.90 ng/ml 0.67
  ina 678:00 pg/ml 2.72
  Squential screning test
  Age at term 32.4
  .695 t21 prior risk :1
  t18 prior risk: 1:7779
  weight: 60
  1st trimester gestational age: 12w 4d
  2nd...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام,
  من چندروز پیش.(هفته 16) رفتم برای تعیین جنسیت و غربالگری دوم,که گفتن اول باید سونو رو انجام بدین بعد آزمایش,اما سونوی من ی سونوی معمولی بودش نباید سونوی آنومالی رو انجام میدادم واسه غربالگری؟
  ممنون از لطفتون

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  با سلام من در ١٢ هفتگي از غربالگري انجام دادم نتايج اين بود:
  Trisomy 21 ) 1: 1035 low risk
  Trisomy 18) 1: 16527 low risk
  Trisomy 13 ) < 1: 20000 low risk
  سن بارداري: ١٢ هفته و ٥ روز
  Nt: 2.6 mm
  fhr:153
  nb: present
  ductus venosus PI: 0.96
  tricispid flow: No regurgitation
  CRL : 64.24
  cervix: 31 mm anterior
  كه دكتر به من از مرحله دوم دادن و afp كه نتايج اين شد:
  AFP: 0.97 MOM
  NTDs risk 1:5493 < 1:100
  Bpd: 37.9
  Hc: 143.4
  Fl: 23.5
  Ac: 122.7
  Hum: 22.4
  fetal weight: 199gr
  nb: 4.6 mm
  fhr: 139
  nuch fold: 4.03 mm
  اندازه لگنچه در سمت راست و چپ ٢.٩ mm بود كه در حد بالاي طبيعي بودن.
  طول سرويكس ٣٠ mm
  جفت در وضعيت grade 1 و علائمي از previa ديده نشد
  سن حاملگي ١٧ هفته و ٥ روز
  جنسيت: پسر
  حال سوال من اينه كه دكتر تو جواب...

  جواب:
  با توجه به افزایش طول لگنچه توصیه به انجام تست تشخیصی طبق صلاحدید پزشکتان می کنم.
 • سئوال:
  با سلام.اگه لطف کنید جواب آزمایش منو تفسیر کنید ممنون میشم
  Ms-AFP level :17.6ng/ml 0.62 mom
  uE3 level :1.6 ng/ml 0.65 mom
  Total hCG level : 83250 iu/L 1.65 mom
  Inhibin-A level : 290 pg/ml 1.08 mom
  Nuchal measurement : 1.34 mm 1.10 mom
  PAPP-A level : 2.4 iu/L 0.97 mom
  Risk of down's : 1 in 1,900 at term
  Risk of NTD : 1 in 5,400

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وتشکر میشه لطفا جواب آزمایش بنده روتفسیر کنید
  Age:30.5
  T21 prior risk: 1:910
  T18 prior risk: 1:10217
  weight: 59
  Gestational Age: 15w+2d
  AFP : Value :40.00 corr MOM: 1.40
  HCG: Value:74.90 corr MOM:1.68
  UE3: value:0.90 corr MOM:0.76
  INA value:89.00 corr MOM:0.36
  CALCULATED RISKS at term: T21: 1:3088
  T18: < 1:30000
  SLOS < 1:30000
  NTDS: 1:1719

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید بابت زمانی که میگذارید برای پاسخگویی ممنونیم
  در 16w+1d جواب آزمایش غدبالگریم به شرح زیر میباشد ممنون میشوم بررسیش کنید
  سن 31 و وزن 69
  Afp83.0lu/ml2.51
  UE35.40ng/ml1.97
  Hcg83.3lu/ml3.07
  DIA385.0pg/ml2.08
  PappA14.30lu/l
  27600:Down 1
  Age alone 1:659
  Equivalent Age risk
  OSB 1:990
  Triosomy18 1:99000
  و سونوآنومالی در هفته 19 +4d همه چیزشون نرمال بود
  Nt جنین اول 2.4 و nt جنین دوم 3 بود

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را در پروتکل سکوئنشیال برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با عرض سلام وادب,
  بی زحمت میشه غربالگریمو تفسیر کنید؛
  ممنون میشم از لطفتون,
  AFP:50.8 NG/ML
  UE3:1.80NG/ML
  HCG:69651.0 IU/L
  Inhibin-A 178.0 PG/ML
  RISK assessment:
  OSB: 1:2620
  DOWN syndrome: 1:3730
  Age alone: 1:1440
  Trisomy 18: 1:99000
  Equivalent age risk<15.0
  سن:23
  وزن:58
  ممنونم از بزرگواریتون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: