Loading...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:800-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:800 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچگونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  با سلام
  ازمایش غربالگری دوم در پانزده هفته و چهار روز انجام دادم به شرح زیر است لطفا راهمنایی کنید
  Papp-a 6100.00
  Free b 56.00
  Nt 1.78
  Nb present
  Afp 23.00
  Ue3 0.39
  Hcg 66750.0
  Inhibin-a 523.0
  Down sendrome 1.671 cutoff 1.150
  equivalent age risk 32.6
  Ntd 1:17700 Mom 2.40
  Trisomy18/13 1:99000
  Trisomy screen negative: thess serum marker levels are not consistent withthe pattern seen in trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies
  من ۳۲ سال دارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20
 • سئوال:
  سلام اقای دکتر من ازمایش غربالگری مرحله اول رو دادم به شرح زیر fbhcg value30.00mom1.08 papp-a value 1621 mom 0.60 trisomy21 1:4888 trisomy18<1:30000 trisomy13<1:30000 و ازمایش غربالگری مرحله دوم به شرح زیرpapp-a value1621.00 mom0.60 fbhcg 30.00 mom1.08 afp18.00 mom0.69 hcg 122.40 mom3.34 ue3 0.90 mom0.82 ina 468.00 mom1.84 trisomy21 1:435 trisomy18<1:30000 slos<1:30000 ntds 1:8134 ودر ادامه غربالگری دوم به سونو انومالی اسکن ارجاع داده شدم که بر اساس bpd 17w2d ac 17w3d fl 16w2d hl 17w1d که nt.1.5 در سونو اولی وnf.2/9 در سونو دومی .همه گزینه ها مثلا جمجمه صورت شکم قلب ستون فقرات و...نر مال بوده است و هیچ اثری از نشانه های از سندرم داون نبوده است لطفا منو راهنمایی کنید خیلی نگران هستم سن من 27...

  جواب:
  جای نگرانی وجود ندارد با قدرت اطمینان بالای 95% ریسک تان نرمال هست.
 • سئوال:
  با سلام
  نتایج ازمایشات من در غربالگری سه ماهه دوم به صورت زیر است. من در 15 هفته و شش روز برای تست مراجعه کردم. سن من 31سال میباشد:
  Beta HCG Titer :18177
  Estriol :1.05
  AFP in Pregnancy :16.10
  Inhibin-A :280.0
  با تشکر

  جواب:
  عدد ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام اقای دکتر می خواستم خواهش کنم جواب غربالگری منو تفسیر کنید من خانمی 27 ساله هستم که جواب غربالگری نوبت اول من به شرح زیر است fbhcg value 30.00 mom 1.08 papp-a 1621 mom 0.60 trisomy21 1:4888 trisomy18< 1:30000 trisomy13<1:30000 و همچنین nt:1.5است و غربالگری نوبت دوم به شرح زیر است papp-a value 1621.00 mom 0.60 fbhcg 30.00 mom 1.08 afp 18.00 mom 0.69 hcg 122.40 mom 3.34 ue3 0.90 mom 0.82 ina 468.00 mom 1.84 trisomy21 1:435 trisomy18 <30000 slos <1:30000 ntds 1:8134 براساس غربالگری دوم به انومالی اسکن ارجاع داده شدم که همه چیز مثلا جمجمه.ستون فقرات.قلب.شکم. اندامها.صورت و... نرمال بودن و چیزی از نشانه های سندرم داون مشخص نبود و همچنین nf:2/9 مشاهد شد ایا نیاز به ازمایش...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحاً: انجام تست NIPT
  2- قابل قبول: یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20

  که با توجه به آنومالی اسکن نرمال می توان گفت که با قدرت تشخیص 98% ریسک اش مشکلی ندارد.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر
  من 31 سال دارم و بارداری دومم هست و ازدواج فامیلی دور (پسر عمه مادرم) داریم و طبق سونوی مرحله nt و غربالگری مرحله اول ریسک 1:78 سندرون داون و سایز nt =1.9 در هفته 12 و 5 روز داشتم .
  پزشک برام مرحله دوم غربالگری با تست سکونشیال و سونوی آنومالی اسکن رو تجویز کردن.
  حالا سوال بنده این هست که آیا با همین آزمایشها در صورت بیخطر بودن اونها دیگه نیازی به آمینیو سنتز ندارم؟
  اگر امینو سنتز ندادم چقدر اطمینان میتونم داشته باشم؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیدم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  2- انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

  تا یکی از این دو تست انجام نشود نمی توانیم
 • سئوال:
  ببخشید تست NIPT همون آزمایش نیفتی هستش یا آزمایش دیگه ای هستش؟
  آخه من نظر دو متخصص و یک ماما رو درمورد آزمایشم جویا شدم که یک متخصص و یک ماما نظرشون آزمایش کواد بود بعد تصمیم گیری
  و یک متخصص با عجله و فوری منو به آزمایش نیفتی راهنمایی کردن که منم شنبه نوبت آزمایش کوادم هستش و نیفتی رو هنوز نرفتم .
  آزمایش نیفتی چقدر مطمئن هست و چقدر توصیه میکنید که انجامش بدم
  آیا اینکه منتظر بمونم جواب کواد و سکونشیال بیاد تا نظر نهایی رو از دکتر بگیرم یا اینکه برم آزمایش نیفتی بدم .
  ممنون میشم جوابمو بدید .

  جواب:
  بگذارید جواب آزمایش کواد و سکوئشیالتان آماده شود تا اونجا تصمیم بگیریم که کار بیشتری نیاز داریم یا خیر. هر چند با توجه به ریسک اولیه تان توصیه ترجیحی من NIPT (یا همان NIFTY) است.
 • سئوال:
  با سلام.جواب آزمتیش من رو بفرمایید لطفا
  Afp 18.00 /ml 0.56
  Hcg 40.00 /ml 1.11
  Ue3 1.40ng/ml 0.99
  Trisomy21: 1:1423
  Trisomy18: 1:30000
  Slow: 1:30000
  Ntds: 1:8134
  اگر امکان داره راهنمایی کنید آزمایش دیگری لازم است؟ممنون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من آزمایش وسونوگرافی غربالگری مرحله اول را انجام دادم وهمه چیز خوب بود برای همین سونگرافی مرحله دوم غربالگری را انجام ندادم ولی آزمایش آن را به پیشنهاد دکترم انجام دادم درجواب آزمایشم پاراگرافهای اولیه که مربوط به :
  trisomy21.trisomy18.slo.ntds. هستش همگی low risk هستند اما در پاراگرافی در زیر این موارد که با عنوان (calculated risk(at tarm هستش مورد (trisomy21) با عدد 1:686 نشان داده شده وintermediat risk نام برده شده است وهمچنان بقیه موارد low risk هستند.لطفا به من بگویید این تناقص ذر آزمایش من به چه معناست وآیا من نیاز به آزمایش آمینیوسنتر دارم یا خیر.در ضمن جواب سونوگرافی آنومالی...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  Risk of downs,1in 20000
  Risk of trisomy18,1in 20000
  Risk of ntd,1 in 5000
  Risk of preeclampsia1 in35
  Ms,afp leve 35/4-1/33mom
  Ue3,0/39-0/93mom
  Total hcg,62573-1/43mom
  Inhibin239/4-1/07mom
  سلام خسته نباشید ممنون میشم غربالگری سه ماهه دوم منو تفسیر کنین خیلی نگرانم.هفته پونزدهم انجام دادم و بیستوچهار سالمه

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وتشکرازتفسيرغربالگري اول
  ميخواستم غربالگري دومم تفسيرکنيد.
  Afp:19.6 lu/ml mom:0.92
  Ue3:3.50 ng/ml mom:1.82
  Hcg:58660.0iu/l mom:1.73
  Dia:177.0pg/ml mom:0.71
  Risk assesment:
  Dow syndrome:~1-500000 cut off:1.250
  ag alone:1:1200
  Equivale ag risk:کمتر از 15.0
  TrisomY 18/13:1:510 cut off:1.100
  Interpretation:down syndrome:screen negativE
  The risk of down syndrome is less than the screening cut off.no follow up iS indicate regarding this resulT
  Trisomy18/13:screen negativE
  This serum marker levels are not consistent wit th pattern seen in trisomy 18pregnancies.maternal serum screening wil detect approximately 60 darsad trisomy of pregnancies
  جمله ي اخرشوميشه بهم بگيد چه مفهومي داره؟نگران کننده هست يانه؟ممنونم ازتون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری و بررسی سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
 • ممنون ک جواب دادین خدا خیرتان بده
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  Papp-a:result:6/04-mam:1/94
  Free b-hcg:result:34/60-mam:1/10
  Afp:result:80/00-mam:2/39
  Ue3:result:3/00-mam1/19
  Hcg:result:10680/0mam:0/42
  Inhibin-a:result:90/4-mam:0/44
  Ds:screen negative
  ntd:screen negative
  t18/13:screen negative
  slos:screen negative
  22سالمه و 16این ازمایش رو انجام دادم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ۳۵ سالمه و در غربالگری اول
  T21prior risk:1:315
  T18: prior risk : 1:3489
  T13 prior risk: 1: 9294
  سونوی nt هم ۱.۲۰mm

  غربالگری در هفته ۱۵ انجام دادم
  (trisomy 21: 1:125 ( screen positive
  Trisomy 18: 1:30000

  و تست سکوئنشال
  Trisomy21: 1:1493
  Trisomy18: 1:30000
  لطفا جواب رو بدید خیلی نگرانم

  جواب:
  جوابتان را در کامنت بعدیتان می دهم.
 • سئوال:
  سلام در ضمن جواب سونوی آنومالی ۱۸ هفته به شرح ذبل می باشد:
  Ac:137.60
  Bpd: 42.60
  Hc:160:40
  Fl:28.30
  Weight:265gr
  Nf:3.70
  دو کیست کوروئید پلکسوس در دو طرف سر به اندازه های ۱۲.۵ در ۸.۵ و ۶.۱ در ۴.۲ وجود دارد.

  آقای دکتر خواهشأ جوابمو بدین دارم از ترس سکته میکنم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% در دو مرحله ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد ولی از آنجائیکه کیست کروئید پلکسوس مشاهده شده است توصیه می کنم حتمأ تست تشخیصی انجام دهید تا خیالتان راحت شود.
 • سئوال:
  خیییییلی متشکر از جوابتون. منظورتون از تست تشخیصی همون آمینوسنتز یا نیفتیه؟
  من الان ۱۸ هفته و سه روزم دیر نشده ؟

  جواب:
  ترجیحأ آمینوسنتز
 • سئوال:
  یعنی امکان داره خدای نکرده بچه مشکل داشته باشه؟

  جواب:
  احتمالش خیلی کمه ولی به هر حال برای احتیاط بیشتر جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام
  لطفاً نتایج من رو تفسیر کنید.
  CRL=60
  12هفته و4روز
  جفت در پوزیشن قدامی، سیرکولار و با گرید صفر
  مایع آمنیوتیک در حد نرمال
  NT=1.2
  NB رویت شد
  FHR=165
  طول سرویکس40میلیمتر
  مرحله 1:
  PAPP-A 758.00 mIU/L MOM 0.25
  free B hCG 8.69 IU/L MOM 0.30
  DS=1/32800
  age alone=1/920
  equivalent age risk<15.0
  trisomy 18/13=1/1430
  only biochemistry risk for T18/13=1/143
  مرحله 2:
  AFP=42.43 IU/ml MOM 1.46
  uE3=0.195ng/mL MOM 0.33
  hCG=27362.00IU/L MOM 1.01
  inhibin-A=181.30pg/ml MOM 0.87
  DS
  age=1/919
  final risk=1/1680
  NTD
  prior=1/1000
  final risk=1/4700
  T18
  prior=1/6850
  final risk=1/1060
  SLOS
  prior=1/20000
  final risk=1/42
  در مرحله 2 در صفحه 2 اطلاعات زیر داده
  PAPP-A 758.00 mIU/L MOM 0.25
  free B hCG 8.69 IU/L MOM 0.30
  AFP=42.43 IU/ml MOM 1.38
  uE3=0.195ng/mL MOM 0.30
  hCG=27362.00IU/L MOM 1.12
  inhibin-A=181.30pg/ml MOM...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و توصیه می کنم تست آمنیوسنتز برای کاریوتایپینگ و اندازه گیری 7-DHC را انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام مجدد. ببخشید میشه به جای تست آمنیوسنتز از سونوگرافی سه بعدی استفاده کرد یا اینکه این دو ربطی به هم ندارن؟ آخه پیش دکتر که رفتم ایشون گفتن که فقط SLOS در محدوده خطر قرار داره و اکثر افرادی که شرایط مشابه منو داشتن این تست رو انجام ندادن چون ریسک سقط هم داره ظاهراً و گفتن به جای اون برم سونوگرافی سه بعدی.
   ببخشید آیا جواب آزمایش من خیلی خطرناکه؟؟ خیلی نگرانم. لطفاً اگه ممکنه سریعتر جواب بدید. ممنونم.

   جواب:
   فرمایش پزشکتان صحیح است چرا که شیوع این بیماری در ایران خیلی کم است و جنین دارای چنین مشکلی مشکلات چندگانه عضوی دارد که می تواند در آنومالی اسکن خودش را نشان دهد.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید میشه ازمایش غربارگری 15هفته منو تفسیر کنید
   AFP. 44.03ng/ml. 1.23mom
   UE3. 2.60ng/ml. 1.09mom
   hCG. 28559.0 iu/l. 0.79mom
   Inhibin_A. 227.0pg/ml. 0.89mom
   Risk Assessment (at term(
   OSB. 1:6460
   Down Syndrome. <1:50000
   Age alone. 1:1400
   Equivalent Age Risk. <15.0
   Trisomy 18. 1:99000

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
  • ممنونم از پاسخ تان خیلی سایت خوب و مفیدی بود
  • سئوال:
   سلام
   ریسک غربالگری ذوم :
   Down Syndrome. <1:770
   Age alone. 1:8000
   Trisomy 18. 1:44000
   در سونو سه بعدی کیست کروئید و اکوژن دیده شده که اکوی قلب رسوب کلسیم را در قلب جنین اعلام کرده و ساختار قلب طبیعی بوده.
   سن مادر:35
   سایر موارد طبیعی بوده.
   آیا احتمال مشکل در جنین وجود دارد
   ممنون

   جواب:
   جای نگرانی وجود ندارد ولی توصیه می کنم تست تشخیصی را انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام وقتتون بخير
   من خيلي نگرانم ممنونم هرچه زودتر تفسير آزمايش مرحله دوم من وبگيد ،با تشكر.
   هفته١٦سن ٣٨سال
   Ms-afp18.6 mom0.78
   Use0.574 mom0.98
   Totalhcg15.614 mom0.82
   Inhibin A276 mom2.12
   Nuchal measurement1.2 mom0.89
   Papp A1.490 mom1.06
   FreeBhcg20.84 mom1.00
   Fetal nasal bone present
   Risk of Down\'s1in1,500(at term)
   Risk of thrisomy 18 Less than 1in100,000
   Risk of thrisomy 13 1in 7,000
   Risk of ntd 1in7,000
   Comment:Down\'s risk due to age alone is 1in140
   Screening result:screen negative
   پيشاپيش از زحمات شما كمال تشكر را دارم ممنون

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام..لطفا نتیجه غربالگری 3ماهه دوم بنده را اعلام فرمایید:
   MS-AFP level:23.6 0.91MOM
   UE3 level: 0.517 1.24MOM
   Total HCG level: 40427 1.06MOM
   Inhibin-A level: 172.2 0.88MOM   (Risk of Downs: 1 in 17000 (at term
   Risk oof trisomy 18: less than 1 in 20000 (at term)
   Risk of NTD: 1in 13000
   Risk of Pre-eclampsia: 1in 45

   Comment:
   Since a BPD was recorded anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is forspina bifida alone Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 770
   Not in the high risk category for SLOS ( risk <1 in 100)
   سن بارداری به وسیله BPD scan: 15 هفته و یک روز
   با توجه به اینکه شما میفرمایید از 15 هفته و 2 روز به بالا باید غربالگری انجام شود آزمایش من مشکل دارد؟؟؟

   غربالگری مرحله اول بنده خطر بینابین بود..با انجام غربالگری دوم...

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
   البته بهتر بود جواب پروتکل ترکیبی یا سکوئنیشیال را برایم می نوشتید.
  • سئوال:
   سلام این ازمایش غربال دوم من در 15هفته و 4روز لطفا در صورت امکان تفسیرش کنید
   nuchal measurement 1.64mm 1.34mom
   papp-a 3899miu 2.04mom
   ms-afp 33.2iu 1.58mom
   ue3 2.1ng 0.74mom
   total hcg level 38358miu 1.24mom
   inhibin-a 380pg 1.64mom
   risk of down 1in 71000
   risk18 1in100000
   risk13:1in1500
   ris pre-eclampsia:1in7

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% در محدوده کم خطر باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   باسلام-میشه ازمایش غربالگری مرحله اول منو تفسیر کنید ممنون میشم.
   سنم 33
   T21prior risk 1:565
   T18: prior risk 1:6316
   T13 prior risk 1: 15831
   سونوی nc 2.1mm

   غربالگری در هفته ۱3 انجام دادم
   trisomy 21: 1:1497
   Trisomy 18: <1:30000
   Trisomy 13: <1:30000
   آزمایش مرحله دومم فرداست.

   جواب:
   با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام. همسر بنده تست غربالگری سه ماهه اول را انجام داده و نتیجه به شرح ذیل است. ممنون میشم راهنمایی بفرمائید که چگونه است ؟
   TRISOMY 21 1:462
   TRISOMY 18 <1:30000
   TRISOMY 13 >1:30000

   FBHCG: Value=98.2 corrected MoM=1.98
   PAPP-A: Value=7008 corrected MoM=2.28

   age a term(years) :35.2
   T21 Prior Risk = 1:411
   T18 Prior Risk = 1:4577
   T13 Prior Risk= 1:11842
   Weight(kg)=64

   CRL= 47mm
   Nuchal Transluency: 1.7 mm

   جواب:
   با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام. .من چندروز است پیام داده ام ولی هنوز جوابی دریافت نکرده ام..لطفا راهنمایی کنسد

   جواب:
   من سئوالتان را پیدا نکردم. لطف کنید مجدد برایم بگذارید. با پوزش مجدد
  • سئوال:
   باسلام
   امکان داره تفسیر نتیجه تست غربالگری سه ماه دوم من رو بگید. ممنون
   PAPP-A 3.11 IU/L MOM 1.04
   FREE B-HCG 54.25 IU/L MOM 1.52
   AFP 33.3 ng/ml MOM 0.65
   uE3 2.3 ng/ml MOM 0.65
   hCG 29228 IU/L MOM 1. 7
   Inhibin-A 426.0 MOM2.16
   DS: AGE 1:810 FINAL RISK 1:401
   OSB: PRIOR 1:1000 FINAL RISK1:66000
   T18/13 PRIOR1:5900 FINALRISK 1:99000
   SLOS: PRIOR 1:20000 FINAL RISK 1:63500
   توضیحات زیر هم تو آزمایشم اومده:
   Down syndrome:
   The risk of down syndrome is less than the screening cut-off. No follow up is indicated regarding this result. Only Biochemistry risk for DS=1:158
   TRISOMY 18/13:
   These serum marker levels are not consistent whith the pattern seen in Trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies.
   Other notes:
   Based on border line risk in second trimester (under1:500),anomaly scanning and after physician confirmation...

   جواب:
   با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 97%)

   هر کدام مثبت شد کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
  • سئوال:
   سلام، آگه میشه تست غربالگری مرحله اول و دوم من رو تفسیر کنید، خیلی نگران الان هفته 19 هستم
   مرحله اول:
   13w+2d
   FBHCH. 1.88
   PAPP-A. 0.97
   TRISOMY21. 1:1311
   TRIDOMY18 <1:30000
   Trisomy13. <1:30000
   Nt=1.9mm
   مرحله دوم:
   18W+1d
   TRISOMY21. 1:1818
   TRISOMY18. 1:22550

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام
   پس از آزمایش غربالگری اول دکتر بعد مشاهده درخواست ازمایش غربالگری دوم را داده که در جواب من هم گفته تعداد کروموزم ها یکم زیاده و در ضمن خواسته ازمایش قبل از سونو گرافی در پنج ماهگی داده شود و باعث نگرانی منه.
   میشه یک توضیح بدید چرا

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را دقیق برایم بنویسید.
  • فاطمه الزهرا
   سه شنبه 7 دی 1395 - 17:33
   سئوال:
   سلام
   لطفا آزمایش من رو تایید کنید.
   سن خودم 26 سال
   سن جنین طبق آزمایش afp شانزده هفته و 4 روز
   afp : 17.13
   CMOM : 0.63
   T21 : 1:1272
   T 18 : 1 : 14653
   NTDs : 1: 8134 screen negative
   وزن 69 کیلوگرم
   لطفا هرچه سریتر پاسخ بدید من نگرانم . afp پایینه


   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام سن 28 سال بارداری اولم هست
   نیجه غربال گری سه ماه اول بشرح ذیل بوده
   GA:11w2d
   Nt:2.4 mm
   NB:Present
   FHR:168bpm
   Tricuspid:Normal
   Ductus Venosus PI:0.92
   Adjusted risk for down syndrome (t21):1.:14571
   Adjusted risk for edward syndrome (t18) <1:20000
   Adjusted risk for patau syndrom (t13) <1:20000
   میشه لطف کنید جوابشو برام تفسیر کنید

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام
   آزمایش غربالگری مرحله دوم
   afp:42.24
   ue3:11.4
   total hcg:59665
   inhbin-a290.3
   downs:1in2200
   rtisomy18:1in20
   ntd:1in830
   per-eclampsia1in13
   لطفاًتفسیر کنید

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
   • سئوال:
    باسلام
    غربالگری مرحله دوم
    RISK OF DOWNS1IN2200
    T18 1IN20000
    NTD1IN830
    RISK OF PRE -ECIMPSIA 1IN13لطف کنید جواب دهید متشکریم

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
   • سئوال:
    باسلام و خسته نباشی من در ترمیوزم 18 اشتاه فرستادم براتون که اصلاح آنبه شکل زیراست
    t18-1in20000
    باتشکر

    جواب:
    پس نگران نباشید جوابتون در محدوده کم خطر هست.
    • سئوال:
     باسلام خسته نباشی لطف بفرمایید که کدام غربالگری کامل تر است از لحاظ جواب دهی باتشکر
     درغربالگری اول t21:1in190
     غربالگری دومt21:1in2200

     جواب:
     ابتدا توصیه می کنم از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی و یا سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و اگر ریسک بدست آمده بیشتر از 1 به 1000 باشد تست NIPT را انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام میخواستم تست غربالگری دوم من رو توضیح بدید ممنون میشم
   Ds:1:9
   Ntd:1:41600
   T18:1:5040
   Slow:1:76400

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و توصیه به انجام تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز می کنم.
  • سئوال:
   با عرض سلام و خسته نباشید میشه ازمایش های غربالگری من
   رو تفسیر کنید
   سن۲۶
   غربالگری سه ماهه اول
   58 weigt
   1+Gestational age at scan:13w
   CRL:68
   NT:1.71mm
   تیغه بینی دیده شد
   FBHCG:1.15MoM
   PAPP-A:0.77MOM
   TRISOMY21 1:5714
   TRISOMY18 <1:30000
   TRISOMY13<1:30000
   غربالگری دوم به صلاح دید پزشک فقط AFPانجام شد
   Gestational Age 16 w+1
   Weight 57k
   Multiple of median 2.3 MOM
   NTDs Risk<1:100
   فقط یک سوال من در هنگام غربالگری دوم 59لو شده بودم ولی چون خودم و وزن نکرده بودم نمیدونستم چقدر احتمال اشتباه شدن ازمایش هست

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید. خیلی کم
  • سئوال:
   سلام خسته نباشيد
   ميشه غربالگرى و سونو آنومالى من رو تفسير كنيد
   غربالگرى اول
   nt 0.99
   nb present
   FBHCG mom 0.58
   PAPP-A mom 0.74
   Trisomy 21 1:15738
   Trisomy18<1:30000
   Trisomy13<1:30000
   غربالگرى دوم
   Age 35.6
   Weight 67
   16W+2D
   Afp mom 1.03
   Hcg mom 1.12
   Ue3 mom 0.73
   Ina mom 0.46
   calculated risks
   Trisomy21 1:1593
   Trisomy 18 <1:30000
   Slos <1:30000
   Ntds 1:4650
   Sequential screening test
   Trisomy 21 <1:30000
   Trisomy 18 <1:30000
   Slos < 1:30000
   Ntds 1:4650
   سونوگرافى آنومالى
   جنين دروضعيت سفاليك با ضربان قلب منظم fhr 151
   و Hc=158 حدود ١٨ هفته و ٥ روز و Bpd=41 حدود ١٨ هفته و ٢ روز و Fml=27 ١٨ هفته و يك روز و Hu=26 حدود ١٨ هفته و ٣ روز و Ac=123 حدود ١٨ هفته ميانگين سن جنين ١٨ هفته و ٢ روز و وزن ٢٢٧ گرم
   جفت قدامى و گريد صفر،...

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و طبق آنومالی اسکن جنین فاقد اختلالات ساختاری می باشد.
  • سئوال:
   با عرض سلام و خسته نباشید میشه ازمایش های غربالگری من رو تفسیر کنید
   سن30
   غربالگری سه ماهه اول
   63 weigt
   2+Gestational age at scan:12w
   CRL:53.1 mm
   NT:1.55mm
   تیغه بینی دیده شد
   FBHCG:1.75MoM
   PAPP-A:0.64MOM
   Down Syndrome 1:1550
   Age alone: 1:904
   Equivalent Age Risk: 15.0
   Trisomy : 1:99000
   با سپاس

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری انجام دهید.
   • سئوال:
    با سلام و سپاس
    تست Nifty رو انجام دادم و منتظر پاسخش هستم،آیا جواب اون کافیه یا باز هم باید AFP و آنومالی اسکن را انجام بدم؟؟

    جواب:
    بهتر است که این دو کار هم انجام شود.
  • سئوال:
   سلام
   نتایج ازمایش غربالگری من که در هفته 17 انجام شده به شرح زیر هست
   Age 29.6
   T21 prior risk. 1:1009
   T18 prior risk. 1:11363
   Weight 79
   Gestational age: 16W+5D
   AFP. 22. Corrected MoM 0.78
   HCG. 29.5 Corrected MoM 1.21
   UE3. 0.9 Corrected MoM 0.63
   INA 221 Corrected MoM 1.02
   Trisomy 22. 1:1401
   Trisomy 18. <1:30000
   SLOS. <1:30000
   NTDs. 1:8134
   Preeclampsia screening. 1:88
   میشه لطفا تحلیل ازمایش من رو زودتر بگید خیلی استرس دارم،ممنون

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است، یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   من 33 سال سن دارم .. ریسک 1 روی 998 برای ntds چقدر است ... آیا باید نگران باشم ؟؟؟؟

   جواب:
   خیر، با قدرت تشخیص 80% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام
   خانمی 38 ساله و بارداری دوم
   نتیجه غربالگری اول به شرح زیر میباشد:
   CRL:69.0MM
   NT:1.70MM 1.28MOM 0.37 UP
   NB:Present
   Estimation:by U/S
   Gestation Aage:13 weeks 1 day

   BIOCHEMISTRY
   PAPP-A :1256.00MIU/L MOM:0.59
   MOM:1.23 free B-hCG:31.50
   ng/ml
   INTERPREATION
   DOWN Syndrome:Intermediate Risk
   TRISOMY 18/13:low risk

   DS:Age:1:151
   final risk:1:597...

   جواب:
   با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام
   من آزمایشم رو در آزمایشگاه شما انجام دادم میخواستم اگه میشه در مورد آزمایش غربالگری مرحله دوم ازتون بپرسم آیا نتیجه آزمایشم خوبه؟
   Age at term 33.5
   T21 prior risk 1: 575
   T18 prior at risk 1: 6434
   Weight 72
   Gesþational age 15w+5d
   Determination method scan
   Diabetic no twin no smoker no ivf no
   Previos preeclampisa history no
   Previous down\'S child history no
   Previous NTDs history nol
   Value unit correctedmom
   AFP 26.00 ng/ml 1.00
   HCG 17.30 iu/ml 0.55
   UE3 1.00 ng/ ml 0.85
   INA 140.00 pg/ ml 0.60

   Trisomy 21 : 1:8486
   Trisomy18: <1:30000
   SLOS: < 1:30000
   NTDs: 1:5075
   Preeclampsia screening
   Individual\'s overall likihood ratio of...

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام جواب آزمایش غربالگری سه ماهه دوم
   tirisomy21 : 1:9016
   tirisomy18 : 1:30000
   slos : 1:30000
   NTDs : 1:1728

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
  • ممنون از سایتتون خیلی مفید وجامعه واقعا خسته نباشید
  • سئوال:
   با عرض سلام نتیجه غربالگری سه ماهه دوم خانم بنده در آزمایشگاه شما به شرح ذیل می باشد سن خانم بنده 37 سال می باشد ممنون اگر تفسیر نمائید.
   t21 : 1:696
   t18 : 1:30000
   SLOS : 1:30000
   NTDS: 1:2764

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)
  • سئوال:
   با سلام واحترام
   لطفا نتیجه آزمایش زیر رو تشریح بفرمایید.لازم به ذکر است در بارداری قبلی در سال گذشته بعد ماه 6 در تیر 94 به علت پره اکلمسی سزارین صورت گرفت که منجر به فوت نوزاد شد.

   Age 32
   Scan measurement (crl) 62 mm on 16/12/14
   Gestation at date of sample 15 week 4 dayes(by crl scan)
   Weight 67 kg
   MS afp level 38.11 iu/ml 1.56 MOM
   uE3 level 1.8 ng/ml 0.77 MOM
   Total hCG level 51041 miu/ml 1.60 MOM
   Inhibin-A level 157.6 Pg/ml 0.67MOM

   Risk of Down’s 1 in 17000 at term
   Risk of trisomy 18 less than 1 in 20000 at term
   Risk of NTD 1 in 1600
   Risk of pre-aclampcia 1 in 40
   Down’s eisk due to maternal age alone is 1 in 730
   Not in the high risk category for SOLS (risk < 1 in 100)

   با سپاس

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید میشه ازمایش غربارگری 15هفته منو تفسیر کنید
   AFP. 39.00ng/ml. 1.33mom
   UE3. 1.98ng/ml.0.85mom
   hCG. 11320.0 iu/l. 0.53mom
   Inhibin_A. 280.0pg/ml. 1.01mom
   Risk Assessment (at term(
   DS
   age=1/867
   final risk=1/50000
   NTD
   prior=1/1000
   final risk=1/4750
   T18
   prior=1/8670
   final risk=1/34600
   SLOS
   prior=1/20000
   final risk=1/263000

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید
   من تو سونوی غربالگری اول خطر متوسط برام زده بودن
   الان میخوام ک ازمایش غربالگری دوم رو برام تفسیر کنید
   Afp:22.76 Mom0.94
   UE32.480mom 1.15
   hcG 37939.0 Mom1.27
   lnhibin-A71.769 Mom 0.35
   Cutoff
   ( Risk Assessment( at Term
   1:250 1.3370 Down Syndrome
   Age alone<15.0
   Equivalent Age Risk
   OSB1:14800 1:104)2.39Moms)
   trisomy18/13 1:50500 1:100

   جواب:
   اول از همه از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل ترکیبی یا سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند.
   دوم هم یک هفته بعد از آزمایش فوق یک تست AFP با محاسبه MoM را انجام داده و اگر عددش از 2.39 کمتر بود جای نگرانی وجود ندارد.
  • سئوال:
   سلام لطفا جواب غربالگری منم میگید 32 ساله هستم بارداری دومم هست
   مرحله اول
   Trisomy 21 1:1493
   Trisomy 18 <1:30000
   Trisomy <1:30000
   در سونو
   Nt1.9
   Nbنرمال
   مرحله دوم
   Tresomy21 1::4247
   Trisomy 18 <1:30000
   Slos <1:30000
   Ntds 1:6957

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام لطفا تفسیر غربالگری دوم منو بررسی کنید .ممنونم
   Age at term 25.7
   Singletion
   Gestational age 16w1d

   Afp 24.4/ mom0.84
   Ue3 0.35/mom 0.63
   Hcg 40.2/mom 1.47
   Dia 312.6/mom 1.33

   Ds
   Age 1:1330
   Final risk 1:565

   Osb
   Piror 1:1000
   Final risk 1:35700

   T18
   Piror 1:8530
   Final risk 1:41800

   Slos
   Piror 1:20000
   Final risk 1:45100

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)
  • سئوال:
   سلام وقت بخیر میشه آزمایش کواد منو تفسیر کنید نتیجه تست سکوئنشیال میباشد: 26سالمه در 16هفتگی آزمایش دادم t21:1:833 t18:کوچکتر از 1:30000 slos:کوچکتر از 1:30000 ntds:1:2302 به پزشک که نشون دادم گفتن خوبه فقط 1آنومالی اسکن در هفته 18انجام بدم خواستم نظر شما هم بدونم ممنونم در ضمن در سونو ان تی: nt:1/57بود و nbنیز رویت شد ممنونم

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با عرض معذرت مجدد t21 1:1945در غربالگری اولم بوده ممنون میشم پاسخ بدید

   جواب:
   نگران نباشید.
  • خدا بهتون در زندگی خیر و سلامتی بده انشاالله که از نگرانی دراومدم خدا خیرتون بده
  • سئوال:
   ببخشید یه وقت اشتباه تایپی متوجه نشید معذرت میخوام t21 1:833شده در تست سوئنشیال ممنونم بقیه مربوط به 18 وبقیه ریسک ها میباشد

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم دوان (با قدرت تشخیص 97%)
  • سئوال:
   ببخشید مجدد میپرسم ریسک تفکیک کننده برای گروه بینابین برای سندروم دان تو ازمایش کواد وترکیبی مگه الان چند شده؟یعنی به نظر شما الان جنین من سالمه؟

   جواب:
   گروه بینابین در کواد مارکر 1:251 الی 1:800
   گروه بینابین در ترکیبی 1:101 الی 1:1000
  • سئوال:
   سلام لطفا جواب غربالگری را تفسیر کنید. 27 ساله هستم بارداری اولم هست
   مرحله اول
   Trisomy 21 prior 1:1129
   Trisomy 18 prior 1:12822
   Trisomy 13 prior 1:30717
   در سونو
   Nt1.8
   Nbنرمال
   مرحله دوم
   Tresomy21 1:5691
   Trisomy 18 <1:30000
   Slos <1:30000
   Ntds 1:6365
   Afp: 24.0 Mom0.91
   UE3 1.20 mom 1.15
   hcG 47.30 Mom1.13
   lnhibin-A 169.0 Mom 0.65
   سونوی آنومالی 18 هفتگی نرمال

   جواب:
   همه چیز نرمال هست
  • سئوال:
   سلام لطفا جواب غربالگری را تفسیر کنید. 27 ساله هستم بارداری اولم هست
   مرحله اول
   Trisomy 21 1:1494
   Trisomy 18 1:30000
   Trisomy 13 1:30000
   در سونو
   Nt1.8
   Nbنرمال
   مرحله دوم
   Tresomy21 1:5691
   Trisomy 18 <1:30000
   Slos <1:30000
   Ntds 1:6365
   Afp: 24.0 Mom0.91
   UE3 1.20 mom 1.15
   hcG 47.30 Mom1.13
   lnhibin-A 169.0 Mom 0.65
   سونوی آنومالی 18 هفتگی نرمال
   لطفا پيشنهادات و ازمايشات لازم توصيه شود

   جواب:
   با قدرت تشخیص 97% ریسک تان خوب است و دیگر نیاز به انجام پروسه دیگری در زمینه غربالگری اختلالات کروموزومی ندارید.
  • سئوال:
   سلام وقت بخیر.میشه لطف کنید جواب غربالگری روتفسیر کنید.ممنون میشم
   غربالگری مرحله اول
   Crl 60.8
   Nt 2.2
   Trisomy 21 1:9003
   Trisomy 18 <1:20000
   Trisomy 13 <1:20000
   غربالگری مرحله دوم
   T21 prior 1:1346
   T18 prior 1:15637
   Weight 73
   Twin no
   Smoker no
   Diabetic no
   Ivf no
   Afp 18.21 0.92
   Hcg 21.817 0.71
   Ue3 1.24 0.59
   Inhibin a 175.6 1
   Trisomy 21 1:4599
   Trisomy 18 <1:30000
   Slos 1:24178
   Ntds 1:6260
   Gestatioal age at biochemistry 15 w +4d

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام
   لطفا جواب غربالگری سه ماه دوم من رو تفسیر کنید
   Age26.3
   Gestational age:19w+1d
   T21 prior Risk 1:1301
   T18 prior Risk 1:15031
   TRISOMY 21 : 1:4705
   TRISOMY 18: <1:30000
   SLOS: <1:30000
   NTDs: 1:8134
   AFP 38.00 ng/ml 0.80
   HCG 20.40 lu/ml 1.13
   UE3 2.00 ng/ml 0.91
   INA 125.00 pg/ml 0.50


   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام غربالگری سه ماهه دومم سنم 32 و 16 هفته باردارم
   FREE BETA:23.25
   PAPP-A : 1.31 MOM0.31
   AFP:42.15 MOM :1.24
   UE3 :2.20 MOM:0.74
   HCG :30.5 MOM :1.01
   DIA :149 MOM:0.63
   CRL:64.9 NT :1.10 MOM:0.99
   NB:PERSENT
   DS 1:629
   NTD 1:1408
   T18 1:6290
   SLOS 1:20000<1:159000

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم دوان (با قدرت تشخیص 97%)
  • سئوال:
   باسلام وخستهنباشیدلطف کنیدجواب ازمایش غربالگری دوم راتفسیرکنید اغربالگری اول رودرهمین مرکزانجام د T18:29403ادم همه چی نرمال بود Age :18w. T21:627. NTDs:6888درازمایش اول T21:1845بود ضمناً درسونوگرافی انومالی تمام موارد نرمال بود

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم دوان (با قدرت تشخیص 97%)
  • سئوال:
   سلام
   تست غربالگری دوم خانمم که 38 سالشه
   Ds
   Age:1:228
   Final risk:1:68

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در منطقه پرخطر است و کاندید انجام تست های تشخیصی...
  • سئوال:
   با سلام و احترام
   خسته نباشید
   لطفا در خصوص نتیجه غربالگری بنده اعلام نظر کنید. سپاسگزارم
   T21prior risk:1:1242
   T15prior risk: 1:14253
   Afp:27.00 mom1.19
   Hcg: 33.80 mom1.10
   Ue3: .90 mom.84
   Ina: 224.00 mom1.02
   Trisomy 21: 1:7645
   Trisomy 18: < 1:30000
   Slos:< 1:30000
   Ntds: 1: 3026
   سن جنین: ۱۵ هفته و ۳ روز
   سن خودم: ۲۶ سال و ۸ ماه

   جواب:
   با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام أزمایش غربالگری مرحله دوم راانجام دادم جوابش به صورت زیر میباشد
   AFP 27.2iu/ml MOM 1.19
   UE43 0.12ng/ml MOM0.27
   hcG 18.2IU/ml MOM0.69
   DIA 127.6 pg/ml. MOM 0.60
   Down Syndrome: screen Negative
   Open spina Bifida: screen Negative
   Trisomy 18:Screen Negative
   Slos:Screen Positive
   سنم 30 در15 هفته 4روز آزمایش انجام دادمِ.
   سونوی NT وNB نرمال بوده.

   جواب:
   نگران نباشید ، بسیاری از گزارش پرخطر SLOS در ایران مثبت کاذب بوده و ثانیأ در سونوگرافی باید حتمأ یک مشکل ببینیم. توصیه میکنم یک آنومالی اسکن دقیق انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام روز بخیر من t21:1:833 در تست سکوئنشیال شدم که توصیه سونو انومالی کردید دیروز که 18هفته بودم تمام سافت مارکرها شکر خدا در سونو 3 بعدی انومالی نرمال بود توصیه ای دارید؟نرماله؟

   جواب:
   پس با احتمال 90% ریسک تان خوب است و نگران نباشید.
  • سئوال:
   سلام لطف میکنید جواب غربالگری دوم منو برام تفسیر کنید:
   PAPP-A 2337.00 MOM 0..71
   FBHCG 23.00 MOM 0.78
   AFP 21 MOM 0.71
   HGC 29.50 MOM 0.73
   UE3 1.10 MOM 0.96
   INA 184 MOM 0.65

   CALCULATED RISK AT TERM
   TROSOMY 21: 1:28792
   TROSOMY 18<1:30000
   SLOS<1:30000
   NTDs 1:8134

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با عرض سلام خدمت شما.28 سالمه و تست غربالگری دوم را درهفته 15 بارداری انجام دادم.ممنون میشم نتایجمو تفسیر کنید.چون به شدت نگرانم بخاطر آلفا فیتو پروتئین بالام و ntdsبا ریسک بالا.
   Afp value 129.7 mom afp 5.89
   Hcg 29.243 mom 0.85
   UEC value 1.9 mom 0.82
   TRISOMY 21:1:20768
   TRISOMY 18:<1:30000
   NTDs: 1:5

   جواب:
   حداقل 2 با آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 و 24 انجام دهید. مراقب افزایش وزن و فشار خونتان هم باشید.
  • سئوال:
   ds 1:250,t18 1:101,slos 1:50
   afp :result 22.90 iu/ml mom 0.78
   ue3 : result 1.70 ng/ml mom 0.70
   bhcg : result 87691.0 iu/ml mom 1.89
   inhibin a : result 576.0 pg/ml mom 2.52

   سلام دکتر بی زحمت راهنمایی کنید معنی اینا چی میشه؟؟؟ با تشکر

   جواب:
   توصیه به انجام آمنیوسنتز و انجام کاریوتایپ و اندازه گیری 7-DHC در مایع آمنیون می کنم. به همراه یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20
  • سئوال:
   با سلام .ببخشید تست غربالگری مرحله اول بندهtisomy21 1:726 بود. fbhcg 2.6 . nt 1.70
   تست سل فری دادم جواب هنوز نیامده.چند درصد احتمالش هست که جنین سالم باشه ؟من واقعا استرس دارم.

   جواب:
   اینقدر نگران نباشید احتمال مشکل دار بودن جنین خیلی کم هست و پیشنهاد NIPT هم فقط برای رفع نگرانی در گروه خطر بینابین صادر می شود.
  • سئول:
   سلام خسته نباشید میخواستم جواب ازمایش afpرو بدونم این مقادیر ازمایشمه و اینکه قبل ازمایشم قرص استامینفون ساده خوردم مشکلی در جواب به وجود نمیاورد؟

   afp:29.14(که درمقابل این afpمقادیر نرمال رو نوشته که تو سن 16wنوشته45-35)
   age at term ,yrs, : 28.9
   t21 prior risk : 1:1081
   1:12227:t18 prior risk
   weight:57
   gastational age:16w+0d
   determination method:scan
   diabetic:no
   smoker:no
   twin:no
   ivf:no
   previous preeclampsia history:no
   previous downs child history:no
   afp:29.14 u/ml cmom:1.03
   ntds:1:4706 screen negative

   جواب:
   خیر نگران نباشید، مهم ریسک نهایی هست که نرمال می باشد.
  • سئوال:
   با سلام.جواب تست سل فری بنده امده .همه رو low risk زده خدا رو شکر.ایا تست دیگری هم باید انجام بدهم؟هفته 16 بارداری هستم.با سپاس از پیج بسیار خوبتون

   جواب:
   با قدرت تشخیص 99% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 الی 17 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام لطفا جواب غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر کنید.۳۴ساله بارداری دوم.
   Gestational age:12+2week
   Maternal age:34
   Crl:58.8
   Nt:1.8
   Free beta hcg:23.09
   Papp-a:0.555
   Nt & biochemistry risk of trisomy21:1:123
   Nt &biochemistry risk of trisomy 13,18:1:46

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   با سلام به توصیه پزشک معالجم از ۲هفته قبل از انجام آمینوسنتز باید شیاف سیکلوژست مصرف کنم آیا استفاده از شیاف میتونه روی جواب آمینوسنتز من تاثیر بد بزاره؟ممنونم

   جواب:
   خیر، ارتباطی ندارد.
  • سئوال:
   سلام من هفته پیش برای غربالگری مرحله دوم بارداری تو آخر هفته شانزدهم به ازمایشگاه رفتم.امروز که باید جواب رو میگرفتم گفتند دوباره باید خون بدید تا یه آیتم مجدد چک بشه.نگفتند بهم چیه ولی گفتند مشکلی نیست و یه هورمون مقدارش بالا پایین شده باید تو هفته هجده مجدد چک بشه.میشه راهنمایی کنید استرس زیادی گرفتم

   جواب:
   نگران نباشید فقط به آزمایشگاه بگوئید هر چهار تست را با هفته جدید بارداری تکرار می کنید و یا فقط همان تستی که بالا خوانده است.
  • سئوال:
   باسلام ممنون میشم جواب آزمایش غربالگری دومم روتفسیرکنیدعدد NTDsدرآزمایش غربالگری دوم من شده 1:264که آیاعددش نرمال نیست وباید مشاوره ژنتیک برم امکانش هست بگید چه مشکلی میتونه باشه ؟
   23سالمه
   AFP 2.09
   HCG 1.13
   UE3 0.86
   INA 1.32
   t21priorRisk 1:1444
   t18priorRisk 1:16950
   weight67
   Gestational Age 15w+4D
   calculated Risks
   TRISOMY21 1:13632
   TRISOMY18 <1:30000
   SLOS <1:30000
   NTDs 1:264

   جواب:
   با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش برای سندرم داون در محدوده كم خطر است. يك AFP با محاسبه MoM دیگر یک هفته بعد تکرار کنید اگر عدد AFP MoM افزایش یافت ، يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا 20 براي رد اختلالات ساختاري بدن و بررسی بیشتر انتهای ساکروم انجام دهيد. به یک مقاله خوب در همین سایت در مورد افزایش AFP در بارداری مراجعه کنید.
  • سئوال:
   سلام. خسته نباشید میشه جواب غربالگری مرحله اول منو تفسیر کنید
   Nt2.4
   تیغه ی بینی دیده شد
   :t21prior risk 1:1352
   T18prior:1:15717
   T13prior:1:37209
   Fbhcg:28.00
   Papp_a:1879
   Trisomy21:1:181
   Trisomy18:1:13252
   Trisomy131.6697

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام.
   غربالگری اول هفته ۱۳
   Papp_a: 3.34 mom 0.75
   Free b_hcg: 49.80 ng/ml mom 1.52
   Nt:2.30
   Nb: present
   Age:1250 final risk Ds: 1050
   T18/13 final risk:99000
   غربالگری مرحله دوم در اولین روز هفته ۱۶
   Afp:25.50 mom 0.94
   Ue3:0.39 mom 0.65 0
   1.39 Hcg 36501.0iu/l mom
   Inhibin_a 343.78 mom 1.52
   Ds:1:616
   Osb:1:27000
   T18/13: 1:99000
   Slos: 1:66200
   میشه لطفا راهنماییم کنید.
   ازمایشگام زده انجام انومالی اسکن در هفته ۱۸ تا۲۲.
   ایا نیفتی یا سل فری واجبه که انجام بدم؟خیلی استرس دارم.و اینکه زمان داره میگذره نمیدونم چیو انجام بدم.

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون در سه ماهه سوم و در آنجا بررسی شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 97%)
   • سئوال:
    سلام من امروز سونوی سه ماهه دوممو رفتم همه چیو زدن نرمال فقط یه جا نوشته \"پیلیکتازی خفیف در پلویس کلیه راست جنین مشهود بود\" یعنی چی؟ نگرانمممممممم


    جواب:
    ریسک تریزومی 21 را برایم در پروتکل های غربالگری بنویسید.
    • سئوال:
     سلام
     age:30 w:57 H:163

     غربالگری اول:
     FHR:150 bpm
     CRL:67.3 mm
     NT:2.4 mm
     NB: present
     free B-hCG:70.64 IU/I
     PAPP-A: 5.767 IU/I
     Trisomy21 1:596
     Trisomy18 1:1480
     Trisomy13 1:4637

     غربالگری دوم:
     AFP: 30.1 IU/ml 1.14MoM
     uE3: 0.41 ng/mL 0.96MoM
     hCG: 24.6 IU/mL 0.74MoM
     DIA: 247.8ng/mL 0.98MoM

     (DS ( Age=1:848, Final Risk=1:29900
     (OSB (Prior=1:1000,Final Risk=1:8560
     (T18 (Prior=1:6490,Final Risk=1:79200
     (SLOS(Prior=1:20000

     جواب:
     با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام اینم غربالگری مرحله دووم هستش
     FREE BETA:23.25

     PAPP-A : 1.31 MOM0.31
     AFP:42.15 MOM :1.24
     UE3 :2.20 MOM:0.74
     HCG :30.5 MOM :1.01
     DIA :149 MOM:0.63
     CRL:64.9 NT :1.10 MOM:0.99
     NB:PERSENT
     DS 1:629
     NTD 1:1408
     T18 1:6290
     SLOS 1:20000<1:159000 و همین طور که گفتم تو سونوی مرحله دومم همه چی نوشته نرمال اما قط یه جا نوشته \\\"پیلیکتازی خفیف در پلویس کلیه راست جنین مشهود بود\\\" یعنی چی؟ نگرانممممم سپاس

     جواب:
     با توجه به جواب غربالگری تان و وجود mild pyelectasia حداقل توصیه می کنم تست NIPT را انجام دهید. و در صورتی که بخواهیم کمی سخت گیری کنیم تست آمنیوسنتز درخواست می شود.
    • سئوال:
     سلام


     غربالگری اول:

     CRL:53.0 mm
     NT:2.00 mm
     NB: present
     free B-hCG:86.30 ng/mL 2.11 mom
     PAPP-A: 1.30 mlu/mL 0.56 MOM
     Down Syndrome : intermediate risk
     Trisomy18/13 :Screen negative


     غربالگری دوم:
     AFP: 25.00 IU/ml 0.95MoM
     uE3: 1.10 ng/mL 0.74MoM
     hCG: 73943.0 IU/mL 1.96MoM
     lnhibin_A : 531.0 pg/ml 2.29 mom

     (DS ( Age=1:608, Final Risk=1:41
     (OSB (Prior=1:1000,Final Risk=1:14200
     (T18/13 (Prior=1:4360,Final Risk=1:16000
     (SLOS(Prior=1:20000 ,Final risk 1:128000

     Down syndrome : screen positive
     open spina bifida: screen negative
     trisomy 18/13: screen negative
     slos :screen negative
     سن همسرم 32 سال
     ممنون از راهنمایی تون

     جواب:
     با قدرت تشخیص 95% ریسک اش در محدوده پرخطر و کاندید انجام تست های تشخیصی.
    • سئوال:
     باسلام و تشکر از صبروحوصله در پاسخگویی دقیقتان
     باتوجه به اینکه زمان سونو آنومالی هفته 18تا22است
     و دکترم اولین زمانی که وقت میتونه بده-22هفته و3روز خواهم بود
     آیا مشکلی ندارد در آن زمان سونو آنومالی بدم؟

     جواب:
     من خودم توصیه به انجام آنومالی اسکن بین 1+18 الی 6+20 می کنم.
    • سئوال:
     باسلام و تشکر از پاسخگویی خوبتان

     جواب آزمایش بنده:
     age:30 w:57 H:163

     غربالگری مرحله اول: 13w+0d---------------------------—
     FHR:150 bpm
     CRL:67.3 mm
     NT:2.4 mm
     NB: present
     free B-hCG:70.64 IU/I
     PAPP-A: 5.767 IU/I
     Trisomy21 1:596
     Trisomy18 1:1480
     Trisomy13 1:4637

     تست سکوئیشینال: 15w+4d------------------------------
     free B-hCG:70.64 IU/I 1.84MoM
     PAPP-A: 5.767 IU/I 1.27MoM
     AFP: 30.1 IU/ml 1.09MoM
     uE3: 0.41 ng/mL 0.87MoM
     hCG: 24.6 IU/mL 0.79MoM
     DIA: 247.8ng/mL 1.01MoM

     DS ( Age=1:848, Final Risk=1:2970)
     OSB (Prior=1:1000, Final Risk=1:9870)
     T18 (Prior=1:6220, Final Risk=1:99000)
     SLOS(Prior=1:20000
     NT:2.4 mm 1.65MoM

     نتیجه را میشه تفسیر فرمایید؟

     جواب:
     با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام با توجه به این جملاتی که گفتید یعنی در محدوده پر خطر هستم؟خیلی نگرانم

     جواب:
     نگران نباشید ، پر خطر یعنی اینکه نیاز داریم بررسی های بیشتری انجام دهیم تا خیالمان از سلامت جنین راحت شود.
    • سئوال:
     سلام جواب این آزمایش لطفا:
     age atterm (yrs :24.2
     T21Prior Risk:1:1419
     T18PriorRisk: 1:16622
     weight(64
     Gestational Age:15w+0D
     DeterminationMethod:SCAN
     Diabetic:No Twin:No
     smoker:No IVF:No
     Previous Preeclampsia history:No
     Previous Downs child history:d:No
     AFP31.47 ng/ml1.15
     HCG15826mlU/ml0.43
     UE31.43ng/ml0.62
     InhibinA205.43pg/ml1.05
     TRISOMY21:1:14946LowRisk
     TRISOMY18:<1:30000LowRisk
     SLOS:<1:30000LowRisk
     NTDs:1:3377 LowRisk
     T21RISKS(1
     PriorRISKS(1
     T18,SLOS&NTDsRISKS(1
     This is considered as LowRisk     -:Signature

     جواب:
     با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام

     نتایج آزمایشات غربالگری سه ماهه اول و دوم من به شرح زیر میباشد:

     سه ماهه اول:
     T21 Prior risk:1:565
     T18 Prior Risk:1:6316
     T13 Prior Risk:1:15831
     NT=1.27
     Nasal Bone=Present
     Corected MoM:
     FBHCG=1.34
     PAPP-A=1.08
     Calculated Risk at Term
     T21=1:5586
     T18=1:30000
     T13=1:30000

     غربالگری سه ماهه دوم:
     Corected MOM
     AFP=0.79
     HCG=0.96
     UE3=0.71
     INA=1.71
     Calculated Risks at Term:
     T21=1:703
     T18:<1:30000
     SLOS=<1:30000
     NTDS=1:8134


     لطفا نتایج رو برای من تفسیر کنید خیلی نگرانم.

     جواب:
     نگران نباشید جوابتان بد نیست ولی از آزمایشگاه بخواهید پروتکل ترکیبی یا سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و ریسک پروتکل فوق را برایم بنویسید.
     • سئوال:
      با سلام
      نتیجه تست سکوئنشیال:
      T21=1:5251
      T18:<1:30000
      SLOS=<1:30000
      NTDS=1:8134
      در ضمن امروز یه تست سونو دادم و مقدار NF=2.6 را نشان داد که متخصص پریناتال گفتند خیلی خوب هست.

      جواب:
      با قدرت اطمینان 97% در محدوده کم خطر هستید.
    • سئوال:
     با سلام وخسته نباشید من نتایج آزمایشاموفرستاده بودم شما هم لطف کردین جواب دادین الان اومدم به همسرم نشون بدم سوال جواب منو ورداشتین دلیل خاصی داشته یا به خاطر حجم مطالب بود کمی نگران شدم

     جواب:
     مجدد چک کنید چون جوابی برداشته نمی شود. مگر اینکه خیلی قدیمی باشد که خود به خود حذف میشود.
    • سئوال:
     سلام
     میشه ازمایش منو تفسیر کنید

     AFP(P)-Final Result-> Low Risk
     AFP(P)-GA-> 14W+2D
     AFP(P)-M. AFP-> 22
     AFP(P)-MoM-> 0.79
     AFP(P)-NTDs R-> 1:8134
     AFP(P)-W-> 48

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر براي اختلالات طناب عصبي است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     نتایج غربالگری اول ممنون میشم کمک کنید:

     fbhcg 49 ng/ml cmom 1.83
     papp-a 1687 mu/l cmom0.73
     nt :1.25
     nb : present
     T21 prior risk--1:774
     T18 prior risk ---1:8669
     T13 prior risk ---1:21199
     این تست قادر به تشخیص 100 درصد سندرم داون و سایر اختلالات نمی باشد و در بعضی موارد نیز نتایج مثبت کاذب به همراه دارد.

     جواب:
     ريسك محاسبه شده براي تريزومي ها را برايم بنويسيد.
    • سئوال:
     فکر کنم منظور شما این باشد درسته :
     calculated risks ( at term):
     trisomy 21 1:4034
     trisomy 18 <1:30000
     trisomy 13 <1:30000
     یه سه پاراگراف توضیح هم داره که اگه لازمه بنویسم.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام .
     خيلي ممنون ميشم اگه آزمايش منو تفسير كنيد دوران عيد دكترم نيست و من خيلي نگرانم .

     غربالگري سه ماه دوم
     Estimation Method : froma CRL of 70.6 mm on 21/12/1395
     Age at term : 33 years
     Weight : 82
     Gestational age : 15 week 5 days

     AFP : 19.00 iu/ml MoM 0.87
     uE3 : 0.38 ng/ml MoM 0.89
     hCG : 99770.0 IU/L MoM 3.16
     Inhibin-A : 510.0 Pg/ml MoM 2.69

     Ds : age 1:565 final risk 1.61
     NTD : Prior 1:1000 final Risk 1.16900
     T18 : prior 1:4750 Final Risk <1.83300
     sLOs : prior 1:20000 final risk ~1:218000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده پر خطر است و كانديد انجام تست هاي تشخيصي. ولي نگران نباشيد احتمال مشكل دار بودن جنين فقط ١/٥٪ است.
    • سئوال:
     جسارت منو ببخشيد ولي مطمئن هستين ؟ اخه زير همين ازمايش نوشته كه :
     Down syndrome : screen positive
     The risk of Down syndrome is greater than the screening cut - off . If the gestational age is confirmed , counseling regarding the risks and benefits of amniocentesis is suggested .

     من فكر كردم خودم محدودي پر خطر هستم . از اينكه دكتر نيست دارم ديوونه ميشم .. راستي تو غربالگري اول جواب سونو
     13W2D
     NT = 1.8mm
     NB = 2.6mm
     TR = Normal
     DV = Normal
     fHr = 160
     اين بود ولي جواب ازمايش خونم ريسك بينابيني سندروم داون داشتم . اون موقع دكترم انومالي برام نوشتند واسه هفته ١٨ ولي الان كه اين ازمايش خون غربالگري دوم نوشته آمنيوسنتز خيلي خيلي ترسيدم .. يعني احتمال اينكه بچه م سندروم...

     جواب:
     ببخشيد من دقت نكردم ريسك شما ١:٦١ است و در محدوده پر خطر.
    • سئوال:
     سلام
     ممکنه آزمایش را تفسیر کنید؟
     غربالگری دوم هفته 15 و 2 روز انجام شد.
     AFP: 42.00ng/ml 1.97MoM
     uE3: 2.30 ng/mL 0.75MoM
     hCG: 36000.0 IU/L 1.26MoM
     lnhibin_A : 246.0 pg/ml 1.31 mom

     (DS ( <1:50000 cutoff 1:250
     age alone 1:952
     Equivalent age risk <15.0
     (OSB (1:476 cutoff 1:100(2.40MOMs
     (T18/13 (1:99000 cutoff 1:100
     Down syndrome : screen negative
     open spina bifida: screen negative
     trisomy 18/13: screen negative
     سن 30 سال
     ممنون از راهنمایی تون

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


     فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
    • سئوال:
     سلام و وقت به خير
     ممنون ميشم جواب غربالگريهاى منو تفسير كنين.
     ٣٢ سالمه و مرحله اول توى ١٢ هفته و دو روز و مرحله دوم توى ١٥ هفته و شش روز انجام شده.
     مرحله اول:
     PAPP-A: 4.16 IU/L, mom 1.22
     Free bhcg: 74.00 ng/mL, mom 1.88
     NT: 1.77 mm, mom 1.52
     NB: present

     مرحله دوم:
     AFP: 26.70 IU/mL, mom 0.91
     uE3: 1.80 ng/mL, mom 0.74
     hCG: 35700 IU/L, mom 1.26
     Inhibin-A: 318.2 pg/ml, mom 1.46

     DS: 1:1880 (age alone: 1:711) cut-off 1:250
     OSB: 1:15500, cut-off 1:104
     Trisomy 18/13: 1:99000, cut-off 1:100

     Only biochemistry risk for Ds = 1:1316

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
     • سئوال:
      يه دنيا ممنونم از جوابتون، از نگرانى در اومدم. فقط ميخواستم بگم كه فاكتورهاى تريزومى رو بر اساس تست سكوئنشيال نوشتم.
      كاملش اينه:
      مرحله اول: Ds: 1:2140 (age alone 1:711
      مرحله دوم: Ds: 1:899 (age alone 1:711
      تركيبى: Ds: 1:1880 (age alone 1:711
      اين age alone چيه؟
      ممنون ميشم نظر نهاييتون رو برام بنويسين.

      جواب:
      در منطقه كم خطر است نگران نباشيد.
    • سئوال:
     با سلام
     لطفاً در مورد جواب غربالگری مرحله ی دوم راهنمائیم کنید
     ممنونم
     AFB 22.55 NG/ML 0.70 MOM
     UE3 3.5307 NG/ML 1.02 MOM
     HCG 38750 MLU/ML 1.15 MOM
     ININBIN -A 247.87 PG/ML 1.23 MOM
     DOWNS 1:1600
     T18: LESS THAN 1:20000
     NTD 1:5400

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام
     من در هفته 19 بارداری هستم، در هفته 18 بارداری ازمایش غربالگری دوم را انجام دادم، نتیجه سندروم داون 1:290 است
     سونوگرافی غربالگری دوم نرمال است.
     لطفا راهنمایی کنید

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

     ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

     ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


     فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
    • سئوال:
     سلام
     با عرض ادب و خسته نباشید
     قبلا در 23 بهمن 95 واسه شما پیغام گذاشتم، که شما به من به این صورت پاسخ دادید:
     سئوال:
     با عرض سلام و خسته نباشید
     ممنون میشم منو راهنمایی کنید
     بسیار ممنون
     risk down : 1 in 1,300
     risk tri 18: 1 in 3,800
     risk tri 13: 1 in 270
     risk NTD: 1 in 7,000
     risk pre- : greater than 1 in 5
     سنم 27 ساله و برای بچه دوم باردار شدم
     بازم ممنون

     جواب:
     نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای...

     جواب:
     ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • سئوال:
     سلام مجدد
     با توجه به کامنت بالا؛ من سونوی آنومالی رو انجام دادم؛ حوابش این بود که ضربان قلب جنین و آب دور جنین طبیعیه؛ اما زده بود که لگنچه دو طرف کلیه جنین قطرش 4 تا 5 میلیگرمه و برجستگی دارد. از شما ممنون میشم که جواب منو بدید؛ 1- آیا از لحاظ جنسی بچه مشکلی نداره؟ 2- واسه لگنچه چکار باید بکنم؟

     جواب:
     اين يافته جزو سافت ماركرهاي سندرم داون محسوب مي شود و كانديد تست تشخيصي و يا حداقل NIPT هستيد.
    • سئوال:
     با عرض پوزش
     Ms-Afp level 26.38 0.87
     uE3 levsl 2.3225 0.70
     total hCG lavel 52258 1.53
     lnhibin-A level 300.25 1.57
     Nuchal measurement 2.2 1.04
     PAPP-A level 4.820 1.59
     Free £-hCG level 24.89 0.83
     Fetal Nasal Bine present
     من فراموش کردم برایند دو غربالگری را بنویسم
     1:16000 است
     در تحلیل شما تاثیری داره؟

     جواب:

     با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام به شما زحمتکشان.
     وقتتون بخیر.
     میخواستم بگم باتوجه به اینکه جدیدا اعداد پروتکل غربالگری مادران در مرحله دوم مربوط به گروه ریسک بینابین تغییر کرده و از ۲۵۰ تا ۴۰۰،ظاهرا شده ۲۵۰ تا ۸۰۰،اگه امکان داره در مطالب اولیه سایت اگه امکان ویرایش هست، اعداد جدید رو وارد کنید. سپاسگزارم...

     جواب:
     خيلي ممنون از اين همه دقت نظر
    • سئوال:
     با توجه به کامنت بالا؛ من سونوی آنومالی رو انجام دادم؛ حوابش این بود که ضربان قلب جنین و آب دور جنین طبیعیه؛ اما زده بود که لگنچه دو طرف کلیه جنین قطرش 4 تا 5 میلیگرمه و برجستگی دارد. از شما ممنون میشم که جواب منو بدید؛ 1- آیا از لحاظ جنسی بچه مشکلی نداره؟ 2- واسه لگنچه چکار باید بکنم؟

     جواب:
     اين يافته جزو سافت ماركرهاي سندرم داون محسوب مي شود و كانديد تست تشخيصي و يا حداقل NIPT هستيد.

     با سلام و عرض ادب
     با توجه به اینکه من الان هفته 28 هستم، این تست ها رو باید انجام بدم یا تست های دیگه پیشنهاد میکنید؟
     بسیار بسیار ممنون

     جواب:
     براي اينكه خيالتان راحت شود هم هنوز مي توانيد اين تست را انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام
     جواب غربالگری دوم مندر هفته پانزده
     Afp 68.10 ng/ml mom 2,61
     Eu3 1.70nmol/l mom 0.81
     Bhcg 89888mlu/ml mom2. 38
     Inhibina361 pg/ml 1.75
     سنم ۳۵ سال و وزنم ۶۰ کیلو
     فاینال ریسک ntd 1:49
     بسیار نگرانم، الان در هفته هفده برام afpرا تکرار زدن و یک سونو اول هفته هفده انجامدادم که گفتن فعلا همه چیز نرماله، با توجه به خونریزی هام در سه ماهه اول بارداری آیا انجام آمینوسنتز برای من کار درستیه؟ تا هفته بعد که جواب آزمایشم بیاد من وارد هفته هجده شدم و پیگیری دیر نشده؟ خیلی نگرانم لطفا راهنماییم کنید.

     جواب:
     نگران نباشید اگر عدد AFP MoM پائين بياييد و آنومالي اسكن تان هم نرمال باشيد جاي نگراني ندارد.
    لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
    اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
    ابزارها

    جستجو در سایت

     

    ورود به سایت

    نام کاربری:
    کلمه عبور: