Loading...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  سلام
  خسته نباشید خواهش میکنم جواب منو بدید تریزومی 21 آزمایشم تو محدوده نزدیک خطره. نگرانک. تو آزمایشگاه نیلو انجام دادم. 31 ساله و تو هفته 16 و 1 روز انجام دادم. لازمه آزمایش های تکمیلی انجام بدم؟
  AFP 42 MOM1.20
  HCG 74.4 MOM2.09
  UE3 1.20 MOM 0.69
  INA531 MOM 1.85

  TRISOMY 21: 1:452
  TRISOMY 18: 1:30000
  SLOS: 1:30000
  NTDs: 1:2939

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام من آزمایش غربالگری سه ماهه دوم را درهفته 16 انجام دادم سنم 35 است. نتایج این است. تست تریزومی18وosb منفی اما سندروم داون مـثبت است و مقدار1:194 را نشان میدهد وcutoff1:250وبه پیشنهاد پزشکم آمنیوسنتز انجام دادم.خیلی نگرانم توروخدا کمک کنید آیا این آزمایش رو دیر انجام دادم؟ جوابش 10-15 روز طول میکشه

  جواب:
  با احتمال 99.5% جواب آمنیوسنتزتان نرمال می شود نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلام - خسته نباشید
  یه آزمایش تریپل مارکر داشتم خواستم برام تفسیر کنید. ممنون از لطفتون
  شرح آزمایش:
  هفته 16 بودم که آزمایش رو انجام دادم و 29 سالمه
  AFP:81
  AFP MOM: 1.72
  HCG: 73.8
  HCG MOM: 2.14
  UE:4.1
  UE MOM: 1.12
  risk of down syndrome (age based): 1/721
  final risk of down syndrome: 1/1150
  screen result for downs syndrome: negative
  screen result for neural tube defects:negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید
  من غربالگری سه ماهه دوم رو انجام دادم طبق آخرین سونوگرافی 16هفته و4روزم بود
  جواب آزمایش بدین صورت بود لطفا برام تفسیر کنید ممنون میشم
  beta-hcg 4600
  138.5 (lnhibin(a

  Estriol 2.4

  Alfa-fetoprotein 33.0

  Gestation at data of sample :17 weeks 0days
  Weight: 65.0kg
  MS-AFP:33.0NG/ML 0.92MOM
  uE3: 2.4ng/ml 0.95mom
  Total hCG:4600.0 miu/ml 0.19mom
  lnhibin-A 138.5 pg/ml 0.59mom


  1.270 (cut off(2 trimeste
  cut off(integrated test with nt) 1.100
  SLOT riskcut off 1.100
  Trisomy 18cut off(2 trimester) 1.100
  NTD MS-AFP CUT OFF 2.5(MOM)

  جواب:
  جواب ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من در هفته 15 تست غربالگری دوم را انجام دادم که در آن afp 1.09 mom
  محاسبه گردید ولی من آمینوسنتز انجام دادم و جوابش نرمال بود ولی تست afp که از طریق مایع آمینیوتیک گرفته میشه برای من اگر سن حاملکی رو طبق سونو محاسبه کنیم در هفته 17 (2.1)mom
  میشود سونو آنومالی هم نرمال بود
  ولی اگر طبق تاریخ پری محاسبه شود که 17 هفته و5 روز میشود زیر
  خواهد بود2.5
  من از نگرانی دارم دیوونه میشم یعنی مشکلی هست
  ضمنا تمام سونو ها تا الا ن نرمال بوده وآمینو سنتز به در خوست خودم انجام شد سنم هم 28 سال است
  اگر سونو سه بعدی بدهم میتوانم از سلامت جنین مطمئن شوم

  جواب:
  نگران نباشید یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم انجام دهید.
 • سئوال:
  باعرض سلام وخسته نباشید میخواستم بپرسم سندرومSlosباید به چه میزان باشه که نرمال باشه؟توروخدا زود جواب بدید ممنونم

  جواب:
  بیشتر از 1:100 در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته 6D+15 Wروز غربالگری دوم رو انجام دادم و جوابش به این صورت است، میخواستم خواهش کنم راهنماییم کنید، خیلی نگرانم
  Age at term:28.6
  weight(kg : 55
  Gestational age: 16 W + 0 D
  T 21 prior risk :1:1110
  T18 prior risk :1:12586
  Afp :17.63IU/ml
  HCG 118.07 IU /ml
  Ue3:3.50ng/ml
  INA:236.0Pg/ml
  TRISOMY 21: 1:240
  TRISOMY 18:<1:30000
  SLOS :<1:30000
  NTds: 1:8134
  خواهش میکنم زودتر جوابمو بدید، ممنون از زحماتتون
  من دو سه روز پیشم فرستادم ولی جواب ندادین.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر می باشد و باید یک تست تشخیصی انجام دهید. اینقدر نگران نباشید احتمال اینکه جنین تان مشکل داشته باشد حدود 0.5% است ولی به هر حال مجبوریم که تست تشخیصی را انجام داده تا خیالمان جمع شود.
 • سئوال:
  سلام ببخشید یه سوال داشتم من برای آزمایش غربالگری سه ماهه ی دوم به آزمایشگاه مراجعه کردم ساعت 6 عصرخون گرفتند آیا زمان مناسبی بود یا باید طرف صبح نمونه گرفته شود

  جواب:
  فرقی با هم ندارند.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از زحمات شما
  ببخشید بنده آزمایش مربوط به بارداری داده ام لطفا تفسیر نمایید
  RPR Negative

  BLOOD Group (+) A


  RH (+)POSitive

  vit.25OH 6.99 ng/ml

  TSH 4.11 miu/l CLIA

  Rubella ijg (clia 62.3 iu/ml

  با تشکر از زحمات شما ممنون

  جواب:
  سطح ویتامین D3 شما بسیار پایین است و توصیه می کنم قبل از بارداری حتمأ دارو بگیرید.
  • سئوال:
   با سلام و تشکر از زحمات شما
   ببخشیدبنده هفته 21 بارداری هستم چون یکسری آزمایشات قبل از بارداری را نداده بودم دکتر برام آزمایشات رو نوشتن و انجام دادم بعد از اینکه آزمایشات را به دکتر نشون دادم

   1- قرص کلسیکر را برام تجویز کردن که شبی 1عددمی خورم

   سوال: آیا این قرص برای کمبود d3 کافی است یا خیر
   ج: بله

   2- گفتن تیروئید (TSH)شما یه مقدار کم کاره و قرص لووتیروکسین سدیم %1را برام تجویز کردن که صبحها نصفی را ناشتا می خورم که گفتن پنج شنبه و جمعه ها هم نخورم

   سوال :آیا این مسئله (تیروئید )برای جنین
   خطرناک.و نیاز به مشورت بادکتر غدد هست یا خیر و مقدار نرمالش در این...
   ج: بهتر است که با یک متخصص غدد هم مشورت نمائید.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  من 36 سالم است و در پانزده هفته وشش روز ازمایشاتم به صورت زیر است خواهشمندم راهنماییم فرمایید.
  afp ;67.05ng/ml3.24
  hcg ;38.6lu/ml1.24
  ue3 ;1.1ng/ml 0.48
  inhibin a ;169.4pg/ml 0.98

  TRISOMY 21 : 1:980
  TRISOMY 18:1:21847
  SLOS:<1:30000

  NTDS:1:12 با تشکر ازشما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید یه سوال داشتم من برای آزمایش غربالگری سه ماهه ی دوم به آزمایشگاه مراجعه کردم با شکم پر رفتم درحالی که تو اینترنت گفته شده 3،4 ساعت باید چیزی خورده نشه حتی ادامس هم جویده نشه درحالی که من با آدامس آزمایش دادم این تو جواب مثبت بودن آزمایش تاثیر داره یا نه؟ ممنون بی زحمت جوابمو بدین

  جواب:
  خیر تاثیری چندانی ندارد.
 • سئوال:
  جواب ازمایش غربال دوم من به این ترتیب میباشد . میخواستم خواهشا راهنماییم کنید
  هفته 19 بارداری 30 سال
  Risk of down less than 1 in 20000 negative
  Risk of NTD 1 in 7500 negative
  Risk of Trisomy18 negative
  Ms_Afp 48.51 ng/ml mom 0.83
  Ue3 17.333 mom 5.00
  Total hcg 11650 mom 0.66
  Inhibin-A 204.23 pg/ml mom 0.90

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. در مورد uE3 به جواب کامنت قبلی تان مراجعه نمائید.
 • سئوال:
  سلام خدا قوت
  34 ساله
  شش سقط داشته ام
  یک دختر 8ساله دارم
  سونویnt
  crl=57mm
  nt=2mm
  12 هفته و 2 روز
  papp-A= 3799
  Free.B hcg=21.1
  Down s...= 1:8190
  Age alone =1:600
  Equivalent Age Risk<15.0
  Trisomy18/13 =1:99000
  زحمت میکشید تفسیر کنید...اگه ممکنه ایمیل کنید خیلی خیلی ممنونم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید من 26سالمه میخواستم جواب آزمایشم رو تفسیر کنید. غربالگری مرحله دوم با تشکر از زحمات شما

  1:1278⇨T21 prior Risk
  T18 prior Risk: 1:14749
  AFP: 68.00 IU/ml
  HCG: 42.30IU/MI
  UE3: 1.70ng/ml
  INA: 567.00 pg/ml
  TRISOMY21: 1:1093
  TRISOMY 18: <1: 30000
  SLOS: <1: 30000
  NTDS: 1:1249

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از جوابتون
  من کامنت قبلی پیدادنمیکنم لطفا راجع به ue3متو راهنمایی کنید آیا نرماله؟
  هفتع 19
  Ue3 17.5 mom 5.0
  ممنون

  جواب:
  بهتر است مجدد uE3 را چک کنید و عدد MoM آن محاسبه شود اگر کمتر شد جای نگرانی ندارد. بندرت در بیماریهای پوستی جنین می توانیم افزایش آنرا مشاهده کنیم.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من 36 سال و نیمه هستم و برای بار دوم باردارم. در هفته 11+2 بارداری آزمایشات غربالگری مرحله اول را دادم که نتایج چنین بود:
  Trisomy 21 --> 1 : 2451
  Trisomy 18 --> 1 : 8818
  Trisomy 13 --> <1 : 20000
  مقدار NT هم 1.3 بود. البته توی سونو سن بارداریم رو 12 هفته تشخیص دادن( که بنده با توجه به زمان نزدیکی و بارداری مطمئنم که اشتباهه و 11 هفته و 2 روز صحیحتره). خوب تا اینجای کار مشکلی نبود.
  اما بنده با توجه به سن بالای 35 سال، غربالگری مرحله دوم رو هم انجام دادم که حالا نتایجش باعث نگرانی شدید من شده. توی این مرحله هم سن بارداری من رو بر اساس همون سونوی قبلی به اشتباه 16 هفته زدن(که...

  جواب:
  با قدرت اطمینان85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. کاشکی ریسک مرحله دومتان را هم می نوشتید.
 • سئوال:
  با سلام من در هفته ۱۵ بارداری ازمایش غربالگری مرحله دوم را انجام دادم سنم ۳۳ است میشه لطف کنید جواب از رو بررسی کنید ممنون
  Afp 26.8 corrected 1:20
  Hcg 33954 " 1.12
  Ue3 2 " 0.82
  Inhibin 179 " 1.03
  Trisomy21 1:3099
  Trisomy18 <1:30000
  Slos <1:30000
  Ntds 1:2931
  T21 prior risk 1:596
  T18 prior risk 1:6672

  جواب:
  با قدرت اطمینان80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با تشکر از شما در بررسی ازمایش غربالگری مرحله دوم گفته بودید با قدرت اطمینان ۸۰٪ در محدوده ریسک کم خطر هستم لازم نیست سونوی انومالی را انجام بدم

  جواب:
  بهتر است انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و ممنون از جوابتون. من نتایج هر دو غربالگریم رو واستون فرستادم. ولی متاسفانه چون طولانی بوده نصفش ارسال نشده. حالا دوباره میفرستم:
  AFP --> 1.18 Mom
  HCG --> 0.85 Mom
  UE3 --> 0.45
  Inhibin A --> 1.51 Mom
  Trisomy 21 --> 1: 236
  Trisomy 18 --> 1: 5604
  Slos --> 1: 5012
  NTDs --> 1 : 3135
  البته همونطور که عرض کردم سن بارداری من موقع این آزمایشات 15 هفته و 2 دو روز بود که آزمایشگاه به اشتباه 16 هفته زده بود. با توجه به نتایج غربالگری اول که در کامنت قبلیم فرستادم میخواستم این نتیجه رو برام تفسیر کنید. من خیلی نگرانم. آیا حتما باید آمینو سنتز بشم؟ من از آمینوستنز وحشت دارم. ممنکن میشم راهنماییم کنید.

  جواب:
  اگر هر دو را در یک آزمایشگاه انجام داده اید ازشان بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال را هم برایتان گزارش کنند و آنوقت ریسک اش را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با تشکر مجدد از توجه شما و شرمندگی از بابت اینهمه مزاحمت.
  راستش من زنگ زدم اون آزمایشگاهی که آزمایشاتم رو انجام داده بودم و اونا گفتن که تست سکوئنشال رو ندارن و انجام نمیدن. لازم به ذکره که من ساکن اهواز هستم.
  حالا من باید چه کن؟. شما رو به خدا راهنماییم کنید.

  جواب:
  تصمیم گیری خیلی سخت می شود در این حالت توصیه خودم و اگر پزشکتان صلاح می دانند این است که تست آمنیوسنتز را انجام دهید تا خدای نکرده مشکلی پیش نیاد.
 • سئوال:
  باز هم از شما متشکرم و با شرمندگی یه سوال دیگه دارم.
  اگه من سونوی آنومالی انجام بدم و هیچ مشکلی مشاهده نشه باز هم آمینو سنتز لازم هست یا نه؟
  منظورم اینه که یه سونوی دقیق و کامل و بدون مشکل میتونه ریسک خطر رو پایینتر بیاره؟

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان عمل کنید و انجام آنومالی اسکن سبب بهتر شدن 100% ریسک تان می شود.
 • سئوال:
  با سلام
  جواب سونوى nt من نرمال بوده اما آزمايش quader marker كه دادم ريسك سندروم داون ١در٢٨٠ واسم مثبت شده اما سونو كه انجام دادم فقط ٢ تا چيز مشكوك بود كه :
  اولي : ديامتر بطن طرفي مغز جنين بصورت يكطرفه در حد upper normal limit (8.9) ميباشد.
  دومي: يك كانون اكوژنيك در بطن چپ قلب جنين مشاهده شد.
  ميخواستم بدونم خطر سندروم داون چقدر هست ؟؟ دوم اينكه اون كانون اكوژنيك چيز خطرناكيه؟؟و 4 chambers چي هستش؟

  جواب:
  با وجود این دو مارکر باید تست تشخیصی انجام دهید. اینها جزو مارکرهای فرعی سندرم داون بوده و ریسک اولیه تان را بیشتر می کند.
 • سئوال:
  تست تشخيصى چه تستى هست؟ توى سايتتون ميتونم راجع بهش مطالعه كنم؟؟

  جواب:
  آمنیوسنتز. بله
 • سئوال:
  با سلام
  من 5 ماه و نیم باردار هستم و آزمایشات غربالگری من هر دو طبیعی و نرمال بوده است ولی برادر بزرگم مقداری در ناحیه دست و پا دچار فلجی می باشد ولی از لحاظ عقلی سالم است و هر سه فرزند برادرم نیز سالم می باشد....آیا انجام سونوی سه بعدی با توجه به مضراتی که دارد انجام این سونو برای من لازم است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من بسیار نگران هستم لطفا جواب دهید.
  با تشکر

  جواب:
  آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  نتجه غربالگر اول من اينه در ضمن 38 سالمه ميشه لطفا تفسير کنين.
  Fbhcg 86, _2.92mom
  Papp 1594, _1.17 mom
  Trisomy21 1:616
  Trisomy18 < 1:3000
  Trisomy13 < 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یا تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایت گزارش کنند و آنجا تصمیم گرفته می شود که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی دارید یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام
  من 28 سال سن دارم و آزمايش غربالگري مرحله دوم را در هفته 15+4 انجام دادم. ميشه لطف كنيد و جواب را بررسي كنيد.با تشكر
  AFP 14.00 AFP; Corrected MoM 0/47
  Beta.hCG Titer 57.50
  B.hCG Corrected MOM 1.60
  UE3 1.00
  uE3;Corrected MoM 0.64
  Inhibin-A;DIA 165.00
  DIA;Corrected MoM 0.61
  T21 1:351
  T18 1:27211
  SLOS 1:7430
  NTDs 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام جواب غربال گری اول من این بوده. اگه میشه لطفا معنیشو واسم بگید
  Down syndrom 1:5910
  age alon 1:473

  15.0>Equivalent age risk
  Trisomy18 1:99000
  Nt 1.4
  Nb 2.5

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بینابین می باشد.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشيد ببخشيد که دو بارمزاحم شد م،نتجه غربالگري اولمو براتون فرستادم که به شرح زير است،
  Fbhcg ,86 -2.92mom
  Papp ,1594 -1.79mom
  Trisomy21 1:616
  1:30000> Trisomy18
  Trisomy13 < 1:30000
  دفعه قبل من به اشتباه عدد مربوط به تريزومي 18 را بجاي30000_3000 ،تايپ کرده بودم،وشما پاسخ داديد در محدوده ريسک بينابين هستم ،ميخواستم بدانم با اصلاح عدد مربوطه با زهم تفسير نتجه همان است، درضمن من 38 سالمه،ممنون از صبوري شما

  جواب:
  برای سندرم داون این مسئله صدق می کند ولی برای تریزومی 18 و 13 ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  دوقلو از طریق IVF باردارم آزمایش غربالگری 3ماهه دوم به شرح زیر می باشد لطفا راهنماییم کنید.
  Gestational age:20 weeks 5 days
  AFP153.0 MOM 4.57
  UE3 28.50 MOM 0.93
  Hcg 66700 MOM 6.33
  DIA 477.0 MOM 2.01
  OSB 1:27
  Down Syndrome 1:4780
  Age alone 1:1050
  Trisomy18 1:74900
  Population prevalence 1:125
  لطفا بهم بگین وضعیتم چطوره?آیا جنین های من نقص سیستم عصبی باز دارند? چقدر میشه روی جواب این آزمایشات حساب کرد.خیلی نگرانم بعد ا ز7سال با کلی هزینه تونستم به این مرحله برسم...یه راه حلی بهم نشون بدید. ممنون

  جواب:
  در ریپورت دقت کنید ببینید که در قسمت Twin Pregnancy کلمه Yes وارد شده است یا خیر چون احساس من این است که MoM که برای مارکرها نوشته اید اصلاح نشده است.
 • سئوال:
  AFP 27.7 IU/ML 0.92MOM
  UE3 2.40NG/ML 0.096MOM
  HCG 88092.0 IU/L 2.51MOM
  DIA 287.1 PG/ML 1.54MOM
  OSB: 1:28700
  DOWN SYNDROM 1:90
  AGE ALONE 1:226
  EQUIVALENT AGE RISK 41:3 TRISOMY 18 {1:46100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و باید تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام واحترام
  لطفا جواب آزمایش من را تفسیر کنید
  34 ساله بارداری دوم هفته 17
  AFP:0.69
  hCG:0.81
  uE3:0.38
  inhibin-A:1.08

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با قدرت اطمینان ۸۰ درصد خطر بینابین یعنی چی؟ خطناکه؟مشکلی هست؟خواهش میکنم سریع جواب بدین خیلی نگرانم کردین

  جواب:
  قدرت اطمینان 80% به این معنی است که از هر 100 مورد سندرم داون 80 مورد را می تواند تشخیص دهد و 20 مورد را نمی تواند که به آن منفی کاذب می گویند. دیده شده است قسمت اعظم موارد منفی کاذب در محدوده بینابین قرار می گیرند بنابراین فقط برای این گروه توصیه می شود که حتمأ آنومالی اسکن را انجام داده و تمام مارکرهای مینور سندرم داون چک شود.
 • سئوال:
  سلام وقت بخیر،لطفاتست مرحله دوم سلامت جنین برام تفسیرکنید.باتشکر
  باتشکر
  سن.34
  AFp 13.3. 0.58
  1.09 UE3 2.20
  Hcg. 0.59
  Down syndrome. 1:1350. 1:250
  Age alone. 1:479
  Equivalent age risk. 25.6
  Osb: 1:17400. 1:104(2.39 moms)
  Trisomy 18. 1:41500. 1:101

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و توصیه می کنم یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.وتشكر فراوان در هفته پانزدهم بارداري هستم.سنم 31 سال.هفته 11 عربالگري دادم.لطفا اظهار نظركنيد.
  crl:48mm
  nt:1.6mm
  age at term :30.9 year
  t21 prior risk:1:865
  t18 prior risk:1:9701
  t13prior risk:1:23559
  weight:61
  fbhcg:o.43
  papp-a:0.24
  trisomy21 1:659
  trisamy18: 1:283
  trisomy13: 1:2051
  نظرتون چيه ؟ مرحله بعدي چيكار بايد بكنم.لطفا جواب دقيق بدين.ازتون سپاسگزارم.چون تست اولم رو شهرستان انجام دادم امكان تست تركيبي هم ندارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و باید تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و بر مبنای آن تصمیم بگیرید که باید تست تشخیصی انجام دهید یا خیر.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من دو قلو باردار هستم غربالگری اولم رو انجام دادم و مشکلی نبوده میخواستم بدونم بهترین هفته ای که میتوانم غربالگری سه ماه دوم رو انجام بدم با ازمایش و سونوگرافی کدوم هفته هستش ممنوم میشم راهنماییم کنید.

  جواب:
  کواد مارکر در 2+15 هفتگی
  آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20
 • سئوال:
  البته درانتهای آزمایشم نوشته
  downs risk ................. is 1 in 340
  trisomy 18 (risk<1 in 100
  slos(risk< 1 in 100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و باید تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و بر مبنای آن تصمیم بگیرید که باید تست تشخیصی انجام دهید یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید چند روز پیش خانمم برای شما جواب آزمایشاتو فرستاده بود این بود جواب آزمایشات
  ا سلام و خسته نباشید
  من در هفته 6D+15 Wروز غربالگری دوم رو انجام دادم و جوابش به این صورت است، میخواستم خواهش کنم راهنماییم کنید، خیلی نگرانم
  Age at term:28.6
  weight(kg : 55
  Gestational age: 16 W + 0 D
  T 21 prior risk :1:1110
  T18 prior risk :1:12586
  Afp :17.63IU/ml
  HCG 118.07 IU /ml
  Ue3:3.50ng/ml
  INA:236.0Pg/ml
  TRISOMY 21: 1:240
  TRISOMY 18:<1:30000
  SLOS :<1:30000
  NTds: 1:8134
  و جواب آزمایشات مثبت در آمد
  خواستم بدونم همسر من چهار ماهشو تمام کرده و میره به پنج ماه آیا میشه سقط جنین کرد چون جنین معلول تشخسص داده شده فقط راهنمایی کنین که چگونه...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و توصیه می کنم یک تست تشخیصی انجام دهید. احتمال مشکل دار بودن بچه 0.5% است ولی به هر حال برای رفع نگرانی باید تست تشخیصی انجام شود تا خیالمان در مورد سلامت کروموزومی جنین راحت باشد.
 • سئوال:
  سلام ازمایش غربالگری دوم همسر من. لطفا برام تفسیر کنید:
  سن:28
  هفته 16
  T21prior risk:1:1175
  T18prior risk:1:13394
  Weight (kg):61

  gestational age 16w+1d
  determination metod: scan
  afp 27.00 iu/ml corected mom 0.84
  hcg 93.10iu/ml corected mom 1.18
  ue3 1.10ng/ml corected mom 0.65
  ina 214.00 pg/ml corected mom 0.80

  calculated risks( at term)
  trisomy 21: 1:2463
  trosomy 18: <1:30000
  slos: <1:30000
  ntds: 1:7806


  سپاسگذارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا نظرتون رو در مورد آزمایش غربالگری مرحله دوم بنده بفرمایید
  prev NTD :no
  prev Downs :no
  prev. pre-eclampsia :not reported
  insulin dependent diabetes :no
  maternal age at EDD :25
  scan measurment(crl) :59.4 mm on 15/05/18
  gestation at date of 1st sample :13 weeks 3 days
  gestation at date of 2nd sample :16 weeks 2 days
  weight :60
  MS-AFP level :50.1 iu/ml ;1.60 mom
  uE3 level :2.8 ng/ml ;0.80 mom
  total hCG level :79406 miu/ml ;2.90 mom
  inhibin-A level :550 pg/ml ;3.00 mom
  nuchal measurement :1.3 mm ;1.12 mom
  PAPP-A level :2816 miu/l ;0.59 mom
  fetal nasal bone :present

  screening result :screen positive
  reason :increased risk of pre-eclampsia
  risk of downs :1 in 6600 at term
  risk of NTD :1 in 2000
  risk of pre-eclampsia :greater than 1 in 5
  comment :downs risk due to maternal age alone is 1 in 1300
  comment :not in high risk category for trisomy 18 and trisomy 13 and...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بینابین می باشد.
  ریسک تان برای پره اکلامپسی یا مسمومیت بارداری مثبت است که با صلاحدید پزشکتان یک سری مراقبت های دوران بارداری را بیشتر کنید.
 • سئوال:
  طبق آزمایش من که دادم ونظرشما،یعن احتمال مشکل سندرم درجنین وسقط جنین وجود دارد؟خیلی ناراحتم!اگرتست تشخیص هم مثبت شد،یعنی صددرصبایدسقط شود؟

  جواب:
  خیر احتمال مشکل دار بودن بچه خیلی ضعیف ، فقط در این مرحله گفته شده برای اطمینان بیشتر نیاز به انجام تست های تشخیصی می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  جواب آزمایش غربالگری من در 15w+2d بدین صورت است
  age 29.5
  weight 60
  diabetic yes
  AFP 35.00 IU/ML 1.47
  HCG 45.70 IU/ML 1.24
  UE3 1.00 NG/ML 0.75
  INA 362.00 PG/ML 1.31
  PAPP-A 2438.00 MU/I 0.76
  FBHCG 49.00 NG/ML 1.20


  T21 1:4314
  T18 <1:30000
  SLOS <1:30000
  NTDS 1:1409
  NT 1.5MM
  NB uncertain
  آیا مشکلی در این آزمایش هست لطفا تفسیر بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  با تشکر از زحمات ما
  لطفا قبول زحمت کنید و آزمایش منو تفسیر کنید. کواد مارکر
  0.97 AFP 26.00IU/ml
  1.01 uE3 2.40 ng/ml
  0.48 hCG 12286.00 IU/L
  Riss Assessment (at term(
  Down syndrom <1:50000 cut off 1:250
  Age alone 1:929
  Equivalent Age Risk <15.0
  OSB: 1:25200 1:104 (2.46 MoMs(
  Trisomy 18 1:42200 1:101

  خیلی ممنون می‌شم پاسخ بدین.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام.خیلی ممنون میشم اگه منم راهنمایی کنید لطفا.
  assay result mom
  0.90 30.00 afp
  ue3 3.50 1.32
  hcg 29287.00 0.95
  inhibin 271.00 1.28

  down syndrome 1:16200
  age alone 1:1450
  equivalent age risk <15.0
  0sb: 1:29900
  trisomy 18 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  عذر میخوام با توجه به نتیجه آزمایشی که خدمتتون فرستادم و مثبت بودن ریسک برای مسمومیت بارداری جنین دچار مشکل میشه؟

  جواب:
  خیر ، اگر نگذارید وزنتان خیلی افزایش پیدا کنه و فشارخون و دفع ادراری پروتئین پیدا نکنید جای نگرانی نیست.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید لطف میکنید ج‌اب ازمایش مرحله دوم منو تفسیر کنید
  Afp:1.79
  Ue3:1.41
  Hcg:1.35
  Inhibit a:0.96
  Ds<1:50000
  Age alone:1:1110
  E age risk<15.0
  Osb:1:909 cut off 1:104 mom:2.35
  T18:1:99000
  در هر سه موردم
  Screen negative زده

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام خسته نباشی امروز جواب ازمایشمو گرفتم موقع ازمایش ناشتا بودم
  Afp19.8 0.83mom
  Ue315nmol 1.46mom
  Hcg27278miu 0.87
  Inhibin 370.8pg 3.05mom
  Screenpositive
  Risk of down s 1in 150 at term
  Risk of ntd 1in5.400
  Down s riskdue to maternal age aloe 1in810
  Not in the high risk category 18 risk 1in 100
  Not in the high riskcategory forslos risk 1 in 100
  دوباره ازمایش نوشتند گفتند احتمالا باید سقط کنم لطفا جواب بدید خیلی استرس دارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر می باشد و باید یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا نظرتونو در مورد ازمايش غربالگري مرحله دوم من در 15w+2d بديد
  Age:29.5
  weight:60
  diabetic: yes


  AFP 35.00. Iu/ml. 1.47
  HCG. 45.70. Iu/ml. 1.24
  UE3. 1.00. ng/ml. 0.75
  INA. 362.00. pg/ml. 1.31
  PAPP-A. 2438.00. mu/l. 0.76
  FBHCG. 49.00. ng/ml. 1.20  T21 : 1:4314
  T18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:1409


  در صفحه بعد
  T21: 1:14464
  T18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:1409
  ممنون از توجهتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  چطور میتونم فایل اسکن شده آزمایش خانمم رو واستون بفرستم که ملتحظه کنید
  ممنون میشم کمکم کنید
  با تشکر فراوان

  جواب:
  sayounesi@yahoo.com
 • سئوال:
  با سلام ميخواستم بدونم تفاوت quadruple test و contingent screening چي هستش؟؟ چون در اولي براي سندروم داون سه ماهه دوم من مثبت شده ولي در دومي منفي شده .

  جواب:
  quadruple test ریسک مرحله دوم غربالگری را نشان می دهد
  Contingent screening ریسک ترکیبی دو مرحله را نشان می دهد و این ریسک باید مورد قضاوت برای انجام کارهای بیشتر قرار گیرد.
 • آنیتا فریده
  جمعه 5 تیر 1394 - 03:11
  سئوال:
  سلام
  لطفا نظرتون رو درباره آزمایش غربالگری بنده بفرمایید
  سن 34
  وزن 65
  15 هفته و 6 روز

  AFP: 21.00 0.73
  HCG: 46.00 1.33
  UE3: 1.20 0.78
  INA: 143.00 0.54


  TR21: 1:905
  TR18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:8134

  هفته18هم سونو انجام دادم هیچ موردی دیده نشده و تمام چیزها نرمال بوده ولی دکتر ژنتیک هفته 20سونوی آنومالی برام نوشته میشه راهنماییم کنید خیلی نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم آنومالی اسکن را در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ،تشکر میکنم از وقتی که میگذارید
  من چند روز پیش نتیجه غربالگری مرحله اولم رو براتون ارسال کردم وشما زحمت کشیدید جواب زیرش رو دادید که با احتمال 85%ریسکتان در خطر بینابین است . دلیلش رو میشه بفرمایید.کدوم یکی ار تریزومیها ریسکش بالاست؟مشکل دقیقا کجاست؟کدوم آیتم؟سپاسگزارم
  crl:48mm
  nt:1.6mm
  age at term :30.9 year
  t21 prior risk:1:865
  t18 prior risk:1:9701
  t13prior risk:1:23559
  weight:61
  fbhcg:o.43
  papp-a:0.24
  trisomy21 1:659
  trisamy18: 1:283
  trisomy13: 1:2051
  نظرتون چيه ؟ مرحله بعدي چيكار بايد بكنم.لطفا جواب دقيق بدين.ازتون سپاسگزارم.چون تست اولم رو شهرستان انجام دادم امكان تست تركيبي هم ندارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85%...

  جواب:

  trisomy21 1:659

  تست کواد مارکر را در یک مرکز معتبر انجام داده و جوابش را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام ممنون میشم آزمایش منو تحلیل کنیدمن 19سالمه ودر15هفته و3روز آزمایش روانجام دادم
  AFP: 40.3 IU/ML, MOM 1.03
  uE3 :1.50ng/ml , MOM0.82
  hCG :37573.0IU/L ,MOM 1.09
  Inhibin-A :192.0pg/ml ,0.85


  DOWN SYNDROME 1:13300
  Age alone 1:1540
  Equivalent age risk <15.0
  OSB: 1:11800
  TRISOMY 18 1:99000
  DOWN SYNDROME SCReen negative
  OPEN SPINA BIFIDA SCReen negative
  TRISOMY 18 SCReen negative
  الان تازه هفته 18 رو شروع کردم آیا زمان مناسبی برای انجام سونوی آنومالی اسکن است ؟؟؟واین سونو ضرری برای جنین داره یانه؟ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. هفته 18 تا 20 مناسب است. خیر
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید
  من 19سالمه و18فسونوگرافی غربالگری سه ماهه دومودادم میخواستم تفسیرش کنین
  AFI:16cm
  BPD:19W 2D
  AC:19W 3D
  FL:18W 1D
  FHR:142
  طول سرویکس حدود34میلی مترتعیین شد
  HUM:25.8mm
  TIB:23.7mm
  Nuchal fold:3.6mm
  TCD:19.7mm
  Cisterna magna:3.6mm
  Nasal Bone:5.9mm

  جواب:
  نرمال است
 • سئوال:
  سلام.خسته نباشید.طبق فرموده شما و دکترم،غربالگری مرحله 1ول در محدوده کم خطر بود و فقط نیاز به انجام آزمایش AFP داشتم.لطفا بررسی بفرمایید.متشکرم
  maternal AFP(ECL): 21
  Gestational age: 15 w+3d
  MoM: 0.84
  NTDs Risk:1:7866
  من 24 تیر ماه تست آنومالی اسکن دارم آیا زمان مناسبی است برای اجام این سونوگرافی؟
  با سپاس فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر برای اختلالات طناب عصبی می باشد. بله
 • سئوال:
  سلام
  بنده جواب آزمایش غربالگری که حدود 5 روز پیش خدمتتون فرستادم رو امروز به دکترم نشون دادم
  به همون مسمومیت بارداری که فرموده بودید اشاره کردند اما گفتن علت اینکه تو جواب نوشته شده
  screening result :screen positive
  رو نمیدونن و از من خواستن ببرم و جواب آزمایش رو به بیمارستان خصوصی مریم تو کرج نشون بدم
  به نظر شما این عبارت چه موردی رو نشون میده و آیا به مشکلی اشاره داره؟
  متشکرم

  جواب:
  به این معنی است که نتیجه غربالگری از نظر مسمومیت بارداری یا پره اکلامپسی مثبت است.
 • سئوال:
  با سلام وعرض خسته نباشید.جواب غربالگری اولم به این شکل بود که براتون ارسال کردم:
  crl:48mm
  nt:1.6mm
  age at term :30.9 year
  t21 prior risk:1:865
  t18 prior risk:1:9701
  t13prior risk:1:23559
  weight:61
  fbhcg:o.43
  papp-a:0.24
  trisomy21 1:659
  trisamy18: 1:283
  trisomy13: 1:2051
  جنابعالی فرمودین با احتمال 85%در مرحله خطر بینابین هستم .چون امکان سکوئنشال برام نبود فرمودین تست کواد رو در یک مرکز معتبر انجام بدم منم نیلو انجام دادم وخدمتتون ارسال میکنم.
  age:31
  wegiht:61
  t21 prior risk: 1:854
  t18 prior risk :1:9571
  16w+2d
  trisomy 21 1:12337
  trisomy18 1:7691
  slos 1:13406
  ntds:1:3921
  afp 36 mom 1.09
  hcg 13.10 mom 0.41
  ue3 1.10 mom 0.63
  ina 136 mom 0.51
  با تشکر وخسته نباشید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد فقط برای اطمینان بیشتر یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  دلیل اینهمه اختلاف در تریزومیها ی دو مرحله آزمایش چی میتونه باشه؟

  جواب:
  بطور کلی قدرت اثر مارکرهای سونوگرافیک در سه ماهه اول خیلی قوی بوده و در حالیکه قدرت اثر مارکرهای بیوشیمیایی در سه ماهه دوم قوی تر است. البته به شرط آنکه هر دو در یک مرکز انجام شود.
  در مورد شما چون مارکر سونوگرافیک سه ماهه اول خیلی خوب بوده ولی چون مارکرهای بیوشیمیایی در دو مرکز مجزا انجام شده تفسیر خاصی نمی توان انجام داد.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر
  من سونوی nt رو در هفته 12 انجام دادم و nt=2.5 شد و استخوان بینی هم دیده شد. ولی دکتر برام آزمایش خون غربالگری مرحله اول رو تجویز نکردن و در هفته 16 آمایش خون مرحله دوم رو انجام دادم که نتیجه اش رو می نویسم ممکنه نظرتونو درباره جواب بگید؟
  Age at term:26.3
  T21 prior risk: 1:1301
  T18 prior risk: 1:15031
  Weight: 64 kg
  CALCULATED RISKS (at term)
  TRISOMY 21: 1:8232
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:4848
  AFP : 26.62 ng/ml --- mom 1.02
  HCG: 16.818 lu/ml --- mom 0.55
  UE3: 3.5 ng/ml --- mom 1.3
  Inhibin A: 347 pg/ml --- mom 1.86

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب.بعد از دیدن جواب تست کواد من، توصیه کردید که یک آنومالی اسکن در هفته 22-18 انجام دهم .لطفا یک مرکز معتبر معرفی نمایید.آیا همان سونوگرافی که در هفته 18-22 انجام میشود همان آنومالی اسکن است ؟

  جواب:
  در مورد مرکز سونوگرافی معتبر با پزشکتان مشورت کنید و یا به سایت fetalmedicine.com مراجعه نمائید.
 • سئوال:
  با سلام جواب ازمایش غربالگری مرحله دوم من afp 49.00 iu/mi 2.10 hcg 147.67 iu/mi 3.38 ue3 0.38 ng/mi 0.67 ina 521.00 pg/mi 1.83 nt 1.79 nb قابل رویت بود.از ازمایش خون مرحله اول رد شده بود این ازمایش خون مرحله دوم است.32 سالمه .ممنون میشم جوابمو بدین خیلی استرس دارم.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  من غربالگری مرحله دوم رو در هفته 15 انجام دادم. امروز نتیجه رو گرفتم شده این :

  CALCULATED RISKS (at term)
  TRISOMY 21: 1:183
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:768


  AFP : 48.00 ng/ml --- mom 1.70
  HCG: 126.60 lu/ml --- mom 2.99
  UE3: 1.00 ng/ml --- mom 0.70
  --- mom 2.70 Inhibin A: 768.00 pg/ml

  جلوی TRISOMY 21 نوشته screen positive
  الان باید برم آمینوسنتز یا همون سونو آنومالی کافیه؟

  جواب:
  آمنیوسنتز
 • سئوال:
  t21 1:330 t18 <1:30000 slos <1:30000 ntds 1:255

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  آیا حتما لازم است آزمایش کواد در همان آزمایشگاهی که غربالگری مرحله اول انجام شده انجام شود یا می توان در آزمایشگاه دیگری نیز انجام داد ؟

  جواب:
  اگر آن آزمایشگاه امکان انجام گزارش پروتکل سکوئنشیال دارد باید حتمأ در همان آزمایشگاه انجام شود.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  ممنون میشم جواب بدبد از نگرانی راحت بشم.
  free B .HcG 16.0
  Corrected MOM for hcg 0.51
  papp-a 5.70
  corrected mom for papp-a 1.42
  trisomy 21 1:50000
  trisomy 18 1:99000
  trisomy 13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام غربالگری سه ماهه دوم به این شرح است
  سن 34
  t21prior risk: 1:402
  t18prior risk: 1:4479
  weight:76kg
  gestational age: 12w+2d
  afp: 23 mom 0.81
  hcg:32 mom 1.14
  ue3:0.90 mom 0.55
  ina :196 mom 0.85

  triosomy21: 1:510
  triosomy18: 1:18227
  slos: 1:13641
  ntds: 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   سپاسگذار از پاسخ
   در قسمت پریکلامپسی اسکرین ذکر شده ریسک 1:31 آیا این به معنی ریسک بالاست؟
   individual's overall likelihood ratio of developing preeclampsia is 3.23 times more than the one normal pregnant woman.
   form the result of preeclampsia screening it is expected that among 31 pregnant women with the same results ,one woman will develop preeclampsia and 30 women will have normal pregnancies.
   در ضمن nt غربالگری اول 0.85 mm ,
   risk downs 1 in 6900(at term
   nuchal measurment : 0.85 0.62mom
   papp-alevel:1669 0.75 mom
   free beta-hcg level :33 1.21mom
   fetal nasal bone : present
   downs risk due to maternal age alone is 1 in 380
   not in the high risk category for tirosomy 13 (risk<1 in 100
   باز هم ممنون و سپاسگذار ازپاسخ

   جواب:
   ریسک پره اکلامپسی آن نرمال است.
 • سئوال:
  با سلام
  سونوی کالر داپلر و آنومالی رو برای هفته 16 برام نوشتن و همین طور اکوی قلب جنین (فرزند اولم نارسایی شدید قلبی داشت). آیا هفته 16 مناسب برای این دو هست یا خیر؟ با توجه به اینکه معمولا هفته 18 برای هر دو پیشنهاد میشه.
  خیلی ممنون از راهنماییتون

  جواب:
  کدام سونولوژیست و یا سونوگرافی را توصیه کردند ؟؟؟
  • سئوال:
   سونوگرافی دکتر کامران آذرخویش در زنجان (من ساکن زنجان هستم) و برای اکوی قلب هم دکتر پاشا مساعد

   جواب:
   تو سایت fetalmedicine.com اسمشان را چک کنید.
   • سئوال:
    آیا شما سونوگرافی خاصی میتونید به من معرفی کنید؟ و همین طور برای اکوی قلب؟ چون فرزند اولم نارسایی شدید قلبی داشت از این بابت خیلی نگرانم چون طی مشاوره ژنتیک که قبل از بارداری داشتیم گفتن 25% احتمال تکرار بیماری در فرزند دوم هم هست

    جواب:
    با پزشک معالجتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام
  من 35 سال سن دارم .در12هفته و2 روز غربالگری اولم را انجام دادم ودر جواب سن بارداری اضافه شد.
  TRISOMY21:1:5432
  TRISOMY18:1:15950
  SLOS:<1:20000
  NT:2.2 mm
  وسن بارداری را 13هفته و5 روزاعلام کردند

  درجای دیگر غربالگری دوم را انجام دادم که بر طبق LMP در 16هفته و3 روز بودم وبر طبق CRL در17هفته و4 روز وجواب به قرار زیز:
  SCREENING RESULT :NEGATIVE
  RISK OF DOWN : 1 IN 290
  RISK OF NTD:1 IN 7900
  AFP:25.8
  ESTRIOL:2.6
  BETA-HCG:40690
  INHIBIN-A:227

  لطفا بفرمایید آزمایش چه طور است.و سونوگرافی آنومالی را در چه تاریخی انجام بدهیم درست است.
  LMP:93.12.11
  در ضمن من آزمایش NFTY را هم در تاریخ 94.04.10.
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر در مرحله اول بود با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین در مرحله دوم است. فقط توصیه می کنم هفته 18 تا 20 آنومالی اسکن را انجام دهید.
 • سئوال:
  با تشکر از اینکه سریع جواب دادین.می خواستم بپرسم که آزمایش NFTY ازمایش تشخیصی دقیقی است؟؟؟
  واینکه با توجه به اینکه من 2 تا تاریخ سن جنین دارم برای اسکن آنومالی کدام را باید ملاک قراربدهم.

  جواب:
  قدرت تشخیص 99-98 % برای سندرم داون و ادوارد دارد و 80% برای سندرم پاتو دارد. سونو با سن پایین تر دقیق تر است.
 • سئوال:
  سلام اینکه میگین ریسک بینابین یعنی چی؟ چرا اینجوری شده؟ چون ما اصلا فامیل نیستیم سابقه مونگولیسمم تو فامیل نداریم،بعد اگه تو تست دوم منفی باشه ایا این جوابی که توتست اول اومده میتونه واسه جنین خطرناک باشه یا بعد از تولد واسه بچه مشکل ایجاد کنه؟

  جواب:
  ریسک بینابین به معنی نیاز به بررسی بیشتر در صورت صلاحدید پزشکتان می باشد.
  اختلالات کرومورومی ربطی به سابقه خانوادگی ندارد.
  در این موارد تصمیم گیری بر اساس جواب پروتکل سکوئنشیال انجام می شود و دیگر ریسک مرحله اول یا دوم به تنهایی ارزشی ندارد.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  جواب غربالگری سه ماه دوم در آزمایشگاه نیلو به شرح ذیل میباشد
  Age at term:33.4
  T21 prior risk:1:586
  T18 prior risk: 1:6553
  Weight: 57 kg
  gestational age:16w+6d
  TRISOMY 21: 1:882
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:2792
  AFP : 46.00 iu/ml --- mom 1.22
  HCG: 51.80 lu/ml --- mom 1.76
  UE3: 1.20 ng/ml --- mom 0.62
  Inhibin A: 301.00 pg/ml --- mom 1.12
  papp-a 4418.00 mom 1.14
  fbhcg 80.00 mom 2.02
  trisomy 21 in sequential test 1:8072
  لطفا تفسیر بفرمایید بیصبرانه منتظرجواب شما هستم
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام من قبلاجواب ان تی رو براتون فرستادم وفرمودید 85% درمحدوده کم خطرهستم لطف کنید جواب غربالگری دوم من روهم تفسیربفرمایید خیلی نگران هستم...
  quadruple test interpretation
  risk of downs.....1 in 300(at term)......posetive
  risk of ntd.........1 in 7000.........negetive
  risk of trisomy18..........negative
  contingent screening interpretation
  risk of downs......1 in 3000(at term)...negetiv
  risk of trisomy18....negetive
  risk of trisomy 13.....negetive
  سنم حدود36 سال است...دکتربهم گفت که انتخاب باخودت است که آمینو سنتز بشوی یاخیر؟ خیلی مرددهستم که انجام بدم یاخیر؟

  جواب:
  از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کند. آنوقت تصمیم بگیریم که نیازی به انجام آمنیوسنتز هست یا خیر.
 • سئوال:
  سلام.ازمایش غربالگری سه ماه دوم.
  age at term :26.1
  t21 prior risk :1:1314
  t 18 prior risk :1:15211
  weight :46
  gestational age biochemistry :16 w +3 d
  gestational age at scan :
  16 w = 3d
  afp :36.96 1.05mom
  hcg :22.482 0.66mom
  ue3 :2.92 0.93mom
  inhibin a :228 1.02mom

  trisomy 21 : 1:14415
  trisomy 18 :<1:30000
  slos:<1:30000
  ntds :1:4461

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با عرض سلام وخسته نباشید
  جواب غربالگری سه ماه دوم در آزمایشگاه نیلو به شرح ذیل میباشد
  Age at term:33.4
  T21 prior risk:1:586
  T18 prior risk: 1:6553
  Weight: 57 kg
  gestational age:16w+6d
  TRISOMY 21: 1:882
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:2792
  AFP : 46.00 iu/ml --- mom 1.22
  HCG: 51.80 lu/ml --- mom 1.76
  UE3: 1.20 ng/ml --- mom 0.62
  Inhibin A: 301.00 pg/ml --- mom 1.12
  papp-a 4418.00 mom 1.14
  fbhcg 80.00 mom 2.02
  trisomy 21 in sequential test 1:8072
  لطفا تفسیر بفرمایید بیصبرانه منتظرجواب شما هستم
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  لطفا مورد زیر را برام تفسیرفرمایید:
  Percentage of Chromosome Y=0.0347
  %chr Y≥0.0048 is considered as a male fetus
  %chr Y<0.0048 is considered as a female fetus
  خواهش می کنم جنسیت جنین را برام مشخص فرمایید
  .با تشکر فراوان

  جواب:
  پسر
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، لطفا آزمایش غربالگری 3ماهه دوم منو تفسیر کنید.با تشکر
  MS-AFP Level 13.85 iu/ml 0.48 MoM
  uE3 level 2.5 ng/ml 1.0 MoM
  Total hCG level 37917 miu/ml 1.54 MoM
  inhibin-A level 235 pg/ml 1.07 MoM
  Risk of Down 1 in 450 (at term
  Risk of NTD 1 in 7،000
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1،200

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • بهتا خانجاني
  سه شنبه 16 تیر 1394 - 12:03
  سئوال:
  با سلام

  ما در سن 13w+1 ازمايش غربالكري first trimester combined screening test انجام داديم و بدليل ريسك T21 در سن بارداري 18w+1 ازمايش غربالكري quadruple marker screening test تكرار شد. نتايج ان بشرح زير مي باشد

  T21 prior risk (13w+1) : 1: 987
  T21 prior risk (18w+1) : 1: 987

  T21 first trimester risk (13w+1) : 1: 278
  T21 integrated risk (13w+1) : 1: 148


  هر دو ازمايش در ازمايشكاه تخصصي نيلو تهران انجام شده است. با فرض صحت سن باداري لطفا در مورد نتايج ازمايش و اقدام بعدي توصيه بفرماييد

  با تشكر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده پرخطر می باشد و توصیه می کنم تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، لطفا آزمایش غربالگری 3ماهه دوم منو تفسیر کنید.با تشکر
  MS-AFP Level 13.85 iu/ml 0.48 MoM
  uE3 level 2.5 ng/ml 1.0 MoM
  Total hCG level 37917 miu/ml 1.54 MoM
  inhibin-A level 235 pg/ml 1.07 MoM
  Risk of Down 1 in 450 (at term
  Risk of NTD 1 in 7،000
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1،200

  خیلی ممنون از پاسخ تان،ببخشید خانم دکتر الان هفته 21 هستم این تست هفته 16 انجام دادم امروز به دکتر مراجعه کردم گفتن وقتش گذشته فکرنمیکردم مشکلی باشه حالا چکار میتونم کنم تورا خدا راهنماییم کنید. سونو انومالی هم مشکلی نداشت

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  individuals overall likelihood ratio of developing preeclampsia is 25 times more than the one of a normal pregnant woman.considering the incidence rate of preeclampsia individuals risk of developing preeclampsia is 1:4 from the results of preeclampsia screening,it is expected that among 4 pregnant woman with the same results,one woman will develop preeclampsia and 3 woman will have normal pregnancies.this is considered as screen positive.... با سلام این به چه معناست واسم مثبت شده؟ایا خطرناکه؟تو ازمایش غربالگری سه ماهه دوم تو هفته 14+4 روز انجام دادم.

  جواب:
  بهتر است که مراقبتهای دوران بارداریتان برای پیشگیری از مسمومیت بارداری تحت صلاحدید پزشکتان بیشتر شود.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید لطف میکنید آزمایش سه ماه اول من بررسی و تفسیر کنید.باتشکراززحمات شما
  T21 prior : 1:237
  T18prior: 1:2620
  T13 prior:1:7172
  Weght(kg):76
  gestational age at biochmistry :13w +3d
  Gestational age at scan : 13w+0 d
  crl:66mm
  nuchal translucency :1.8
  FBHCG:52,5 corected mom:1,61
  PAPP_A:4107 corected:,: 0,89
  TROSOMY 21: 1:702
  TROSOMY 18 < 1:30000
  TROSOMY 13:<1:30000
  سن من 37 سال هست . خیلی نگران هستم ممنون میشم اگر زودتر جداب بدین.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  سلام ببخشید دوباره مزاحمتون شدم سونو انومالی انجام دادم مشکلی نبود الان هفته 21 هستم دیگه میتونم چکار کنم، دکترم گفتن یک هفته دیر مراجعه کردم دیگه وقت ازمایش تشخیصی بیشتر گذشته انشاالله که مشکلی نیست ولی من خیلی نگرانم

  جواب:
  لطف کنید در هنگام طرح سئوال جدید کامنت قبلی تان را یا حداقل ریسک تریزومی 21 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام,لطفاآزمایش غربالگری سه ماهه دوم من راتفسیرکنید,آزمایش درنیلوانجام شده. age at term(yrs) 30.1 t21 prior risk: 1:955 t18 prior risk:1:10730 weight(kg): 51 1st trimester gestational age 12w+ 3d 2nd trimester gestational age: 16w+ 2d papp-a 2416.00 mu/l 0.65 fbhcg 122.00 ng,/ml 2.71 afp 58.00 lu/ml 1.56 hcg 146.60 lu/ml 4.11 ue3 0.90 ng/ml 0.49...

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام.
  نتیجه آزمایش غربالگری مرحله دوم بنده به شرح زیر می باشد:
  TRISOMY 21: 1:4483
  TRISOMY 18: < 1:30000
  SLOS: < 1:30000
  NTDS: 1:8134

  T21 Prior risk: 1:1081
  T18 Prior risk: 1:12227

  Gestational age: 18W+2D

  در صورت امکان تفسیر این آزمایش را بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • با سلام تست غربالگری سه ماهه دوم در هفته هفته 14 -4 روز trisomy 21: 1:330 trisomy 18: <1:30000 slos:<1:30000 ntds: 1:255 afp 49.00-2.10 hcg 147.60-3.38 ue3 0.80-0.67 ina 521.00-1.83 nt=1.79 nb هم قابل مشاهده بود.ایا مشکلی هست یا نه خیلی استرس دارم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد. توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید و اگر هیچ سافت مارکری به نفع سندرم داون مشاهده نشد دیگر جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید، این نتیجه آزمایش غربالگری 3ماهه دوم من که دکتر گفتن در محدوده خطر بینابین هستم سونو انومالی هم انجام دادم مشکلی نبود الان هفته 21 هستم، دکترم گفتن یک هفته دیر مراجعه کردم دیگه وقت ازمایش تشخیصی بیشتر گذشته انشاالله که مشکلی نیست ولی من خیلی نگرانم،آیا کار دیگه ای میتونم انجام بدم که تکلیفم معلوم شه؟27سالمه و حاملگی دوم
  MS-AFP Level 13.85، iu/ml 0.48 MoM
  uE3 level 2.5 ng/ml 1.0 MoM
  Total hCG level 37917 miu/ml 1.54 MoM
  inhibin-A level 235 pg/ml 1.07 MoM
  Risk of Down 1 in 450 (at term
  Risk of NTD 1 in 7،000
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1،200

  جواب:
  نگران نباشید ریسک سندرم داونتان از 1:450 با این آنومالی اسکن به 1:900 شده است و احتمال خطر کمتر شده است.
 • سئوال:
  باسلام من کامل فرستاده بودم trisomy 21: : 1:567 trisomy 18: 1:30000 t13 prior risk 1:26210 سونوی جنین وآنومالی انجام دادم درهفته 18,همه چیزخوب بوده,باتشکر

  جواب:
  با توجه به نتیجه آنومالی اسکن جوابتان خوب است.
 • با سلام وعرض خسته نباشید.جواب غربالگری اولم به این شکل بود که براتون ارسال کردم:
  crl:48mm
  nt:1.6mm
  age at term :30.9 year
  t21 prior risk:1:865
  t18 prior risk:1:9701
  t13prior risk:1:23559
  weight:61
  fbhcg:o.43
  papp-a:0.24
  trisomy21 1:659
  trisamy18: 1:283
  trisomy13: 1:2051
  جنابعالی فرمودین با احتمال 85%در مرحله خطر بینابین هستم .چون امکان سکوئنشال برام نبود فرمودین تست کواد رو در یک مرکز معتبر انجام بدم منم نیلو انجام دادم وخدمتتون ارسال میکنم.
  age:31
  wegiht:61
  t21 prior risk: 1:854
  t18 prior risk :1:9571
  16w+2d
  trisomy 21 1:12337
  trisomy18 1:7691
  slos 1:13406
  ntds:1:3921
  afp 36 mom 1.09
  hcg 13.10 mom 0.41
  ue3 1.10 mom 0.63
  ina 136 mom 0.51
  فرمودید با احتمال 80%در محدوده کم خطر.ویک آنومالی اسکن انجام...
 • جواب دقیق سونو رو هم براتون ارسال میکنم .
  قرار جنین:متغییر پرزنتیشن:متغییر
  ضربان قلب :دیده میشود منظم است
  حرکات جنین: دیده میشود طبیعی است
  وضعیت سر:در حال حاضر نرمو سفال
  اندازه ها
  بی پاریتال:42 میلیمتر مطابق با سن حاملگی 18 هفته و0روز
  استخوان ران:26 میلیمتر مطابق با سن،17 هفته وپنج روز
  دور سر:15/6سانتیمتر مطابق با سن حاملگی 18 هفته ویک روز
  دور شکم :13/0سانت مطابق با سن حاملگی 18 هفته ویک روز
  وزن تخمینی 231گرم(مقدار طبیعی 140-280)
  قد 22 سانت(مقدار طبیعی 19-26)
  نسبت جفت به سرویکس :دور از سرویکس
  بررسی مایع آمنیوتیک
  مقدار مایع:طبیعی
  اندکس:12 سانت(مقدار طبیعی9-20...
 • سئوال:
  مگه قرار نیست همه اختلالات کروموزومی وژنتیکی در آنومالی اسکن بررسی بشن؟شاید دکتر اشتباها به جای آنومالی اسکن سونوی دیگه ای برای من انجام داده؟؟
  حالا من چیکار باید بکنم؟

  جواب:
  یک سری مارکرهای سه ماهه دوم که در مقاله آنومالی اسکن آمده چک نشده است از سونولوژیست بخواهید که آنها را هم انجام دهد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشین,من خیلی نگران بودم,چون دکتری که رفتم برای آمینوبعداردیدن آزمایش سکویشن گفتن اصلااحتیاجی نیست وبرام سونوی آنومالی نوشنن که خداروشکرخوب بودن,کاش برای من هم درصدخوب بودن رومی گفتین خیالم راحت ترمیشد,خیلی ممنوم.

  جواب:
  ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  آزمایش غربالگری سه ماهه دوم من به شرح ذیل می باشد خواهشمند است تفسیر بفرمایید از زحماتتون بسیار بسیار سپاسگذارم:
  Ms Afp level:49.14; mom:1.38
  Ue3 level: 1.8542; mom:0.91
  Total hcg level: 41758; mom:1.60
  Inhibin_A level: 144.5; mom: 0.78

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  دردومین غربالگری screen positiv ,بودکه seguential روگرفتم نتایجی بودکه براتون فرستادم,دکتربیمارستان که برای آمینورفته بدم گفتن احتیاجی نیست,دکترخودم گفتن چرانرفتی,الان توهفته 21 هستم,سونوی آنومالیم هم خوب بود,ولی بازاسترس دارم,لطفاراهنماییم کنید.

  جواب:
  بهتر بود طبق توصیه پزشک معالجت عمل می کردی ولی به هرحال اینقدر نگران نباش با یک آنومالی اسکن نرمال جوابت دو برابر بهتر می شود.
 • سئوال:
  نتیجه غربالگری سه ماهه اول:
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  نتیجه غربالگری سه ماهه دوم :

  Ms Afp level:49.14; mom:1.38
  Ue3 level: 1.8542; mom:0.91
  Total hcg level: 41758; mom:1.60
  Inhibin_A level: 144.5; mom: 0.78

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18، SLOS و NTDs را برایم بنویسید.
 • با سلام غربالگری سه ماهه اول و دوم به این شرح بود .لطفا تفسیر سونو هفته 18 را هم بفرمایید .از پاسخگویی شما بسیار سپاسگذارم.
  آیا لازم است امینو سنتز انجام شود؟
  crl:57 mm
  gestenation at date of sample 12weeks2days by dates)
  12weeks2days by crl scan

  risk downs 1 in 6900(at term

  nuchal measurment : 0.85 0.62mom

  papp-alevel:1669 0.75 mom

  free beta-hcg level :33 1.21mom

  fetal nasal bone : present

  downs risk due to maternal age alone is 1 in 380
  not in the high risk category for tirosomy 13 (risk<1 in 100
  نتیجه سونو سه ماهه اول:
  bdp:14mm
  hc:60 mm
  fml:6mm
  crl:57mm
  nt:0.85mm
  nb:2mm
  سه ماهه دوم
  t21prior risk: 1:402
  t18prior risk: 1:4479
  weight:76kg
  gestational age: 16w+2d
  afp: 23 mom 0.81
  hcg:32 mom 1.14
  ue3:0.90 mom 0.55
  ina :196 mom 0.85

  triosomy21: 1:510
  triosomy18: 1:18227
  slos: 1:13641
  ntds: 1:8134
 • سئوال:
  نتیجه سونوگرافی سه ماهه دوم:
  ضربان قلب منظم fhr:138/min
  (حدود 19 هفته و 1 روزhc=163)
  (حدود 18 هفته و 4 روزbdp:41)
  (حدود 19 هفته و 2 روز fml:30)
  (حدود 19 هفته و 1 روز hu=28)
  (حدود 18 هفته و 4 روز ac=131)
  age by lmp حدود 19 هفته
  وزن تقریبی 265 گرم
  جفت در موقعیت قدامی با ضخامت نرمالو فاصله مناسب از از سرزیکس و گرید صفر.حجم مایع آمنیون 110 میلی متر در حد طبیعی ولی کمتر از خط 50th است.معده زیر دیافراگم مثانه جدار شکمکلیه ها با قطر لگنچه 1/3 میلی متربند ناف با سه رگ و استخوانهای بلند اندام فوقانی و تحتانی دو طرف و 4 حفره قلب و فالکس و فوسای خلفی . کیسه صفرا دیده می شوند.
  انگشت کوچک دستها دارای سه بند...

  جواب:
  سونویتان نرمال هست و با توجه به تست های غربالگریتان با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  باسلام نتايج غربالگري سه ماهه دوم به شرح زير است،لطفا تفسير بفرماييد:
  T21 prior risk:1:877
  T18 prior risk:1:9830
  Weight:65
  Afp:1.03
  Hcg:0.6
  UE3:0.52
  Inhibin A:1.3
  Trisomy21:1:2271
  Trisomy18:1:21567
  Slos:1:7790
  NTDs:1:4687
  Age:30
  16w+0d

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام اين غربال گري seqential screen منه كه البته جواب سه ماهه دوم ترزوني٢١ scrin positive 1:191 بوده لطفا برام تفسير كنيد
  Age at term30.1
  T21 prior risk 1:955
  T18 prieor risk 1:10730
  Weight(kg) 51
  Papp-a 2416.00 mu/l 065 mom
  Fbhcg 122.00 ng/ml 2.71 mom
  Afp 58.00 lu/ ml 1.56
  Hcg 146.60 iu/ml 4.11
  Ue3 0.90 ng/ml 0.49

  Trisomy21 1:567
  Trisomy18 <1:30000
  Slos 1:27778
  Ntds 1:1118
  انومالي اسكن هم انجام داده شده در هفته ١٨ نرمال بوده است وبراي امينو سنتز مراجعه كرديم كه با توجه به جواب sequential گفتن لازم نيست ولي ما همچنان نگرانيم لطفا جوابمونو تفسير كنيد ممنون.

  جواب:
  توصیه می کنم یک مشاوره ژنتیک انجام دهید چون قبلأ هم به شما جواب داده بودم ولی با توجه به ادامه نگرانی تان شما کاندید انجام آمنیوسنتز می باشید.
 • سئوال:
  سلام من کل آزمایشاتمو براتون فرستادم این چیزایی که شما پرسیدین تو ازمایشات من نیست من هرچی بودو براتون فرستادم

  جواب:
  ریسک های سه ماهه اول رو نوشته اید سه ماهه دوم را ننوشته اید.
 • سئوال:
  سلام اقای دکتر من در هفته 16 غربالگری دوم دادم میشه لطفا جوابمو تفسیر کنین
  A screen positive result indicates an increased risk of having a pregnancy with down's syndrome or neural tube defect. Most women with screen positive results will not have an affected pregnancy
  Down syndrome(cut off) : 1:270

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر می باشد و توصیه می کنم یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  غربالگری سه ماهه اول:
  Papp_A:13.58
  Free b-hcg:164.11
  Nt: 1.40
  Risk assessment
  Down syndrome :~1:531
  Age alone:1:1170
  Equivalent age risk:33.9
  Trisomy 18/13:~1:99000
  نتیجه غربالگری سه ماهه دوم :

  Ms Afp level:49.14; mom:1.38
  Ue3 level: 1.8542; mom:0.91
  Total hcg level: 41758; mom:1.60
  Inhibin_A level: 144.5; mom: 0.78
  Risk of down:less than 1 in20,000
  screen result: neg
  Risk of NTD:1in 3500 screen: neg
  Risk of trisomy 18: screen: neg

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  من ۲۳ سال دارم و هفده هفته هست که باردارم.
  در سونو گرافی دوازده هفتگی اندازه ی NT:2.8 اندازه گیری شده.
  نتایج غربالگری اولم به صورت زیر می باشد. Nuchal measurement:2.8
  Papp-A level: 31.1mg/l
  FreeB _hCG level: 43.3ng/ml
  Fetal nasal bone: present
  (Risk of down's: 1in610(at term
  (Trisomy13(1in 100
  Down's risk due to maternal age alone is 1in1400
  ودر غربالگری دوم که در پانزده هفتگی انجام شده به صورت زیر می باشد.
  MS_AFP level 42.1 ng/ml 1.13MoM
  uE3 level 2.8 ng/ml 1.15MoM
  Total hCG level 122730 miu/ml 3.10 MOM
  Inhibin _A level 386. 4 pg/ml 2.26MOM
  Risk of Down's 1 in 2300
  Risk of NTD 1 in 4500
  Risk of pre. eclmpsia 1in 18

  جواب:
  ریسک پروتکل سکوئنشیال را هم از آزمایشگاه بخواهید برایتان گزارش کند و عدد آنرا برایم بنویسید.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: